ReadyPlanet.com
dot dot
คำฟ้องคดีแพ่ง เงินกู้ยืม ธนาคาร......... article

                                                                                                   "ครุฑ"

 

คำฟ้อง                                                                                                                                      คดีหมายเลขดำที่   0000/2549

 

 

 

                                                                                 ศาล      แพ่งกรุงเทพใต้

                                                 วันที่ 1 เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕41

                                                                      ความ  แพ่ง

ธนาคาร..................................... โดย.......................................................ผู้รับมอบอำนาจ

                                                                                                                    โจทก์

    ระหว่าง

               นาง................................. ที่ 1,นาย.............................................ที่2

                                                                                                                    จำเลย

 

ข้อหาหรือฐานความผิด      กู้ยืม,ค้ำประกัน, จำนอง

จำนวนทุนทรัพย์          ....................................                       บาท                ....................                         สตางค์

                ข้าพเจ้า  .....................................................................โดย...................................................................

ผู้รับมอบอำนาจ..........................................................................................................................โจทก์

เชื้อชาติ.......สัญชาติ  ไทย อาชีพ ธนาคารพาณิชย์  เกิดวันที่   -   เดือน      -   พ.ศ.   -      อายุ    -      ปี  อยู่บ้านเลขที่ ......  หมู่ที่    -     ถนน  .........     ตรอก/ซอย  - ใกล้เคียง   ...........................     ตำบล/แขวง .......................อำเภอ/เขต..................... จังหวัด กรุงเทพมหานคร       โทรศัพท์  ..........................

ขอยื่นฟ้อง ........................................................... ที่ 1,นาย......................................ที่ 2

....................................................................................................................................................จำเลย

เชื้อชาติ (1-2) ไทย สัญชาติ (1-2) ไทย อาชีพ (1-2)ค้าขาย อยู่บ้านเลขที่ (1) ...........2)....... หมู่ที่   -  ถนน(1,2)        หลวง    ตรอก/ซอย (1-2)   -  ใกล้เคียง (1-2)  -        ตำบล/แขวง (1-2)  ....................อำเภอ/เขต (1,2) ............................   จังหวัด(1-2) ................     โทรศัพท์ (1-2)    -

มีข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้

ข้อ ๑.โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ณ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการในการธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติการ

หมายเหตุ ในช่องสำหรับลงชื่อโจทก์จำเลย ถ้าเป็นราษฎรให้ลงชื่อตัวและชื่อสกุล ถ้าพนักงานอัยการ

                  เป็นโจทก์ให้แสดงตำแหน่ง

                                                                                                                                                                                                           ๔๐ ก

ธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2 ) มีนาย................................. เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทมหาชน โจทก์ ในเอกสาร ตราสาร หรือหนังสือสำคัญในกิจการทั้งหลายของบริษัทมหาชน โจทก์แทนบริษัทมหาชนโจทก์ได้ และบริษัทมหาชนโจทก์ โดยนาย................................................. ได้ลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทมหาชนโจทก์ มอบอำนาจให้............................................. มีอำนาจกระทำกิจการแทนธนาคารหรือในนามของธนาคาร ทั้งนี้ปรากฏรายละเอียดตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ และหนังสือมอบอำนาจเอกสารท้ายฟ้องหมาย 1 และ2 ตามลำดับ

                ธนาคาร........................................................สาขา..................................เป็นสาขาหนึ่งของโจทก์

                ข้อ 2. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2536 จำเลยที่ 1ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินธนาคารโจทก์ สาขา................................. ไปเป็นจำนวนเงิน ...................................บาท จำเลยที่ 1 ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปจากโจทก์ครบถ้วนถูกต้องในขณะทำสัญญาแล้ว ในการกู้เงินดังกล่าวจำเลยที่ 1 ยอมเสียดอกเบี้ยให้โจทก์ในอัตราร้อยละ 13.50 ต่อปี และถ้าต่อไปโจทก์จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วจำเลยที่ 1 ยอมให้โจทก์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ตามแต่จะเห็นสมควร กำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนรวมกันไม่ต่ำกว่าเดือนละ......................บาท ภายในวันที่ 5 ของทุกๆเดือนในเวลาทำงานของธนาคารโจทก์ จำเลยที่ 1 สัญญาว่าจะชำระต้นเงินคืนและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ..............................แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของโจทก์ที่จะเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก่อนกำหนดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร และจำเลยที่ 1 สัญญาว่าจะชำระหนี้ตามที่โจทก์เรียกร้องทันที รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายสัญญากู้ยืมเงิน ท้ายฟ้องเอกสารท้ายฟ้องหมาย 3  

                2.1 ในวันเดียวกันนั้นเอง จำเลยที่ 2 ได้ยอมตนเข้าผูกพันทำสัญญาค้ำประกันหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินของจำเลยที่ 1 โดยสัญญาว่า ถ้าหากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ครบถ้วนจำเลยที่ 2 ยินยอมร่วมกันรับผิดกับจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้โจทก์ครบถ้วนและถ้าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ตกลงขยายอายุสัญญากู้ยืมเงินหรือผ่อนเวลาชำระหนี้ให้แก่จำเลยที่ 1 โดยจะแจ้งหรือมิได้แจ้งให้จำเลยที่ 2 ทราบก็ตามให้ถือว่าจำเลยที่ 2 ตกลงในการขยายอายุสัญญาหรือผ่อนเวลาเช่นว่านั้นทุกครั้งไปโดยจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้โจทก์ทั้งสิ้นรายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายสัญญาค้ำประกัน เอกสารท้ายฟ้องหมาย4

                2.2 เมื่อวันที่ .................................. จำเลยที่ 2 ได้จำนองที่ดินโฉนดเลขที่............................... ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย (บางบัวทอง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้วในขณะทำสัญญาจำนอง หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าบนที่ดินดังกล่าวเป็นประกันหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน หนี้สินและภาระผูกพันทุกอย่างทุกประเภทของจำเลยที่ 1 ที่มีต่อโจทก์ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะจำนองและที่จะมีต่อไปในเวลาภายหน้า เป็นจำนวนเงิน...........................บาท ให้ดอกเบี้ยร้อยละ 19.00 ต่อปี และหรืออัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดนบแต่วันจำนอง โดยสัญญาว่าถ้าหากโจทก์บังคับจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ และยังขาดอยู่เป็นจำนวนเท่าใดจำเลยที่ 1 ยอมรับผิดชำระเงินที่ขาดอยู่นั้นให้แก่โจทก์จนครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายสัญญาจำนองเป็นประกันและข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองเป็นประกันเอกสารท้ายฟ้องหมาย 5

                2.3 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงินดังนี้คือ

                      อัตราร้อยละ 13.50 ต่อปี นับแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2536

                    อัตราร้อยละ 13.00 ต่อปี นับแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2536

      อัตราร้อยละ 12.50 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2536

      อัตราร้อยละ 12.00 ต่อปี นับแต่วันที่ 21 มกราคม 2537

      อัตราร้อยละ 12.25 ต่อปี นับแต่วันที่ 30 มีนาคม 2537

      อัตราร้อยละ 12.50 ต่อปี นับแต่วันที่ 27 เมษายน 2537

      อัตราร้อยละ 12.75 ต่อปี นับแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2537

      อัตราร้อยละ 13.00 ต่อปี นับแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2537

                      อัตราร้อยละ 13.50 ต่อปี นับแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2537

      อัตราร้อยละ 13.75 ต่อปี นับแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2537

      อัตราร้อยละ 14.25 ต่อปี นับแต่วันที่ 26 มกราคม 2538

      อัตราร้อยละ 15.00 ต่อปี นับแต่วันที่ 10 มีนาคม 2538

      อัตราร้อยละ 15.50 ต่อปี นับแต่วันที่ 17 เมษายน 2538

      อัตราร้อยละ 15.75 ต่อปี นับแต่วันที่ 20 เมษายน 2538

      อัตราร้อยละ 15.50 ต่อปี นับแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2538

      อัตราร้อยละ 15.75 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2539

      อัตราร้อยละ 15.50 ต่อปี นับแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2539

      อัตราร้อยละ 15.25 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2539

      อัตราร้อยละ 15.00 ต่อปี นับแต่วันที่ 29 เมษายน 2540

      อัตราร้อยละ 14.75 ต่อปี นับแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2540

      อัตราร้อยละ 15.75 ต่อปี นับแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2540

      อัตราร้อยละ 18.50 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 กันยายน 2540

      อัตราร้อยละ 19.50 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2540

      อัตราร้อยละ 19.75 ต่อปี นับแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

                การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โจทก์คิดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและประกาศธนาคารโจทก์ ตามภาวะตลาดการเงินในประเทศ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศธนาคารโจทก์ และรายการแสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเอกสารท้ายฟ้องหมาย 6,7 ตามลำดับ

                ข้อ 3. เมื่อกู้เงินไปแล้ว จำเลยที่ 1 ไม่ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้โจทก์ตามสัญญาคงชำระหนี้ให้โจทก์ในระหว่างวันที่ ..........................................ถึงวันที่ .................................หลายครั้งรวมเป็นเงิน ...............................บาท จัดชำระดอกเบี้ยและต้นเงินแต่ละครั้งแล้วโดยจัดชำระดอกเบี้ยจำนวน.........................บาท และจัดชำระต้นเงินจำนวน..................................................บาท เพียงวันที่ ...........................................จำเลยที่ 1 ยังคงเป็นหนี้โจทก์เป็นต้นเงิน ............................... บาท และดอกเบี้ย.................................... บาท รวมเป็นเงิน....................................... บาท หลังจากนั้นไม่ชำระอีก รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายรายการผ่อนชำระหนี้และยอดหนี้คงค้าง ท้ายฟ้อง(เอกสารหมาย 8)

                จนถึงวันฟ้องจำเลยทั้งสองยังคงเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้อง ข้อ 2. เป็นต้นเงิน.............................. บาท และดอกเบี้ย ..............................บาท รวมทั้งสิ้น ............................ บาท

                ข้อ 4. ต่อมาเมื่อวันที่ ............................ จำเลยที่ 1 ได้กู้ยืมเงินธนาคารโจทก์ สาขา......................... ไปอีกเป็นจำนวนเงิน ........................................บาท จำเลยที่ 1 ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปจากโจทก์ครบถ้วนถูกต้องขณะทำสัญญาแล้ว ในการกู้เงินดังกล่าว จำเลยที่ 1 ยอมเสียดอกเบี้ยให้โจทก์ในอัตราร้อยละ 14.50 ต่อปี และถ้าต่อไปโจทก์จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลงตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดการเงินเป็นคราวๆไปไม่เกินที่กฎหมายกำหนดแล้ว จำเลยที่ 1 ยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ตามอัตราที่ปรับใหม่นั้นทุกครั้งไปโดยไม่ต้องแจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบ กำหนดชำระดอกเบี้ยและผ่อนเงินต้นคืนเป็นรายเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 78,000 บาท ภายในวันก่อนวันทำการสุดท้ายของทุกๆเดือนในเวลาทำงานของธนาคารโจทก์ เป็นต้นไป ถ้าจำเลยที่ 1 ผิดนัดก็ยอมให้โจทก์คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามประกาศธนาคารโจทก์ ที่ใช้เรียกเก็บจากลูกค้าที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 1 จะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 สัญญาว่าจะชำระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ........................................ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของโจทก์ที่จะเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก่อนกำหนดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร และจำเลยที่ 1 สัญญาว่าจะชำระหนี้ตามที่โจทก์เรียกร้องทันที รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายสัญญากู้ยืมเงินเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 9

                4.1 ในวันเดียวกันนั้นเอง จำเลยที่ 2 ได้ยอมตนเข้าผูกพันทำสัญญาค้ำประกันหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินของจำเลยที่ 1 โดยสัญญาว่า ถ้าหากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ครบ จำเลยที่ 2 ยินยอมร่วมกันรับผิดกับจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้โจทก์ครบถ้วน และถ้าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ตกลงขยายอายุสัญญากู้ยืมเงินหรือผ่อนเวลาชำระหนี้ให้แก่จำเลยที่ 1 โดยจะแจ้งหรือมิได้แจ้งให้จำเลยที่ 2 ทราบก็ตามให้ถือว่า จำเลยที่ 2 ตกลงในการขยายอายุสัญญาหรือผ่อนเวลาเช่นว่านั้นทุกครั้งไป โดยจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆขึ้นต่อสู้โจทก์ทั้งสิ้น รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายสัญญาค้ำประกันเอกสารท้ายฟ้องหมาย 10

                4.2 เพื่อเป็นประกันหนี้ดังกล่าวได้จำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามเงื่อนไขในฟ้อง ข้อ 2.2 ไว้ต่อโจทก์ด้วย

                4.3 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงินดังนี้คือ

                                อัตราร้อยละ 16.50 ต่อปี นับแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2539

                                อัตราร้อยละ 16.00 ต่อปี นับแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2539

                                อัตราร้อยละ 18.50 ต่อปี นับแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2539

                                อัตราร้อยละ 16.00 ต่อปี นับแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2539

                                อัตราร้อยละ 15.75 ต่อปี นับแต่วันที่ 23 กันยายน 2539

                                อัตราร้อยละ 15.50 ต่อปี นับแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2539

                                อัตราร้อยละ 15.75 ต่อปี นับแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2540

                                อัตราร้อยละ 16.00 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 มีนาคม 2540

                                อัตราร้อยละ 16.25 ต่อปี นับแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2540

                                อัตราร้อยละ 18.50 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 กันยายน 2540

                                อัตราร้อยละ 19.50 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2540

                                อัตราร้อยละ 19.75 ต่อปี นับแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

                การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โจทก์คิดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และประกาศธนาคารโจทก์ ตามภาวะตลาดการเงินในประเทศ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศธนาคารโจทก์ และรายการแสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (เอกสารหมาย 6,11)

                ข้อ 5. เมื่อกู้เงินไปแล้ว จำเลยที่ 1 ไม่ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้โจทก์ตามสัญญา คงชำระหนี้ให้โจทก์ในระหว่างวันที่ ................................... ถึงวันที่ ..............................หลายครั้ง รวมเป็นเงิน............................บาท จัดชำระดอกเบี้ยและเงินต้นแต่ละครั้งแล้ว โดยจัดชำระดอกเบี้ยจำนวน ...............................บาท และจัดชำระต้นเงินจำนวน ...............................เพียงวันที่ .................................... จำเลยที่ 1 ยังคงเป็นหนี้โจทก์เป็นต้นเงิน............................... บาท หลังจากนั้นไม่ชำระอีก

                ข้อ 6. ต่อมาโจทก์ไม่ประสงค์จะให้จำเลยทั้งสองเป็นหนี้ตามฟ้องข้อ 2 และ ข้อ 4 อีกต่อไป จึงได้มอบหมายให้นาย....................................มีหนังสือลงวันที่ ............................... บอกเลิกสัญญาบอกกล่าวบังคับจำนอง และทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้แก่โจทก์ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ................................. จำเลยทั้งสองได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือบอกกล่าวพร้อมใบตอบรับ และหนังสือมอบอำนาจช่วงเอกสารท้ายฟ้องหมาย 12-13 ตามลำดับ

                                              เมื่อครบกำหนดตามหนังสือบอกกล่าวแล้ว จำเลยทั้งสองเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ เป็นการผิดนัดทำให้โจทก์เสียหาย ยอดหนี้ถึงวันผิดนัดคือวันที่ ......................................หนี้ตามฟ้อง ข้อ 2 เป็นต้นเงิน................................ บาท และดอกเบี้ย ..................................บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...................................บาท หนี้ตามฟ้องข้อ 4 เป็นต้นเงิน..................................... บาท และดอกเบี้ย .............................บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น .......................................บาท จำเลยทั้งสองมีหน้าที่ต้องร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ พร้อมค่าเสียหายเพราะการผิดนัดคิดเป็นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19.50 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดและอัตราร้อยละ19.75 ต่อปี นับแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2541 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ของต้นเงิน...................................... บาท และของต้นเงิน ....................................... บาท ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายรายการผ่อนชำระหนี้และยอดหนี้ที่ค้างชำระเอกสารท้ายฟ้องหมาย 14)

                จนถึงวันฟ้องจำเลยทั้งสองยังคงเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องข้อ 4 เป็นต้นเงิน........................บาท และดอกเบี้ย ................................. บาท รวมทั้งสิ้น ......................... บาท

                ข้อ 7. จนถึงวันฟ้องจำเลยทั้งสองต้องชำระหนี้ให้แก่โจทก์ดังนี้

                หนี้เงินกู้ตามฟ้องข้อ 2 และข้อ 4 เป็นต้นเงิน .................................บาท ดอกเบี้ย ...................................บาท รวมเป็นเงิน ..............................บาท

                โจทก์ไม่มีทางอื่นใดที่จะบังคับจำเลยทั้งสองชำระหนี้แก่โจทก์ได้ จึงจำต้องนำคดีมาฟ้อง เพื่อขอบารมีศาลเป็นที่พึ่ง เพื่อบังคับจำเลยทั้งสองให้ชำระหนี้แก่โจทก์ต่อไป

                                                                                                ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๕)

คำขอท้ายฟ้องแพ่ง

 

 

                                                                เพราะฉะนั้นขอศาลออกหมายเรียกตัวจำเลยมาพิจารณาพิพากษา

และบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้

 

                                ๑. ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้จำนวน...............................บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19.75 ต่อปี ของต้นเงิน................................บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้หรือชำระไม่ครบ ขอให้ยึดทรัพย์สินที่จำนองตามฟ้อง ออกขายทอดตลาดนำเงินสุทธิมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ ถ้าได้เงินจากการขายทอดตลาดไม่พอชำระหนี้ ขอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินสุทธิมาชำระหนี้ให้โจทก์จนครบถ้วน

                                ๒. ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความในอัตราสูงสุดแทนโจทก์ด้วย

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ข้าพเจ้าได้ยื่นสำเนาคำฟ้องโดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย

         สอง                        ฉบับ และรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว

 

                                                                                                                .......................................................โจทก์

                                                                                                                                                                        (พลิก)
สำนักงาน สหเนติ ทนายความ บัญชี นักสืบ

ทนายความ สำนักงานสหเนติทนายความ รับว่าความอรรถคดี,คดีมรดก,คดีฟ้องหย่า,คดียาเสพติด,คดีลิขสิทธิ์,คดีเวนคืนที่ดิน,คดีภาษี,คดีปกครอง,ยื่นขอฟื้นฟูกิจการในคดีล้มละลายและบริหารแผน,VISA,WORK PERMIT,จดทะเบียนสมรสคนต่างด้าว article
บัญชี สำนักงานสหเนติ การบัญชี รับทำบัญชี,ตรวจสอบบัญชี,จดทะเบียนบริษัท,ทำโครงการธุรกิจเพื่อขอกู้เงิน,หาแหล่งเงินกู้,ซื้อ-ขายที่ดิน บ้าน,ลิขสิทธิ์,เครื่องหมายการค้า,สิทธิบัตร article
นักสืบ,จับตามหมายจับ,ชู้สาว,ประกันตัวผู้ต้องหา จำเลย ในคดีอาญา,วางประกันในคดีแพ่ง,หลักเกณฑ์ศาลในการให้ประกันตัวในคดีอาญา article
กฎหมาย ทนายความ ค้นหากฎหมาย ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ ตัวอย่างคำฟ้อง อุทธรณ์ ฎีกา คำให้การ คำร้อง คำแถลง คำขอ คำบอกกล่าว คำคัดค้าน คำเบิกความ คำบอกกล่าวทนายความ article
สำนักกฎหมาย แจก ฟรี ! แบบสัญญาต่างๆ หนังสือมอบอำนาจ ยินยอม โอนหุ้น พินัยกรรม อื่นๆมากมาย เชิญท่าน COPY แล้วนำไป PASTE ใน WORD FILE แล้วใช้งานได้ทันที article
สำนักงานทนายความ ฟรี ฟรี : ข่าวกฎหมายออกใหม่ ประกาศศาล,เขตศาล,คำร้อง,หน่วยงานวงการยุติธรรม,เบอร์โทรศัพท์ ,ข้อมูลทางกฎหมาย ,บทความทางกฎหมายอีกมากมาย article
"วันระพี"“พระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย” พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ article
การตีความกฎหมายไทยพร้อมด้วยเทคนิคการเรียนกฎหมายด้วยตนเอง article
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเกิด มีชีวิต ตาย สมรส หย่า และอื่นๆ article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 1 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 2 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 3 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 4 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 5 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 6 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 7 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 8 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 9 article
คดีประวัติศาสตร์:ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 3 กกต. 4 ปี โดยไม่รอการลงโทษ article
เขตอำนาจศาลปกครอง article
เขตอำนาจศาลทหารทั่วราชอาณาจักร article
การยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลง article
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานวงการยุติธรรม article
ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกากับกฎหมายทุกฉบับ article
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1356-1755 article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1012-1355 article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 608-1011 article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 302-607 article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1-302 article
ประมวลกฎหมายอาญา article
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 266-323 article
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 160-265 article
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 83-160 article
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 1-83 article
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 article
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ article
พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ article
พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ article
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ article
พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ article
พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ article
พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ article
พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ article
พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ article
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ article
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ article
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ article
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 article
พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 article
พระราชบัญญัติภาพยนต์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ article
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ article
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ article
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ article
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน article
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ article
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ article
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ article
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ article
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ article
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ article
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ article
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ article
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ article
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒ article
พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ article
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ article
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ article
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ article
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ article
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ article
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ article
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ article
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ article
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ article
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด article
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ article
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ article
พระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ article
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ article
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ article
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าพุทธศักราช ๒๔๗๔ article
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ article
พระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ article
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓ article
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ article
พระราชบัญญัติ คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ article
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2541 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ.2542 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2541 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2541 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพ.ศ. 2539 article
พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 article
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 article
พระราชบัญญิว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ article
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา article
คำฟ้องล้มละลาย article
คำฟ้องฟ้องนิติบุคคลให้ล้มละลาย article
คำฟ้องความผิดต่อร่างกาย.ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และต่อเสรีภาพ article
คำฟ้องความผิดโกงเจ้าหนี้ article
คำฟ้องคดีอาญา (พ.ร.บ.เช็ค . ใหม่) article
คำฟ้องความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา article
คำฟ้อง ความผิดบุกรุก article
คำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ article
คำฟ้องคดีจ้างทำของ article
คำฟ้อง คดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย article
คำฟ้องคดีลิขสิทธิ์ article
คำฟ้อง เรียกเงินตามเช็ค article
คำฟ้องบัตรเครดิต article
คำฟ้องคดีแรงงาน article
คำฟ้องตั๋วเงิน article
คำฟ้องผิดสัญญากู้ยืมเงิน ค้ำประกัน article
คำฟ้องสัญญากู้ยืมเรียกค่าเสียหาย article
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย-เรียกค่าเสียหาย article
คำให้การจำเลย article
คำให้การคดีล้มละลาย article
คำให้การและฟ้องแย้งคดีจ้างทำของ article
คำให้การจำเลยและฟ้องแย้ง article
ตัวอย่างคำให้การ article
คำให้การพยานโจทก์(บันทึกคำให้การฉบับศาลบันทึกที่ทนายความทำส่งศาลแทนศาล) article
ตัวอย่างคำเบิกความ ความผิดตาม พรบ. เช็ค (ใหม่) article
คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนคำพิพากษา article
คำร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน article
ร้องขอสัญชาติไทย article
คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก กรณีไม่มีพินัยกรรม article
คำร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญ article
คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์ article
คำร้องขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ article
ผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก กรณีมีพินัยกรรม article
คำร้องขอเป็นผู้อนุบาล article
คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน article
คำร้องขอครอบครองปรปักษ์ article
คำร้องขอทุเลาการบังคับคดี article
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง article
คำร้องขอเดินเผชิญสืบ article
คำร้องขอเลื่อนคดี article
คำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ article
คำร้องขอถอนการยึดทรัพย์ article
คำร้องขอให้ทำการขายทอดตลาด article
คำร้องขอให้รอการขายทอดตลาด article
คำร้องของดการขายทอดตลาด article
คำร้องของดการบังคับคดีและเพิกถอนการยึดทรัพย์ article
คำร้องขอแถลงคัดค้านการร้องขัดทรัพย์ article
คำร้องขัดทรัพย์ article
คำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ article
คำร้องขอตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี article
ตัวอย่างคำร้องเผชิญสืบพยานบุคคล article
ตัวอย่างคำร้องขอเลื่อนพิจารณาคดี article
ตัวอย่างคำร้องขอถอนจากการเป็นทนายความ article
คำร้องขอรวมสำนวนพิจารณาคดี article
ตัวอย่างคำร้องขอยืมสำนวน article
ตัวอย่างคำร้องหมายเรียกพยานเอกสารข้ามเขต article
คำร้องขอศาลออกหมายเรียกพยานเอกสาร article
ตัวอย่างคำร้องขอศาลชี้ขาดข้อกฎหมายก่อนศาลมีคำพิพากษา article
ตัวอย่างคำร้องขอเพิ่มเติมคำให้การ article
ตัวอย่างคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง article
ตัวอย่างคำร้องถอนฟ้อง article
คำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การ article
คำร้องขยายเวลายื่นคำให้การ article
คำร้องให้ศาลสั่งจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ article
คำร้องขอส่งหมายข้ามเขต article
คำร้องขอส่งหมายเรียกโดยประกาศหนังสือพิมพ์ article
คำร้องขอยื่นฟ้องคดีอย่างคนอนาถา article
คำร้อง ขอไต่สวนฉุกเฉิน article
คำร้อง ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนคำพิพากษา article
คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลพิพากษา article
คำแถลงการดำเนินคดีภาษีอากร article
คำแถลงขอคัดหรือรับรองเอกสาร article
คำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติม article
คำแถลง (ขอคัดรับรองคำพิพากษา) article
คำแถลงคัดค้านคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ article
คำแถลงขอออกคำบังคับ article
คำแถลงขอรับเงินค่าธรรมเนียมที่ศาลสั่งคืน article
คำแถลงขอรับเอกสารคืน article
คำแถลงขอรับเอกสารคืน article
คำแถลงขอคัดรับรองคำพิพากษา article
คำแถลงคัดค้านคำสั่งระหว่างพิจารณา article
ตัวอย่างคำแถลงคัดสำเนาคำเบิกความ article
คำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติม article
คำแถลงยืนยันที่อยู่จำเลย article
ตัวอย่างคำคัดค้านยื่นฟ้องอนาถา article
คำขอหมายเรียกพยานบุคคล article
คำขอ (ขอให้ศาลหมายเรียกพยาน) article
ตัวอย่างคำขอหมายเรียกพยานบุคคล article
คำบอกกล่าวขอถอนฟ้อง(ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ) article
หนังสือบอกกล่าวขอให้ชำระหนี้เงินกู้ article
หนังสือบอกกล่าวขอให้ชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาค้ำประกัน article
หนังสือบอกกล่าวขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน article
หนังสือบอกกล่าวบอกเลิกสัญญาเช่า article
แบบพินัยกรรม article
แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม 2549-2552 article
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 article
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน article
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้ง article
ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการปฏิบัติของสรรพากร ศุลกากร จะไปฟ้องศาลภาษีอากรได้หรือไม่ และมีวิธีการฟ้องร้องอย่างไร article
ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการปฏิบัติของส่วนราชการ จะไปฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ และมีวิธีการฟ้องร้องอย่างไร article
ถูกหมิ่นประมาท เสียชื่อเสียง รายได้หด งานไม่มีใครจ้าง ถูกเลิกจ้าง สังคมรังเกียจ เล่นการเมืองไม่ได้ จะฟ้องศาลอย่างไร article
สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา ในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาล article
กฎหมายและข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ article
กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน article
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ article
คำแนะนำเรื่องการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน articlebulletทนายศิริ วสุสิริกุล Mr. Siri Wasusirikul 081-6434418 ผู้อำนวยการสำนักงาน WEBMASTER
bulletสำนักงาน สหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ สมัครสมาชิกที่ปรึกษาสำนักงาน
bulletรวมย่อคำบรรยายสอบเนติภาค ๑ และภาค ๒ และเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
bulletสมัครสอบงานราชการ ทุนเรียนต่อ กับสำนักงาน ก.พ.
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรมสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อ่านรายละเอียดที่นี่
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรม 1 ปี เพื่อรับใบอนุญาตวิชาชีพทนายความกับสภาทนายความอ่านที่นี่
bulletสมัครสอบผู้พิพากษา และวงการตุลาการ
bulletสมัครสอบอัยการ และอื่นๆ
dot
เว็บเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
dot
bulletฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก(พระราชกรณียกิจ)
bulletเว็บรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในหลวง
bulletสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
bulletมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
bulletศาสนา:พระพุทธศาสนา
bulletศาสนา:มุสลิม
bulletศาสนา:คริสต์
bulletศาสนา:พุทธทาสภิกขุ
bulletรวมเว็บมูลนิธิ
bulletบทสวดมนต์ รวมบทคาถา รวมลิงค์ธรรม ฟังวิทยุธรรม บทสวดคาถาชินบัญชร(MP3)
bulletเว็บดนตรีไทย(อนุรักษ์ ข้อมูล สอน)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia.org(ENGLISH)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia (ภาคภาษาไทย)
dot
เว็บค้นหากฎหมาย:ศาล:หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletเว็บค้นกฎหมายthaijustice.com/
bulletค้นหากฎหมายกับ lawonline
bulletค้นหากฎหมายกับ lawyerthai
bulletค้นหากฎหมายทุกฉบับ ฟรี
bulletค้นหาข้อมูลกฎหมายกับlawwebservice
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลอาญา
bulletศาลอาญากรุงเทพใต้
bulletศาลอาญาธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแขวงพระนครเหนือ
bulletศาลแขวงพระนครใต้
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletรัฐสภา
bulletกกต.
bulletผังเมือง
bulletกรมที่ดิน
bulletสำนักงาน ปปช.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบังคับคดี
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกรมศุลกากร
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์บุคคล
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletimmigration.go.th
bulletค้นหาทะเบียนบุคคล กับkhonthai
dot
เว็บโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บยอดนิยม
dot
bulletAIS
bulletTRUE
bulletDTAC
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL
bulletPANTIP.COM
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletteenee.com
bulletthaicool.com
bulletเว็บแฟชั่น FTV.com
bullettop100.teenee.com
bulletSex สุขภาพ สมุนไพร ลดความอ้วน
bulletadult.truehits.net
bulletเว็บจัดอันดับ truehits
bulletสแกนไวรัสบน PC ฟรี
bulletโปรแกรมกำจัดไวรัส ฟรี
bulletแปลศัพท์อังกฤษ-ไทย บนหน้าเว็บอย่างง่าย
bulletthaigoodweb ดาวโหลดเครื่องมือทำเว็บไซด์มากมาย
bulletรวมแหล่งโปรแกรม Download ที่น่าใช้ มากมายที่นี่
bulletเว็บหางาน jobbees.com
bulletเว็บซ่อมโทรศัพท์มือถือ mydrmobile.com
bulletเว็บสอนและแนะนำเรื่องเพศศึกษา SEX MUST SAY
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletthailandfranchising.com
bullet.thaiware.com(แหล่งรวมSoftwares)
bulletการบินไทย
bulletนกแอร์
bulletแอร์เอเชีย
bulletรถไฟ
bulletบขส.
bulletเว็บUBC
bulletเว็บ gmember
bulletTV 3
bulletTV 5
bulletTV 7
bulletTV 9
bulletnationchannel
dot
เว็บกีฬา
dot
bulletกีฬา SIAM SPORT
bulletthailandsportsonline
bulletskysports
bulletespn
bulletuspgatour
dot
เว็บภาพยนต์
dot
bulletโรงภาพยนต์ major cineplex
bulletโรงภาพยนต์ EGV
bulletโรงภาพยนต์SF
bullet20th cenjury fox
bulletwarnerbros
bullethollywood
dot
เว็บข่าว หนังสือพิมพ์
dot
bulletข่าว BBC
bulletข่าว usa
bulletข่าว.aljazeera
bulletcbsnews
bulletGOOGLE NEWS
bulletด่วน! พิเศษ : รวมข่าวทุกสื่อในเว็บเดียว
bulletรวมข่าวในรอบวันทุกสื่อกับSANOOK
bulletVoice of America ภาคภาษาไทยและต่างประเทศ
dot
เว็บ T V Clip vdo
dot
bulletClip Jabchai
bulletClip youtube
bulletClip metacafe
bulletClip video.google.
bulletClip joke.deedeejang
bulletClip sodazaa.
bulletClip tv .sanook.
bulletT V Clip .thaicool.
bulletT V .mcot. (ช่อง 9)
bulletT V .trueworld
bulletดู TV ไทย-ต่างประเทศ Fashion-TV นางแบบ สวยๆ ไม่มีในเมืองไทย
bulletT V .maxnettv.
bullet.adintrend.com


พระเครื่อง:รวมเว็บพระเครื่องมากมาย และบทความเกี่ยวกับความรู้การบูชาพระเครื่องอย่างไรให้ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย คลิ้กที่นี่:
กรมอุตุนิยมวิทยา:รายงานอากาศประจำวัน ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์ อากาศการบิน และอื่นๆ มากมาย
ปืน:รวมเว็บปืนมากมาย และบทความเกี่ยวกับการมี ใช้ ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการกีฬาอย่างถูกกฎหมาย คลิ้กที่รูป
ข่าว อสมท.: คลิปข่าว ภาพ เสียง ล่าสุด  ทุกนาทีที่มีช่าว
ฟังเสียงสดจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ และรายการย้อนหลัง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.