ReadyPlanet.com
dot dot
สำนักกฎหมาย แจก ฟรี ! แบบสัญญาต่างๆ หนังสือมอบอำนาจ ยินยอม โอนหุ้น พินัยกรรม อื่นๆมากมาย เชิญท่าน COPY แล้วนำไป PASTE ใน WORD FILE แล้วใช้งานได้ทันที article

สำนักกฎหมาย       สำนักงานทนายความ

แจก ฟรี !   ท่านที่ต้องการแบบสัญญา หนังสือมอบอำนาจ ยินยอม โอนหุ้น พินัยกรรม อื่นๆอีกมากมาย  เชิญท่าน COPY แล้วนำไป PASTE ใน WORD FILE แล้วใช้งานได้ทันที

โปรดอ่าน !   ให้นำไปใช้เฉพาะส่วนบุคคล ห้ามนำไปทำซ้ำเพื่อจำหน่ายหรือทำการค้า หากำไร เว้นแต่เป็นการทำซ้ำ หรือพิมพ์เพื่อเป็นการแจก  ฟรี      เพื่อเป็นการกุศล ไม่ค้ากำไรเท่านั้น/สำนักงานสหเนติ ทนายความ บัญชี

 

 

สารบัญ

1. สัญญากู้

2. สัญญาเช่า

3.สัญญาซื้อขาย

4.สัญญาจะซื้อจะขาย

5.สัญญาโอนหุ้น

6.หนังสือมอบอำนาจ

7.พินัยกรรม(ฉบับเขียนเองทั้งฉบับ)

และอื่นๆมากมาย

สัญญากู้เงิน

 

                                สัญญานี้ทำที่ ..............................................................................................................................

...............................................................................................................เมื่อวันที่.......................................................

ระหว่าง...................................................................อายุ..................ปี อยู่ที่................................................................

...................................................................................................................................................................................

ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ให้กู้” ฝ่ายหนึ่ง กับ.......................................................................อายุ.................ปี

อยู่ที่............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

ซึ่งต่อไปในสัญญา จะเรียกว่า “ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

                                ข้อ 1. ผู้กู้ตกลงกู้และผู้ให้กู้ตกลงให้กู้เงินจำนวน.......................................บาท (........................

................................................) โดยยินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ .................ต่อเดือน โดยผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยให้ผู้ให้กู้ทุกเดือนต่อครั้ง ในวันที่..................ของทุกเดือน

                                ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงคืนเงินที่กู้ตามสัญญา ข้อ 1. ให้ผู้ให้กู้ ภายในวันที่ .............เดือน........................

พ.ศ. ..................

                                ข้อ 3. เพื่อเป็นหลักประกันการกู้เงิน ผู้กู้ได้มอบหลักประกันเป็น...............................................

...................................................................................................................................................................................

ให้แก่ผู้ให้กู้ไว้จนกว่าผู้ให้กู้จะได้รับชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยคืนจากผู้กู้แล้ว

                                ข้อ 4. หากผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้ตามสัญญานี้ ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมด ผู้กู้ยินยอมรับผิดชดใช้คืนให้ผู้ให้กู้ทันที

                                คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ เห็นว่า ถูกต้องตรงตามเจตนาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 

                                                                                ลงชื่อ..................................................................................ผู้ให้กู้

                                                                                                (                                                               )

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................................................ผู้กู้

                                                                                                (                                                               )

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................................................พยาน

                                                                                                (                                                               )

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................................................พยาน

                                                                                                (                                                               )

 

 

 

 

สัญญาเช่า

 

สัญญานี้ทำที่ ..............................................................................................................................

...............................................................................................................เมื่อวันที่.......................................................

ระหว่าง...................................................................อายุ..................ปี อยู่ที่................................................................

...................................................................................................................................................................................

ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ.......................................................................อายุ...............ปี

อยู่ที่............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

ซึ่งต่อไปในสัญญา จะเรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

                                ข้อ 1. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่า..............................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................เพื่อ...............................................................................................................................

.........................................................มีกำหนดเวลา......................ปี  ตั้งแต่วันที่.........................................................ถึงวันที่.................................ในอัตราค่าเช่าเดือนละ.....................บาท(....................................................................)

                                ข้อ 2. ผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่เอง

                                ข้อ 3. ผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ในสถานที่เช่าเองทั้งสิ้น

                                ข้อ 4. เพื่อเป็นประกันการเช่า ผู้เช่าได้นำเงิน จำนวน .....................................บาท เพื่อเป็นประกันค่าเช่า ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้กับผู้ให้เช่า และจะให้คืนเมื่อสิ้นสุดการเช่าแล้ว

                                คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ เห็นว่า ถูกต้องตรงตามเจตนาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 

                                                                                ลงชื่อ..................................................................................ผู้ให้กู้

                                                                                                (                                                               )

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................................................ผู้กู้

                                                                                                (                                                               )

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................................................พยาน

                                                                                                (                                                               )

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................................................พยาน

                                                                                                (                                                               )

 

 

สัญญาซื้อขาย

 

สัญญานี้ทำที่ ..............................................................................................................................

...............................................................................................................เมื่อวันที่.......................................................

ระหว่าง...................................................................อายุ..................ปี อยู่ที่................................................................

...................................................................................................................................................................................

ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ...........................................................................อายุ...............ปี

อยู่ที่............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

ซึ่งต่อไปในสัญญา จะเรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

                                ข้อ 1. ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย.....................................................................................

...................................................................ในราคา......................................บาท (...................................................)

                                ข้อ 2.ผู้ซื้อได้รับมอบสินค้าที่ขายไว้เรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อตามสัญญา ข้อ 2. ไว้เรียบร้อยแล้ว

                                ข้อ3.ผู้ขายขอรับรองว่าทรัพย์ที่จะขายตามสัญญานี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายเอง และไม่มีภาระผูกพันแต่อย่างใด

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ เห็นว่า ถูกต้องตรงตามเจตนาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 

 

                                                                                ลงชื่อ..................................................................................ผู้ซื้อ

                                                                                                (                                                               )

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................................................ผู้ขาย

                                                                                                (                                                               )

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................................................พยาน

                                                                                                (                                                               )

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................................................พยาน

                                                                                                (                                                               )

 

 

 

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

 

สัญญานี้ทำที่ ..............................................................................................................................

...............................................................................................................เมื่อวันที่.......................................................

ระหว่าง...................................................................อายุ..................ปี อยู่ที่................................................................

...................................................................................................................................................................................

ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้จะซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ.......................................................................อายุ...............ปี

อยู่ที่............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

ซึ่งต่อไปในสัญญา จะเรียกว่า “ผู้จะขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

                                ข้อ 1. ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อ และผู้จะขายตกลงจะขายที่ดินโฉนดเลขที่.........................................

ระวาง..........................เลขที่ดิน...........................ตำบล.............................................อำเภอ......................................

จังหวัด......................................เนื้อที่ ..................ไร่ .....................งาน ............................ตารางวา รายละเอียดตามสำเนาโฉนดท้ายสัญญานี้ ในราคา .....................................บาท (.............................................................................)

                   ข้อ 2. ในวันทำสัญญานี้ผู้จะซื้อได้ชำระมัดจำให้ผู้จะขาย เป็นเงิน.......................................บาท

(............................................................) ไว้เรียบร้อยแล้ว

                                ข้อ 3. ผู้จะซื้อตกลงชำระเงินที่เหลือ จำนวน............................บาท (........................................)

โดยผู้จะซื้อจะชำระให้แก่ผู้จะขายในวันที่...............................................เวลา.............................นาฬิกา ไปพร้อมกันกับผู้จะขายตกลงจะไปทำการโอนที่ดินที่จะขายนี้ที่สำนักงานที่ดิน ในเวลาเดียวกัน ต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน

                                ข้อ 4. ค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์การโอนที่ดิน ผู้จะ...............เป็นผู้ออกเอง

                                ข้อ 5. ค่าภาษีรายได้จากการขายที่ดินนี้ ผู้จะขายเป็นผู้ออกเอง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ เห็นว่า ถูกต้องตรงตามเจตนาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 

 

                                                                                ลงชื่อ..............................................................................ผู้จะซื้อ

                                                                                                (                                                               )

 

                                                                                ลงชื่อ...............................................................................ผู้จะขาย

                                                                                                (                                                               )

 

                                                                                ลงชื่อ...............................................................................พยาน

                                                                                                (                                                               )

 

                                                                                ลงชื่อ...............................................................................พยาน

                                                                                                (                                                               )

 

 

สัญญาโอนหุ้น

                               

                                สัญญานี้ทำขึ้นที่........................................................................................................

เมื่อวันที่..................................................ข้าพเจ้า.................................................................................

เลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.................................................................อายุ.....................ปี อยู่ที่

.............................................................................................................................................................

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้โอนหุ้น” ตกลงยินยอมโอนหุ้น บริษัท.........................................

จำกัด จำนวน............................หุ้น คือหุ้นเลขที่.................................ถึงหุ้นเลขที่..............................

ของข้าพเจ้าให้แก่....................................................................................เลขบัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่...........................................................อายุ.......................ปี อยู่ที่.................................................

....................................................................................สัญชาติ...............................ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับโอนหุ้น” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยข้าพเจ้าจะโอนให้โดย.....................................................

.....................................................ในราคาหุ้นละ............................บาท (..........................................)

โดยข้าพเจ้าได้รับเงินค่าหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว และได้สลักหลังการโอนหุ้นในใบหุ้นและมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ เห็นว่า ถูกต้องตรงตามเจตนาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 

                             ลงชื่อ.......................................................ผู้โอนหุ้น

                                                                (                                              )

 

ลงชื่อ......................................................ผู้รับโอนหุ้น

                (                                              )

 

ลงชื่อ.....................................................พยาน

                (                                              )

 

ลงชื่อ.....................................................พยาน

                (                                              )

 

หนังสือมอบอำนาจ

 

                                                                                                                ทำที่......................................................

                                                                                    วันที่..............................................

                               ข้าพเจ้า..........................................................................................อายุ...................ปีอยู่ที่......................................................................................................................................................

ขอมอบอำนาจให้.....................................................................................อายุ...........................ปี อยู่ที่

.............................................................................................................................................................

เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปในขออำนาจตามหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ายอมรับเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าดำเนินการเองทั้งสิ้น

 

 

ลงชื่อ......................................................ผู้มอบอำนาจ

(                                              )

 

ลงชื่อ......................................................ผู้รับมอบอำนาจ

(                                              )

 

ลงชื่อ......................................................พยาน

(                                              )

 

ลงชื่อ......................................................พยาน

(                                              )

 

 

 

พินัยกรรม

(เขียนเองทั้งฉบับ)

 

                                พินัยกรรมนี้ทำที่.......................................................................................................

เมื่อวันที่....................................................โดยข้าพเจ้า.........................................................................

เลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.......................................................................อายุ.......................ปี

อยู่ที่......................................................................................................................................................

ขอทำพินัยกรรมไว้เมื่อข้าพเจ้าได้ถึงแก่ความตายแล้ว ข้าพเจ้าขอยกทรัพย์สินให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

                1. ...........................................................................................................................................

ให้แก่.......................................................................................

                2. ...........................................................................................................................................

ให้แก่.......................................................................................

                พินัยกรรมฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้เขียนเองโดยตัวข้าพเจ้าเอง โดยขณะที่ทำพินัยกรรมนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะ และเป็นบุคคลมีความสามารถ ทำพินัยกรรมตามกฎหมายทุกประการ และข้าพเจ้าได้ทำพินัยกรรมมีข้อความเหมือนกันไว้เป็นจำนวน...............ฉบับ ฉบับนี้เป็นฉบับอยู่ที่................................................................................เป็นผู้เก็บรักษาไว้

 

 

                                                                ลงชื่อ......................................................................ผู้ทำพินัยกรรม

 

 

 

(ข้อกำหนด : ในพินัยกรรม ห้ามใช้ยาลบหมึกหรือยางลบ แต่ให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความและแก้ไขด้วยลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมเอง แล้วลงลายมือชื่อกำกับไว้ และไม่ต้องมีพยานในพินัยกรรมแต่อย่างใด)

 

 

 

ตัวอย่างแบบพินัยกรรมแบบธรรมดา

พินัยกรรม

ทำที่บ้านเลขที่ ๑๑ ซอยเพชรเกษม ๓๔

เขตภาษีเจริญ กทม.

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๒๔

 

                ข้าพเจ้า นายเกิด  มั่งมีทรัพย์ อายุ ๕๐ ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๑๑ ซอยเพชรเกษม ๓๔ เขตภาษีเจริญ กทม. ขอทำพินัยกรรมกำหนดการเผื่อตายเกี่ยวกับทรัพย์สินของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้

                ๑.ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑ ตำบลบางจาก เจตภาษีเจริญ กทม. พร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งอุปกรณ์และสิ่งของภายในสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอยกให้แก่นายสำราญ มั่งมีทรัพย์ บุตรชายของข้าพเจ้า

                ๒. ข้าพเจ้าขอตั้งให้นางสดสวย มั่งมีทรัพย์ ภรรยาของข้าพเจ้าเป็นผู้จัดการมรดก ทำหน้าที่รวบรวมทรัพย์มรดกของข้าพเจ้าทั้งหมด และจัดการให้เป็นไปตามพินัยกรรมฉบับนี้

                ในขณะที่ข้าพเจ้าทำพินัยกรรมฉบับนี้ มีสติสัมปชัญญะดี มีสุขภาพสมบูรณ์ และมิได้มีผู้ใดมาข่มขู่หรือหลอกลวงให้ข้าพเจ้าทำพินัยกรรมฉบับนี้แต่อย่างใด พินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นเพียงฉบับเดียว ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานและข้าพเจ้าได้มอบพินัยกรรมฉบับนี้ ให้กับนางสดสวย มั่งมีทรัพย์ เก็บรักษาไว้

 

                                                                                ลงชื่อ....................(ลายเซ็น).......................ผู้ทำพินัยกรรม

                                                                                                      (นายเกิด  มั่งมีทรัพย์)

                ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ได้นั่งเป็นพยานในการทำพินัยกรรม และขอรับรองว่าผู้ทำพินัยกรรมได้ลงลายมือชื่อข้างบนนี้ต่อหน้าข้าพเจ้าทั้ง ๒ คนนี้พร้อมกัน

 

                                                                                ลงชื่อ....................(ลายเซ็น).......................ผู้ทำพินัยกรรม

                                                                                                       (นายสมาน  ลมโชย)

 

                                                ลงชื่อ....................(ลายเซ็น).......................ผู้ทำพินัยกรรม

                                                                                                (นายสำรวย ร่ำรวยทรัพย์)

 

 

 

 

สัญญาเช่าแบบทั่วไป

                                                                                                               

ทำที่..........................................

                                                                                                วันที่.........เดือน................................ พ.ศ............

 

                หนังสือสัญญาเช่าฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง.....................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่...................

ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................ตำบล/แขวง.............................................

อำเภอ/เขต.........................จังหวัด..........................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้ให้เช่า”ฝ่ายหนึ่งกับ

..............................................................................อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่.....................................

ตรอก/ซอย............................................ถนน.....................................ตำบล/แขวง..................................

อำเภอ/เขต..............................จังหวัด..........................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า”ผู้เช่า”อีกฝ่ายหนึ่ง

                คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้เช่าและเช่า....................................................................................

...........................โดยทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นเป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองของผู้ให้เช่า ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ทรัพย์สิน”

                คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากังดังมีข้อความต่อไปนี้

                ข้อ๑) ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เข่าตกลงเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาทั้งสิ้น ............... ปี ..................เดือน โดยผู้เช่าตกลงยินยอมให้ค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าในอัตราเดือนละ....................บาท (.............................) ทั้งนี้ ผู้เช่ารับว่าจะเป็นผู้นำค่าเช่าทรัพย์สินจำนวนดังกล่าวไปชำระให้แก่ผู้ให้เช่า ณ ภูมิลำเนาของผู้ให้เช่าภายในวันที่ ...........ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน..........................เป็นต้นไป จนสิ้นสุดสัญญา

                ข้อ ๒) เพื่อเป็นการตอบแทนแก่ผู้ให้เช่าที่ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้เช่าได้เช่าทรัพย์สินตามสัญญานี้ ผู้เช่าตกลงให้เงินเพื่อเป็นการตอบแทนแก่ผู้ให้เช่าต่างหากจากค่าเช่าเป็นเงินจำนวน ..................................บาท (....................................) และให้ถือว่าเป็นการให้เปล่าหรือให้โดยเสน่หาไม่มีข้อผูกพันใด ๆ

                                   ชำระเป็นเงินสดเพียงครั้งเดียว

                                   ชำระเป็นเงินสด โดยการผ่อนชำระเป็นระยะเวลา...........................งวดเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน...............................ถึงเดือน...........................ชำระก่อนวันที่..........................ของเดือนนั้น

                ข้อ ๓) กำหนดระยะเวลาเช่า ให้เริ่มนับตั้งแต่วันจดทะเบียนการเช่าตามกฎหมายเป็นต้นไป หากยังไม่ปรากฏว่ามีการจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมายแล้ว ผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องทำการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าและผู้เช่าไม่จำต้องชำระค่าเช่า

                ข้อ ๔) ผู้เช่าจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญานี้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้สอยได้และยินยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจสอบดูแลทรัพย์สินได้เสมอ

                ข้อ ๕) ในการเช่าทรัพย์สินที่เช่า ผู้เช่าจะใช้เพื่อกิจการ.................................................เท่านั้น

                ข้อ ๖) ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะไม่นำทรัพย์สินที่เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงไม่ว่าจะเป็นไปโดยนิตินัยหรือพฤตินัยก็ตาม

          ข้อ ๗) ผู้เช่าจะจัดการดูแลทรัพย์สินที่เช่าและบริเวณของทรัพย์สินที่เช่าไม่ให้มีสิ่งโสโครก หรือกลิ่นเหม็นอันเป็นที่น่ารังเกียจและเป็นการรบกวนบุคคลอื่น

                ข้อ ๘) ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้แก่ทางราชการ........................................

จะเป็นผู้รับภาระเองทั้งสิ้น

          ข้อ ๙) หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนัดผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง  ให้ถือว่าสัญญาเช่าเป็นอันสิ้นสุดลงโดยมิต้องบอกกล่าว และคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดนัดสัญญานั้นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้เช่าผิดสัญญา ผู้เช่ามีอำนาจฟ้องร้องบังคับให้ผู้ให้เช่าปฏิบัติตามสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้

                สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู้สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจสัญญาดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

 

                                                                                ลงชื่อ...............................................................ผู้ให้เช่า

                                                                                                (.....................................................)

 

                                                                                ลงชื่อ................................................................ผู้เช่า

                                                                                                (......................................................)

 

                                                                                ลงชื่อ..................................................................พยาน

                                                                                                (........................................................)

 

                                                                                ลงชื่อ...................................................................พยาน

                                                                                                (........................................................)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญากู้ยืมเงิน

 

ทำที่..........................................

                                                                                                วันที่.........เดือน................................ พ.ศ............

 

                หนังสือสัญญาเช่าฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง.....................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่...................

ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................ตำบล/แขวง.............................................

อำเภอ/เขต.........................จังหวัด..........................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้ให้กู้”ฝ่ายหนึ่งกับ

..............................................................................อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่.....................................

ตรอก/ซอย............................................ถนน.....................................ตำบล/แขวง..................................

อำเภอ/เขต..............................จังหวัด..........................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า”ผู้กู้”อีกฝ่ายหนึ่ง

          คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังมีข้อความต่อไปนี้

                ข้อ ๑) จำนวนเงินที่กู้

                                ๑.๑ ผู้กู้ได้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวนเงิน........................บาท (.............................)

                                ๑.๒ ผู้กู้ได้รับเงินตามข้อ ๑.๑ จากผู้ให้กู้ครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญานี้

                ข้อ ๒) อัตราดอกเบี้ย

                                ๒.๑ ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยเงินกู้จำนวนดังกล่าวในข้อ ๑.๑ อัตราร้อยละ ............ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

                                ๒.๒ ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นเงินในส่วนของเงินต้นหรือดอกเบี้ย ผู้กู้ยอมให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่ยังคงค้างชำระทั้งหมดในอัตราร้อยละ ............ต่อปี นับแต่เวลาที่ผิดนัดชำระเงินนั้นเป็นต้นไป

                ข้อ ๓) การชำระต้นเงินกู้และดอกเบี้ย

                                ๓.๑ ผู้กู้สัญญาว่า จะชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ให้กู้ครบถ้วนโดยการผ่อนชำระเป็นจำนวน ....................งวดเดือน เดือนละ ............................บาท (...........................................)

เริ่มตั้งแต่เดือน..................................ทุกวันที่.............................เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้น

                                ๓.๒ ผู้กู้จะชำระเงินต้นที่ค้างคืนทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนตามข้อ ๓.๑ ก็ได้แต่ผู้กู้ต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ติดค้าง (ถ้ามี) และดอกเบี้ยถึงวันที่ค้างชำระก่อนชำระครบจนหมด ทั้งผู้กู้ต้องทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า..................วัน

                ข้อ ๔) หลักประกัน

                                เพื่อการประกันชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว ผู้กู้ได้จัดให้มี

                                   .......................เข้าเป็นผู้ค้ำประกันและร่วมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับผู้กู้

                                   ทรัพย์สินประเภท......................เข้าจำนำ/จำนอง ในหนี้เงินกู้ตามสัญญานี้

          ข้อ ๕) กรณีผิดนัด

                                ให้ถือว่าผู้กู้ผิดนัดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

                                ๕.๑ เมื่อผู้กู้ไม่ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามจำนวน/หรือกำหนดเวลาที่กล่าวไว้ในข้อ ๓.๑

                                ๕.๒ เมื่อผู้กู้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้

                                ๕.๓ เมื่อปรากฏว่าหลักฐาน หนังสือ ข้อรับรองหรือเอกสารที่ผู้กู้มอบให้แก่ผู้ให้กู้ไว้เป็นเอกสารเท็จ ปลอมทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเอกสารของผู้ค้ำประกันและทรัพย์สินที่นำมาจำนำ/จำนองด้วย

                                ๕.๔ เมื่อผู้กู้ถกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่ผู้ให้กู้เห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินการหรือสถานการณ์เงินของผู้กู้

                   ๕.๕ เมื่อผู้กู้ตกเป็นผู้มีหนี้ล้นพ้นตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหือเด็ดขาดหรือถูกเจ้าพนักงานบังคับยึดทรัพย์

                ข้อ ๖) ผลของการผิดนัด

                                ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าการผิดนัดในจำนวนหนี้ทั้งหมด โดยหนี้ทั้งหมดตามสัญญานี้ เป็นอันถึงกำหนดชำระทันทีโดยผู้ให้กู้มิต้องแจ้งให้ทราบก่อน และผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยของต้นเงินกู้ที่ค้างชำระในอัตราสูงสุด และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหลายในบรรดาที่ผู้ให้กู้จะพึงได้รับอันเนื่องจากการผิดนัดของผู้กู้รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง ทวงถาม ดำเนินคดี และบังคับชำระหนี้จนเต็มจำนวนทุกประการ

                ข้อ ๗) บรรดาหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ผู้กู้นั้น ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้ส่งไปยังตำบลสถานที่ที่ระบุข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และหากส่งให้ไม่ได้เพราะสถานที่ดังกล่าวเปลี่ยนแปลง รื้อถอนไปโดยผู้กู้ไม่มีการแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว การส่งหนังสือต่างๆที่ได้ส่งไปแล้วให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย

                                สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ.................................................ผู้ให้กู้                         ลงชื่อ.......................................................ผู้กู้         (......................................)                                                       (...........................................)

 

ลงชื่อ................................................พยาน                          ลงชื่อ.......................................................พยาน

                (......................................)                                                       (...........................................)

 

สัญญาค้ำประกันทั่วไป

 

ทำที่..........................................

                                                                                                วันที่.........เดือน................................ พ.ศ............

 

                หนังสือสัญญาเช่าฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง.....................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่...................

ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................ตำบล/แขวง.............................................

อำเภอ/เขต.........................จังหวัด..........................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“เจ้าหนี้”อีกฝ่ายหนึ่ง

                คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาดังมีข้อความต่อไปนี้

                ข้อ ๑) ตามที่.......................................ได้ทำสัญญา.....................................ในฐานะ”ลูกหนี้”

ไว้กับเจ้าหนี้ฉบับลงวันที่........................................นั้น ผู้ค้ำประกันตกลงค้ำประกัน และเจ้าหนี้ตกลงยอมรับ เอาการค้ำประกันดังกล่าวในหนี้ที่ลูกหนี้ได้ก่อขึ้นตามสัญญา.............................หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตอันเนื่องมาจากสัญญา................................โดยขอสัญญาว่าถ้าลูกหนี้ผิดนัดผิดสัญญาแก่เจ้าหนี้จนเป็นเหตุให้เจ้าหนี้บอกเลิกสัญญาและเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้แล้ว ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชำระเงินบรรดาที่ลูกหนี้ต้องชำระให้แก่เจ้าหนี้ รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าเสียหายต่างๆอันเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญานั้นได้ทั้งสิ้น โดยที่เจ้าหนี้ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องเอาจากลูกหนี้โดยตรงก่อนก็ได้

                ข้อ ๒) ผู้ค้ำประกันตกลงที่จะร่วมรับผิดกับลูกหนี้ตามสัญญา....................อย่างลูกหนี้ร่วม

                ข้อ ๓) ถ้าปรากฏว่าเจ้าหนี้ได้ผ่อนเวลาการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบก็ตาม ผู้ค้ำประกันเป็นอันยอมตกลงด้วยกับการให้ผ่อนเวลาเช่นนั้นทุกครั้งไป และมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาเช่นว่านั้นเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ำประกันเป็นอันขาด

                ข้อ ๔) เพื่อเป็นหลักประกันความรับผิดตามสัญญานี้ ผู้ค้ำประกันขอมอบ................................

................................................................................................................................................................ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ำประกันเพียงผู้เดียว ให้แก่เจ้าหนี้เป็นประกันไว้  จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับการชำระหนี้ที่ค้างชำระเสร็จสิ้นแล้ว

          สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ.................................................ผู้ค้ำประกัน                               ลงชื่อ..........................................เจ้าหนี้               (......................................)                                                                (.......................................)

 

ลงชื่อ................................................พยาน                                          ลงชื่อ..........................................พยาน

                (......................................)                                                                (.......................................)

สัญญาจำนองทั่วไป

 

ทำที่..........................................

                                                                                                วันที่.........เดือน................................ พ.ศ............

 

                หนังสือสัญญาเช่าฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง.....................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่...................

ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................ตำบล/แขวง.............................................

อำเภอ/เขต.........................จังหวัด..................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้รับจำนอง”กับ

..............................................................................อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่.....................................

ตรอก/ซอย............................................ถนน.....................................ตำบล/แขวง..................................

อำเภอ/เขต..............................จังหวัด..........................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า”ผู้จำนอง”

                ผู้จำนองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ประเภท...........................................................

................................................................................................................................................................

................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ทรัพย์สิน”

                คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

                ข้อ ๑) ผู้จำนองตกลงจำนองและผู้รับจำนองตกลงรับจำนองทรัพย์สินเพื่อเป็นการประกันหนี้.................. ตามหนังสือสัญญาฉบับลงวันที่ ........................ระหว่าง............................................... กับ.............................................จำนวนเงิน...............................บาท (..................................................)พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ..................ต่อปี

          ข้อ ๒) ผู้จำนองได้รับเงินและ/หรือลูกหนี้ตามสัญญาในข้อ ๑) ได้รับเงินจำนวน ....................

บาท (.............................) จากผู้รับจำนองไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ทำสัญญาฉบับนี้

                ข้อ ๓) เอกสารสิทธิในทรัพย์สินที่จำนองผู้จำนองได้มอบให้แก่ผู้รับจำนองยึดถือไว้ตลอดอายุสัญญาฉบับนี้

                ข้อ๔)ผู้จำนองและผู้รับจำนองตกลงกันที่จะไปดำเนินการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับการจำนองทรัพย์สิน ณ สำนักงานที่ดินอำเภอ/เขต.....................จังหวัด........................ในวันที่............................

โดยผู้จำนองจะเป็นผู้รับภาระในค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ทางราชการเรียกเก็บเองทั้งหมด

          ข้อ ๕) หากลูกหนี้ตามสัญญาในข้อ ๑) ผิดนัดผิดสัญญา ผู้รับจำนองสามารถบังคับจำนองเอากับทรัพย์ที่จำนองของผู้จำนองได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว และผู้จำนองต้องรับผิดในมูลหนี้ของลูกหนี้ตามข้อ ๑) อย่างลูกหนี้ร่วมด้วย

 

 

สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ.................................................ผู้รับจำนอง                                ลงชื่อ..........................................ผู้จำนอง            (......................................)                                                                (.......................................)

 

ลงชื่อ................................................พยาน                                          ลงชื่อ..........................................พยาน

                (......................................)                                                                (.......................................)

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาจำนำทั่วไป

 

ทำที่..........................................

                                                                                                วันที่.........เดือน................................ พ.ศ............

 

                หนังสือสัญญาเช่าฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง.....................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่...................

ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................ตำบล/แขวง.............................................

อำเภอ/เขต...........................จังหวัด..................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้รับจำนำ”กับ

..............................................................................อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่.....................................

ตรอก/ซอย............................................ถนน.....................................ตำบล/แขวง..................................

อำเภอ/เขต..............................จังหวัด..........................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า”ผู้จำนำ”

                ผู้จำนองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ประเภท...........................................................

................................................................................................................................................................

................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ทรัพย์สิน”

                คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

                ข้อ ๑) ผู้จำนำตกลงจำนำและผู้รับจำนำตกลงรับจำนำทรัพย์สินเพื่อเป็นการประกันหนี้...........

.................................ตามหนังสือสัญญาฉบับลงวันที่................................ระหว่าง................................

กับ................................จำนวนเงิน............................บาท (......................................) พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ...............ต่อปี

          ข้อ ๒) ผู้จำนำได้รับเงินและ/หรือลูกหนี้ตามสัญญาในข้อ ๑) ได้รับเงินจำนวน........................

บาท (.....................................) จากผู้รับจำนำไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ทำสัญญาฉบับนี้

                ข้อ ๓) ทรัพย์สินที่จำนำและเอกสารสิทธิ (ถ้ามี) ในทรัพย์สินที่จำนำ ผู้จำนำได้มอบให้แก่ผู้รับจำนำยึดถือไว้ตลอดอายุสัญญาฉบับนี้

                ข้อ ๔) ผู้จำนำตกลงว่าจะเป็นผู้รับภาระในค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ทางราชการเรียกเก็บเองทั้งหมด

                ข้อ ๕) หากลูกหนี้ตามสัญญาในข้อ ๑) ผิดนัดผิดสัญญา ผู้รับจำนำสามารถบังคับจำนำเอากับทรัพย์สินที่จำนำของผู้จำนำได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว และผู้จำนำต้องรับผิดในมูลหนี้ของลูกหนี้ตามข้อ ๑) อย่างลูกหนี้ร่วมด้วย

 

 

 

 

สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ.................................................ผู้รับจำนำ                   ลงชื่อ..........................................ผู้จำนำ               (......................................)                                                                (.......................................)

 

ลงชื่อ................................................พยาน                                          ลงชื่อ..........................................พยาน

                (......................................)                                                                (.......................................)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาซื้อขายทั่วไป แบบที่ ๑

(กรณีซื้อขายสังหาริมทรัพย์)

 

ทำที่..........................................

                                                                                                วันที่.........เดือน................................ พ.ศ............

 

                หนังสือสัญญาเช่าฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง.....................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่...................

ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................ตำบล/แขวง.............................................

อำเภอ/เขต.........................จังหวัด..................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้ซื้อ”กับ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..............................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด..................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า”ผู้ขาย”

                คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

          ข้อ ๑) ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย...................................................................................

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น...........................................บาท (...........................................................) ปรากฏตามรายการแนบท้ายสัญญานี้

                ข้อ ๒) ผู้ซื้อตกลงชำระราคาสินค้าดังกล่าวตามข้อ ๑) ให้แก่ผู้ขายเป็น

                                   รายงวดเดือนทั้งสิ้น...........งวดเดือน โดยเริ่มชำระครั้งแรกในวันที่ ................เดือน

..................................... พ.ศ. .............. และครั้งต่อไปทุกวันที่ ............. ของงวดเดือนนั้นๆจนเสร็จสิ้น

                                   เงินสด/แคชเชียร์เช็คธนาคาร.........................สาขา...................เลขที่.......................จำนวนทั้งสิ้น........................บาท (.......................................) ลงวันที่...............สั่งจ่ายผู้ขาย

                ข้อ๓) ผู้ขายตกลงส่งมอบสินค้าในวันที่ทำสัญญาฉบับนี้และผู้ซื้อได้รับสินค้าดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในขณะที่รับมอบสินค้าดังกล่าว ผู้ซื้อได้ทำการตรวจตราสภาพสินค้าที่ผู้ขายส่งมอบเป็นการดีแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามแบบหรือขนาดที่ได้สั่งไว้ทุกประการ หากปรากฏว่าสินค้าดังกล่าวมีความบกพร่องในส่วนของการใช้งาน ผู้ซื้อต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบภายในเวลา .......... วัน นับแต่ได้รับสินค้าไปแล้ว มิฉะนั้นถือว่าสินค้าดังกล่าวมีสภาพสมบูรณ์ทุกประการ

                ข้อ ๔) ผู้ขายรับรองว่าสินค้าที่ทำการส่งมอบกันนี้เป็นสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพตามรายการที่ผู้ขายได้เสนอให้ผู้ซื้อทราบไว้แต่ต้นครบถ้วนทุกประการ

                ข้อ ๕) หากผู้ซื้อผิดนัดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดแล้ว ผู้ขายสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที และริบเอาเงินที่ผู้ซื้อได้ชำระมาแล้วเป็นของผู้ขายทั้งสิ้น และไม่ตัดสิทธิที่ผู้ขายจะเรียกร้องเอาค่าเสียหายอย่างใดๆอันเกิดจากการผิดสัญญานั้นด้วย

 

          สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ.................................................ผู้ขาย                                           ลงชื่อ..........................................ผู้ซื้อ                   (......................................)                                                                (.......................................)

 

ลงชื่อ................................................พยาน                                          ลงชื่อ..........................................พยาน

                (......................................)                                                                (.......................................)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาซื้อขายทั่วไป แบบที่ ๒

(อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง)

 

ทำที่..........................................

                                                                                                วันที่.........เดือน................................ พ.ศ............

 

                หนังสือสัญญาเช่าฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง.....................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่...................

ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................ตำบล/แขวง.............................................

อำเภอ/เขต.........................จังหวัด.............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้ขาย”ฝ่ายหนึ่งกับ....................................................................  อายุ.............. ปี อยู่บ้านเลขที่.......................................

ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด........................... อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า”ผู้ซื้อ”

                คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

          ข้อ ๑) ผู้ขายตกลงขายและผู้ซื้อตกลงซื้อที่ดินจำนวน............. ไร่ ......... งาน .......... ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ .................. เลขที่ที่ดิน.............ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบล/แขวง ...............................อำเภอ/เขต............................. จังหวัด ............................ และบนที่ดินดังกล่าวปรากฏสิ่งปลูกสร้างประเภทบ้าน/ตึกแถว/อาคาร/อื่นๆ (ระบุ) ................................เป็นราคารวมทั้งสิ้น...........................บาท (.........................................)

                ข้อ ๒) ผู้ซื้อได้ชำระเงินและผู้ขายได้รับเงินมัดจำการซื้อขายนี้ไว้แล้วในวันทำสัญญานี้เป็นเงิน....................บาท (.............................) โดยชำระเป็นเงินสด/แคชเชียร์เช็ค ธนาคาร ........................

สาขา.........................................เลขที่ .......................................ไว้แล้ว

                ข้อ ๓) ราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ................................. บาท (.......................................) ผู้ซื้อตกลงชำระ ณ ภูมิลำเนาของผู้ขายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ...................

โดยชำระเป็นรายงวดเดือนงวดเดือนละ .................... บาท (...................................) ทั้งสิ้น............งวด

เดือน ทั้งนี้ในแต่ละงวดเดือนนั้น ต้องทำการผ่อนชำระก่อนวันที่ ............................ของงวดเดือนนั้นๆ

                ข้อ ๔) ผู้ขายอนุญาตให้ผู้ซื้อเข้าครอบครองใช้สิทธิปลูกสร้างในที่ดินแปลงที่ซื้อขายกันได้ ตามความต้องการของผู้ซื้อนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญานี้เป็นต้นไป

                ข้อ ๕) ในระหว่างการผ่อนชำระราคาที่ดินเป็นรายงวดเดือนนี้ หากผู้ซื้อมีความประสงค์จะทำการโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่น ผู้ซื้อต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน และผู้ซื้อยอมให้ผู้ขายมีสิทธิเรียกค่าธรรมเนียมการทำสัญญาเปลี่ยนตัวผู้ซื้อจากผู้รับโอนได้เป็นเงินจำนวน.................................บาท (...........................................)

 

                ข้อ ๖) ผู้ขายสัญญาว่าจะจัดการทำทางเดือนและทางรถวิ่งเข้าออกขนาดกว่าง..................โดยใช้วัสดุประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก/ยาง.............ให้ผ่านหน้าที่ดินของผู้ซื้อพร้อมทั้งทำการติดตั้งสาธารณูปโภคต่างๆให้แก่ผู้ซื้อที่ดินจากผู้ขายด้วย ทั้งนี้ ต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่...........................

                ข้อ ๗) หากผู้ขายผิดสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิบังคับซื้อและเรียกค่าเสียหายได้ และหากปรากฏว่าผู้ซื้อผิดนัดไม่ชำระเงินที่ค้างตามงวดที่กำหนดไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้ถือว่าผู้ซื้อผิดสัญญายอมให้ผู้ขายริบมัดจำและเงินที่ผ่อนชำระไว้ทั้งหมดนั้นได้ และผู้ซื้อตกลงส่งมอบที่ดินให้แก่ผู้ขายคืนตามสภาพที่ได้รับมอบจากผู้ขายไป

          ข้อ ๘) ผู้ขายสัญญาว่าจะทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาฉบับนี้ให้เสร็จสิ้นในเดือน................ พ.ศ. ............. นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้ชำระเงินงวดสุดท้ายแล้ว

สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ.................................................ผู้ขาย                                           ลงชื่อ..........................................ผู้ซื้อ                   (......................................)                                                                (.......................................)

 

ลงชื่อ................................................พยาน                                          ลงชื่อ..........................................พยาน

                (......................................)                                                                (.......................................)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาขายฝากทั่วไป แบบที่ ๑

(กรณีขายฝากสังหาริมทรัพย์)

 

ทำที่..........................................

                                                                                                วันที่.........เดือน................................ พ.ศ............

 

                หนังสือสัญญาเช่าฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง.....................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่...................

ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................ตำบล/แขวง.............................................

อำเภอ/เขต.........................จังหวัด............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้ขายฝาก”ฝ่ายหนึ่งกับ............................................................ อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่....................ตรอก/ซอย .......................................... ถนน ................................. ตำบล/แขวง .................................... อำเภอ/เขต .......................จังหวัด.................... อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า”ผู้ซื้อฝาก”อีกฝ่ายหนึ่ง

                คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

          ข้อ ๑) ผู้ขายฝากตกลงขายฝากและผู้ซื้อฝากตกลงซื้อฝาก.........................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝากเป็นจำนวนเงิน .......................... บาท (...............................................)

                ข้อ ๒) ผู้ซื้อขากฝากตกลงให้ผู้ขายฝากทำการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากได้ภายในกำหนดระยะเวลา.............ปี ................เดือน โดยกำหนดสินไถ่ไว้เป็นเงินจำนวน......................................บาท

(...................................)

                ข้อ ๓) ในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาแห่งการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก ผู้ซื้อฝากจะไม่ดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมใดๆบนทรัพย์สินที่รับซื้อฝากมานั้น

                ข้อ ๔) ค่าฤชาธรรมเนียมในการขายฝากนั้น..............................เป็นผู้รับภาระไปทั้งสิ้น และค่าฤชาธรรมเนียมในการไถ่ทรัพย์ที่ขายฝาก ผู้ขายฝากเป็นผู้รับภาระทั้งสิ้น

                ข้อ๕) ทรัพย์สินซึ่งไถ่นั้นจะต้องส่งคืนตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ เวลาที่ทำการไถ่ ถ้าหากทรัพย์สินนั้นถูกทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียเพราะความผิดของผู้ซื้อฝาก ผู้ซื้อฝากต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายนั้นให้แก่ผู้ขายฝาก

 

 

 

 

 

สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ.................................................ผู้ขาย                                           ลงชื่อ..........................................ผู้ซื้อ                   (......................................)                                                                (.......................................)

 

ลงชื่อ................................................พยาน                                          ลงชื่อ..........................................พยาน

(......................................)                                                                (.......................................)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาขายฝากทั่วไป แบบที่ ๒

(สัญญาขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียว)

 

ทำที่..........................................

                                                                                                วันที่.........เดือน................................ พ.ศ............

 

                หนังสือสัญญาเช่าฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง.....................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่...................

ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................ตำบล/แขวง.............................................

อำเภอ/เขต.........................จังหวัด............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้ขายฝาก”ฝ่ายหนึ่งกับ............................................................ อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่....................ตรอก/ซอย .......................................... ถนน ................................. ตำบล/แขวง .................................... อำเภอ/เขต .......................จังหวัด.................... อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า”ผู้ซื้อฝาก”อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาขายฝากทรัพย์สินดังจะกล่าวต่อไปนี้ (ประเภทใดไม่ใช้ให้เว้นว่าง)

                   ที่ดินโฉนดเลขที่ ................ เลขที่ที่ดิน ................ ตั้งอยู่ ณ อำเภอ/เขต....................

                                   จำนวนเนื้อที่ ............. ไร่ .............. งาน ................. ตารางวา

                                   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทบ้าน/ตึกแถว/อาคาร/อื่นๆ (ระบุ)...........................

                                   โฉนดที่ดินเลขที่ ......................เลขที่ที่ดิน ....................... ตั้งอยู่ ณ .........................

                                   เนื้อที่ .......... ไร่ ................. งาน .................... ตารางวา

                                   สิ่งปลูกสร้างประเภทบ้าน/ตึกแถว/อาคาร/อื่นๆ (ระบุ).............................................

                                   ตั้งอยู่ ณ ............................. ตรอก/ซอย...................................ถนน.........................

                                   ตำบล/แขวง .......................อำเภอ/เขต .................................จังหวัด .......................

                ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ทรัพย์สิน”

                ข้อ ๑) ผู้ขายฝากตกลงทำการขายฝากและผู้ซื้อฝากตกลงรับซื้อฝากทรัพย์สินในราคา .......................................... บาท (........................................) และจะได้ไปทำการจดทะเบียน ณ สำนักงานอำเภอ/เขต .............................................. ในวันที่ ...........................................

                ข้อ ๒) ผู้ขายฝากสัญญาว่าจะไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากภายในกำหนด ........... ปี .................. เดือนนับจากวันที่ลงในสัญญาฉบับนี้ในราคาสินไถ่เป็นเงินจำนวน .........บาท (..................................)

หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ขายฝากไม่ทำการไถ่คืนหรือไม่ได้มาทำสัญญาขยายระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ก็ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อฝากและผุ้ขายฝากไม่มีสิทธิไถ่คืนได้อีก

 

                ข้อ ๓) ผู้ขายฝากยินยอมเป็นผู้ชำระค่าฤชาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขายฝากและค่าธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์สินนั้น

          ข้อ ๔) คู่สัญญาตกลงว่าผู้ซื้อฝากจะไม่ทำการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่ขายฝากระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาที่ผู้ขายฝากสามารถไถ่ทรัพย์สินคืนได้ตามข้อ ๒)

สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ.................................................ผู้ขายฝาก                   ลงชื่อ........................................ผู้ซื้อฝาก              (......................................)                                                                (.......................................)

 

ลงชื่อ................................................พยาน                                          ลงชื่อ..........................................พยาน

(......................................)                                                                (.......................................)

 

 

 

 

ข้อสังเกต         ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  ๔๙๔ และมาตรา ๔๙๕ กำหนดว่าอสังหาริมทรัพย์ หากกำหนดการขายฝากไว้ กำหนดเวลาในการไถ่ถอนทรัพย์ต้องไม่เกิน ๑๐ ปี ส่วนสังหาริมทรัพย์ห้ามเกิน ๓ ปี หากคู่สัญญาตกลงระยะเวลาในการไถ่ไว้ยาวนานกว่านั้น ให้ลดระยะเวลาตามที่ตกลงเหลือ ๑ๆ ปี หรือ ๓ ปี ตามลำดับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 

ทำที่..........................................

                                                                                                วันที่.........เดือน................................ พ.ศ............

 

                หนังสือสัญญาเช่าฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง.....................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่...................

ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................ตำบล/แขวง.............................................

อำเภอ/เขต.........................จังหวัด..........................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้ให้เช่าซื้อ”ฝ่ายหนึ่งกับ............................................................ อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่....................ตรอก/ซอย .......................................... ถนน ................................. ตำบล/แขวง .................................... อำเภอ/เขต .......................จังหวัด.................... อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า”ผู้เช่าซื้อ”อีกฝ่ายหนึ่ง

                คู่สัญญาตกลงทำการเช่าซื้อที่ดินโฉนดเลขที่............................ เลขที่ดิน............................ระวาง......................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต................................จังหวัด.................

เนื้อที่ ............ ไร่ .............. งาน .................... ตารางวา พร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างประเภท

                   ตึกแถว/อาคารจำนวน..........หลัง หลังละ .......... ชั้น เลขที่ ......... ตั้งอยู่ ณ .............

                                 บ้านจำนวน..........หลัง หลังละ .......... ชั้น เลขที่ ......... ตั้งอยู่ ณ .............

                                 อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................................

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ทรัพย์สิน”

          คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้

                ข้อ ๑) ผู้ให้เช่าซื้อตกลงให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อตกลงเช่าซื้อทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าซื้อดังกล่าวในราคา .......................... บาท (........................................)

                ข้อ ๒) ผู้เช่าซื้อได้ชำระเงินสดจำนวน ....................... บาท (.................................) ในวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ และยังคงค้างอยู่อีกจำนวน ................................บาท (.......................................) โดยผู้เช่าซื้อจะแบ่งชำระเป็นงวดรายเดือน ดังต่อไปนี้

                งวดที่ ๑ จำนวนเงิน .................................. บาท (...........................) ชำระวันที่ .......................

                งวดที่๒ จำนวนเงิน .................................. บาท (...........................) ชำระวันที่ .......................     งวดที่ ๓ จำนวนเงิน .................................. บาท (...........................) ชำระวันที่ .......................             งวดที่ ........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

                ข้อ ๓) ผู้เช่าซื้อจะชำระเงินค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดเดือนตามข้อ ๒) ทุกวันที่ .......... ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน .................. จนถึงเดือน .................... อันเป็นการชำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผู้เช่าซื้อตกลงทำการชำระค่าเช่าซื้อเป็น

                   เงินสด

                                 แคชเชียร์เช็ค ธนาคาร..........................สาขา................................สั่งจ่าย.................

                ข้อ ๔) เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าซื้อได้นำ

                   ….......................................................................................................ค้ำประกัน

                                ทรัพย์ประเภท.........................................จำนำ/จำนองไว้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ

ซึ่งหากผู้เช่าซื้อผิดนัดผิดสัญญางวดหนึ่งงวดใดตามสัญญาฉบับนี้แล้ว ผู้ให้เช่าซื้อสามารถบังคับเอาจากบุคคลหรือทรัพย์สินที่นำมาจำนำ/จำนองไว้เพื่อชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการผิดนัดผิดสัญญานี้ เช่น การบอกเลิกสัญญาการค้างชำระค่าเช่าซื้องวดหนึ่งงวดใด

          ข้อ ๕) ผู้เช่าซื้อสัญญาว่าจะไม่นำทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปให้บุคคลอื่นเช่าหรือเช่าซื้อช่วง ตลอดจนดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม ตัดถอนทรัพย์สินที่เช่าซื้อ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าซื้อแล้ว

                ข้อ ๖) ผู้เช่าซื้อสัญญาว่า จะบำรุงรักษา ดูแลและซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้คงอยู่ในสภาพที่ดีเสมอและผู้เช่าซื้อจะนำทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปทำประกันภัยไว้ โดยผู้เช่าซื้อจะเป็นผู้รับภาระในการส่งเบี้ยประกันภัยตลอดอายุสัญญาฉบับนี้ และผู้เช่าซื้อจะระบุซื่อผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยดังกล่าวด้วย

          ข้อ ๗) หากผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้องวดหนึ่งงวดใดหรือกระทำการอันเป็นการผิดสัญญางวดหนึ่งงวดใดแล้ว ผู้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญา เรียกค่าปรับและค่าเสียหายต่างๆ ได้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ .................... ต่อปี นับแต่เวลาที่มีการผิดนัดผิดสัญญาดังกล่าว

          ข้อ ๘) หากผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่น ผู้เช่าซื้อต้องทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่าซื้อก่อน และเมื่อผู้ให้เช่าซื้ออนุญาตเป็นหนังสือแก่ผู้เช่าซื้อแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการโอนสิทธิและหน้าที่ไปยังบุคคลอื่นได้ บุคคลอื่นผู้รับโอนตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและหลักเกณฑ์ที่คู่สัญญานี้ได้ตกลงกันอยู่ก่อนแล้ว

                   อนึ่ง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และอากรแสตมป์ในการโอนสิทธิและหน้าที่ ผู้เช่าซื้อเป็นผู้รับภาระเองทั้งสิ้น

          ข้อ ๙) เมื่อผู้เช่าซื้อชำระเงินครบตามจำนวนในสัญญาฉบับนี้แล้ว ผู้ให้เช่าซื้อจะทำหนังสือส่งแก่ผู้เช่าซื้อภายใน..............วัน เพื่อดำเนินการจดทะเบียนสิทธิที่สำนักงานที่ดินอำเภอ/เขต...................

จังหวัด..................... นับแต่วันที่ชำระเงินรายงวดเดือนสุดท้ายเสร็จสิ้นลง หากผู้ให้เช่าซื้อไม่ดำเนินการดังกล่าวแล้วผู้เช่าซื้อมีสิทธิเรียกเอาค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวของผุ้ให้เช่าซื้อได้

สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ.................................................ผู้ให้เช่าซื้อ                                ลงชื่อ........................................ผู้เช่าซื้อ(......................................)                                                              (.......................................)

 

ลงชื่อ................................................พยาน                                          ลงชื่อ..........................................พยาน

(......................................)                                                                (.......................................)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาเช่าซื้อรถประเภทต่างๆ

       

ทำที่..........................................

                                                                                                วันที่.........เดือน................................ พ.ศ............

 

หนังสือสัญญาเช่าฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง.....................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่...................

ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................ตำบล/แขวง.............................................

อำเภอ/เขต.........................จังหวัด..........................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้เช่าซื้อ” กับ

                ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท.........................................จำกัด โดย........................................และ ...................................................... มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันกระทำการแทน ปรากฏตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแนบมาท้ายสัญญานี้ อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งต่อไปเดรียกว่า “เจ้าของ”

                คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

                ข้อ ๑) เจ้าขอตกลงให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อตกลงเช่าซื้อรถประเภท

 

 

สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ.................................................เจ้าของ                       ลงชื่อ........................................ผู้เช่าซื้อ(......................................)                                                              (.......................................)

 

ลงชื่อ................................................พยาน                                          ลงชื่อ..........................................พยาน

(......................................)                                                                (.......................................)

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดสำนักงาน สหเนติ ทนายความ บัญชี นักสืบ

ทนายความ สำนักงานสหเนติทนายความ รับว่าความอรรถคดี,คดีมรดก,คดีฟ้องหย่า,คดียาเสพติด,คดีลิขสิทธิ์,คดีเวนคืนที่ดิน,คดีภาษี,คดีปกครอง,ยื่นขอฟื้นฟูกิจการในคดีล้มละลายและบริหารแผน,VISA,WORK PERMIT,จดทะเบียนสมรสคนต่างด้าว article
บัญชี สำนักงานสหเนติ การบัญชี รับทำบัญชี,ตรวจสอบบัญชี,จดทะเบียนบริษัท,ทำโครงการธุรกิจเพื่อขอกู้เงิน,หาแหล่งเงินกู้,ซื้อ-ขายที่ดิน บ้าน,ลิขสิทธิ์,เครื่องหมายการค้า,สิทธิบัตร article
นักสืบ,จับตามหมายจับ,ชู้สาว,ประกันตัวผู้ต้องหา จำเลย ในคดีอาญา,วางประกันในคดีแพ่ง,หลักเกณฑ์ศาลในการให้ประกันตัวในคดีอาญา article
กฎหมาย ทนายความ ค้นหากฎหมาย ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ ตัวอย่างคำฟ้อง อุทธรณ์ ฎีกา คำให้การ คำร้อง คำแถลง คำขอ คำบอกกล่าว คำคัดค้าน คำเบิกความ คำบอกกล่าวทนายความ article
สำนักงานทนายความ ฟรี ฟรี : ข่าวกฎหมายออกใหม่ ประกาศศาล,เขตศาล,คำร้อง,หน่วยงานวงการยุติธรรม,เบอร์โทรศัพท์ ,ข้อมูลทางกฎหมาย ,บทความทางกฎหมายอีกมากมาย article
"วันระพี"“พระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย” พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ article
การตีความกฎหมายไทยพร้อมด้วยเทคนิคการเรียนกฎหมายด้วยตนเอง article
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเกิด มีชีวิต ตาย สมรส หย่า และอื่นๆ article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 1 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 2 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 3 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 4 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 5 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 6 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 7 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 8 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 9 article
คดีประวัติศาสตร์:ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 3 กกต. 4 ปี โดยไม่รอการลงโทษ article
เขตอำนาจศาลปกครอง article
เขตอำนาจศาลทหารทั่วราชอาณาจักร article
การยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลง article
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานวงการยุติธรรม article
ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกากับกฎหมายทุกฉบับ article
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1356-1755 article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1012-1355 article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 608-1011 article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 302-607 article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1-302 article
ประมวลกฎหมายอาญา article
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 266-323 article
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 160-265 article
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 83-160 article
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 1-83 article
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 article
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ article
พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ article
พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ article
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ article
พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ article
พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ article
พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ article
พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ article
พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ article
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ article
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ article
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ article
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 article
พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 article
พระราชบัญญัติภาพยนต์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ article
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ article
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ article
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ article
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน article
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ article
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ article
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ article
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ article
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ article
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ article
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ article
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ article
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ article
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒ article
พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ article
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ article
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ article
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ article
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ article
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ article
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ article
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ article
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ article
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ article
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด article
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ article
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ article
พระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ article
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ article
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ article
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าพุทธศักราช ๒๔๗๔ article
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ article
พระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ article
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓ article
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ article
พระราชบัญญัติ คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ article
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2541 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ.2542 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2541 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2541 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพ.ศ. 2539 article
พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 article
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 article
พระราชบัญญิว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ article
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา article
คำฟ้องล้มละลาย article
คำฟ้องฟ้องนิติบุคคลให้ล้มละลาย article
คำฟ้องความผิดต่อร่างกาย.ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และต่อเสรีภาพ article
คำฟ้องความผิดโกงเจ้าหนี้ article
คำฟ้องคดีแพ่ง เงินกู้ยืม ธนาคาร......... article
คำฟ้องคดีอาญา (พ.ร.บ.เช็ค . ใหม่) article
คำฟ้องความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา article
คำฟ้อง ความผิดบุกรุก article
คำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ article
คำฟ้องคดีจ้างทำของ article
คำฟ้อง คดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย article
คำฟ้องคดีลิขสิทธิ์ article
คำฟ้อง เรียกเงินตามเช็ค article
คำฟ้องบัตรเครดิต article
คำฟ้องคดีแรงงาน article
คำฟ้องตั๋วเงิน article
คำฟ้องผิดสัญญากู้ยืมเงิน ค้ำประกัน article
คำฟ้องสัญญากู้ยืมเรียกค่าเสียหาย article
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย-เรียกค่าเสียหาย article
คำให้การจำเลย article
คำให้การคดีล้มละลาย article
คำให้การและฟ้องแย้งคดีจ้างทำของ article
คำให้การจำเลยและฟ้องแย้ง article
ตัวอย่างคำให้การ article
คำให้การพยานโจทก์(บันทึกคำให้การฉบับศาลบันทึกที่ทนายความทำส่งศาลแทนศาล) article
ตัวอย่างคำเบิกความ ความผิดตาม พรบ. เช็ค (ใหม่) article
คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนคำพิพากษา article
คำร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน article
ร้องขอสัญชาติไทย article
คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก กรณีไม่มีพินัยกรรม article
คำร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญ article
คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์ article
คำร้องขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ article
ผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก กรณีมีพินัยกรรม article
คำร้องขอเป็นผู้อนุบาล article
คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน article
คำร้องขอครอบครองปรปักษ์ article
คำร้องขอทุเลาการบังคับคดี article
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง article
คำร้องขอเดินเผชิญสืบ article
คำร้องขอเลื่อนคดี article
คำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ article
คำร้องขอถอนการยึดทรัพย์ article
คำร้องขอให้ทำการขายทอดตลาด article
คำร้องขอให้รอการขายทอดตลาด article
คำร้องของดการขายทอดตลาด article
คำร้องของดการบังคับคดีและเพิกถอนการยึดทรัพย์ article
คำร้องขอแถลงคัดค้านการร้องขัดทรัพย์ article
คำร้องขัดทรัพย์ article
คำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ article
คำร้องขอตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี article
ตัวอย่างคำร้องเผชิญสืบพยานบุคคล article
ตัวอย่างคำร้องขอเลื่อนพิจารณาคดี article
ตัวอย่างคำร้องขอถอนจากการเป็นทนายความ article
คำร้องขอรวมสำนวนพิจารณาคดี article
ตัวอย่างคำร้องขอยืมสำนวน article
ตัวอย่างคำร้องหมายเรียกพยานเอกสารข้ามเขต article
คำร้องขอศาลออกหมายเรียกพยานเอกสาร article
ตัวอย่างคำร้องขอศาลชี้ขาดข้อกฎหมายก่อนศาลมีคำพิพากษา article
ตัวอย่างคำร้องขอเพิ่มเติมคำให้การ article
ตัวอย่างคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง article
ตัวอย่างคำร้องถอนฟ้อง article
คำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การ article
คำร้องขยายเวลายื่นคำให้การ article
คำร้องให้ศาลสั่งจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ article
คำร้องขอส่งหมายข้ามเขต article
คำร้องขอส่งหมายเรียกโดยประกาศหนังสือพิมพ์ article
คำร้องขอยื่นฟ้องคดีอย่างคนอนาถา article
คำร้อง ขอไต่สวนฉุกเฉิน article
คำร้อง ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนคำพิพากษา article
คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลพิพากษา article
คำแถลงการดำเนินคดีภาษีอากร article
คำแถลงขอคัดหรือรับรองเอกสาร article
คำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติม article
คำแถลง (ขอคัดรับรองคำพิพากษา) article
คำแถลงคัดค้านคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ article
คำแถลงขอออกคำบังคับ article
คำแถลงขอรับเงินค่าธรรมเนียมที่ศาลสั่งคืน article
คำแถลงขอรับเอกสารคืน article
คำแถลงขอรับเอกสารคืน article
คำแถลงขอคัดรับรองคำพิพากษา article
คำแถลงคัดค้านคำสั่งระหว่างพิจารณา article
ตัวอย่างคำแถลงคัดสำเนาคำเบิกความ article
คำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติม article
คำแถลงยืนยันที่อยู่จำเลย article
ตัวอย่างคำคัดค้านยื่นฟ้องอนาถา article
คำขอหมายเรียกพยานบุคคล article
คำขอ (ขอให้ศาลหมายเรียกพยาน) article
ตัวอย่างคำขอหมายเรียกพยานบุคคล article
คำบอกกล่าวขอถอนฟ้อง(ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ) article
หนังสือบอกกล่าวขอให้ชำระหนี้เงินกู้ article
หนังสือบอกกล่าวขอให้ชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาค้ำประกัน article
หนังสือบอกกล่าวขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน article
หนังสือบอกกล่าวบอกเลิกสัญญาเช่า article
แบบพินัยกรรม article
แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม 2549-2552 article
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 article
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน article
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้ง article
ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการปฏิบัติของสรรพากร ศุลกากร จะไปฟ้องศาลภาษีอากรได้หรือไม่ และมีวิธีการฟ้องร้องอย่างไร article
ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการปฏิบัติของส่วนราชการ จะไปฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ และมีวิธีการฟ้องร้องอย่างไร article
ถูกหมิ่นประมาท เสียชื่อเสียง รายได้หด งานไม่มีใครจ้าง ถูกเลิกจ้าง สังคมรังเกียจ เล่นการเมืองไม่ได้ จะฟ้องศาลอย่างไร article
สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา ในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาล article
กฎหมายและข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ article
กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน article
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ article
คำแนะนำเรื่องการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน articlebulletทนายศิริ วสุสิริกุล Mr. Siri Wasusirikul 081-6434418 ผู้อำนวยการสำนักงาน WEBMASTER
bulletสำนักงาน สหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ สมัครสมาชิกที่ปรึกษาสำนักงาน
bulletรวมย่อคำบรรยายสอบเนติภาค ๑ และภาค ๒ และเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
bulletสมัครสอบงานราชการ ทุนเรียนต่อ กับสำนักงาน ก.พ.
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรมสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อ่านรายละเอียดที่นี่
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรม 1 ปี เพื่อรับใบอนุญาตวิชาชีพทนายความกับสภาทนายความอ่านที่นี่
bulletสมัครสอบผู้พิพากษา และวงการตุลาการ
bulletสมัครสอบอัยการ และอื่นๆ
dot
เว็บเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
dot
bulletฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก(พระราชกรณียกิจ)
bulletเว็บรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในหลวง
bulletสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
bulletมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
bulletศาสนา:พระพุทธศาสนา
bulletศาสนา:มุสลิม
bulletศาสนา:คริสต์
bulletศาสนา:พุทธทาสภิกขุ
bulletรวมเว็บมูลนิธิ
bulletบทสวดมนต์ รวมบทคาถา รวมลิงค์ธรรม ฟังวิทยุธรรม บทสวดคาถาชินบัญชร(MP3)
bulletเว็บดนตรีไทย(อนุรักษ์ ข้อมูล สอน)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia.org(ENGLISH)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia (ภาคภาษาไทย)
dot
เว็บค้นหากฎหมาย:ศาล:หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletเว็บค้นกฎหมายthaijustice.com/
bulletค้นหากฎหมายกับ lawonline
bulletค้นหากฎหมายกับ lawyerthai
bulletค้นหากฎหมายทุกฉบับ ฟรี
bulletค้นหาข้อมูลกฎหมายกับlawwebservice
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลอาญา
bulletศาลอาญากรุงเทพใต้
bulletศาลอาญาธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแขวงพระนครเหนือ
bulletศาลแขวงพระนครใต้
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletรัฐสภา
bulletกกต.
bulletผังเมือง
bulletกรมที่ดิน
bulletสำนักงาน ปปช.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบังคับคดี
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกรมศุลกากร
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์บุคคล
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletimmigration.go.th
bulletค้นหาทะเบียนบุคคล กับkhonthai
dot
เว็บโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บยอดนิยม
dot
bulletAIS
bulletTRUE
bulletDTAC
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL
bulletPANTIP.COM
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletteenee.com
bulletthaicool.com
bulletเว็บแฟชั่น FTV.com
bullettop100.teenee.com
bulletSex สุขภาพ สมุนไพร ลดความอ้วน
bulletadult.truehits.net
bulletเว็บจัดอันดับ truehits
bulletสแกนไวรัสบน PC ฟรี
bulletโปรแกรมกำจัดไวรัส ฟรี
bulletแปลศัพท์อังกฤษ-ไทย บนหน้าเว็บอย่างง่าย
bulletthaigoodweb ดาวโหลดเครื่องมือทำเว็บไซด์มากมาย
bulletรวมแหล่งโปรแกรม Download ที่น่าใช้ มากมายที่นี่
bulletเว็บหางาน jobbees.com
bulletเว็บซ่อมโทรศัพท์มือถือ mydrmobile.com
bulletเว็บสอนและแนะนำเรื่องเพศศึกษา SEX MUST SAY
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletthailandfranchising.com
bullet.thaiware.com(แหล่งรวมSoftwares)
bulletการบินไทย
bulletนกแอร์
bulletแอร์เอเชีย
bulletรถไฟ
bulletบขส.
bulletเว็บUBC
bulletเว็บ gmember
bulletTV 3
bulletTV 5
bulletTV 7
bulletTV 9
bulletnationchannel
dot
เว็บกีฬา
dot
bulletกีฬา SIAM SPORT
bulletthailandsportsonline
bulletskysports
bulletespn
bulletuspgatour
dot
เว็บภาพยนต์
dot
bulletโรงภาพยนต์ major cineplex
bulletโรงภาพยนต์ EGV
bulletโรงภาพยนต์SF
bullet20th cenjury fox
bulletwarnerbros
bullethollywood
dot
เว็บข่าว หนังสือพิมพ์
dot
bulletข่าว BBC
bulletข่าว usa
bulletข่าว.aljazeera
bulletcbsnews
bulletGOOGLE NEWS
bulletด่วน! พิเศษ : รวมข่าวทุกสื่อในเว็บเดียว
bulletรวมข่าวในรอบวันทุกสื่อกับSANOOK
bulletVoice of America ภาคภาษาไทยและต่างประเทศ
dot
เว็บ T V Clip vdo
dot
bulletClip Jabchai
bulletClip youtube
bulletClip metacafe
bulletClip video.google.
bulletClip joke.deedeejang
bulletClip sodazaa.
bulletClip tv .sanook.
bulletT V Clip .thaicool.
bulletT V .mcot. (ช่อง 9)
bulletT V .trueworld
bulletดู TV ไทย-ต่างประเทศ Fashion-TV นางแบบ สวยๆ ไม่มีในเมืองไทย
bulletT V .maxnettv.
bullet.adintrend.com


พระเครื่อง:รวมเว็บพระเครื่องมากมาย และบทความเกี่ยวกับความรู้การบูชาพระเครื่องอย่างไรให้ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย คลิ้กที่นี่:
กรมอุตุนิยมวิทยา:รายงานอากาศประจำวัน ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์ อากาศการบิน และอื่นๆ มากมาย
ปืน:รวมเว็บปืนมากมาย และบทความเกี่ยวกับการมี ใช้ ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการกีฬาอย่างถูกกฎหมาย คลิ้กที่รูป
ข่าว อสมท.: คลิปข่าว ภาพ เสียง ล่าสุด  ทุกนาทีที่มีช่าว
ฟังเสียงสดจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ และรายการย้อนหลัง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.