ReadyPlanet.com
dot dot
บทความแนะนำความรู้ทางกฎหมายที่น่าสนใจ article

อยากหย่า แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมหย่า ต้องทำอย่างไร

                ปัจจุบันปัญหาทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อครอบครัวอย่างมาก เนื่องจากต่างฝ่ายต่างไม่มีเวลาให้แก่กัน ก่อให้เกิดช่องว่าง เมื่อมีช่องว่างเกิดขึ้นก็จะมีปัญหาตามมาหลายอย่าง บางคู่อยู่ด้วยกันไม่ได้ ถ้าตกลงกันได้ก็พากันไปจดทะเบียนหย่าที่สำนักงานเขต แต่ที่เขาตกลงกันไม่ได้หรือมีเหตุบางประการ ก็ต้องไปฟ้องร้องเป็นคดีความกันไม่ใช่น้อย แต่การไปฟ้องหย่าที่ศาลไม่ใช่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้หย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยากันทุกรายน่ะ ต้องมีเหตุหย่าด้วย เหตุในการฟ้องหย่า มีดังนี้

1 สามีให้การอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภรรยาหรือภรรยามีชู้ อันนี้เป็นเหตุสำคัญเลยล่ะ ไม่มีใครที่ไหนทนให้สามีหรือภรรยาของตนเองทำอย่างนี้ได้  บางรายฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันเป็นสิบๆล้านก็มี

2     สามีหรือภรรยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง

             (ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างรุนแรง

             (ข) ถูกบุคคลภายนอกดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภรรยาของอีกฝ่าย หรือ

             (ค)ได้รับความเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

3   สามีหรือภรรยาทำร้ายหรือทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง  อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

4  สามีหรือภรรยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

      *สามีหรือภรรยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และได้ถูกจำคุกเกินหนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภรรยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

      *สามีและภรรยาสมัครใจแยกกันอยู่ เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปีหรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

5  สามีหรือภรรยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

6  สามีหรือภรรยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือทำการเป็นปรปักษ์ต่อการเป็นสามีภรรยากันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

7   สามีหรือภรรยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตมีลักษณะยากที่จะหายได้ กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

8     สามีหรือภรรยาผิดทัณฑ์บนที่ทำไว้ให้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

9  สามีหรือภรรยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง อันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่ง และโรคมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางหายได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

10  สามีหรือภรรยามีสภาพแห่งกาย ทำให้สามีหรือภรรยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

     แต่เหตุในข้อ 1 และ 2  ถ้าสามีหรือภรรยาแล้วแต่กรณี ได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำที่เป็นเหตุหย่านั้น ฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจนั้น จะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้

     เช่นเดียวกันกับเหตุในข้อ 10 ถ้าเกิดจากการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้

โอ้โห้ เหตุทั้ง 10 ประการ ถือเป็นเหตุที่สามารถฟ้องหย่าได้ แต่ต้องดูด้วย ไม่ใช่ว่า สามีเคยให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเดือนละ 10,000 บาท พอเศรษฐกิจไม่ดี จ่ายแค่ 5,000 บาท อย่างนี้ถือว่าไม่ใช่เหตุแห่งการหย่า ฟ้องไม่ได้

อ้อ แล้วที่สำคัญ หากจะเรียกค่าเลี้ยงชีพคุณและบุตร คุณจะต้องฟ้องเรียกไปพร้อมกับการฟ้องหย่าในฟ้องเดียวกัน หากไม่ทำจะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพเป็นฟ้องใหม่ไม่ได้ที่หลังไม่ได้ และหากศาลสั่งให้อีกฝ่ายหนึ่งจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้อีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่รับค่าเลี้ยงชีพทำการสมรสใหม่ สิทธิในการรับค่าเลี้ยงชีพย่อมหมดไปเช่นกัน

ที่สำคัญ หากท่านตกลงหย่ากันได้ ก็ไม่ต้องฟ้องหย่า แต่ให้สามีและภรรยา ไปจดทะเบียนหย่าที่เขตหรืออำเภอกับเจ้าหน้าที่และอย่าลืมบันทึกข้อตกลงเรื่องอำนาจปกครองบุตรและทรัพย์สินให้ชัดเจน อ่านแล้วไม่ต้องตีความ ไว้ให้เรียบร้อยด้วย เสร็จแล้วเก็บใบหย่าไว้คนละฉบับ

หย่าแล้ว ภายหลังอยากสมรสใหม่ก็มาจดใหม่ได้ ไม่เสียหายอะไร

ตัวอย่างในการฟ้องหย่า และเรียกค่าเสียหาย กรณีที่ฝ่ายชายไปมีหญิงอื่น(มีกิ๊ก ชู้  หญิงคนใหม่)

                นาย ก. แต่งงานจดทะเบียนสมรสกับ นาง ม. มา 30 ปี มีบุตรด้วยกัน 3 คน บุตรทั้งสามคนบรรลุนิติภาวะแล้ว ปัจจุบัน นาย ก. ทำการค้ามีหน้าตาในสังคม ไปไหนใครก็รู้จัก ต่อมานาย ก. แอบได้เสียกับ นางสาว จ. จนมีบุตรด้วยกัน 1 คน และยกย่องเชิดชูนางสาว จ. ออกหน้าออกตา ต่อมา นาง ม. ทราบเรื่อง อย่างนี้สามารถฟ้องหย่านาย ก. เป็นจำเลยที่ 1 และนางสาว จ. เป็นจำเลยที่ 2 โดยเรียกค่าเสียหายจากนางสาว จ. เป็นเงินหลายสิบล้านบาทได้  แต่ทั้งนี้ค่าเสียหายจะมากน้อยเท่าไร ต้องคำนึงถึงผู้เสียหาย เสียหายอย่างไร ร่ำรวยเท่าไร มีชื่อเสียง และมีหน้าตาในสังคม  ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหาย   ทำให้ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างรุนแรง ตกงาน คนในสังคมไม่คบด้วย ไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

                ฉะนั้น ตามตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า นอกจากนาง ม. จะฟ้องหย่าได้แล้ว ยังสามารถเรียกค่าเสียหายจาก นางสาว จ. ได้อีก  เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะไปมีกิ๊ก ชู้ หญิงอื่น ก็ควรควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ

คำพิพากษาฎีกาที่ 4130/2548
        ป.พ.พ. มาตรา 1523 วรรคสอง เป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิแก่ภริยาชอบด้วยกฎหมายที่จะเรียกร้องค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวโดยมิได้มีเงื่อนไขว่าภริยาจะต้องเกิดความเสียหายอย่างใดหรือจะต้องเป็นภริยาที่อยู่กินกับสามีและอุปการะเลี้ยงดูกัน หรือต้องไม่มีคดีฟ้องหย่ากันอยู่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลยได้

 

การรับรองบุตร

                ในปัจจุบันสังคมไทยได้รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ชีวิตคู่ของชายหญิง มักทดลองอยู่กินกันก่อนแต่งงาน หรืออยู่กันแบบไม่ได้แต่งงาน จดทะเบียนสมรส บางคู่อยู่กันไม่ได้ก็เลิกกันไป แต่บางคู่ก็มีบุตรด้วยกัน ซึ่งเราเรียกว่า บุตรนอกกฎหมาย ฝ่ายชายซึ่งเป็นบิดา ถึงแม้ว่าจะให้การอุปการะเลี้ยงดู แต่ก็ไม่สามารถทำให้บุตรเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้  นอกเสียจากว่าบิดามารดาจะจดทะเบียนสมรสกัน หรือจะมีอีกวิธีคือ การรับรองบุตร

                การรับรองบุตร คือ การที่บิดาร้องขอให้ศาลสั่งว่าบุตรที่เกิดเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของตน เพื่อที่ว่าบุตรจะได้สิทธิต่างๆที่พึงจะได้รับตามกฎหมาย เช่น มีสิทธิได้รับมรดกของบิดา บิดามีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือค่าเล่าเรียนบุตรได้

                การทำเช่นนี้จะเป็นผลดีต่อบุตร เนื่องจากได้รับสิทธิตามกฎหมาย โดยบิดาจะไปยื่นคำร้องต่อศาลโดยมารดาให้ความยินยอม ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก เพียงแต่คุณเตรียมเอกสารให้พร้อม มีบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ของบิดามารดา สูติบัตร และทะเบียนบุตร หนังสือให้ความยินยอมของมารดาเด็ก โดยทำเป็นคำร้องไปยื่นที่ศาลเยาวชนและครอบครัว โดยยึดหลักภูมิลำเนาของบิดาเป็นหลัก ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านไม่ใช่ที่อยู่ปัจจุบัน นั่นคือ ถ้าบิดามีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดใด ก็ต้องไปยื่นคำร้องที่จังหวัดนั้น ๆ

                อ้อ แต่กรณีที่บิดาไม่ยอมรับว่าเด็กที่เกิดเป็นบุตรของตน นั่น มารดาจะต้องเป็นโจทก์ยื่นฟ้องขอให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร ซึ่งก็จะมีข้อแตกต่างกัน ในเรื่องการทำคำร้องและคำฟ้อง

                ฉะนั้น ก่อนจะทำอะไร   ควรคิดให้รอบคอบ  คิดเอาไว้ว่าสิ่งที่ทำไปทั้งหมดเพื่อลูก ไม่ใช่ตัวเอง

 

 

                                                                                                บทความ: ทนายศิริ วสุสิริกุล

                                                                                                081-6434418

   คนหาย ติดตามตัวไม่พบ จะมีวิธีจัดการทรัพย์สินคนหายอย่างไร  และจะร้องสาบสูญ ได้หรือไม่

                           เหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน มีข่าวคนหาย ติดต่อไม่ได้ บ่อยมาก ถ้าญาติต้องการจัดการ

ทรัพย์สินคนหายต้อง เข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

1.     ต้องไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลที่หายไปติดต่อไม่ได้นั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เว้นแต่จะตั้งตัวแทนผู้รับมอบ

อำนาจทั่วไปไว้แล้ว

2.     ต้องเวลาที่บุคคลนั้นหายไปล่วงเลยไป 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ที่ไม่อยู่นั้นไปเสียจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่

และไม่มีผู้ใดได้รับข่าวเกี่ยวกับบุคคลนั้นอีกเลย

3.     หรือ 1 ปี นับแต่วันที่มีผู้ได้พบเห็นหรือได้ทราบข่าวมาเป็นครั้งสุดท้ายหลังสุด

ผู้ที่จะร้องศาลให้ตั้งตนเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่หรือหายไป คือ ผู้มีส่วนได้เสีย

กับเรื่องทรัพย์สินนั้น หรืออัยการ

 

 

สำหรับการร้องศาลให้สั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ ต้องเข้าหลักเกณฑ์นี้

        บุคคลที่หายไปนั้นได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้น

ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา  5  ปี

แต่ถ้าเป็นเหตุดังต่อไปนี้ ให้ลดระยะเวลาเหลือ  2  ปี  คือ

1.     นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงคราม

 และหายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าว

2.     นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทาง อัปปาง ถูกทำลาย หรือสูญหายไป

3.     นับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากระบุใน ข้อ 1  และ  2  ได้ผ่านพ้นไป

ถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นนั้น

 

                  ถ้าศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญ  ให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนด

ระยะเวลา 5 ปี หรือ 2 ปี ตามเหตุการณ์ที่กล่าวมาแล้ว

                  แต่ต่อมาทราบว่ายังไม่ตาย ก็มาเพิกร้องศาลให้ถอนคำสั่งศาลได้

              ผู้ที่จะร้องศาลมีคำสั่งสั่งให้ของผู้ไม่อยู่หรือหายไป เป็นคนสาบสูญคือ ผู้มีส่วนได้เสีย

 กับบุคคลนั้น หรืออัยการ

 

          ดังนี้ ถ้าจะร้องศาลก็ต้องพิจารณาว่าตนเองมีส่วนได้เสียหรือไม่ก่อน  แล้วดูเรื่องระยะเวลา

5 หรือ 2 ปี แล้วแต่เหตุการณ์การหายไป

แล้วไปติดต่ออัยการ หรือสะดวกก็ ทนายความ ให้ทำเรื่องร้องศาลให้ แค่นี้ก็ไร้ปัญหาแล้ว

                                                                                                                บทความ: ทนายศิริ  วสุสิริกุล

                                                                                    

 D N A กับการพิสูจน์ การเป็นบุตร ของบิดามารดา มีผลทางกฎหมายอย่างไร และต้องทำอย่างไร

D N A กับการพิสูจน์ การเป็นบุตร ของบิดามารดา

 

ในโลกที่มีวิทยาการที่ก้าวหน้าที่สามารถโคลนนิ่ง สัตว์ หรือมนุษย์ ได้นั้น สิ่งหนึ่งที่ใช้คือพันธุกรรม (DNA)  และในอดีตและปัจจุบับมีการนำการแยก D N A  ซึ่งปกติใช้ในการแยกพันธุกรรม   มาใช้ในด้านการพิสูจน์บุคคลเพื่อทราบว่าเป็นบุตรของบิดามารดาหรือไม่  ซึ่งก็เป็นผลดี เพราะเมื่อผลออกมาว่าใช่หรือไม่ ก็จะหมดข้อโต้แย้ง ไม่ต้องมีข้อกังขาอีกต่อไป

                ในการตรวจพิสูจน์ D N A เพื่อทราบว่าเป็นบุตรของบิดามารดาหรือไม่นั้น สามารถขอตรวจได้เสมอ แม้ยังไม่มีการฟ้องร้อง หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน หรือชั้นศาล แต่ต้องเสียเงินค่าตรวจเสมอ ไม่มีฟรีครับ ยกเว้นท่านขอความช่วยเหลือกับมูลนิธิ ซึ่งมูลนิธิจะเป็นผู้ชำระแทน

                ส่วนถ้าขณะเวลามีข้อโต้แย้งว่าเป็นบุตรหรือไม่ คู่กรณี ไม่ว่า บิดา มารดา บุตร ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หากไม่ยอมให้ตรวจ D N A  ก็ไม่สามารถตรวจได้ ดังนั้นในการตรวจของผู้ตรวจจึงควรให้ทำหนังสือยินยอมให้ตรวจทุกครั้งทุกคน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น  แต่ถ้าตรวจในหน่วยงานหนึ่งแล้วไม่แน่ใจไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็ไม่มีข้อห้ามว่าห้ามตรวจซ้ำอีก เพียงแต่ท่านอาจร้องขอหรือว่าจ้างให้หน่วยงานแห่งอื่นตรวจใหม่ได้ แต่วิธีการตรวจถ้าให้ชัดเจนควรตรวจอย่างน้อย 2 แห่ง และทั้ง บิดา มารดา บุตร ควรไปเจาะเลือดตรวจพร้อมกัน จะดีที่สุด

                ถ้าถามว่าอยู่ดีๆ ไปตรวจ D N A เพื่อเช็คดูว่าเป็นบุตรเราดีหรือไม่ เรื่องนี้เป็นนานาจิตตัง หากถ้าเรามั่นใจ ว่าเป็นลูกเราจริงก็ไม่จำเป็น แต่ถ้าไม่มั่นใจ เช่น ลูกเราสีผิวผิดจากพ่อแม่  หน้าตาดันไม่เหมือนเราเลย ถ้าสงสัยก็เชิญท่านตรวจได้  เพราะจะได้หายสงสัยเสียที

ในปัญหาเรื่องเป็นลูกเราหรือไม่นี้ ข้อกฎหมายครอบครัว ให้ถือว่าลูกที่ไม่มีการสมรสเป็นลูกของแม่เสมอ แต่พ่อไม่ใช่ หากพ่อต้องการเป็นพ่อตามกฎหมายต้องไปจดทะเบียนรับรองบุตร

                ในกรณีที่มีการฟ้องให้พิสูจน์เพียงว่าเป็นบุตรหรือไม่ ในศาลทำได้หรือไม่ ในศาลทำได้ แต่ในการดำเนินคดีปกติทั้งทนายความ อัยการ ส่วนมากจะเป็นการฟ้องให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรที่บิดารับรองเป็นบุตรตามกฎหมาย    เมื่อศาลเข้าสู่กระบวนพิจารณาคดี  ก็อาจมีการขอต่อศาลให้เจาะเลือดพิสูจน์ D N A ว่าเป็นบุตรหรือไม่ แต่ถ้า บิดา มารดา บุตร ฝ่ายใดไม่ยินยอมให้ตรวจพิสูจน์ ศาลจะบังคับไม่ได้ บุตรต้องนำสืบในพฤติการณ์ที่ผ่านมาในอดีตให้เข้าข้อกฎหมายว่าบิดารับรองว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

            ไม่ว่ากรณีใดเช่น บิดาที่ไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงแบบไม่มีความคิดว่าต้องการหญิงนั้นเป็นภรรยาตน และหญิงนั้นเกิดท้อง และคลอดบุตรออกมาในช่วงเวลานั้น ถ้าสงสัยก็ควร ตรวจ D N A เพื่อทราบว่าเป็นบุตรตนเองหรือไม่ เพราะถ้าเป็นบุตรซึ่งเป็นสายเลือดเรา บุตรจะได้รับการเลี้ยงดูตามฐานะของบุตร ซึ่งเป็นสิ่งดีสำหรับเด็กและบิดาด้วย แต่ถ้าไม่ใช่บุตรของตนเองก็แล้วไป  จะทำให้หญิงนั้นก็จะไม่มีเรื่องมาตามให้ยอมรับว่าเป็นบิดาของเด็กอีก แต่อาจมีการช่วยตามสมควร เพราะมีความสัมพันธ์กันมาในอดีตนั่นเอง

            บิดา ที่ถูกมารดาหรือบุตรเรียกร้องให้รับเป็นบิดา ก่อนนำคดีสู่ศาล ควรตรวจ D N A เพื่อพิสูจน์ทุกรายครับ  เพราะทางศีลธรรม ถ้าเป็นบุตรของบิดาจริง บิดาก็ต้องเลี้ยงดู  แต่แม้ผลการตรวจจะเห็นชัดเป็นบุตรจริง แต่ถ้าบิดาไม่เคยมีพฤติการณ์ตามกฎหมายรับรองว่าเป็นบุตร  และบิดาจะไม่ยอมจดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนเสียอย่าง      เพราะจะมีผลตามกฎหมายเยี่ยงบุตรคนหนึ่งทันที ทั้งนี้ที่บิดาไม่ยอมรับรองบุตรนั้น  บิดาอาจมีสาเหตุได้ในหลายๆเรื่องจนไม่สามารถจดรับรองได้   เช่นหากจดอาจมีปัญหาครอบครัวกับภรรยา หรือบุตรที่อยู่ด้วยกันปัจจุบัน  ทำให้บิดาไม่สามรถรับรองบุตรได้       ดังนี้ตามกฎหมายแม้ผลพิสูจน์ว่าเป็นบุตร ก็ยังไม่ถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดานั้น แต่แม้นว่าบิดาที่ไม่สามารถจดรับรองบุตรได้ก็จริง แต่เนื่องจากรู้ว่าตนเป็นบิดาของบุตรจริง   บิดาก็สามารถส่งเสีย  เลี้ยงดูบุตร  เป็นการส่วนตัวได้ และหากอยากยกทรัพย์สินให้บุตรเมื่อตนตายแล้ว   ก็สามารถทำได้โดยการทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้   ระวังอย่าไปยกหนี้ให้ ซึ่งอาจเป็นได้ในทางอ้อม เช่นยกหุ้นในบริษัทฯ ที่เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวให้ อย่างนี้แย่แน่ แต่ไม่ต้องห่วง บุตรอาจทำหนังสือสละไม่รับมรดกก็ได้   และการทำพินัยกรรมนั้นทำได้ทั้งแบบเป็นพินัยกรรมฝ่ายเมือง ให้ไปจดแจ้งทำพินัยกรรมที่อำเภอ หรือพินัยกรรมทำเป็นหนังสือ หรือพินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ แต่อย่าลืมทำพินัยกรรมเสร็จแล้วบอกคนที่ไว้ใจ หรือทนายความส่วนตัวไว้ด้วย ว่าตนเองทำพินัยกรรมอะไรไว้ที่ไหน  เดี่ยวตอนตายแล้ว   จะไม่มีใครรู้ว่าทำพินัยกรรมไว้ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้พินัยกรรมนั้นก็จะตายตามตัวเองไปด้วย

                                                                             บทความวิชาการ:ทนายศิริ วสุสิริกุล

                                                                                                น.บ.  ,   น.บ.ท. (สมัย 33)

ทรัพย์สินระหว่างสามี ภรรยา

การแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามี ภรรยา ทั้งจดทะเบียนสมรสและไม่ได้จดทะเบียนสมรส

 

ก่อนจะกล่าวถึงการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามี ภรรยา ทั้งจดทะเบียนสมรสและไม่ได้จดทะเบียนสมรส ควรจะต้องกล่าวถึงคำว่าสามี ภรรยา ตามกฎหมายเป็นอย่างไรก่อน

     ตามกฎหมายถ้าเรียกว่าสามี ภรรยา นั้น หมายถึงชายและหญิง ต้องจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ถ้าไม่จดทะเบียน น่าจะเรียกคำทั่วไป คือ ผัว-เมีย มากกว่า เพราะเป็นคำใช้รวมได้ทั้งจดและไม่จดทะเบียน

      คราวนี้มาว่าเรื่องของสามีภรรยาตามกฎหมายนั้น มีการแบ่งทรัพย์สินอย่างไร ตามกฎหมายแบ่งออกเป็นสินส่วนตัวและสินสมรส ถ้าเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายใดก็เป็นสิทธิเป็นเจ้าของ 100 % ของฝ่ายนั้น อีกฝ่ายจะมายุ่งไม่ได้ แต่หากเป็นสินสมรส ก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่ง

     ส่วนอย่างไรจะเรียกว่าสินส่วนตัว คราวนี้จำง่ายๆ ถ้าทรัพย์สินของฝ่ายใดที่ได้มีอยู่ก่อนสมรสก็ให้ถือเป็นสินส่วนตัวไว้ก่อน และยังมีทรัพย์สินที่ถือเป็นสินส่วนตัวอีก คือ ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะของตน  และของหมั้นที่ฝ่ายหญิงได้รับมา และทรัพย์สินที่หญิงหรือชายได้รับมาระหว่างสมรส โดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา (ทรัพย์นี้ถือเป็นส่วนที่ต้องจำไว้  เพราะเป็นทรัพย์ที่ได้มาระหว่างสมรส แต่กฎหมายให้ถือเป็นสินส่วนตัว)

                ส่วนสินสมรสนั้น  ให้ถือหลักว่าทรัพย์สินใดได้มาระหว่างสมรส ก็ถือว่าเป็นสินสมรส และทรัพย์ที่ได้มาระหว่างสมรส โดยพินัยกรรมยกให้ หรือโดยการให้ ในระหว่างสมรส กฎหมายให้ถือว่าเป็นสินส่วนตัว แต่ถ้าพินัยกรรมหรือการให้ได้ทำเป็นหนังสือและระบุไว้ว่าเป็นสินสมรส อย่างนี้ถือเป็นสินสมรสทันที (ควรอ่านและทำความเข้าใจให้ดี อย่าสับสนเด็ดขาด) และยังมีทรัพย์อีกประเภทหนึ่ง คือดอกผลของสินส่วนตัว  กฎหมายให้ถือว่าดอกผลที่ว่านี้เป็นสินสมรส ท่านอาจถามว่าดอกผลคืออะไร คำตอบตามกฎหมายดอกผลคือ ทรัพย์สินที่เกิดเพิ่มขี้นเนื่องจากสินส่วนตัวของหญิงหรือชายนั้น ยกตัวอย่างเช่น ดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งในความรู้สึกของคนทั่วไปต้องคิดว่าดอกผลของสินส่วนตัว ที่ได้มาระหว่างสมรส ก็ต้องเป็นสินส่วนตัวซิ แต่ในทางกฎหมายไม่ใช่ จึงควรจำให้ดี 

           และหากมีการโต้เถียงกันเรื่องสินสมรส สินส่วนตัว ถ้าต้องฟ้องร้องต่อศาล  ผู้ฟ้องก็ต้องนำพยานเอกสาร พยานบุคคลมาแสดงให้ศาลเห็นชัดเจน เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัว ศาลจะได้พิจารณาพิพากษาได้ถูกต้อง

        ส่วนชายและหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย   หากทำมาหากินมาด้วยกันระหว่างการอยู่กินกันมา ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอยู่กินกัน ถือได้ว่าเป็นของส่วนกรรมสิทธิ์ร่วมกัน มีสิทธิในทรัพย์สินแต่ละฝ่ายคนละครึ่ง ไม่ว่าชายจะเป็นคนหากิน หญิงเป็นคนอยู่ดูแลบ้านก็ตาม หรือกลับกันก็ตาม  เพราะถือว่าต่างฝ่ายต่างแบ่งหน้าที่กันทำมาหากินนั้นเอง

       ดังนี้ถ้ามีอันต้องหย่าหรือเลิกกัน ก็ต้องแบ่งทรัพย์สินตามควรแต่ละกรณีเป็นเรื่องๆไป

       แต่ทางที่ดีที่สุดนั้น  หญิงหรือชายจะจดทะเบียนหรือไม่อยากจดทะเบียนสมรส ก็ควรปรึกษานักกฎหมายก่อนแต่งงานเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นดีที่สุด  เพราะจะได้จัดการทรัพย์สินได้ถูกต้อง ไม่เป็นปัญหาภายหลัง ที่ทำให้เลิกกันแล้ว แทนที่จะแยกกันไป กลับต้องมาเจอกันหลังแยกทาง เพราะเหตุต้องมาโต้แย้งเรื่องแบ่งทรัพย์สินกันนั้นเอง

 

                                                                                บทความ:ทนายศิริ วสุสิริกุล

                                                                                                น.บ.  ,  น.บ.ท.

   

 

 
บริษัท ศูนย์ทนายความทั่วไทย จำกัด

นักสืบ
ทนาย article
ฟ้องคดีหย่า อำนาจปกครองบุตร สินสมรส คดีแพ่ง คดีอาญา ปกครอง ภาษี ลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร article
แรงงาน ข้อปฏิบัติที่น่าสนใจ article
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
ยกย่อง 'พระเจ้าอยู่หัว' พระมหากษัตริย์ของโลก article
สุนทรพจน์ นาย โคฟี อานัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ในพระราชพิธีมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณ article
พระราชประวัติและพระประวัติของพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมาทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพร้อมข้อมูลประเทศและความสัมพันธ์ทวีภาคีกับประเทศไทย article
ปวงชนมหาศาลกึกก้อง article
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ article
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบต่อพสกนิกรชาวไทยเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี article
'ในหลวง' ให้ยึด คุณธรรม 4 ประการ article
รับฟังเสียงสด ของ“ในหลวง” ตรัส ทรงปีติยินดี พสกนิกรรวมใจถวายพระพร และอื่นๆมากมาย article
รูปในหลวงจากสำนักพระราชวัง ท่านสามารถโหลดไปได้ เป็นรูปมีความละเอียดสูง article
รูปในหลวงหาดูยากในต่างแดน article
รูปในหลวงอีกมากมาย จุใจ ใหม่ล่าสุด เชิญเลือกชมดู article
กษัตริย์นักพัฒนาประชาธิปไตย ในมุมมอง article
พระราชกรณียกิจ และงานในส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
จุดพลุ 7 article
จุดพลุ 6 article
จุดพลุ 5 article
จุดพลุ 4 article
จุดพลุ 3 article
จุดพลุ 2 article
จุดพลุ 1 article
จุดเทียนชัย / จุดพลุ article
รูปซุ้มต่างๆ article
รูปในหลวงฉลองครองสิริราชย์สมบัติ ครบ 60 ปี article
บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช(คลิ้กฟังเพลงได้) article
เศรษฐกิจแบบพอเพียงคืออะไร และเป็นอย่างไร article
บทเพลงพระราชนิพนธ์(คลิ้กฟังได้) article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 1 article
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พระราชทานพรปีใหม่ พร้อม ส.ค.ส. ๒๕๔๙ article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 2 article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 3 article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 4 article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 5 article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 6 article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบรอบ ๖๐ ปี (1) article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบรอบ ๖๐ ปี (2) article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบรอบ ๖๐ ปี (3) article
สมเด็จพระบรมฯ ทรงรับเสด็จสมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น(ข่าวผู้จัดการออนไลน์) article
รูปในหลวง : King of Hearts :HM the King calls for unity, kindness, compassionon Nam report(News:TheNation) article
25 พระราชวงศ์ จารึกโลก ถวายพระพรชัย(ข่าวไทยรัฐ) article
ต้องการฟ้องหย่า แบ่งทรัพย์สินก่อนและหลังหย่า ฟ้องศาลบังคับงดทำนิติกรรมทรัพย์สมรส แยกชู้หรือหญิงอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับสามีตน อำนาจปกครองบุตรก่อนหย่าและหลังหย่า ภรรยาและบุตรเรียกค่าเลี้ยงดูรายเดือน ฟ้องแบ่งมรดก ฟ้องเรียกที่ดินคืนจากการให้ article
ทรัพย์สินระหว่างสามี ภรรยา article
บทวิเคราะห์ทางกฎหมาย เศรษฐกิจ การเมือง/ทนายศิริ วสุสิริกุล นบท. article
ถ้าพรรคไทยรักไทยและประชาธิปัตย์ ถูกยุบพรรคจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร และในทางการเมืองของไทยจะเดินหน้าหรือถอยหลังอย่างไร article
โครงการที่ต้องเวนคืนที่ดินของ กทม.98 โครงการ article
โครงสร้างภาษีของไทย : ความไม่เป็นธรรมที่ควรแก้ไข วัชรพล พุทธรักษา : นิสิตปริญญาโท ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย article
ประกันตัวศาลอาญา:ระเบียบและเงื่อนไขการประกันตัว article
สัมภาษณ์เสน่ห์ จามริก: ปฏิรูปการเมืองไทย "ยิ่งเปลี่ยนแปลง ยิ่งเหมือนเดิม"(อ้างอิง:มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) article
เอฟทีเอ.ไทย-ญี่ปุ่น ทำไมต้องรีบร้อน กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : รวบรวม article
ความเสี่ยงของตุลาการภิวัตน์ และย้อนรอยปฏิญญาฟินแลนด์(อ้างอิง:มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) article
ฉันทามติปักกิ่ง : วิถีเศรษฐกิจที่ไม่อาจเดินตาม :สมเกียรติ ตั้งนโม : อ้างอิง:มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน article
อนาคตเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ของไทย รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ : คณะกรรมการรอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ(อ้างอิง:มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) article
ระบบประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดย ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน articlebulletทนายศิริ วสุสิริกุล Mr. Siri Wasusirikul 081-6434418 ผู้อำนวยการสำนักงาน WEBMASTER
bulletสำนักงาน สหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ สมัครสมาชิกที่ปรึกษาสำนักงาน
bulletรวมย่อคำบรรยายสอบเนติภาค ๑ และภาค ๒ และเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
bulletสมัครสอบงานราชการ ทุนเรียนต่อ กับสำนักงาน ก.พ.
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรมสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อ่านรายละเอียดที่นี่
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรม 1 ปี เพื่อรับใบอนุญาตวิชาชีพทนายความกับสภาทนายความอ่านที่นี่
bulletสมัครสอบผู้พิพากษา และวงการตุลาการ
bulletสมัครสอบอัยการ และอื่นๆ
dot
เว็บเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
dot
bulletฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก(พระราชกรณียกิจ)
bulletเว็บรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในหลวง
bulletสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
bulletมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
bulletศาสนา:พระพุทธศาสนา
bulletศาสนา:มุสลิม
bulletศาสนา:คริสต์
bulletศาสนา:พุทธทาสภิกขุ
bulletรวมเว็บมูลนิธิ
bulletบทสวดมนต์ รวมบทคาถา รวมลิงค์ธรรม ฟังวิทยุธรรม บทสวดคาถาชินบัญชร(MP3)
bulletเว็บดนตรีไทย(อนุรักษ์ ข้อมูล สอน)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia.org(ENGLISH)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia (ภาคภาษาไทย)
dot
เว็บค้นหากฎหมาย:ศาล:หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletเว็บค้นกฎหมายthaijustice.com/
bulletค้นหากฎหมายกับ lawonline
bulletค้นหากฎหมายกับ lawyerthai
bulletค้นหากฎหมายทุกฉบับ ฟรี
bulletค้นหาข้อมูลกฎหมายกับlawwebservice
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลอาญา
bulletศาลอาญากรุงเทพใต้
bulletศาลอาญาธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแขวงพระนครเหนือ
bulletศาลแขวงพระนครใต้
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletรัฐสภา
bulletกกต.
bulletผังเมือง
bulletกรมที่ดิน
bulletสำนักงาน ปปช.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบังคับคดี
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกรมศุลกากร
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์บุคคล
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletimmigration.go.th
bulletค้นหาทะเบียนบุคคล กับkhonthai
dot
เว็บโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บยอดนิยม
dot
bulletAIS
bulletTRUE
bulletDTAC
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL
bulletPANTIP.COM
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletteenee.com
bulletthaicool.com
bulletเว็บแฟชั่น FTV.com
bullettop100.teenee.com
bulletSex สุขภาพ สมุนไพร ลดความอ้วน
bulletadult.truehits.net
bulletเว็บจัดอันดับ truehits
bulletสแกนไวรัสบน PC ฟรี
bulletโปรแกรมกำจัดไวรัส ฟรี
bulletแปลศัพท์อังกฤษ-ไทย บนหน้าเว็บอย่างง่าย
bulletthaigoodweb ดาวโหลดเครื่องมือทำเว็บไซด์มากมาย
bulletรวมแหล่งโปรแกรม Download ที่น่าใช้ มากมายที่นี่
bulletเว็บหางาน jobbees.com
bulletเว็บซ่อมโทรศัพท์มือถือ mydrmobile.com
bulletเว็บสอนและแนะนำเรื่องเพศศึกษา SEX MUST SAY
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletthailandfranchising.com
bullet.thaiware.com(แหล่งรวมSoftwares)
bulletการบินไทย
bulletนกแอร์
bulletแอร์เอเชีย
bulletรถไฟ
bulletบขส.
bulletเว็บUBC
bulletเว็บ gmember
bulletTV 3
bulletTV 5
bulletTV 7
bulletTV 9
bulletnationchannel
dot
เว็บกีฬา
dot
bulletกีฬา SIAM SPORT
bulletthailandsportsonline
bulletskysports
bulletespn
bulletuspgatour
dot
เว็บภาพยนต์
dot
bulletโรงภาพยนต์ major cineplex
bulletโรงภาพยนต์ EGV
bulletโรงภาพยนต์SF
bullet20th cenjury fox
bulletwarnerbros
bullethollywood
dot
เว็บข่าว หนังสือพิมพ์
dot
bulletข่าว BBC
bulletข่าว usa
bulletข่าว.aljazeera
bulletcbsnews
bulletGOOGLE NEWS
bulletด่วน! พิเศษ : รวมข่าวทุกสื่อในเว็บเดียว
bulletรวมข่าวในรอบวันทุกสื่อกับSANOOK
bulletVoice of America ภาคภาษาไทยและต่างประเทศ
dot
เว็บ T V Clip vdo
dot
bulletClip Jabchai
bulletClip youtube
bulletClip metacafe
bulletClip video.google.
bulletClip joke.deedeejang
bulletClip sodazaa.
bulletClip tv .sanook.
bulletT V Clip .thaicool.
bulletT V .mcot. (ช่อง 9)
bulletT V .trueworld
bulletดู TV ไทย-ต่างประเทศ Fashion-TV นางแบบ สวยๆ ไม่มีในเมืองไทย
bulletT V .maxnettv.
bullet.adintrend.com


พระเครื่อง:รวมเว็บพระเครื่องมากมาย และบทความเกี่ยวกับความรู้การบูชาพระเครื่องอย่างไรให้ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย คลิ้กที่นี่:
กรมอุตุนิยมวิทยา:รายงานอากาศประจำวัน ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์ อากาศการบิน และอื่นๆ มากมาย
ปืน:รวมเว็บปืนมากมาย และบทความเกี่ยวกับการมี ใช้ ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการกีฬาอย่างถูกกฎหมาย คลิ้กที่รูป
ข่าว อสมท.: คลิปข่าว ภาพ เสียง ล่าสุด  ทุกนาทีที่มีช่าว
ฟังเสียงสดจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ และรายการย้อนหลัง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.