ReadyPlanet.com
dot dot
การยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลง article

การยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลง

ในศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

 

                                เนื้อหาที่จะปฏิบัติในศาล                                                                  เลขมาตรา            ต้องทำเป็น

 

จำเลยขอโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งก่อนที่จะยื่นคำให้การ                                                        ม.6                          คำร้อง

ขอให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์สั่งให้ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีหรือโอนคดี                           ม.8                          คำร้อง

ขอให้ศาลอุทธรณ์สั่งงดพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์ไว้ก่อน                                                            ม.9                          คำร้อง

กรณีไม่อาจดำเนินกระบวนพิจารณาได้โดยเหตุสุดวิสัย                                                          ม.10                        คำร้อง

การยื่นคำคัดค้านผู้พิพากษาตามมาตรา 11                                                                                 ม.13                        คำร้อง

คำร้องหรือคำขอที่ทำในศาลโดยไม่ต้องทำเป็นหนังสือ                                                           ม.21                        คำแถลง

ขอให้ศาลสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาตาม ป.วิ.แพ่ง หรือตามที่ศาลกำหนดไว้                          ม.23                        คำร้อง

ขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย                                                            ม.24                        คำร้อง

ขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างพิจารณา                                ม.25                        คำร้อง

คัดค้านข้อถาม คำสั่งหรือคำชี้ขาดเกี่ยวด้วยกระบวนพิจารณาของศาล                                     ม.26                        คำแถลง

ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ                                                               ม.27                        คำร้อง

ขอให้ศาลสั่งรวมพิจารณาคดี (จะแถลงไว้ในคำให้การก็ได้)                                    ม.28                        คำร้อง

ขอให้ศาลสั่งแยกการพิจารณาคดี                                                                                              ม.29                        คำร้อง

ขอให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในเมืองต่างประเทศ                                                                 ม.34                        คำแถลง

ขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดการนั่งพิจารณา ณ สถานที่อื่นหรือในวันหยุดงาน                           ม.35                        คำแถลง

ขอให้ศาลพิจารณาคดีโดยไม่เปิดเผย                                                                                        ม.36                        คำแถลง

ขอให้ศาลเลื่อนการพิจารณาคดี เพราะต้องรอคำวินิจฉัยเรื่องอื่นก่อน                                      ม.39                        คำร้อง

ขอให้ศาลเริ่มพิจารณาคดีที่เลื่อนการพิจารณาตามวรรคแรก                                     ม.39 ว.2                  คำร้อง

ขอเลื่อนการพิจารณาคดี (กรณีไม่ได้เสนอด้วยวาจาต่อหน้าศาล)                                             ม.40                        คำร้อง

ขอให้เจ้าพนักงานพร้อมแพทย์ไปตรวจคู่ความหรือบุคคลที่อ้างว่าป่วย                                   ม.41                        คำขอ

ขอเข้าเป็นคู่ความแทนผู้มรณะหรือขอให้ศาลหมายเรียกทายาทเข้ามา                                                   ม.42,43                                   คำร้อง

แจ้งให้ศาลทราบถึงการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม                                                                     ม.45 ว.1                  คำร้อง

แจ้งให้ศาลทราบถึงการตั้งผู้แทนหรือทนายความขึ้นใหม่                                                        ม.45 ว.2                  คำร้อง

ขอแสดงเหตุอันควรสงสัยว่าใบมอบอำนาจปลอม                                                    ม.47                        คำร้อง

ขอให้คู่ความหรือบุคคลภายนอกส่งสำเนาเอกสารต่อศาล กรณีเอกสารสูญหาย                      ม.53                        คำร้อง

ขอตรวจ ขอคัดสำเนาหรือขอให้จ่าศาลคัดสำเนาและรับรอง                                    ม.54                        คำแถลง

ขอให้ศาลสืบสวนถึงความสามารถของคู่ความก่อนมีคำพิพากษา                                             ม.56                        คำร้อง

ขอร้องสอดหรือขอให้ศาลหมายเรียกบุคคลใดเข้าเป็นคู่ความร่วม                                           ม.57                        คำร้อง

ตัวความแต่งตั้งบุคคลใดให้รับเงินหรือทรัพย์สินจากศาล                                                         ม.63                        ใบมอบฉันทะ

 

 

เนื้อหาที่จะปฏิบัติในศาล                                                                  เลขมาตรา            ต้องทำเป็น

 

ขอรับเงินหรือทรัพย์ตามใบมอบฉันทะ                                                                                    ม.63                        คำแถลง

คู่ความหรือทนายความแต่งตั้งให้บุคคลอื่นใดทำแทนบางอย่าง                                                ม.64                        ใบมอบฉันทะ

ขอถอนตนจากการเป็นทนายความในคดีนั้น                                                                            ม.65                        คำร้อง

ขอให้สอบสวนอำนาจผู้แทนตัวความหรือนิติบุคคล                                                                 ม.66                        คำร้อง

ขอให้ศาลสั่งส่งหมายทางไปรษณีย์                                                                                          ม.73 ทวิ                   คำแถลง

ขอให้ศาลสั่งปิดหมาย (คำคู่ความ)                                                                                             ม.79                        คำแถลง

ขอให้ศาลส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย ณ ภูมิลำเนานอกราชอาณาจักร          ม.83 จัตวา               คำร้อง

ขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย ณ ภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรโดย

                ปิดประกาศหน้าศาล                                                                                                   ม.83 อัฏฐ                คำร้อง

ขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมภายใน 15 วัน นับแต่วันสืบพยาน                                            ม.88 ว.2                  คำแถลง

ขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมภายหลังพ้นเวลาตาม ว.1 และ ว.2                                            ม.88 ว.3                  คำร้อง

ขอส่งสำเนาเอกสารก่อนวันนัดสืบพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน                                                      ม.90                        คำแถลง

ขอส่งสำเนาเอกสารตามบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม                                                                     ม.90 ว.2                  คำแถลง

ของดการยื่นสำเนาเอกสารและขอยื่นต้นฉบับแทน                                                                 ม.90 ว.4                  คำร้อง

ขอให้ศาลเผชิญสืบหรือตั้งผู้เชี่ยวชาญ                                                                                       ม.99                        คำขอ

ขอให้ศาลสอบถามคู่ความฝ่ายอื่นว่าจะรับข้อเท็จจริงหรือไม่ (ทำด้วยวาจา)                            ม.100 ว.2                คำแถลง

ขอให้ศาลสืบพยานหลักฐานไว้ก่อน                                                                                         ม.101                      คำร้อง

ขอส่งประเด็นไปสืบพยานที่ศาลอื่น                                                                                         ม.102                      คำแถลง

ขอหมายเรียกพยานบุคคล                                                                                                         ม.106                      คำขอ

ขอให้เรียกพยานที่เบิกความขัดกันมาสอบถาม                                                                        ม.119                      คำขอ

ขอให้คู่ความฝ่ายที่อ้างส่งต้นฉบับเอกสาร                                                                                 ม.122 ว.2                คำขอ

ฝ่ายที่อ้างเอกสารแถลงให้ทราบถึงความไม่สามารถส่งต้นฉบับ                                                ม.122 ว.2 (1)           คำร้อง

ฝ่ายที่อ้างเอกสารแถลงถึงอุปสรรคหรือเหตุขัดข้องในการนำต้นฉบับมาศาล                           ม.122 ว.2 (2)           คำร้อง

ขอให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งและบุคคลที่ครอบครองส่งต้นฉบับเอกสารที่อ้างเป็นพยาน              ม.123                      คำร้อง

ขออนุญาตคัดค้านการอ้างเอกสารภายหลังการสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จแต่ก่อนศาล

                พิพากษา                                                                                                                     ม.125 ว.2                คำร้อง

ขอรับต้นฉบับวัตถุพยานคืนโดยส่งสำเนาหรือภาพถ่ายไว้แทน(แถลงด้วยวาจาได้)                ม.127 ทวิ                 คำแถลง

ขอให้ศาลแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ                                                                                                      ม.129                      คำขอ

ขอศาลเรียกผู้เชี่ยวชาญทำความเห็นเพิ่มเติมหรือให้มาศาลเพื่ออธิบายด้วยวาจา                     ม.130                      คำร้อง

จำเลยขอนำเงินวางศาลก่อนมีคำพิพากษา                                                                                ม.135                      คำแถลง

โจทก์หรือจำเลยขอรับเงินที่วางต่อศาล                                                                                     ม.136                      คำแถลง

จำเลยขอทำการชำระหนี้ (จะแถลงในคำให้การก็ได้)                                                               ม.137                      คำแถลง

ขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความ                                                                                      ม.138                      คำแถลง

ขอแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยในคำพิพากษาหรือคำสั่ง(จะขอในฟ้องอุทธรณ์หรือฎีการก็ได้)ม.143                      คำร้อง  

 

เนื้อหาที่จะปฏิบัติในศาล                                                                  เลขมาตรา            ต้องทำเป็น

 

ขอดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลเดิมอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยแล้ว

                ตามข้อยกเว้น                                                                                                            ม.144                      คำร้อง

ขอให้ศาลสูงมีคำสั่งกำหนดว่าจะถือตามคำพิพากษาหรือคำสั่งใดในกรณีขัดกัน                     ม.146                      คำร้อง

ขอให้ศาลชั้นต้นออกใบสำคัญแสดงว่า คำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุด                                      ม.147                      คำขอ

ขอให้ศาลกำหนดจำนวนเงินที่จะวางต่อศาลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานบังคับคดี      ม.154                      คำร้อง

ขอฟ้องหรือต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา                                                                                           ม.156                      คำร้อง

ขอให้พิจารณาคำขออนาถาใหม่เพื่อแสดงหลักฐานเพิ่มเติม                                                                   ม.156 ว.4                คำร้อง

อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางส่วนหรือยกคำขอในการดำเนิน

                คดีอนาถา                                                                                                                   ม.156 ว.5                คำร้อง

ขอถอนคำฟ้องก่อนจำเลยยื่นคำให้การ                                                                                     ม.175 ว.1                คำบอกกล่าว

ขอถอนคำฟ้องหลังจำเลยยื่นคำให้การ                                                                                     ม.175 ว.2                คำร้อง

ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องหรือคำให้การก่อนชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยานไม่น้อย

                กว่า 7 วัน                                                                                                                    ม.180                      คำร้อง

คู่ความตกลงกันกะประเด็นข้อพิพาท                                                                                        ม.182 ว.3                คำแถลง

แถลงข้อเท็จจริงภายหลังตามที่ศาลถาม                                                                                    ม.183 ว.2                คำแถลง

คัดค้านประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดไว้ (แถลงด้วยวาจาในขณะ

                นั้นหรือคัดค้านภายใน 7 วัน)                                                                                    ม.183 ว.3                คำร้อง

คัดค้านประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นำสืบตามข้อยกเว้น                                                        ม.183 ทวิ ว.2           คำร้อง

ขอให้ศาลอ่านคำคู่ความ (แถลงด้วยวาจาได้)                                                                             ม.185                      คำขอ

แถลงการณ์ปิดคดี (แถลงด้วยวาจาได้)                                                                                       ม.186                      คำแถลงการณ์

ขอดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท                                                                                                       ม.188 (1)                 คำร้อง

ขอเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีไม่มีข้อพิพาท                                                                                    ม.188 (4)                 คำร้อง

ขอพิจารณาคดีโดยรวบรัด                                                                                                          ม.196                      คำร้อง

ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ*                                                                       ม.198                      คำร้อง

จำเลยขออนุญาตยื่นคำให้การ ในกรณีขาดนัดยื่นคำให้การ                                                     ม.199 ว.1                คำร้อง

โจทก์ขออนุญาตยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้ง ในกรณีขาดนัดยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้ง                ม.199 ว.3                คำร้อง

จำเลยขอให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไป

                ในกรณีที่โจทก์ขาดนัดพิจารณาคดี (แถลงด้วยวาจาก็ได้)                                          ม.201 ว.2                คำแถลง

ขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ เนื่องจากแพ้คดีเพราะขาดนัดพิจารณา                                        ม.207                      คำร้อง

คู่ความขอให้ศาลตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท*                                                              ม.210                      คำร้อง

ขอถอนการตั้งอนุญาโตตุลาการ โดยได้รับความยินยอมของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง                      ม.213 ว.1                คำขอ

คัดค้านอนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้นโดยชอบ                                                                                  ม.213 ว.2                คำร้อง

อนุญาโตตุลาการขอให้ศาลสั่งให้คู่ความชำระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ                         ม.214                      คำร้อง

อนุญาโตตุลาการขอให้ศาลส่งคำคู่ความและเอกสารมาให้ตรวจดู                                            ม.216 ว.2                คำร้อง

 

เนื้อหาที่จะปฏิบัติในศาล                                                                  เลขมาตรา            ต้องทำเป็น

 

อนุญาโตตุลาการขอให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาให้                                                           ม.216 ว.3                คำร้อง

ขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการ                                                                          ม.217 (2)                 คำร้อง

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ                                                        ม.221                      คำร้อง

ขออนุญาตยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกา(อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย)                        ม.223 ทวิ                 คำร้อง

ขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง          ม.224 ว.3                คำร้อง

โต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณา (แถลงด้วยวาจา)                                                                         ม.226                      คำแถลง

ขออุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต่อศาลถึงอธิบดีผู้พิพากษา หรืออธิบดีผู้พิพากษาภาค             ม.230                      คำร้อง

ขอทุเลาการบังคับคดี                                                                                                                  ม.231                      คำร้อง

ผู้อุทธรณ์ขอกำหนดระยะเวลาเสียค่าฤชาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น                                                                   ม.233                      คำขอ

อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์                                                                    ม.234                      คำร้อง

ขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์รับรองให้ฎีกาในปัญหา

                ข้อเท็จจริง                                                                                                                 ม.248                      คำร้อง

ขอถอนการยึดหรืออายัดหรือรับเงินคืนเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ชนะ                        ม.251                      คำขอ

อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา                                                                                                             ม.252                      คำร้อง

ขอให้ศาลมีคำสั่งให้โจทก์วางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย                              ม.253                      คำร้อง

ขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา                                                                 ม.254                      คำร้อง

จำเลยคัดค้านคำขอของโจทก์ตามมาตรา 254                                                                            ม.256                      คำร้อง

โจทก์ขอให้ศาลมีคำสั่งให้วิธีการชั่วคราวยังคงมีผลใช้บังคับ                                    ม.260 (1)                 คำร้อง

ขอให้ศาลมีคำสั่งถอนคำสั่งที่ออกตามมาตรา 254*                                                                   ม.261                      คำร้อง

จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งแก้ไข หรือยกเลิกวิธีการชั่วคราว*                                                        ม.262                      คำร้อง

จำเลยขอให้โจทก์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพราะถูกบังคับโดยวิธีการชั่วคราว                        ม.263                      คำร้อง

ขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณา    ม.264                      คำร้อง

ขอให้ศาลมีคำสั่งตามมาตรา 254 ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน                                                            ม.266                      คำร้อง

จำเลยขอให้ยกเลิกคำสั่งที่ออกในเหตุฉุกเฉินตามมาตรา 266,267                                           ม.267 ว.2                คำร้อง

ขอให้ส่งคำบังคับแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา                                                                              ม.272                      คำแถลง

ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี                                                                                    ม.275                      คำขอ

ขอให้ศาลออกหมายเรียกและทำการไต่สวน ในเรื่องทรัพย์สินของลูกหนี้                             ม.277                      คำร้อง

ขอคัดสำเนาบันทึกที่เจ้าพนักงานบังคับคดีทำขึ้น อันเกี่ยวกับวิธีการบังคับคดี                         ม.281                      คำแถลง

ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน                                                     ม.283                      คำร้อง

ลูกหนี้ตามคำพิพากษาขอยึดหน่วงหรือใช้เครื่องมือ หรือเครื่องใช้อันจำเป็นเพื่อดำเนิน

                การเลี้ยงชีพเมื่อถูกยึด                                                                                                ม.285 (2)                 คำร้อง

ร้องขัดทรัพย์และขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด                                                                                  ม.288                      คำร้อง

ขอรับชำระหนี้จำนอง หรือบุริมสิทธิก่อนเจ้าหนี้อื่นหรือเอาทรัพย์สินจำนองหลุด                 ม.289                      คำร้อง

ขอเฉลี่ยทรัพย์                                                                                                                           ม.290                      คำร้อง

 

เนื้อหาที่จะปฏิบัติในศาล                                                                  เลขมาตรา            ต้องทำเป็น

 

ขอเฉลี่ยทรัพย์โดยเหตุที่ยื่นไม่ทันกำหนดตามมาตรา 290                                                       ม.291                     คำร้อง

เจ้าหนี้ขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวเมื่อมีการงดการบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้

                ขอให้พิจารณาคดีใหม่                                                                                               ม.292 (1)                 คำร้อง

ขอให้งดการบังคับคดี กรณีสามารถจะหักกลบลบหนี้กันได้                                    ม.293                      คำร้อง

เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาขอให้ดำเนินการบังคับคดีต่อไป                                                           ม.294                      คำขอ

ขอให้ถอนการบังคับคดี เมื่อลูกหนี้วางเงินหรือได้หาประกัน                                                  ม.295                      คำแถลง

ขอให้ยกหรือแก้ไขหมายบังคับคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย                                                       ม.296 ว.1                คำร้อง

ขอให้ยกเลิกกระบวนวิธีการบังคับคดีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการโดยไม่ชอบ              ม.296 ว.2                คำร้อง

ขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้จัดการให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้

                ครอบครองทรัพย์ ในกรณีลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ขับไล่ แต่ไม่ยอมออกไป               ม.296 ทวิ                 คำร้อง

แสดงอำนาจพิเศษว่าไม่ใช่บริวารของจำเลย                                                                             ม.296 จัตวา(3)        คำร้อง

ขอให้จับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา                                                                           ม.297                      คำร้อง

ขอให้ศาลออกหมายจับตัวลูกหนี้ตามคำพิพากษาในกรณีหลีกเลี่ยงไม่รับหมายเรียก

                (แถลงด้วยวาจา)                                                                                                         ม.298                      คำแถลง

เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือผู้มีส่วนได้เสียขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรักษาทรัพย์สิน

                ที่ยึดเองหรือตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน                                                                              ม.305 (2)                 คำแถลง

เจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาด                                                   ม.306                      คำขอ

ลูกหนี้ขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบกิจการของลูกหนี้

                ตามคำพิพากษา                                                                                                          ม.307                      คำร้อง

คัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีในวิธีการขายทอดตลาด                                                      ม.309                      คำร้อง

ขออนุญาตศาลฟ้องบุคคลซึ่งต้องรับผิดในการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

                ตามคำพิพากษา                                                                                                          ม.310                      คำร้อง

ขออายัดเงินหรือทรัพย์สินที่ลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลภายนอก                                     ม.311                      คำร้อง

คัดค้านบัญชีส่วนเฉลี่ยทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดี                                                           ม.320 ว.1                คำแถลง

คัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี                                                                                     ม.320 ว.4                คำร้อง

 

หมายเหตุ

                * เป็นไปตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 7 มกราคม 2485 โดยกำหนดให้ต้องทำเป็นคำร้อง นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ทำการปรับปรุงแก้ไขจนถึง วิ. แพ่งฉบับที่ 17,18,19 แล้ว                  

 
สำนักงาน สหเนติ ทนายความ บัญชี นักสืบ

ทนายความ สำนักงานสหเนติทนายความ รับว่าความอรรถคดี,คดีมรดก,คดีฟ้องหย่า,คดียาเสพติด,คดีลิขสิทธิ์,คดีเวนคืนที่ดิน,คดีภาษี,คดีปกครอง,ยื่นขอฟื้นฟูกิจการในคดีล้มละลายและบริหารแผน,VISA,WORK PERMIT,จดทะเบียนสมรสคนต่างด้าว article
บัญชี สำนักงานสหเนติ การบัญชี รับทำบัญชี,ตรวจสอบบัญชี,จดทะเบียนบริษัท,ทำโครงการธุรกิจเพื่อขอกู้เงิน,หาแหล่งเงินกู้,ซื้อ-ขายที่ดิน บ้าน,ลิขสิทธิ์,เครื่องหมายการค้า,สิทธิบัตร article
นักสืบ,จับตามหมายจับ,ชู้สาว,ประกันตัวผู้ต้องหา จำเลย ในคดีอาญา,วางประกันในคดีแพ่ง,หลักเกณฑ์ศาลในการให้ประกันตัวในคดีอาญา article
กฎหมาย ทนายความ ค้นหากฎหมาย ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ ตัวอย่างคำฟ้อง อุทธรณ์ ฎีกา คำให้การ คำร้อง คำแถลง คำขอ คำบอกกล่าว คำคัดค้าน คำเบิกความ คำบอกกล่าวทนายความ article
สำนักกฎหมาย แจก ฟรี ! แบบสัญญาต่างๆ หนังสือมอบอำนาจ ยินยอม โอนหุ้น พินัยกรรม อื่นๆมากมาย เชิญท่าน COPY แล้วนำไป PASTE ใน WORD FILE แล้วใช้งานได้ทันที article
สำนักงานทนายความ ฟรี ฟรี : ข่าวกฎหมายออกใหม่ ประกาศศาล,เขตศาล,คำร้อง,หน่วยงานวงการยุติธรรม,เบอร์โทรศัพท์ ,ข้อมูลทางกฎหมาย ,บทความทางกฎหมายอีกมากมาย article
"วันระพี"“พระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย” พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ article
การตีความกฎหมายไทยพร้อมด้วยเทคนิคการเรียนกฎหมายด้วยตนเอง article
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเกิด มีชีวิต ตาย สมรส หย่า และอื่นๆ article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 1 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 2 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 3 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 4 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 5 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 6 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 7 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 8 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 9 article
คดีประวัติศาสตร์:ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 3 กกต. 4 ปี โดยไม่รอการลงโทษ article
เขตอำนาจศาลปกครอง article
เขตอำนาจศาลทหารทั่วราชอาณาจักร article
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานวงการยุติธรรม article
ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกากับกฎหมายทุกฉบับ article
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1356-1755 article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1012-1355 article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 608-1011 article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 302-607 article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1-302 article
ประมวลกฎหมายอาญา article
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 266-323 article
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 160-265 article
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 83-160 article
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 1-83 article
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 article
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ article
พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ article
พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ article
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ article
พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ article
พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ article
พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ article
พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ article
พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ article
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ article
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ article
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ article
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 article
พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 article
พระราชบัญญัติภาพยนต์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ article
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ article
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ article
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ article
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน article
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ article
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ article
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ article
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ article
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ article
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ article
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ article
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ article
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ article
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒ article
พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ article
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ article
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ article
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ article
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ article
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ article
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ article
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ article
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ article
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ article
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด article
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ article
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ article
พระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ article
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ article
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ article
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าพุทธศักราช ๒๔๗๔ article
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ article
พระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ article
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓ article
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ article
พระราชบัญญัติ คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ article
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2541 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ.2542 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2541 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2541 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพ.ศ. 2539 article
พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 article
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 article
พระราชบัญญิว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ article
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา article
คำฟ้องล้มละลาย article
คำฟ้องฟ้องนิติบุคคลให้ล้มละลาย article
คำฟ้องความผิดต่อร่างกาย.ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และต่อเสรีภาพ article
คำฟ้องความผิดโกงเจ้าหนี้ article
คำฟ้องคดีแพ่ง เงินกู้ยืม ธนาคาร......... article
คำฟ้องคดีอาญา (พ.ร.บ.เช็ค . ใหม่) article
คำฟ้องความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา article
คำฟ้อง ความผิดบุกรุก article
คำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ article
คำฟ้องคดีจ้างทำของ article
คำฟ้อง คดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย article
คำฟ้องคดีลิขสิทธิ์ article
คำฟ้อง เรียกเงินตามเช็ค article
คำฟ้องบัตรเครดิต article
คำฟ้องคดีแรงงาน article
คำฟ้องตั๋วเงิน article
คำฟ้องผิดสัญญากู้ยืมเงิน ค้ำประกัน article
คำฟ้องสัญญากู้ยืมเรียกค่าเสียหาย article
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย-เรียกค่าเสียหาย article
คำให้การจำเลย article
คำให้การคดีล้มละลาย article
คำให้การและฟ้องแย้งคดีจ้างทำของ article
คำให้การจำเลยและฟ้องแย้ง article
ตัวอย่างคำให้การ article
คำให้การพยานโจทก์(บันทึกคำให้การฉบับศาลบันทึกที่ทนายความทำส่งศาลแทนศาล) article
ตัวอย่างคำเบิกความ ความผิดตาม พรบ. เช็ค (ใหม่) article
คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนคำพิพากษา article
คำร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน article
ร้องขอสัญชาติไทย article
คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก กรณีไม่มีพินัยกรรม article
คำร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญ article
คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์ article
คำร้องขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ article
ผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก กรณีมีพินัยกรรม article
คำร้องขอเป็นผู้อนุบาล article
คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน article
คำร้องขอครอบครองปรปักษ์ article
คำร้องขอทุเลาการบังคับคดี article
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง article
คำร้องขอเดินเผชิญสืบ article
คำร้องขอเลื่อนคดี article
คำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ article
คำร้องขอถอนการยึดทรัพย์ article
คำร้องขอให้ทำการขายทอดตลาด article
คำร้องขอให้รอการขายทอดตลาด article
คำร้องของดการขายทอดตลาด article
คำร้องของดการบังคับคดีและเพิกถอนการยึดทรัพย์ article
คำร้องขอแถลงคัดค้านการร้องขัดทรัพย์ article
คำร้องขัดทรัพย์ article
คำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ article
คำร้องขอตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี article
ตัวอย่างคำร้องเผชิญสืบพยานบุคคล article
ตัวอย่างคำร้องขอเลื่อนพิจารณาคดี article
ตัวอย่างคำร้องขอถอนจากการเป็นทนายความ article
คำร้องขอรวมสำนวนพิจารณาคดี article
ตัวอย่างคำร้องขอยืมสำนวน article
ตัวอย่างคำร้องหมายเรียกพยานเอกสารข้ามเขต article
คำร้องขอศาลออกหมายเรียกพยานเอกสาร article
ตัวอย่างคำร้องขอศาลชี้ขาดข้อกฎหมายก่อนศาลมีคำพิพากษา article
ตัวอย่างคำร้องขอเพิ่มเติมคำให้การ article
ตัวอย่างคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง article
ตัวอย่างคำร้องถอนฟ้อง article
คำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การ article
คำร้องขยายเวลายื่นคำให้การ article
คำร้องให้ศาลสั่งจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ article
คำร้องขอส่งหมายข้ามเขต article
คำร้องขอส่งหมายเรียกโดยประกาศหนังสือพิมพ์ article
คำร้องขอยื่นฟ้องคดีอย่างคนอนาถา article
คำร้อง ขอไต่สวนฉุกเฉิน article
คำร้อง ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนคำพิพากษา article
คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลพิพากษา article
คำแถลงการดำเนินคดีภาษีอากร article
คำแถลงขอคัดหรือรับรองเอกสาร article
คำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติม article
คำแถลง (ขอคัดรับรองคำพิพากษา) article
คำแถลงคัดค้านคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ article
คำแถลงขอออกคำบังคับ article
คำแถลงขอรับเงินค่าธรรมเนียมที่ศาลสั่งคืน article
คำแถลงขอรับเอกสารคืน article
คำแถลงขอรับเอกสารคืน article
คำแถลงขอคัดรับรองคำพิพากษา article
คำแถลงคัดค้านคำสั่งระหว่างพิจารณา article
ตัวอย่างคำแถลงคัดสำเนาคำเบิกความ article
คำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติม article
คำแถลงยืนยันที่อยู่จำเลย article
ตัวอย่างคำคัดค้านยื่นฟ้องอนาถา article
คำขอหมายเรียกพยานบุคคล article
คำขอ (ขอให้ศาลหมายเรียกพยาน) article
ตัวอย่างคำขอหมายเรียกพยานบุคคล article
คำบอกกล่าวขอถอนฟ้อง(ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ) article
หนังสือบอกกล่าวขอให้ชำระหนี้เงินกู้ article
หนังสือบอกกล่าวขอให้ชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาค้ำประกัน article
หนังสือบอกกล่าวขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน article
หนังสือบอกกล่าวบอกเลิกสัญญาเช่า article
แบบพินัยกรรม article
แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม 2549-2552 article
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 article
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน article
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้ง article
ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการปฏิบัติของสรรพากร ศุลกากร จะไปฟ้องศาลภาษีอากรได้หรือไม่ และมีวิธีการฟ้องร้องอย่างไร article
ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการปฏิบัติของส่วนราชการ จะไปฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ และมีวิธีการฟ้องร้องอย่างไร article
ถูกหมิ่นประมาท เสียชื่อเสียง รายได้หด งานไม่มีใครจ้าง ถูกเลิกจ้าง สังคมรังเกียจ เล่นการเมืองไม่ได้ จะฟ้องศาลอย่างไร article
สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา ในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาล article
กฎหมายและข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ article
กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน article
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ article
คำแนะนำเรื่องการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน articlebulletทนายศิริ วสุสิริกุล Mr. Siri Wasusirikul 081-6434418 ผู้อำนวยการสำนักงาน WEBMASTER
bulletสำนักงาน สหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ สมัครสมาชิกที่ปรึกษาสำนักงาน
bulletรวมย่อคำบรรยายสอบเนติภาค ๑ และภาค ๒ และเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
bulletสมัครสอบงานราชการ ทุนเรียนต่อ กับสำนักงาน ก.พ.
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรมสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อ่านรายละเอียดที่นี่
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรม 1 ปี เพื่อรับใบอนุญาตวิชาชีพทนายความกับสภาทนายความอ่านที่นี่
bulletสมัครสอบผู้พิพากษา และวงการตุลาการ
bulletสมัครสอบอัยการ และอื่นๆ
dot
เว็บเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
dot
bulletฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก(พระราชกรณียกิจ)
bulletเว็บรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในหลวง
bulletสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
bulletมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
bulletศาสนา:พระพุทธศาสนา
bulletศาสนา:มุสลิม
bulletศาสนา:คริสต์
bulletศาสนา:พุทธทาสภิกขุ
bulletรวมเว็บมูลนิธิ
bulletบทสวดมนต์ รวมบทคาถา รวมลิงค์ธรรม ฟังวิทยุธรรม บทสวดคาถาชินบัญชร(MP3)
bulletเว็บดนตรีไทย(อนุรักษ์ ข้อมูล สอน)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia.org(ENGLISH)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia (ภาคภาษาไทย)
dot
เว็บค้นหากฎหมาย:ศาล:หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletเว็บค้นกฎหมายthaijustice.com/
bulletค้นหากฎหมายกับ lawonline
bulletค้นหากฎหมายกับ lawyerthai
bulletค้นหากฎหมายทุกฉบับ ฟรี
bulletค้นหาข้อมูลกฎหมายกับlawwebservice
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลอาญา
bulletศาลอาญากรุงเทพใต้
bulletศาลอาญาธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแขวงพระนครเหนือ
bulletศาลแขวงพระนครใต้
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletรัฐสภา
bulletกกต.
bulletผังเมือง
bulletกรมที่ดิน
bulletสำนักงาน ปปช.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบังคับคดี
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกรมศุลกากร
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์บุคคล
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletimmigration.go.th
bulletค้นหาทะเบียนบุคคล กับkhonthai
dot
เว็บโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บยอดนิยม
dot
bulletAIS
bulletTRUE
bulletDTAC
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL
bulletPANTIP.COM
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletteenee.com
bulletthaicool.com
bulletเว็บแฟชั่น FTV.com
bullettop100.teenee.com
bulletSex สุขภาพ สมุนไพร ลดความอ้วน
bulletadult.truehits.net
bulletเว็บจัดอันดับ truehits
bulletสแกนไวรัสบน PC ฟรี
bulletโปรแกรมกำจัดไวรัส ฟรี
bulletแปลศัพท์อังกฤษ-ไทย บนหน้าเว็บอย่างง่าย
bulletthaigoodweb ดาวโหลดเครื่องมือทำเว็บไซด์มากมาย
bulletรวมแหล่งโปรแกรม Download ที่น่าใช้ มากมายที่นี่
bulletเว็บหางาน jobbees.com
bulletเว็บซ่อมโทรศัพท์มือถือ mydrmobile.com
bulletเว็บสอนและแนะนำเรื่องเพศศึกษา SEX MUST SAY
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletthailandfranchising.com
bullet.thaiware.com(แหล่งรวมSoftwares)
bulletการบินไทย
bulletนกแอร์
bulletแอร์เอเชีย
bulletรถไฟ
bulletบขส.
bulletเว็บUBC
bulletเว็บ gmember
bulletTV 3
bulletTV 5
bulletTV 7
bulletTV 9
bulletnationchannel
dot
เว็บกีฬา
dot
bulletกีฬา SIAM SPORT
bulletthailandsportsonline
bulletskysports
bulletespn
bulletuspgatour
dot
เว็บภาพยนต์
dot
bulletโรงภาพยนต์ major cineplex
bulletโรงภาพยนต์ EGV
bulletโรงภาพยนต์SF
bullet20th cenjury fox
bulletwarnerbros
bullethollywood
dot
เว็บข่าว หนังสือพิมพ์
dot
bulletข่าว BBC
bulletข่าว usa
bulletข่าว.aljazeera
bulletcbsnews
bulletGOOGLE NEWS
bulletด่วน! พิเศษ : รวมข่าวทุกสื่อในเว็บเดียว
bulletรวมข่าวในรอบวันทุกสื่อกับSANOOK
bulletVoice of America ภาคภาษาไทยและต่างประเทศ
dot
เว็บ T V Clip vdo
dot
bulletClip Jabchai
bulletClip youtube
bulletClip metacafe
bulletClip video.google.
bulletClip joke.deedeejang
bulletClip sodazaa.
bulletClip tv .sanook.
bulletT V Clip .thaicool.
bulletT V .mcot. (ช่อง 9)
bulletT V .trueworld
bulletดู TV ไทย-ต่างประเทศ Fashion-TV นางแบบ สวยๆ ไม่มีในเมืองไทย
bulletT V .maxnettv.
bullet.adintrend.com


พระเครื่อง:รวมเว็บพระเครื่องมากมาย และบทความเกี่ยวกับความรู้การบูชาพระเครื่องอย่างไรให้ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย คลิ้กที่นี่:
กรมอุตุนิยมวิทยา:รายงานอากาศประจำวัน ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์ อากาศการบิน และอื่นๆ มากมาย
ปืน:รวมเว็บปืนมากมาย และบทความเกี่ยวกับการมี ใช้ ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการกีฬาอย่างถูกกฎหมาย คลิ้กที่รูป
ข่าว อสมท.: คลิปข่าว ภาพ เสียง ล่าสุด  ทุกนาทีที่มีช่าว
ฟังเสียงสดจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ และรายการย้อนหลัง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.