ReadyPlanet.com
dot dot
วงเงินประกันตัวจำเลยคดีอาญาของศาลอาญา,ศาลจังหวัด,ศาลแขวง,ยาเสพติด โดยประมาณ article

วงเงินประกันตัวจำเลยในคดีอาญาระดับศาลอาญา,ศาลจังหวัด

เมื่อจำเลยถูกฝากขังหรือฟ้องร้องต่อศาล จำเลยที่ต้องการยื่นขอประกันตัว เพื่อขอให้ปล่อยตัวชั่วคราว ต้องยื่นขอประกันตัวต่อศาลโดยติดต่อประชาสัมพันธ์ศาลนั้น เมื่อศาลอนุญาต ศาลจะมีคำสั่งกำหนดวงเงินประกันตัวว่าเป็นจำนวนเท่าใด ถ้าเป็นเงินสด นายประกันต้องนำเงินสดมาวางเท่าที่ศาลสั่ง หากเป็นหลักทรัพย์ เช่นโฉนดที่ดิน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประจำ กรมธรรณ์ประกันอิสรภาพ ที่มีมูลค่าเกินจำนวนวงเงินประกันตามที่ศาลเห็นสมควร เว้นแต่ที่เป็นกรณีบุคคลเป็นนายประกัน

วงเงินประกันที่ศาลกำหนดตามความผิดจะเป็นดังนี้ โดยประมาณเป็นแนวทาง หากต้องการประกันควรถามประชาสัมพันธ์ศาลอีกครั้งหนึ่งเพื่อความถูกต้อง

 

หลักทรัพย์ที่ใช้วางประกันได้มีดังนี้1.เงินสด
          2. พันธบัตรรัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ
          3. สลากออมสิน
          4. สมุดหรือใบรับเงินฝากประจำพร้อมหนังสือรับรองยอดเงินฝากของธนาคาร
          5. ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออก
          6. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายและได้รับรอง
          7. หนังสือรับรองของธนาคารเพื่อชำระหนี้เบี้ยปรับแทน กรณีฝิดสัญญาประกัน
          8. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือรับรอง
          9. โฉนดที่ดินหรื น.ส.3 ทั่วประเทศพร้อมหนังสือประเมินราคาที่ดิน
         10. บุคคลเป็นหลักประกัน โดยออกหนังสือรับรองเงินเดือน ระบุชื่อ ตำแหน่ง ระดับ อัตราเงินเดือน
         11. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด

หลักฐานประกอบในการประกันตัว

      
    1. บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของนายประกันและของคู่สมรส
          2. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสได้นำหนักประกันมาประกัน หรือมรณบัตรหรือใบสำคัญการสมรส หรือใบหย่า
          3. ถ้าเจ้าของหลักประกันมอบหลักประกันให้ผู้อื่นยื่นประกัน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยนายอำเภอรับรองและประทับตราประจำตำแหน่ง พร้อมสำเนาบัรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

มาตรา ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน
135 กระทำต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใด 40,000
136 ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน 30,000
137 แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 20,000
138 วรรคแรก  ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน 30,000
  วรรคสอง  โดยใช้กำลังประทุษร้าย 40,000
139 ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน 80,000
138,139 ต่อสู้ขัดขวาง ข่มขืนใจเจาพนักงาน 90,000
  วรรคแรก มีหรือใช้อาวุธปืนร่วมตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 150,000
ประกอบ วรรคสอง อ้างอั๊งยี่หรือช่องโจร 150,000
140 วรรคสาม มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด 180,000
  ถ้าการกระทำผิดตามมาตรานี้เป็นการกระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืน โดยอ้างอั้งยี่หรือช่องโจร   
141 ถอน ทำให้เสียหายฯ ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย 40,000
142 ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ 50,000
143 คนกลางเรียกรับสินบน 90,000
144 ให้สินบนเจ้าพนักงาน 90,000
145 แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน 30,000
146 สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายเจ้าพนักงาน 30,000
147 เจ้าพนักงานยักยอก 300,000
148 เจ้าพนักงานข่มขืนใจ 500,000
149 เจ้าพนักงานรับสินบน 500,000
150 เจ้าพนักงานกระทำการโดยเห็นแก่สินบนที่เรียกรับ 300,000
151 เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต 300,000
152 เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการเข้าไปมีส่วนได้เสีย 120,000
153 เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจ่าย 120,000
154 เจ้าพนักงานธุจริตในการเก็บรายได้ 300,000
155 เจ้าพนักงานทุจริตในการกำหนดราคาทรัพย์สิน 300,000
156 เจ้าพนักงานธุจริตช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี 300,000
157 เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 120,000
158 เจ้าพนักงานทำให้ทรัพย์หรือเอกสารที่ตนปกครองเสียหาย 100,000
159 เจ้าพนักงานทำอันตรายเครื่องหมายที่ประทับทรัพย์สิน 90,000
160 เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตราที่มิชอบ 90,000
161 เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร 120,000
162 เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ 100,000
163 เจ้าพนักงานเปิดจดหมายหรือโทรเลข 90,000
164 เจ้าพนักงานทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับทางราชการ 90,000
165 เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฏหมายหรือคำสั่ง 30,000
166 วรรคแรก เจ้าพนักงานละทิ้งงาน 90,000
  วรรคสอง ทำเพื่อเปลี่ยนแปลงกฏหมายแผ่นดิน 120,000
167 ให้สินบนเจ้าพักงานในการยุติธรรม 100,000
168 ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยคำ 10,000
169 ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้ส่งทรัพย์หรือเอกสารใด 10,000
170 ขัดขืนหมายหรือคำสั่งศาลให้มาให้ถ้อยคำในการพิจารณาคดี 20,000
171 ขัดขืนคำสั่งของศาลให้สาบาน 20,000
172 แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา 40,000
173  แจ้งความเท็จว่ามีการกระทำความผิดอาญา 40,000
174 วรรคแรก แจ้งความเท็จตาม ม.172,173 เพื่อแกล้งให้ 40,000
ประกอบ ต้องถูกบังคับ ตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย  
172,173 วรรคสอง เพื่อแกล้งให้ต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น 100,000
175 ฟ้องเท็จ 90,000
177  วรรคแรก เบิกความเท็จ 90,000
  วรรคสอง เบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญา 100,000
178  แปลข้อความให้ผิดไปในข้อสำคัญ   50,000
179 ทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ   40,000
180  วรรคสอง  นำสืบหรือหรือแสดงหลักฐานเท็จในการพิจารราคดีอาญา  100,000
184  ช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษ  90,000
185  ทำลายพยานหลักฐานหรือเอกสารที่ยื่นต่อศาล   90,000
186  ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์สินที่มีคำพิพากษาให้ริบ   50,000
187  ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัดเพื่อมิให้เป็นไปตาม  50,000
  คำพิพากษา    
188  ทำลายเอกสารหรือพินัยกรรม   90,000
189 ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด   40,000
190 วรรคสอง หลบหนีโดยแหกที่คุมขังหรือร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 50,000
  โดยใช้กำลังประทุษร้าย 90,000
  วรรคสาม ถ้าการกระทำความผิดตาม ม. นี้เป็นการ กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด  120,000
     
191 วรรคแรก ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลบหน 90,000
  วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังที่หลบหนีต้องคำพิพากษาลงโทาประหารชีวิตฯ 100,000
  หรือมีจำนวน 3 คนขึ้นไป  
  วรรคสาม ใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีหรือใช้อาวุธปีนหรือวัตถุระเบิด 120,000
  ถ้าการกระทำความผิดตาม ม. นี้เป็นการกระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายมีหรือ  
  ใช้อาวุธปีนหรือวัตถุระเบิดให้ผู้ถูกคุมขังที่ต้องพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหลบหนี  150,000
192  ให้พำนักผู้ที่หลบหนี   80,000
197 ใช้กำลังประทุษร้ายหรือให้ประโยชน์เพื่อกีดกันขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน   20,000
198  ดูหมิ่นศาล   100,000
199  ซ่อนเร้น ย้าย ทำลายศพ   30,000
200  วรรคแรก  เจ้าพนักงานยุติธรรมช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องโทษ  100,000
  วรรคสอง ทำเพื่อแกล้งให้บุคคลอื่นต้องรับโทษ 300,000
201  เจ้าพนักงานยุติธรรมเรียกรับสินบน   500,000
202 เจ้าพนักงานยุติธรรมกระทำการโดยเห็นแก่สินบน 500,000
203 เจ้าพนักงานขัดขวางเพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา 80,000
204 วรรคแรก เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น 100,000
  วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังต้องคำพิพากษาลโทษประหารชีวิตฯ 150,000
205 ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นโดยประมาท 40,000
206 เหยียดหยามศาสนา 100,000
207 ก่อความวุ่นวายในพิธีกรรมทางศาสนา 30,000
208 แต่งการเป็นพระภิกษุ 30,000
209 วรรคแรก อั้งยี่ 100,000
  วรรคสอง ผู้กระทำความผิดป็นหัวหน้า 120,000
210 วรรคแรก ซ่องโจร 10,000
  วรรคสอง สมคบกระทำความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวิต 60,000
214 ประพฤติตนเป็นธุระจัดหาที่พำนัก 80,000
215 วรรคแรก มั่วสุมตั้งแต่ 10 คนก่อความวุ่นวาย 30,000
  วรรคสอง ผู้กระทำความผิดคนหนึ่งมีอาวุธ 60,000
  วรรคสาม ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้าฯ 100,000
217 วางเพลิง 100,000
218 วางเพลิงมีเหตุฉกรรจ์ 500,000
220 วรรคแรก ทำให้เกิดเพลิงไหม้ 100,000
  วรรคสอง ทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตาม ม. 218 500,000
221 ทำให้เกิดระเบิด 100,000
223 ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดแก่ทรัพย์ที่มีราคาน้อย 80,000
224 วรรคแรก ทำผิดตาม ม.217,218,221,222เป็นเหตุให้ผู้อื่น 500,000
  วรรคสอง รับอันตรายสาหัส 400,000
225 ทำให้เกิดเพลิงไหม้ดดยประมาท 100,000
226 ทำการใดๆแก่โรงเรือนน่าเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นฯ 90,000
227 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งวิชาชีพ 90,000
228 วรรคแรก ทำให้เกิดอุทกภัยหรือขัดข้องแก่การใช้น้ำ 90,000
  วรรคสอง เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล  
  หรือทรัพย์ของผู้อื่น  100,000
229 ทำให้ทางสาธารณะน่าจะเป็นเหตุอัยตรายแก่การจราจร 90,000
230 ก่ออันตรายแก่ทางรถไฟหรือรางรถ 100,000
231 ก่ออันตรายแก่เครื่องสัญญาณในการจราจรฯ 100,000
232 ก่ออันตรายแก่ยานพาหนะน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล 100,000
234 กระทำแก่สิ่งที่ใช้ผลิตในการส่งไฟฟ้าหรือน้ำ 90,000
237 เอาของมีพิษเจืออาหาร 120,000
238 วรรคแรก ทำผิดตาม ม.226 ถึง ม.237 เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 300,000
  วรรคสอง รับอันตรายสาหัส 120,000
240 ปลอมเงินตรา 300,000
241 แปลงเงินตรา 300,000
242 วรรคแรก ทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลด 100,000
  วรรคสอง นำเหรียญกระษาปณ์เข้าในราชอาณาจักร 100,000
244 มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงโดยรู้ 150,000
245 ไม่รู้ว่าเป็นเงินปลอมแปลงหรือแปลงต่อมารู้ยังขืนนำออกใช้ 120,000
246 ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา 200,000
249 วรรคแรก ทำบัตรหรือโลหธาตุ ให้คล้ายคลึงเงินตราหรือจำหน่าย 30,000
  วรรคสอง จำหน่ายโดยการนำออกใช้ 80,000
250 ปลอมดวงตราแผ่นดิน 200,000
251 ปลอมดวงตราทบวงการเมือง 100,000
254 ปลอมแสตมป์ 100,000
255 นำดวงตราปลอมเข้าในราชอาณาจักร 120,000
256 นำแสตมป์ที่ใช้ไม่ได้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 40,000
257 ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนแสตมป์อันเกิดจากการกระทำผิดตาม ม. 256 80,000
258 ปลอมหรือแปลงตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการส่งสาธารณะ 40,000
259 กระทำความผิดตาม ม. 258 เกี่ยวกับตั๋วสำหรับการผ่านเข้าสถานที่ใดๆ 40,000
260 ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนตั๋วอันเกิดจากการกระทำคาวมผิดตาม ม.258,259 40,000
261 ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงตั๋ว 40,000
264 ปลอมเอกสาร 50,000
265 ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ 100,000
266 ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ์ 150,000
267 แจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ 50,000
269 ประกอบวิชาชีพแพทย์ รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ  40,000
270 ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ซึ่งเครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบในการค้า 50,000
271 หลอกลวงขายของ 50,000
272 เอาชื่อ รูป เลียนแบบสินค้า 40,000
273 ปลอมเครื่องหมายการค้า 40,000
274 เลียนแบบเครื่องหมายการค้า 40,000
276 วรรคแรก ข่มขืนกระทำชำเรา 200,000
  วรรคสอง ทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโทรมหญิง 350,000
277 วรรคแรก ชำเราเด็กหญิงอายุไม่กิน 15 ปี 200,000
  วรรคสอง ชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปี 350,000
  วรรคสาม โทรมเด้กหญิงและเด้กหญิงไม่ยอม 350,000
277 ทวิ  ทำผิดตาม ม.276 ว.1,277 ว.1,ว.2 เป็นเหตุให้ 400,000
  (1)รับอันตรายสาหัส 500,000
  (2)ถึงแก่ความตาย  
277ตรี ทำผิดตาม ม.276 ว.2,277 ว.3 เป็นเหตุให้ 500,000
  (1)รับอันตรายสาหัส 500,000
  (2)ถึงแก่ความตาย   
278 อนาจารบุคคลอายุกว่า 15 ปี 120,000
279 วรรคแรก อนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี 120,000
  วรรคสอง โดยใช้กำลังประทุษร้าย 150,000
280 ทำผิดตามม.278, 279 เป็นเหตุให้ 200,000
  (1)รับอันตรายสาหัส 500,000
  (2)ถึงแก่ความตาย   
282 วรรคแรก เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น 120,000
  วรรคสอง กระทำแก่บุคคลเกิน 15 ปีแต่ไม่เกิน18 ปี 180,000
  วรรคสาม กระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี 200,000
283 วรรคแรก เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น 200,000
  วรรคสอง กระทำแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี 350,000
  วรรคสาม กระทำแก่เด็กไม่เกิน 15 ปี 500,000
283 ทวิ  วรรคแรก พาบุคคลอายุเกิน15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ไป 90,000
  วรรคสอง พาบุคคลอายุไม่เกิน15 ปี 100,000
284 พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ  120,000
286 ดำรงชีพจากหญิงค้าประเวณี 300,000
288 ฆ่าผู้อื่น 500,000
  พยายามฆ่าผู้อื่น 300,000
289 ฆ่ามีเหตุฉกรรจ์ 500,000
  พยายามฆ่ามีเหตุฉกรรจ์  300,000
290 วรรคแรก ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย 180,000
  วรรคสอง มีเหตุฉกรรจ์ตาม ม. 289 200,000
291 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 120,000
  รถยนต์ส่วนบุคคล 120,000
  รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร 150,000
292 ทารุณบุคคลซึ่งต้องพึ่งตน 100,000
293 ยุยงเด็กฆ่าตนเอง 90,000
294 ชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตาย 60,000
295 ทำร้าย 40,000
296 ทำร้ายมีเหตุฉกรรจ์ 40,000
297 ทำร้ายสาหัส 120,000
298 ทำร้ายสาหัสมีเหตุฉกรรจ์ 150,000
299 ชุลมุนต่อสูจนเป็นเหตุให้มีบุคคลรับอันตรายสาหัส 30,000
300 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส 50,000
  รถยนต์ส่วนบุคคล 100,000
  รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร 120,000
301 หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก 80,000
302 วรรคแรก ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม 90,000
  วรรคสอง เปนเหตุให้หญิงอันตรายสาหัส 100,000
  วรรคสาม เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย 120,000
303 วรรคแรก ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงไม่ยินยอม 100,000
  วรรคสอง เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส 120,000
  วรรคสาม เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย 200,000
306 ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปี 50,000
307 ทอดทิ้งบุคคลซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้ 50,000
309 วรรคแรก ข่มขืนใจ 80,000
  วรรคสอง ข่มขืนใจมีอาวุธฯ 90,000
  วรรคสาม อ้างอั้งยี่หรือช่องโจร 100,000
310 หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น 80,000
310ทวิ หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเพื่อให้กระทำการอย่างใด 90,000
311 วรรคแรก ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง 30,000
  วรรคสอง ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังถึงแก่ความตาย 120,000
  ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังรับอันตรายสาหัส 50,000
312 เอาคนลงเป็นทาส 100,000
312ทวิ วรรคแรก กระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี  120,000
  วรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ  
  (1)รับอันตรายแก่กาย 200,000
  (2)รับอันตรายสาหัส 350,000
  (3)ถึงแก่ความตาย 500,000
312ตรี วรรคแรก โดยทุจริตรับไว้ จำหน่าย เป็นธุระจัดหาฯ  90,000
  วรรคสอง ถ้ากระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี 100,000
313 วรรคแรก เรียกค่าไถ่ 400,000
  วรรคสอง ผู้ถูกกักขังรับอันตรายสาหัส 450,000
  วรรคสาม ผู้ถูกกักขังถึงแก่ความตาย  500,000
315 คนกลางเรียกทรัพย์สิน  350,000
317 วรรคแรก พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี  180,000
  วรรคสาม เพื่อหากำไร  200,000
318 วรรคแรก พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี ไม่เกิน18 ปี  150,000
  วรรคสาม เพื่อหากำไร  180,000
319 วรรคแรก พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี ไม่เกิน 18 ปีเพื่อหากำไร โดยผู้เยาว์เต็มใจ 150,000
320 วรรคแรก พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร  150,000
  วรรคสอง เพื่อให้ตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นโดยมิชอบ  180,000
322 เปิดผนึกจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารของผู้อื่นเพื่อล่วงรู้  20,000
  ข้อความหรือเพื่อนำข้อความออกเปิดเผย   
323 เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หร ือได้มาโดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฯ    20,000
324 เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาด้วยเหตุที่เป็นผู้มีตำแหน่ง วิชาชีพหรืออาชีพ  20,000
  อันเป็นที่ไว้วางใจ    
326 หมิ่นประมาท   30,000
327 หมิ่นประมาทผู้ตาย   30,000
328 หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา  50,000
334 ลักทรัพย์   50,000
335 วรรคแรก ลักทรัพย์อนุมาตราเดียว  90,000
  วรรคสอง สองอนุมาตรา 100,000
  วรรคสาม ทำต่อโค กระบือ เครื่องกล  120,000
335 ทวิ  วรรคแรก ลักพระพุทธรูป  150,000
  วรรคสอง กระทำในวัด สำนักสงฆ์  180,000
336 วรรคแรก วิ่งราวทรัพย์  150,000
  วรรคสอง รับอันตรายแก่กาย 100,000
  วรรคสาม รับอันตรายสาหัส 120,000
  วรรคสี่ ถึงแก่ความตาย  200,000
336 ทวิ  ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ  150,000 
337 วรรคแรก กรรโชก  90,000
  วรรคสอง ขู่จะฆ่าหรือมีอาวุธ  100,000
338 รีดเอาทรัพย์ 120,000
339 วรรคแรก ชิงทรัพย์ตอทรัพย์ตาม ม.335ทวิ วรรคแรก 150,000
  วรรคสอง เข้า ม.335 หรือทำต่อโคฯ 180,000
  วรรคสาม รับอันตรายแก่กาย 200,000
  วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส 200,000
  วรรคห้า ถึงแก่ความตาย 500,000
339 ทวิ  วรรคแรก ชิงทรัพย์ต่อทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรก 180,000
  วรรคสอง ในสถานที่ตาม ม.335 ทวิ วรรคสอง 200,000
  วรรคสาม รับอันตรายแก่กาย 200,000
  วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส 350,000
  วรรคห้า ถึงแก่ความตาย 500,000
340 วรรคแรก ปล้นทรัพย์ 200,000
  วรรคสอง มีอาวุธ 300,000
  วรรคสาม รับอันตรายสาหัส 400,000
  วรรคสี่ โดยแสดงความทารุณ 400,000
  วรรคห้า ถึงแก่ความตาย 500,000
340 ทวิ  วรรคแรก ปล้นกระทำต่อทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรก 300,000
  วรรคสอง ในสถานที่ตาม ม.335 ทวิ วรรคสอง 300,000
  วรรคสาม มีอาวุธติดตัว 300,000
  วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส 400,000
  วรรคห้า โดสแสดงความทารุณ 500,000
  วรรคหก ถึงแก่ความตาย 500,000
341 ฉ้อโกง 50,000
342 ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นฯ 90,000
343 วรรคแรก ฉ้อโกงประชาชน 90,000
  วรรคสอง ต้องด้วย ม.342 100,000
345 ฉ้อโกงค่าอาหาร 5,000
347 ฉ้อโกงการประกันวินาศภัย 90,000
349 โกงผู้รับจำนำ 40,000
350 โกงเจ้าหนี้ 40,000
352 ยักยอก 40,000
353 ยักยอกในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สิน 40,000
354 ยักยอกในฐานะผู้จัดการทรัพย์สิน 90,000
357 วรรคแรก รับของโจร 90,000
  วรรคสอง เพื่อค้ากำไร 120,000
  วรรคสาม กระทำต่อทรัพย์อันได้มาตาม ม.335 ทวิ 339 ทวิ 340 ทวิ 180,000
358 ทำให้เสียทรัพย์ 50,000
359 ทำให้เสียทรัพย์ต่อเครื่องกลฯ 90,000
360 ทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณะประโยชน์ 90,000
360ทวิ ทำให้เสียทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรกฯ 120,000
362 บุกรุก 30,000
363 ยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์ 50,000
365 บุกรุกมีเหตุฉกรรจ์ 90,000
 
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
Link กฎหมาย
สำนักงานศาลยุติธรรม
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง
เนติบัณฑิตยสภา
สภาทนายความ
เครือข่ายกฎหมายมหาชน
สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
กฎหมายสยาม
ความผิดตามพระราชบัญญัติต่าง
๑ . ประมวลรัษฎากร ( ม . ๓๗ แก้ไข ม . ๑๔ ) ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒ . แชร์ ๒๐๐,๐๐๐ , ๓๐๐,๐๐๐บาท
๓ . การทำงานของคนต่างด้าว ๕๐,๐๐๐ บาท
๔ . ป่าไม้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕ . นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ( ม . ๑๔ , ๕๙ ) ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖ . ควบคุมอาคารเพื่อการค้า ( ม . ๗๐ ) ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๗ . จัดหางาน ( ม๓๐ ว . ๑ ) ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๘ . อาวุธปืน
- ปืนไม่มีทะเบียน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- พกพาอาวุธปืน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- มีเครื่องกระสุนปืน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- มีวัตถุระเบิด อาวุธสงคราม ๒๐๐,๐๐๐ บาท

 คดียาเสพติด

 

ความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ  
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า หรือส่งออก  
วรรคสอง ผลิต นำเข้า หรือส่งออกเพื่อจำหน่าย ตั้งแต่ ๒๐ กรัม ขึ้นไป
(คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์) ถือว่ากระทำเพื่อจำหน่าย
 
มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย

เมทแอมเฟตามีน 3 – 4 เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน(ยาอี)

ราคาประกัน
๑ - ๑๐ เม็ด ๓๕๐,๐๐๐ บาท
๑๑ - ๑๕ เม็ด ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เกิน ๑๕ เม็ด ดุลพินิจ
กรณีมีทั้งเมทแอมเฟตามีน และ 3 - 4 เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน(ยาอี)

พิจารณากำหนดราคาประกันของ
ยาเสพติดให้โทษแต่ละประเภทรวมกัน

เฮโรอีนและคีตามีน(ยาเค)
ราคาประกัน
ไม่เกิน ๕กรัม ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เกิน ๕ กรัม – ๑๐ กรัม ๘๐๐,๐๐๐ บาท
เกิน ๑๐ กรัม ไม่ถึง ๒๐ กรัม ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตั้งแต่ ๒๐ กรัมขึ้นไป ดุลพินิจ
มาตรา ๖๗ มีไว้ในครอบครอง
เมทแอมเฟตามีน
ราคาประกัน
๑ - ๑๐ เม็ด ๑๐,๐๐๐ บาท
เกิน ๑๐ - ๑๔ เม็ด ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๕ เม็ด ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เกิน ๑๕ เม็ด ขึ้นไป ดุลพินิจ
3 – 4 เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน(ยาอี)
ราคาประกัน
๑ - ๕ เม็ด ๕๐,๐๐๐ บาท
๑ - ๑ ๐ เม็ด ๕๐,๐๐๐ - ๑ ๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑ - ๓๐ เม็ด ๑๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓๑ - ๕๐ เม็ด ๒๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๕๑ -๙๙ เม็ด ๓๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ตั้งแต่ ๑๐๐ เม็ด ขึ้นไป ดุลพินิจ
เฮโรอีนและคีตามีน(ยาเค)
ราคาประกัน
ไม่เกิน ๐.๕ กรัม ๑๐,๐๐๐ บาท
เกิน ๐.๕ กรัม – ไม่ถึง ๒๐ กรัม ๔๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ บาท
ตั้งแต่ ๒๐ กรัม ขึ้นไป ดุลพินิจ
กัญชา
ราคาประกัน
๐.๐๑ - ๒๐ กรัม ๑๐,๐๐๐ บาท
เกิน ๒๐ – ๕๐๐ กรัม ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท
มีไว้เพื่อจำหน่าย ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๙๑ เสพยาเสพติด
ชนิด
ราคาประกัน
เมทแอมเฟตามีน ๑๐,๐๐๐ บาท
3-4 เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน(ยาอี) ๑๐,๐๐๐ บาท
เฮโรอีน ๑๐,๐๐๐ บาท
เสพกัญชา ๑๐,๐๐๐ บาท
กรณีเสพยาเสพติดคนละประเภท(หลายกรรม) ดุลพินิจ
สำนักคดียาเสพติด
ความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง,มาตรา ๑๓ ทวิ วรรคหนึ่ง,มาตรา ๘๙

ผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๑
ผู้ผลิต ดุลพินิจ
ก. จำนวน ๑ - ๒๐ เม็ด ๕๐,๐๐๐ บาท
ข. จำนวน ๒๑ - ๖๐ เม็ด ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค. จำนวน ๖๑ เม็ด ขึ้นไป ดุลพินิจ
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง,มาตรา ๙๐
ผลิต ขาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๓ หรือ ๔
หรือนำผ่านวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท
 
ราคาประกัน
ก. จำนวน ๑ - ๒๐ เม็ด ๓๐,๐๐๐ บาท
ข. จำนวน ๒๑ - ๓๐ เม็ด ๖๐,๐๐๐ บาท
ค. จำนวน ๓๑ - ๕๐ เม็ด ๘๐๐,๐๐๐ บาท
ง. จำนวน ๕๑ เม็ด ขึ้นไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง,มาตรา ๑๐๖
มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ใด ๆ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๑ หรือ ๒
โดยไม่ได้รับอนุญาต
 
ราคาประกัน
ก. จำนวน ๑ - ๒๐ เม็ด ๑๐,๐๐๐ บาท
ข. จำนวน ๒๑ - ๕๐ เม็ด ๕๐,๐๐๐ บาท
ค. จำนวน ๕๑ - ๑๐๐ เม็ด ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ง. จำนวน ๑๐๑ - ๒๐๐ เม็ด ๒๐๐.๐๐๐ บาท
จ. จำนวน ๒๐๑ เม็ด ขึ้นไป ดุลพินิจ
มาตรา ๖,มาตรา ๗ ทวิ,มาตรา ๑๐๖
มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๑ หรือ ๒
 
ราคาประกัน
เกินกว่าที่กำหนด ๑ - ๑๐ เม็ด ๕๐,๐๐๐ บาท
เกินกว่าที่กำหนด ๑๑ - ๕๐ เม็ด ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เกินกว่าที่กำหนด ๕๑ เม็ดขึ้นไป ดุลพินิจ
มาตรา ๖๒ ทวิ,ตรี,มาตรา ๑๐๖
เสพวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๑ หรือ ๒
 
ราคาประกัน
เสพวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๑ หรือ ๒ ๑๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ กรณีวัตถุออกฤทธิ์เป็นน้ำ ให้คำนวณเทียบเป็นเม็ด
................. . โดย 1 กรัม เท่ากับ จำนวน 1 เม็ด
.................. ถ้าระบุเป็นขวดและไม่มีน้ำหนักให้ถือว่า
................. 1 ขวด เทียบเป็นน้ำหนัก 5 กรัม

 

วงเงินประกันจำเลยในคดีอาญาระดับศาลแขวง ,ข้อหาเสพเพื่อฟื้นฟู คลิ้กที่นี่  
ข่าวศาล อัยการ ทนายความ บังคับคดี คำพิพากษาศาลฎีกา และอื่นๆ

ข่าว:ข่าวศาล article
ข้อแนะนำในโจทก์ จำเลย พยาน เมื่อต้องมาศาลในคดีที่เกี่ยวข้อง article
ENTRANCE:ข้อสอบENTRANCE เก่า article
คำพิพากษาฎีกาเด่น article
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย article
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย article
การยื่นฟ้องคดีมโนสาเร่ (คดีแพ่ง)และอาญาในศาลแขวง article
พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 อัตราประกันตัวที่ใช้ในศาลแขวงดุสิต article
การจดทะเบียนสมรส และ การจดทะเบียนหย่า article
วงเงินประกันตัวจำเลยคดีอาญาของศาลแขวงโดยประมาณ article
ประกันตัวจำเลยในคดีอาญาในศาลต้องทำอย่างไร มีหลักเกณฑ์อย่างไร article
ประมูลซื้อของถูกนานาสินค้า ท่องเที่ยวราคาถูก คลิ้กที่นี่ article
วันระพี article
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2549 articlebulletทนายศิริ วสุสิริกุล Mr. Siri Wasusirikul 081-6434418 ผู้อำนวยการสำนักงาน WEBMASTER
bulletสำนักงาน สหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ สมัครสมาชิกที่ปรึกษาสำนักงาน
bulletรวมย่อคำบรรยายสอบเนติภาค ๑ และภาค ๒ และเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
bulletสมัครสอบงานราชการ ทุนเรียนต่อ กับสำนักงาน ก.พ.
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรมสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อ่านรายละเอียดที่นี่
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรม 1 ปี เพื่อรับใบอนุญาตวิชาชีพทนายความกับสภาทนายความอ่านที่นี่
bulletสมัครสอบผู้พิพากษา และวงการตุลาการ
bulletสมัครสอบอัยการ และอื่นๆ
dot
เว็บเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
dot
bulletฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก(พระราชกรณียกิจ)
bulletเว็บรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในหลวง
bulletสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
bulletมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
bulletศาสนา:พระพุทธศาสนา
bulletศาสนา:มุสลิม
bulletศาสนา:คริสต์
bulletศาสนา:พุทธทาสภิกขุ
bulletรวมเว็บมูลนิธิ
bulletบทสวดมนต์ รวมบทคาถา รวมลิงค์ธรรม ฟังวิทยุธรรม บทสวดคาถาชินบัญชร(MP3)
bulletเว็บดนตรีไทย(อนุรักษ์ ข้อมูล สอน)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia.org(ENGLISH)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia (ภาคภาษาไทย)
dot
เว็บค้นหากฎหมาย:ศาล:หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletเว็บค้นกฎหมายthaijustice.com/
bulletค้นหากฎหมายกับ lawonline
bulletค้นหากฎหมายกับ lawyerthai
bulletค้นหากฎหมายทุกฉบับ ฟรี
bulletค้นหาข้อมูลกฎหมายกับlawwebservice
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลอาญา
bulletศาลอาญากรุงเทพใต้
bulletศาลอาญาธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแขวงพระนครเหนือ
bulletศาลแขวงพระนครใต้
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletรัฐสภา
bulletกกต.
bulletผังเมือง
bulletกรมที่ดิน
bulletสำนักงาน ปปช.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบังคับคดี
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกรมศุลกากร
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์บุคคล
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletimmigration.go.th
bulletค้นหาทะเบียนบุคคล กับkhonthai
dot
เว็บโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บยอดนิยม
dot
bulletAIS
bulletTRUE
bulletDTAC
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL
bulletPANTIP.COM
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletteenee.com
bulletthaicool.com
bulletเว็บแฟชั่น FTV.com
bullettop100.teenee.com
bulletSex สุขภาพ สมุนไพร ลดความอ้วน
bulletadult.truehits.net
bulletเว็บจัดอันดับ truehits
bulletสแกนไวรัสบน PC ฟรี
bulletโปรแกรมกำจัดไวรัส ฟรี
bulletแปลศัพท์อังกฤษ-ไทย บนหน้าเว็บอย่างง่าย
bulletthaigoodweb ดาวโหลดเครื่องมือทำเว็บไซด์มากมาย
bulletรวมแหล่งโปรแกรม Download ที่น่าใช้ มากมายที่นี่
bulletเว็บหางาน jobbees.com
bulletเว็บซ่อมโทรศัพท์มือถือ mydrmobile.com
bulletเว็บสอนและแนะนำเรื่องเพศศึกษา SEX MUST SAY
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletthailandfranchising.com
bullet.thaiware.com(แหล่งรวมSoftwares)
bulletการบินไทย
bulletนกแอร์
bulletแอร์เอเชีย
bulletรถไฟ
bulletบขส.
bulletเว็บUBC
bulletเว็บ gmember
bulletTV 3
bulletTV 5
bulletTV 7
bulletTV 9
bulletnationchannel
dot
เว็บกีฬา
dot
bulletกีฬา SIAM SPORT
bulletthailandsportsonline
bulletskysports
bulletespn
bulletuspgatour
dot
เว็บภาพยนต์
dot
bulletโรงภาพยนต์ major cineplex
bulletโรงภาพยนต์ EGV
bulletโรงภาพยนต์SF
bullet20th cenjury fox
bulletwarnerbros
bullethollywood
dot
เว็บข่าว หนังสือพิมพ์
dot
bulletข่าว BBC
bulletข่าว usa
bulletข่าว.aljazeera
bulletcbsnews
bulletGOOGLE NEWS
bulletด่วน! พิเศษ : รวมข่าวทุกสื่อในเว็บเดียว
bulletรวมข่าวในรอบวันทุกสื่อกับSANOOK
bulletVoice of America ภาคภาษาไทยและต่างประเทศ
dot
เว็บ T V Clip vdo
dot
bulletClip Jabchai
bulletClip youtube
bulletClip metacafe
bulletClip video.google.
bulletClip joke.deedeejang
bulletClip sodazaa.
bulletClip tv .sanook.
bulletT V Clip .thaicool.
bulletT V .mcot. (ช่อง 9)
bulletT V .trueworld
bulletดู TV ไทย-ต่างประเทศ Fashion-TV นางแบบ สวยๆ ไม่มีในเมืองไทย
bulletT V .maxnettv.
bullet.adintrend.com


พระเครื่อง:รวมเว็บพระเครื่องมากมาย และบทความเกี่ยวกับความรู้การบูชาพระเครื่องอย่างไรให้ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย คลิ้กที่นี่:
กรมอุตุนิยมวิทยา:รายงานอากาศประจำวัน ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์ อากาศการบิน และอื่นๆ มากมาย
ปืน:รวมเว็บปืนมากมาย และบทความเกี่ยวกับการมี ใช้ ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการกีฬาอย่างถูกกฎหมาย คลิ้กที่รูป
ข่าว อสมท.: คลิปข่าว ภาพ เสียง ล่าสุด  ทุกนาทีที่มีช่าว
ฟังเสียงสดจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ และรายการย้อนหลัง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.