ReadyPlanet.com
dot dot
ข้อแนะนำในโจทก์ จำเลย พยาน เมื่อต้องมาศาลในคดีที่เกี่ยวข้อง article

คำแนะนำการไปศาลและการปฏิบัติตนในศาล

ผู้มีกิจธุระหรือความจำเป็นต้องไปศาล ไม่ว่าในฐานะที่เป็นคู่ความ เป็นพยานไปประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
ไปฟังการพิจารณาคดี หรือไปพบผู้ต้องขัง ซึ่งศาลเบิกตัวมาพิจารณาคดี โปรดปฏิบัติดังนี้

1. ถ้าต้องไปตามหมายของศาลก่อนไปควรตรวจดูหมายให้แน่ชัดว่าเป็นของศาลใด นัดให้ไปทำอะไร เมื่อใด
เพื่อที่จะเตรียมตัวได้ถูกต้อง เช่นอาจเป็นหมายเรียกให้ไปเป็นพยาน ให้ส่งเอกสารหรือหมายนัดให้ส่งตัวจำเลย
และขอให้นำหมายนั้นไปด้วยเพื่อความ สะดวก ในการติดต่อสอบถามเมื่อไปถึงศาลแล้ว หากมีเหตุขัดข้อง
ไม่อาจไปศาลหรือปฏิบัติตามหมายนั้นได้ขอให้แจ้งให้ศาลทราบล่วงหน้า เสียแต่เนิ่นๆว่ามีเหตุขัดข้องอย่างไร
เช่นเจ็บป่วยหรือติดราชการสำคัญ และหากมีใบรับรองแพทย์ว่าป่วยหรือมีหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาว่า
ติดราชการสำคัญ แนบไปด้วยก็จะเป็นการดี การไม่ไปศาลหรือไม่ปฏิบัติตามหมายศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง
ให้ทราบ อาจจะเกิดผลเสีย เช่นศาลอาจออกหมายขัง หรือสั่งถอนการประกันตัวจำเลย หรือสั่งปรับนายประกันได้
2. ถ้าจะไปประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย จะต้องเตรียมหลักทรัพย์ เช่น เงินสด หนังสือสำคัญแสดงสิทธิใน
ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือน.ส.3ก ไปด้วยและต้องมีหนังสือรับรองของเจ้าพนักงานที่ดินหรือนายอำเภอ
ท้องที่ ไปแสดงว่าที่ดินดังกล่าวมีราคาปานกลางไร่ละหรือตารางวาละเท่าใด นอกจากนี้อย่าลืมนำบัตรประจำตัว
ประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการติดตัวไปด้วยถ้าจะไปรับเงิน หรือโฉนดที่ดิน หรือหลักทรัพย์อื่นคืน
ขอให้นำใบรับที่ศาลออกให้ไปด้วย และอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
ติดตัวไปด้วยเช่นกัน
3. ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดเข้าไปในบริเวณศาล ถ้าท่านมีอาวุธปืนหรืออาวุธอื่นใดติดตัวไป จะต้องฝากไว้ที่อื่น
ก่อนที่จะเข้าไปในศาล มิฉะนั้นจะเป็นการละเมิดอำนาจศาล
4. เมื่อไปถึงศาลแล้ว หากมีข้อสงสัยในเรื่องใด ขอให้สอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้อำนวยการประจำศาล เช่น ถ้าไปเป็นพยานก็ควรสอบถามว่าคดีเรื่องนั้นศาลจะนั่งพิจารณาที่ห้องพิจารณาไหน
และควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องพิจารณานั้น ตลอดจนคู่ความที่อ้างท่านมาเป็นพยานทราบว่าท่านมาศาลแล้ว
5. เมื่ออยู่ในบริเวณศาล ท่านจะต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดังหรือทะเลาะวิวาทกัน ไม่เปิดประดู
หรือบังตาห้องพิจารณาคดี ชะโงกดูภายในห้อง ถ้าจะเข้าไปฟังการพิจารณาคดีก็ให้เข้าไปเลย อย่าทำลับ ๆ ล่อ ๆ
หรือเดินเข้า เดินออก ให้เป็นที่น่ารำคาญแก่ผู้อื่น และรบกวนการพิจารณาคดี
6. โดยปกติการพิจารณาคดีของศาลจะทำโดยเปิดเผย ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเข้าไปนั่งฟังการพิจารณาได้
แม้จะมิใช่ญาติของคู่ความ หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนั้น ทางศาลได้จัดที่นั่งสำหรับประชาชนเข้าฟัง
การพิจารณาคดีไว้ทุกห้อง ผู้ที่เข้าไปฟังการพิจารณาคดีของศาล ต้องให้ความเคารพต่อศาล โดยแต่งกาย
ให้สุภาพเรียบร้อย ไม่สวมรองเท้าแตะ ไม่สนทนาหรือทำเสียงดัง ไม่สูบบุหรี่หรืออ่านหนังสือพิมพ์
ปิดอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และไม่บันทึกเสียงหรือถ่ายภาพ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
เมื่อศาลออกนั่งพิจารณาคดีผู้ที่อยู่ในห้อง ควรลุกขึ้นยืน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ถ้าศาลอ่านคำพิพากษา
คำสั่งหรือรายงานกระบวนพิจารณา คู่ความจะต้องยืนฟัง ส่วนบุคคลอื่น ๆ ไม่ต้องยืน
7. ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้ประกันตัว เมื่อถึงวันนัดพิจารณา ศาลจะเบิกตัวจากเรือนจำมาควบคุมไว้ที่ศาล
ญาติหรือเพื่อนมักจะถือโอกาสนี้ มาพบปะเยี่ยมเยียน ซึ่งตามระเบียบแล้วจะเข้าเยี่ยมไม่ได้ ต้องไปเยี่ยมที่เรือนจำ
แต่เจ้าหน้าที่อาจผ่อนผันให้พูดซักถามกันได้จาก นอกห้องขังในระยะห่าง ๆ และให้ฝากสิ่งของ เช่น อาหารหรือ
เครื่องใช้อื่น ๆ ได้ โดยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประจำห้องขังตรวจเสียก่อน อาหารควรใส่ภาชนะ
ที่ตรวจได้ง่าย และควรเขียนชื่อและนามสกุลของผู้รับไว้ด้วย เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการส่งมอบ
ถ้าจะฝากเงิน เจ้าหน้าที่เรือนจำจะออกใบรับเงินให้ และจะจ่ายให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นคูปองแทนเงิน

สิ่งของต่อไปนี้เป็นของต้องห้าม จะส่งให้แก่ผู้ต้องขังไม่ได้ คือ
(1) ฝิ่น กัญชา หรือยาเสพติด หรือของมึนเมาอย่างอื่น
(2) สุราหรือน้ำเมาซึ่งดื่มแล้วเมาอย่างสุรา
(3) เครื่องอุปกรณ์สำหรับเล่นการพนัน
(4) เครื่องอุปกรณ์ในการหลบหนี
(5) อาวุธต่าง ๆ
(6) ของเน่าเสียหรือของมีพิษต่อร่างกาย
(7) วัตถุระเบิดหรือน้ำมันเชื้อเพลิง
(8) สัตว์มีชีวิต

8. หากท่านไม่ได้รับความสะดวกประการใด โปรดแจ้งผู้อำนวยการสำนักงาน หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
อย่าเสียเงินทองให้แก่ผู้ใดที่แอบอ้าง ว่าจะช่วยให้ได้รับความสะดวก

9. ผู้ได้รับหมายเรียกเป็นพยาน ผู้ต้องหาและจำเลยให้คดีอาญา และผู้ประสงค์จะขอรับประกันตัวผู้ต้องหา
และจำเลยต่อศาลโปรดอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะด้วย คำแนะนำดังกล่าวขอได้จากเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ หรือผู้อำนวยการประจำศาล
เมื่อเป็นจำเลยในศาลที่ถูกฟ้องคดีอาญา

ผู้ต้องหา คือ ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดแต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล
จำเลย     คือ บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้ว

     เมื่อตำรวจและพนักงานอัยการหมดอำนาจควบคุมผู้ต้องหาแล้ว  จะต้องนำผู้ต้องหามาขออำนาจควบคุม
ต่อจากศาล  ที่เรียกว่า ผัดฟ้องหรือฝากขัง

การฝัดฟ้องและฝากขังในศาลแขวง
     ความผิดที่ขึ้นศาลแขวงนั้น ถ้าไม่อาจฟ้องผู้ต้องหาภายใน 48 ชั่วโมง   พนักงานอัยการต้องนำตัวผู้ต้องหา
มาศาล และยื่นคำร้องขอฝากขัง และฝัดฟ้องต่อศาล ศาลอนุญาตได้ไม่เกิน 5 คราว ๆ ละไม่เกิน 6 วัน

การฝากขังในศาลอาญาหรือศาลจังหวัด
     1.ถ้าผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่     และพนักงานสอบสวนไม่อาจสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน 
พนักงานสอบสวน ต้องส่งผู้ต้องหามาศาล  และพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการอาจยื่นคำร้องต่อศาล 
ขอให้ขังผู้ต้องหาไว้ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า "ฝากขัง" ในกรณีความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 6 เดือน   
หรือปรับไม่เกิน 500 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ  ศาลสั่งขังได้ครั้งเดียวมีกำหนดไม่เกิน 7 วัน  แต่ถ้าอัตราโทษเกิน
กว่านี้ศาลสั่งขังได้หลายครั้ง ติดๆกัน   ครั้งหนึ่งไม่เกิน 12 วัน  รวมทั้งหมดไม่เกิน 48 วัน  เว้นแต่ความผิดที่ม
ีอัตราโทษจำคุก ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ศาลสั่งขังได้ไม่เกิน 84 วัน

     2.ในกรณีจังหวัดใดไม่มีศาลแขวง        และศาลจังหวัดนำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจะต้องขอผัดฟ้องและฝากขังผู้ต้องหาในคดีที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง
เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติในศาลแขวง

การผัดฟ้องในศาลเยาวชนและครอบครัว
     เมื่อเด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่ถึง 18 ปีกระทำความผิดอาญา  และเป็นกรณีที่จะต้องสอบปากคำขึ้นศาลเยาวชน
และครอบครัว   พนักงานสอบสวนจะต้องสอบปากคำเด็กหรือเยาวชนให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เด็ก
หรือเยาวชนมาถึงสถานที่ทำการของพนักงานสอบสวนแล้ว ส่งตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปยังสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน  พนักงานอัยการจะต้องฟ้องศาลภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันจับกุม  หากฟ้องไม่ทันจะต้อง

ยื่นคำร้องขอผัดฟ้อง ศาลจะอนุญาตได้ไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 15 วัน  เว้นแต่คดีมีอัตราโทษอย่างต่ำ
ให้จำคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือโทษสถานหนักกว่านั้น ศาลอนุญาตให้ผัดฟ้อง ได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 15 วัน

เมื่อมีการฝากขังหรือผัดฟ้อง
     ผู้ต้องหามีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว(ขอประกันตัว)ต่อศาล     ผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันต้องมาศาล
ทุกครั้งตามที่ศาลนัด ส่วนผู้ประกันอาจยื่นคำร้องขอประกันตัวต่อไปโดยใช้หลักทรัพย์เดิมก็ได้

การสู้คดีในศาล
     กรณีราษฎรเป็นโจทก์   ศาลจะต้องทำการไต่สวนมูลฟ้องก่อน   จำเลยจะมาหรือไม่มาฟังการไต่สวนก็ได้
และจะตั้งทนายให้ซักค้านพยานโจทก์ด้วยหรือไม่ก็ได้     ในวันไต่สวนมูลฟ้องถ้าจำเลยจะรอฟ้องคำสั่งศาล
จำเลยควรเตรียมหลักทรัพย์มาเพื่อขอประกันตัวด้วย  เพราะหากศาลมีคำสั่งว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้องโจทก์ไว้
พิจารณา    ศาลอาจรับตัวจำเลยไว้ขังในระหว่างพิจารณาได้    เมื่อศาลประทับรับฟ้องแล้วหากจำเลยจะสู้คดี
ควรปฏิบัติดังนี้
     1.ยื่นคำร้องขอประกันตัวต่อศาล
     2.หาทนายความเพื่อช่วยต่อสู้คดี
     3.ยื่นคำให้การต่อศาล

การหาทนายความ
     โดยปกติจำเลยต้องหาทนายความเองและเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง   เว้นแต่คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต
ถ้าจำเลยไม่มีทนายความ   ศาลก็จะต้องให้   นอกจากนี้ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุก หรือคดีที่จำเลยมีอายุไม่เกิน
18 ปี ถ้าจำเลยไม่มีและต้องการทนายความ ศาลก็จะตั้งให้ โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าจ้างทนายความ

การขอให้ศาลรอการลงโทษหรือลงโทษสถานเบา
     จำเลยควรยื่นคำแถลงถึงข้อเท็จจริงที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของศาล  เช่น  ไม่เคยต้องโทษจำคุก
มาก่อน อยู่ระหว่างการศึกษา มีอาชีพและที่อยู่เป็นหลักแหล่ง  มีความประพฤติดี  มีภาระทางครอบครัวที่จะต้อง
ให้การอุปการะ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้แนบหลักฐานมาประกอบการพิจารณาด้วย


การพิจารณาคดีอาญาในศาลต้องทำต่อหน้าจำเลย

     การพิจารณาและการสืบพยานในคดีอาญานั้น ศาลจะต้องกระทำต่อหน้าจำเลย จำเลยจึงต้องมาศาลทุกนัด
ที่มีการพิจารณาคดีเรื่องที่ตนถูกฟ้อง เว้นแต่ศาลอนุญาตให้จำเลยไม่ต้องมาศาล

หน้าที่นำสืบ
     ในคดีอาญากฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่า   จำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้กระทำผิด 
ดังนั้นโจทก์มีหน้าที่ นำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดของจำเลย และจำเลยมีสิทธินำพยานหลักฐานมานำสืบ
แก้ข้อกล่าวหาของโจทก์ได้ เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิดหรือไม่ ศาลจะยกฟ้อง

ค่าธรรมเนียม
     ในการดำเนินคดีอาญาในศาล จำเลยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิน เว้นแต่ค่ารับรองสำเนาเอกสาร

การอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง
     จำเลยต้องมาฟังตามวันเวลาที่ศาลนัด   ถ้าจำเลยไม่ฟังศาลอาจออกหมายจับ   หากไม่ได้ตัวจำเลยมาศาล
อาจอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นลับหลังจำเลยได้

การอุทธรณ์หรือฎีกา
     1.เมื่อศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์พิพากษาแล้ว   ถ้าเป็นคดีที่ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือต้องห้ามฎีกา  โจทก์
จำเลยมีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฎีกาไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา    โดยยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาต่อศาลชั้นต้นภายใน
กำหนด 1 เดือน นับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้วแต่กรณีให้จำเลยฟัง
     2.กรณีที่จำเลยถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำ จำเลยอาจนำอุทธรณ์หรือฎีกายื่นต่อพัศดีภายในกำหนด 1 เดือน
ดังกล่าวก็ได้
     3.กรณีที่โจทก์อุทธรณ์หรือฎีกา  เมื่อจำเลยได้รับสำเนาอุทธรณ์หรือสำเนาฎีกาของโจทก์แล้ว  จำเลยจะ
แก้อุทธรณ์หรือฎีกาหรือไม่ก็ได้ หากจะแก้ต้องแก้ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันรับสำเนาอุทธรณ์หรือฎีกา
     4.เมื่อศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกหรือกักขังจำเลย จำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอประกันตัว
ในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาได้

การชำระค่าปรับ
     ถ้าจำเลยไม่ชำระค่าปรับภายใน 30 วัน นับแต่ที่ศาลพิพากษา จะถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับหรือถูกกักขังแทน
ค่าปรับ หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับในวันฟังคำพิพากษา   และศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระ
ค่าปรับ ศาลอาจสั่งให้กักขังแทนค่าปรับ โดยถืออัตรา 200 บาทต่อ 1 วัน โดยหักวันที่จำเลยถูกคุมขังมาก่อนด้วย

 
คำแนะนำโจทก์ในคดีแพ่ง 

โจทก คือ บุคคลที่เสนอคดีของตนต่อศาลเพื่อขอความคุ้มครองสิทธิต่อศาลหรือต้องให้สิทธิทางศาล
     โจทก์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ
     1.ต้องเป็นบุคคลซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
     2.ต้องเป็นบุคคลผู้มีความสามารถตามกฎหมาย
     3.ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีนั้น

ประเภทของคดีแพ่งที่ควรรู้
     คดีมีทุนทรัพย์    
     เป็นคดีที่โจทก์มุ่งหมายจะฟ้องบังคับเอาทรัพย์โดยเฉพาะ เช่น  การฟ้องร้องเรียก ทรัพย์สิน)  กรรมสิทธิ์ที่ดิน
เงินกู้ยืม  เรียกค่าเสียหาย  การฟ้องร้องขอโอนที่ดินหรือทรัพย์สินตามสัญญา  การฟ้องร้องบังคับจำนอง 
คดีไม่มีทุนทรัพย์ เป็นประเภทคดีที่ไม่มีจำเลย เพราะไม่ได้มีการฟ้องบังคับใคร เช่น ขอให้ตั้งเป็นผู้ปกครอง
ขอเป็นผู้จัดการมรดก ขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์  เป็นต้น

     คดีมโนสาเร่    เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสามแสนบาทหรือคดีฟ้องขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าเช่า
หรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละสามหมื่นบาท   คดีไม่มีข้อยุ่งยากเป็นคดีที่ฟ้องขอให้ชำระเงินจำนวน
ที่แน่นอนตามตั๋วเงิน   ซึ่งการรับรองหรือการชำระเงินตามตั๋วเงินนั้นได้ถูกปฏิเสธหรือตามสัญญาเป็นหนังสือ
ซึ่งปรากฏในเบื้องต้นว่า เป็นสัญญาอันแท้จริง มีความสมบูรณ์และบังคับได้ตามกฎหมาย


ค่าขึ้นศาลในการยื่นฟ้อง คำร้อง

     โจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลในอัตรา 200 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท  เว้นแต่ในคดีไม่มีข้อพิพาท
เสียค่าขึ้นศาลเรื่องละ 200 บาท คดีมโนสาเร่เสียค่าขึ้นศาลเท่ากับคดีไม่มีทุนทรัพย์ (200 บาท) 
หากโจทก์เป็นบุคคลยากจนและไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาล  เช่น  ค่าขึ้นศาลได้   โจทก์อาจขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาล โดยยื่นคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาได้

การชี้สองสถาน
     คือ การที่ศาลนัดให้คู่ความมาศาลพร้อมกัน เพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทและกำหนดหน้าที่นำสืบ
จากนั้นศาลจะนัดวันสืบพยานต่อไป

การอุทธรณ์ ฎีกา
     เมื่อศาลพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีแล้ว หากโจทก์ประสงค์ที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
โจทก์มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันอ่านคำพิพากษา และมีสิทธิยื่นฎีกาได้ในกำหนด
1 เดือน นับแต่วันอ่านคำพิพากษาเช่นกัน เว้นแต่คดีต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ฎีกา


คำแนะนำจำเลยในคดีแพ่ง

จำเลย  คือ  บุคคลที่ถูกฟ้องในเรื่องที่โจทก์กล่าวอ้างหรือฟ้องคดีเข้ามานั่นเอง

     เมื่อได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง จะต้องตรวจดูว่าตนเป็นจำเลยที่ถูกฟ้องหรือไม่ หากไม่ใช่ หรือจำเลย
ไม่มีชื่ออยู่ในภูมิลำเนาของตน   ผู้ได้รับหมายดังกล่าวต้องรีบส่งคืนที่ศาลที่ระบุไว้โดยเร็วต่อไป  พร้อมแจ้งเหตุ
ดังกล่าวด้วย จำเลยต้องยื่นคำให้การแก้คดีภายใน 15 วัน นับแต่วันรับหมาย แต่ถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ศาล
ปิดหมาย จำเลยมีสิทธิยื่นคำให้การภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดหมาย

การขอทุเลาการบังคับคดีหรือวางหลักประกัน

     ถ้าจำเลยแพ้คดีในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์  เมื่อได้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา  จำเลยอาจยื่นคำร้องขอทุเลา
การบังคับคดีไว้ก่อนได้  แต่ศาลอาจให้จำเลยวางเงินตามคำพิพากษาหรือหาค่าประกันความเสียหายที่อาจเกิดขี้น
มาวางต่อศาลก็ได้

คำแนะนำผู้ได้รับหมายเรียกเป็นพยาน

1.ตรวจหมายเสียก่อน
     1.1 เมื่อได้รับหมายเรียกให้เป็นพยาน ควารตรวจดูรายละเอียดในหมายว่าหมายเรียกถึงใคร
ศาลใดออกหมาย ศาลนั้นอยู่ที่ไหน จะได้ไปไม่ผิดพลาดและไม่เสียเวลา
     1.2 ตรวจดูในหมายเรียกว่า ศาลนัดให้ไปเบิกความเป็นพยานในวัน เดือน ปี เวลาใด

2.ไปศาลตามวันเวลานัด
     ต้องไปศาลตรงตามวันเวลานัด เมื่อไปถึงศาลแล้วควรติดต่อเจ้าหน้าที่ศาล

3.หากไปศาลไม่ได้ควรทำอย่างไร

     แจ้งเป็นหนังสือหรือพบประชาสัมพันธ์ศาล   หรืออาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปแจ้งให้ศาลทราบถึงเหตุผล
ความจำเป็นก็ได้  มิฉะนั้นศาลอาจจะออกหมายจับพยานมาเบิกความ

4.พยานจะต้องปฏิญาณหรือสาบานตน
     เจ้าหน้าที่ศาลเป็นผู้เรียกและนำพยานไปยังสถานที่สำหรับเบิกความ   ก่อนเบิกความพยานต้องปฏิญาณ
หรือสาบานตามลัทธิศาสนาของตนเว้นแต่
     4.1 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือผู้หย่อนความรู้สึกผิดและชอบ
     4.2 ภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
     4.3 บุคคลที่คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าไม่ต้องให้สาบาน

5.ภายหลังจากปฏิญาณหรือสาบานตนแล้ว
     พยานจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับ ชื่อ อายุ ที่อยู่ และความเกี่ยวพันระหว่างพยานกับคู่ความต่อจากนั้น
คู่ความหรือทนายความฝ่ายที่อ้างพยาน มาศาลจะซักถามเรื่องราวจากพยาน (ภาษากฎหมายเรียกว่า “ซักถาม”)
เมื่อฝ่ายที่อ้างพยานถามเสร็จแล้ว   คู่ความหรือทนายความอีกฝ่ายหนึ่งจะถามพยาน   (ภาษากฎหมายเรียกว่า 
“ถามค้าน”) เสร็จแล้วฝ่ายที่อ้างพยานจะถามพยานอีกครั้ง (ภาษากฎหมายเรียกว่า “ถามติง”)
ทั้งนี้คู่ความหรือทนายความอาจงดการถามค้านหรือถามติงเสียได้ ถ้าเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต่อคดี

6.พยานเบิกความเสร็จ

     เมื่อเบิกความเสร็จ พยานจะต้องลงลายมือชื่อไว้ในคำพยานที่ศาลบันทึกหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ

7.ค่าพาหนะและค่าป่วยการพยาน
     พยานในคดีแพ่ง จะได้รับค่าพาหนะและค่าป่วยการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยศาลเป็นผู้ออกคำสั่งให้
ฝ่ายที่อ้างพยานเป็นผู้จ่ายพยานในคดีอาญา คดีอาญาซึ่งราษฎรเป็นโจทก์ ศาลมีอำนาจสั่งจ่ายค่าพาหนะให้
เท่าที่เสียไปจริงตามสมควร

8.การเบิกความเสร็จ
     พยานผู้เบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล ถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดี ก็มีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าเป็นการเบิกความเท็จ ในการพิจารณาคดีอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี
และปรับไม่เกิน 14,000 บาท
ข่าวศาล อัยการ ทนายความ บังคับคดี คำพิพากษาศาลฎีกา และอื่นๆ

ข่าว:ข่าวศาล article
วงเงินประกันตัวจำเลยคดีอาญาของศาลอาญา,ศาลจังหวัด,ศาลแขวง,ยาเสพติด โดยประมาณ article
ENTRANCE:ข้อสอบENTRANCE เก่า article
คำพิพากษาฎีกาเด่น article
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย article
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย article
การยื่นฟ้องคดีมโนสาเร่ (คดีแพ่ง)และอาญาในศาลแขวง article
พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 อัตราประกันตัวที่ใช้ในศาลแขวงดุสิต article
การจดทะเบียนสมรส และ การจดทะเบียนหย่า article
วงเงินประกันตัวจำเลยคดีอาญาของศาลแขวงโดยประมาณ article
ประกันตัวจำเลยในคดีอาญาในศาลต้องทำอย่างไร มีหลักเกณฑ์อย่างไร article
ประมูลซื้อของถูกนานาสินค้า ท่องเที่ยวราคาถูก คลิ้กที่นี่ article
วันระพี article
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2549 articlebulletทนายศิริ วสุสิริกุล Mr. Siri Wasusirikul 081-6434418 ผู้อำนวยการสำนักงาน WEBMASTER
bulletสำนักงาน สหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ สมัครสมาชิกที่ปรึกษาสำนักงาน
bulletรวมย่อคำบรรยายสอบเนติภาค ๑ และภาค ๒ และเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
bulletสมัครสอบงานราชการ ทุนเรียนต่อ กับสำนักงาน ก.พ.
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรมสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อ่านรายละเอียดที่นี่
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรม 1 ปี เพื่อรับใบอนุญาตวิชาชีพทนายความกับสภาทนายความอ่านที่นี่
bulletสมัครสอบผู้พิพากษา และวงการตุลาการ
bulletสมัครสอบอัยการ และอื่นๆ
dot
เว็บเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
dot
bulletฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก(พระราชกรณียกิจ)
bulletเว็บรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในหลวง
bulletสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
bulletมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
bulletศาสนา:พระพุทธศาสนา
bulletศาสนา:มุสลิม
bulletศาสนา:คริสต์
bulletศาสนา:พุทธทาสภิกขุ
bulletรวมเว็บมูลนิธิ
bulletบทสวดมนต์ รวมบทคาถา รวมลิงค์ธรรม ฟังวิทยุธรรม บทสวดคาถาชินบัญชร(MP3)
bulletเว็บดนตรีไทย(อนุรักษ์ ข้อมูล สอน)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia.org(ENGLISH)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia (ภาคภาษาไทย)
dot
เว็บค้นหากฎหมาย:ศาล:หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletเว็บค้นกฎหมายthaijustice.com/
bulletค้นหากฎหมายกับ lawonline
bulletค้นหากฎหมายกับ lawyerthai
bulletค้นหากฎหมายทุกฉบับ ฟรี
bulletค้นหาข้อมูลกฎหมายกับlawwebservice
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลอาญา
bulletศาลอาญากรุงเทพใต้
bulletศาลอาญาธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแขวงพระนครเหนือ
bulletศาลแขวงพระนครใต้
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletรัฐสภา
bulletกกต.
bulletผังเมือง
bulletกรมที่ดิน
bulletสำนักงาน ปปช.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบังคับคดี
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกรมศุลกากร
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์บุคคล
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletimmigration.go.th
bulletค้นหาทะเบียนบุคคล กับkhonthai
dot
เว็บโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บยอดนิยม
dot
bulletAIS
bulletTRUE
bulletDTAC
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL
bulletPANTIP.COM
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletteenee.com
bulletthaicool.com
bulletเว็บแฟชั่น FTV.com
bullettop100.teenee.com
bulletSex สุขภาพ สมุนไพร ลดความอ้วน
bulletadult.truehits.net
bulletเว็บจัดอันดับ truehits
bulletสแกนไวรัสบน PC ฟรี
bulletโปรแกรมกำจัดไวรัส ฟรี
bulletแปลศัพท์อังกฤษ-ไทย บนหน้าเว็บอย่างง่าย
bulletthaigoodweb ดาวโหลดเครื่องมือทำเว็บไซด์มากมาย
bulletรวมแหล่งโปรแกรม Download ที่น่าใช้ มากมายที่นี่
bulletเว็บหางาน jobbees.com
bulletเว็บซ่อมโทรศัพท์มือถือ mydrmobile.com
bulletเว็บสอนและแนะนำเรื่องเพศศึกษา SEX MUST SAY
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletthailandfranchising.com
bullet.thaiware.com(แหล่งรวมSoftwares)
bulletการบินไทย
bulletนกแอร์
bulletแอร์เอเชีย
bulletรถไฟ
bulletบขส.
bulletเว็บUBC
bulletเว็บ gmember
bulletTV 3
bulletTV 5
bulletTV 7
bulletTV 9
bulletnationchannel
dot
เว็บกีฬา
dot
bulletกีฬา SIAM SPORT
bulletthailandsportsonline
bulletskysports
bulletespn
bulletuspgatour
dot
เว็บภาพยนต์
dot
bulletโรงภาพยนต์ major cineplex
bulletโรงภาพยนต์ EGV
bulletโรงภาพยนต์SF
bullet20th cenjury fox
bulletwarnerbros
bullethollywood
dot
เว็บข่าว หนังสือพิมพ์
dot
bulletข่าว BBC
bulletข่าว usa
bulletข่าว.aljazeera
bulletcbsnews
bulletGOOGLE NEWS
bulletด่วน! พิเศษ : รวมข่าวทุกสื่อในเว็บเดียว
bulletรวมข่าวในรอบวันทุกสื่อกับSANOOK
bulletVoice of America ภาคภาษาไทยและต่างประเทศ
dot
เว็บ T V Clip vdo
dot
bulletClip Jabchai
bulletClip youtube
bulletClip metacafe
bulletClip video.google.
bulletClip joke.deedeejang
bulletClip sodazaa.
bulletClip tv .sanook.
bulletT V Clip .thaicool.
bulletT V .mcot. (ช่อง 9)
bulletT V .trueworld
bulletดู TV ไทย-ต่างประเทศ Fashion-TV นางแบบ สวยๆ ไม่มีในเมืองไทย
bulletT V .maxnettv.
bullet.adintrend.com


พระเครื่อง:รวมเว็บพระเครื่องมากมาย และบทความเกี่ยวกับความรู้การบูชาพระเครื่องอย่างไรให้ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย คลิ้กที่นี่:
กรมอุตุนิยมวิทยา:รายงานอากาศประจำวัน ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์ อากาศการบิน และอื่นๆ มากมาย
ปืน:รวมเว็บปืนมากมาย และบทความเกี่ยวกับการมี ใช้ ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการกีฬาอย่างถูกกฎหมาย คลิ้กที่รูป
ข่าว อสมท.: คลิปข่าว ภาพ เสียง ล่าสุด  ทุกนาทีที่มีช่าว
ฟังเสียงสดจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ และรายการย้อนหลัง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.