ReadyPlanet.com
dot dot
สำนักงานบัญชี สำนักงานทนายความ SAHANETI LAW ACCOUNTING DETECTIVE OFFICE article

 

สำนักงานบัญชี    The Thai Law Accounting and Detective with talented support staff,We provide company law,intellectual property.legal services,VISA,WORK PERMIT,accounting,audit,taxation,labor and real estate,DETECTIVE (ABOUT:PERSONAL,PROPERTY,DOCUMENT)

สำนักงานทนายความ    ด่วน ! ดู ประมวลรัษฎากร  ประกาศ ระเบียบ พระราชกฤษฎีกา คำสั่ง ข้อหารือ กรมสรรพากร มาตรฐานการทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี พรบ.วิชาชีพการบัญชี พ.ศ. 2547(ใหม่) ข่าวสารวงการบัญชี ปัญหาข้อสงสัยในการทำบัญชีที่ออกใหม่ เชิญเลือกอ่านดูที่หัวข้อข้างล่างนี้

 

   รับจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดคณะบุคคลห้างร้านต่างๆ

 

    ·    จดทะเบียนบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดคณะบุคคลห้างร้านต่างๆ

·      จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ,ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท,เพิ่มทุน,ลดทุน ฯลฯ

·        จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน-บริษัท และชำระบัญชี

·        ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคลนิติบุคคล

·        จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเิพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ

·        แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร

·        ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างลูกจ้าง และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

·        จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 

 

บริการ รับทำบัญชี

 

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของนิติบุคคลตามที่กฏหมายกำหนด
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านบัญชี ภาษีและการจัดเก็บระบบ
 • เอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • จัดทำสมุดบัญชีทุกเล่ม  และรายงานทางบัญชีต่างๆให้ครบถ้วน
 • ตามกฏหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 • บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • คำนวณและจัดเตรียมภาษีอากรต่างๆที่จะต้องยื่นในแต่ละเดือนพร้อมทั้งบริการนำส่งกรมสรรพากรได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53และ ภ.พ.30
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมนำส่งสำนักงาน
 • ประกันสังคมทุกเดือน
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่ไม่สมบูรณ์และไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ให้นำกลับมาใช้ได้
 • ให้คำปรึกษาตลอดเวลาสำหรับพนักงานของบริษัท
 • ให้คำปรึกษาสำหรับการเสียภาษีที่ถูกต้องและเหมาะสม
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการที่พนักงานของบริษัทเข้าออกบ่อยๆ
 • จัดทำและยื่นแบบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)      

พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

 • จัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี (ภ.ง.ด.50)

พร้อมนำส่งกรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์

 • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานในราคายุติธรรม

 

 

เอกสารที่ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมในการดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

1. ชื่อนิติบุคคล 
ควรจะเตรียมชื่อที่ต้องการนำมาจดเป็นบริษัทฯ หรือห้างของเรา อย่างน้อย
 3 ชื่อ โดยเรียงลำดับจาก ชื่อที่ชอบที่สุด ดีที่สุด เป็นชื่อแรกในรายการจองชื่อนิติบุคคล และเรียงลงมาเรื่อยๆ 3 ชื่อ ถ้าชื่อแรกไปซ้ำกับบริษัทฯ อื่นท่านก็จะได้ชื่อที่อยู่ในลำดับถัดมา 

2.
 ตราของนิติบุคคล 
จัดเตรียมรูปแบบตรายาง ของบริษัทฯ หรือ ห้าง ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ได้ตามใจชอบ แต่มีข้อแม้ว่าห้ามมิให้มีลักษณะที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ หรือเครื่องหมายราชการ เช่น เครื่องหมายตราครุฑนิติบุคขนาด ไม่เล็ก หรือ ใหญ่เกินไป ตัวหนังสือ ชัดเจน อ่านง่าย (เมื่อประทับกับแป้นหมึก)
 
ตัวย่อ คำว่า 
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ” , “ บริษัทจำกัด  ห้ามใช้คำย่อ เป็น หจก, บจก. คำในภาษาอังกฤษ สามารถย่อได้ เป็น CO. ,Ltd. 

3.
 วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท 
ปกติจะมีแบบพิมพ์วัตถุประสงค์ของทางกรมพัฒนาธุรกิจที่เป็นแบบสำเร็จรูปอยู่แล้ว
 22 ข้อ โดยแบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์สำหรับธุรกิจบริการ กับ ซื้อขายสินค้า แต่ในการจดทะเบียน ทางบริษัทฯ จะต้องพิมพ์วัตถุประสงค์ ข้อที่ 23. ที่บริษัทฯ จะต้องทำหรือกำลังทำอยู่เพิ่มเติมลงไปในแบบ ว. อีกด้วย เช่น รับติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

4.
 สำนักงาน / ที่ตั้ง 
ท่านสามารถใช้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นที่ตั้งของบริษัทฯ / ห้างฯ
 
1. 
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เอง เช่น ทะเบียนบ้าน 
2. 
เช่าอาคาร เช่น สัญญาเช่า 
3. 
เจ้าของยินยอมให้ใช้สถานที่ เช่น หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดSAHANETI LAW ACCOUNTING DETECTIVE OFFICE

พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรพุทธศักราช 2481 article
ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น มาตรา 1-มาตรา 4 ทศ article
ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 5-มาตรา13 article
ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร มาตรา 13 ทวิ-มาตรา 13 อัฏฐ article
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน มาตรา 14-16 article
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน ส่วน 1 การยื่นรายการและการเสียภาษีอากร มาตรา 17 - มาตรา 17 จัตวา article
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน ส่วน 2 การอุทธรณ์ มาตรา 28-34 article
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน ส่วน 3 บทกำหนดโทษ มาตรา 35 - มาตรา 37 ทวิ article
หมวด 3 ภาษีเงินได้ ส่วน 1 ข้อความทั่วไป มาตรา 38-39 article
หมวด 3 ภาษีเงินได้ ส่วน 2 การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา มาตรา 40-64 article
หมวด 3 ภาษีเงินได้ ส่วน 3 การเก็บภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มาตรา 65-76 ตรี article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 1 ข้อความทั่วไป มาตรา 77-77/5 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 2 ความรับผิดในการเสียภาษี มาตรา 78-78/3 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 3 ฐานภาษี มาตรา 79-79/7 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 4 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 80-80/2 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 5 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 81-81/3 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 6 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและการคำนวณภาษี มาตรา 82-82/18 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 7 การยื่นแบบและการชำระภาษี มาตรา 83-83/10 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 8 เครคิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 84-84/4 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 9 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 85-85/19 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 10 ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ มาตรา 86-86/14 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 11 การจัดทำรายงานและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสาร มาตรา 87-87/3 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 12 อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน มาตรา 88-88/6 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 13 เบี้ยปรับ - เงินเพิ่ม มาตรา 89-89/2 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 14 บทกำหนดโทษ มาตรา 90-90/5 article
หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ มาตรา 91-91/21 article
หมวด 5 ภาษีป้าย (ยกเลิก) article
หมวด 6 อากรแสตมป์ มาตรา 103 article
หมวด 6 อากรแสตมป์ ส่วน 1 การเสียอากร มาตรา 104-112 article
หมวด 6 อากรแสตมป์ ส่วน 2 เบ็ดเตล็ด มาตรา 113-123 article
หมวด 6 อากรแสตมป์ ส่วน 3 บทลงโทษ มาตรา 124-129 article
หมวด 7 อากรมหรสพ (ยกเลิก) article
ลักษณะ 3 ภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิก) article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 455)พ.ศ. 2549 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 454)พ.ศ. 2549 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 453)พ.ศ. 2549 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 452)พ.ศ. 2549 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 451)พ.ศ. 2549 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 450)พ.ศ. 2549 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 449)พ.ศ. 2549 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 448)พ.ศ. 2549 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 447)พ.ศ. 2548 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 446)พ.ศ. 2548 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 445)พ.ศ. 2548 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 444)พ.ศ. 2548 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 443)พ.ศ.2548 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 442)พ.ศ. 2548 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 441)พ.ศ. 2548 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 440)พ.ศ. 2548 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 439)พ.ศ. 2548 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 438)พ.ศ. 2548 article
ประกาศกระทรวงการคลังทั่วไป article
ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน article
ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม article
ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรทั่วไป article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีการค้า article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ article
ประกาศกรมสรรพากร article
ข้อหารือภาษีอากรกับอธิบดีกรมสรรพากร article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 153/2549เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 152/2549เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 151/2549เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 150/2549เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 149/2549เรื่อง มอบหมายให้สั่งและดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณางดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม บางกรณี article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 148/2548เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.147/2548เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.146/2548เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาตการอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.145/2548เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.144/2548เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร article
กฎกระทรวงฉบับที่ 259 (พ.ศ. 2549)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร article
กฎกระทรวงฉบับที่ 258 (พ.ศ. 2549)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร article
กฎกระทรวงฉบับที่ 257 (พ.ศ. 2549)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร article
กฎกระทรวงฉบับที่ 256 (พ.ศ. 2548)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร article
กฎกระทรวงฉบับที่ 255 (พ.ศ. 2548)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร article
กฎกระทรวงฉบับที่ 254 (พ.ศ. 2548)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร article
กฎกระทรวงฉบับที่ 253 (พ.ศ. 2548)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร article
กฎกระทรวงฉบับที่ 252 (พ.ศ. 2548)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร article
กฎกระทรวงฉบับที่ 251(พ.ศ. 2548 )ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ article
กฎกระทรวงฉบับที่ 250 (พ.ศ. 2548)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร article
กฎกระทรวงฉบับที่ 249 (พ.ศ. 2548)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร article
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 article
เกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชี และประกาศนียบัตรทางการบัญชีและรายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชี ของสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี article
ผู้ที่แจ้งเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ต้องสมัครสมาชิก หรือ ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2548 article
ข้อสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต article
ข้อสงสัยการขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 article
ประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกบช. เรื่องมาตรฐานการบัญชี article
ประกาศ มาตรฐานการสอบบัญชีและผู้ทำบัญชี article
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีพ.ศ.2547 article
คำชี้แจง ประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2544) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนของผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต article
ปฏิทินการยื่นภาษีในแต่ละเดือนในแบบภาษีต่างๆทั้งปี article
มาตรฐานการทำบัญชี งบดุลบัญชี article
หลักเกณฑ์สถานประกอบการต้องจัดทำบัญชีและงบการเงินบัญชีที่ต้องจัดทำ article
ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย ใครมีหน้าหักภาษี แล้วเงินได้อะไรต้องหักภาษีบ้าง และต้องหักในอัตราเท่าใดของรายได้ article
การตอบข้อหารือของสรรพากร ต้องทำอย่างไร และเมื่อตอบมาแล้วมีผลทางกฎหมายอย่างไร article
เงินได้อะไรบ้างไม่ต้องเสียภาษี article
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คืออะไร และใช้หักค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไร article
สถานที่บริการจดทะเบียนธุรกิจ(ทะเบียนพาณิชย์,ห้างหุ้นส่วนและบริษัท) articlebulletทนายศิริ วสุสิริกุล Mr. Siri Wasusirikul 081-6434418 ผู้อำนวยการสำนักงาน WEBMASTER
bulletสำนักงาน สหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ สมัครสมาชิกที่ปรึกษาสำนักงาน
bulletรวมย่อคำบรรยายสอบเนติภาค ๑ และภาค ๒ และเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
bulletสมัครสอบงานราชการ ทุนเรียนต่อ กับสำนักงาน ก.พ.
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรมสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อ่านรายละเอียดที่นี่
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรม 1 ปี เพื่อรับใบอนุญาตวิชาชีพทนายความกับสภาทนายความอ่านที่นี่
bulletสมัครสอบผู้พิพากษา และวงการตุลาการ
bulletสมัครสอบอัยการ และอื่นๆ
dot
เว็บเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
dot
bulletฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก(พระราชกรณียกิจ)
bulletเว็บรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในหลวง
bulletสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
bulletมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
bulletศาสนา:พระพุทธศาสนา
bulletศาสนา:มุสลิม
bulletศาสนา:คริสต์
bulletศาสนา:พุทธทาสภิกขุ
bulletรวมเว็บมูลนิธิ
bulletบทสวดมนต์ รวมบทคาถา รวมลิงค์ธรรม ฟังวิทยุธรรม บทสวดคาถาชินบัญชร(MP3)
bulletเว็บดนตรีไทย(อนุรักษ์ ข้อมูล สอน)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia.org(ENGLISH)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia (ภาคภาษาไทย)
dot
เว็บค้นหากฎหมาย:ศาล:หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletเว็บค้นกฎหมายthaijustice.com/
bulletค้นหากฎหมายกับ lawonline
bulletค้นหากฎหมายกับ lawyerthai
bulletค้นหากฎหมายทุกฉบับ ฟรี
bulletค้นหาข้อมูลกฎหมายกับlawwebservice
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลอาญา
bulletศาลอาญากรุงเทพใต้
bulletศาลอาญาธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแขวงพระนครเหนือ
bulletศาลแขวงพระนครใต้
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletรัฐสภา
bulletกกต.
bulletผังเมือง
bulletกรมที่ดิน
bulletสำนักงาน ปปช.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบังคับคดี
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกรมศุลกากร
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์บุคคล
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletimmigration.go.th
bulletค้นหาทะเบียนบุคคล กับkhonthai
dot
เว็บโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บยอดนิยม
dot
bulletAIS
bulletTRUE
bulletDTAC
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL
bulletPANTIP.COM
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletteenee.com
bulletthaicool.com
bulletเว็บแฟชั่น FTV.com
bullettop100.teenee.com
bulletSex สุขภาพ สมุนไพร ลดความอ้วน
bulletadult.truehits.net
bulletเว็บจัดอันดับ truehits
bulletสแกนไวรัสบน PC ฟรี
bulletโปรแกรมกำจัดไวรัส ฟรี
bulletแปลศัพท์อังกฤษ-ไทย บนหน้าเว็บอย่างง่าย
bulletthaigoodweb ดาวโหลดเครื่องมือทำเว็บไซด์มากมาย
bulletรวมแหล่งโปรแกรม Download ที่น่าใช้ มากมายที่นี่
bulletเว็บหางาน jobbees.com
bulletเว็บซ่อมโทรศัพท์มือถือ mydrmobile.com
bulletเว็บสอนและแนะนำเรื่องเพศศึกษา SEX MUST SAY
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletthailandfranchising.com
bullet.thaiware.com(แหล่งรวมSoftwares)
bulletการบินไทย
bulletนกแอร์
bulletแอร์เอเชีย
bulletรถไฟ
bulletบขส.
bulletเว็บUBC
bulletเว็บ gmember
bulletTV 3
bulletTV 5
bulletTV 7
bulletTV 9
bulletnationchannel
dot
เว็บกีฬา
dot
bulletกีฬา SIAM SPORT
bulletthailandsportsonline
bulletskysports
bulletespn
bulletuspgatour
dot
เว็บภาพยนต์
dot
bulletโรงภาพยนต์ major cineplex
bulletโรงภาพยนต์ EGV
bulletโรงภาพยนต์SF
bullet20th cenjury fox
bulletwarnerbros
bullethollywood
dot
เว็บข่าว หนังสือพิมพ์
dot
bulletข่าว BBC
bulletข่าว usa
bulletข่าว.aljazeera
bulletcbsnews
bulletGOOGLE NEWS
bulletด่วน! พิเศษ : รวมข่าวทุกสื่อในเว็บเดียว
bulletรวมข่าวในรอบวันทุกสื่อกับSANOOK
bulletVoice of America ภาคภาษาไทยและต่างประเทศ
dot
เว็บ T V Clip vdo
dot
bulletClip Jabchai
bulletClip youtube
bulletClip metacafe
bulletClip video.google.
bulletClip joke.deedeejang
bulletClip sodazaa.
bulletClip tv .sanook.
bulletT V Clip .thaicool.
bulletT V .mcot. (ช่อง 9)
bulletT V .trueworld
bulletดู TV ไทย-ต่างประเทศ Fashion-TV นางแบบ สวยๆ ไม่มีในเมืองไทย
bulletT V .maxnettv.
bullet.adintrend.com


พระเครื่อง:รวมเว็บพระเครื่องมากมาย และบทความเกี่ยวกับความรู้การบูชาพระเครื่องอย่างไรให้ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย คลิ้กที่นี่:
กรมอุตุนิยมวิทยา:รายงานอากาศประจำวัน ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์ อากาศการบิน และอื่นๆ มากมาย
ปืน:รวมเว็บปืนมากมาย และบทความเกี่ยวกับการมี ใช้ ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการกีฬาอย่างถูกกฎหมาย คลิ้กที่รูป
ข่าว อสมท.: คลิปข่าว ภาพ เสียง ล่าสุด ทุกนาทีที่มีช่าว
ฟังเสียงสดจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ และรายการย้อนหลัง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.