ReadyPlanet.com
dot dot
"วันระพี"“พระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย” พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ article

 

               

           พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นโอรสองค์ที่ ๑๔ ในสมเด็จพระปิยมหาราช  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชการที่ 5  แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ ประสูติ ณ  เมื่อวันพุธ  ขึ้น ๑๑ ค่ำ  เดือน ๑๑ ปีจอ  ฉศก  จุลศักราช ๑๒๓๖  ตรงกับวันที่ ๒๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๔๑๗  พระองค์ทรงเป็นต้นราชสกุล  รพีพัฒน์

 

             พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเข้าศึกษาภาษาไทยเป็นครั้งแรกในสำนักพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) เมื่อได้ทรงผ่านการศึกษาภาษาไทยเป็นเบื้องต้นแล้ว ทรงเข้าศึกษาภาษาอังกฤษชั้นต้นในสำนักครูรามสามิ และในพุทธศักราช ๒๔๒๖ ทรงเข้าศึกษาภาษาไทยอยู่ในสำนักพระยาโอวาทวรกิจ(แก่น) เปรียญ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๒๗ ทรงเข้าศึกษาในโครงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โดยมีเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นครูสอน
            พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเข้าศึกษาชั้นมัธยมในกรุงลอนดอนเป็นเวลา ๓ ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระองค์ศึกษาวิชาการฝ่ายพลเรือนพระองค์ทรงเลือกเรียนวิชากฎหมาย เหตุที่ทรงเลือกวิชากฏหมายก็เนื่องจากเมืองไทยในเวลานั้นมีศาลกงสุลฝรั่งชาวยุโรปและอเมริกามีอำนาจในประเทศไทย ซึ่งยากแก่การปกครอง จึงมีพระทัยตั้งมั่นที่จะพยายามขอเลิกอำนาจศาลกงศุลต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศของเรามีเอกราชทางการศาลอย่างแท้จริง ซึ่งทรงเลือกศึกษาวิชากฎหมายเพื่อ จะได้กลับมาพัฒนากฎหมายของบ้านเมือง กับพัฒนาผู้พิพากษาและราชการศาลยุติธรรมให้ดีขึ้นเพื่อต่างชาติจะได้ยอมรับนับถือ และยอมอยู่ใต้อำนาจของศาลเรา

           เสด็จในกรม ฯ ทรงมีพระสติปัญญาเฉลี่ยวฉลาดมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงแสดงพระปรีชาสามารถ สอบผ่านเข้าเรียน ณ สำนักไครส์เชิร์ช มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดได้ เมื่อพระชันษาได้ ๑๗ พรรษา คราวแรกมหาวิทยาลัยไม่ยอมรับเข้าศึกษาอ้างระเบียนว่าพระองค์จะศึกษาได้ต้องมีพระชันษา ๑๘ พรรษา แต่ก็ต้องจำนนด้วยเหตุผลที่พระองค์ท่านดำรัสว่า “คนไทยนั้นเกิดง่ายตายเร็ว” ดังนั้นจึงทดลองให้พระองค์สอบไล่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ทรงสอบไล่ได้ในที่สุด พระองค์ทรงพระอุตสาหะเอาพระทัยใส่เป็นอย่างมาก สอบไล่ผ่านทุกวิชา ได้รับปริญญา B.A. ชั้นเกียรตินิยม ภายในเวลา ๓ ปี เมื่อพระชันษาได้เพียง ๒๐ พรรษา ซึ่งบุคลธรรมดาต้องเรียนถึง ๔ ปี เป็นที่พอพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงยิ่งนักถึงกับทรงเรียกเสด็จในกรมฯ ว่า “เฉลียวฉลาดรพี”


พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ประทับอยู่เบื้องขวาติดกับพระองค์

    

                เมื่อเสด็จกลับมาถึงกรุงเทพมหานครในปี  พ.ศ.๒๔๓๗  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้าฯ  ให้พระองค์ทรงรับราชการในออฟฟิศราชเลขานุการ (สำนักเลขานุการ)  และในกลางปีนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ตั้งให้พระองค์เป็นองคมนตรี 
                ในปี พ.ศ. ๒๔๓๙  โปรดเกล้าฯ  ให้เสด็จในกรมทรงรับตำแหน่งสภานายกพิเศษ  ทรงจัดตั้งศาลในมณฑลอยุธยาเป็นแห่งแรก  ทรงตัดสินคดีทั้งปวงด้วยพระองค์เอง  โดยความรวดเร็วและยุติธรรม  ปรากฏพระปรีชาสามารถเป็นที่นิยมยินดีทั่วไปในหมู่ประชาชนมณฑลนั้น  นอกจากนั้นก็ได้มีการจัดตั้งศาลมณฑลนั้น  นอกจากนั้นก็ได้มีการจัดตั้งศาลมณฑลต่าง ๆ  อีกหลายแห่ง
                พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ประกาศตั้งให้เสด็จในกรมฯ เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม  เมื่อวันที่ ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๔๓๙  ซึ่งขณะนั้นเสด็จในกรมทรงมีพระชนมายุเพียง ๒๒  พรรษาเท่านั้น  นับได้ว่าเป็นเสนาบดีที่หนุ่มที่สุดในโลก  เมื่อพระองค์ทรงได้รับตำแหน่งเป็นเสนาบดรกระทรวงยุติธรรมแล้ว  ก็ได้ทรงเริ่มจัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานในกระทรวงยุติธรรมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น  เพื่อให้เข้ารูปแบบสากลนิยม
                พ.ศ. ๒๔๔๐  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้าฯ  ให้เสด็จในกรมฯ  เป็นประธานตรวจพระราชกำหนดบทพระอัยการเก่าใหม่  พระองค์ทรงเป็นกำลังทำกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.๑๒๗  ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายไทยฉบับแรก  หลังจากที่ประกาศใช้ประมวลกฎหมายฉบับดังกล่าวแล้ว  พระองค์ยังทรงอุตสาหะนิพนธ์ตำราอธิบายตัวบทกฎหมายนั้นให้กระจ่างชัดเพื่อสะดวกแก่การศึกษาและตีความให้ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้ร่างเดิม
                ในปี พ.ศ. ๒๔๔๑  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เสด็จในกรมฯ  เป็นกรรมการตรวจตัดสินความฎีกา  คณะกรรมการชุดนี้มีชื่อว่า “ศาลกรรมการฎีกา”  ทำหน้าที่เป็นศาลสูงสุดของประเทศ  แต่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรม  และในภายหลังได้กลายมาเป็นศาลฎีกา  ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้
                ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๒  เสด็จในกรมฯ  ทรงได้รับพระราชทานพระสุพรรณบัตรเป็นกรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ตามโบราณประเพณีของไทยสำหรับพระองค์เจ้าพระองค์ใดที่บำเพ็ญคุณงานความดี  อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ  จะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สถาปนาเป็นพระองค์เจ้าต่างกรม

                เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓  เสด็จในกรมฯ  ได้ทรงดำริจัดตั้งกองพิมพ์ลายมือขึ้นที่กองลหุโทษได้ทรงสอนวิธีตรวจเส้นลายมือ  และวิธีเก็บพิมพ์ลายมือ  สำหรับตรวจพิมพ์ผู้ต้องหาในคดีอาญา  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดหลายครั้งที่ไม่เข็ดหลาบ  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ลายมือที่กรมตำรวจรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน

                เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ได้ถวายหนังสือกราบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมนับรวมเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเวลาถึง ๑๔  ปี  ตลอดเวลาเหล่านี้ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ  ในระหว่างที่ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม

                เสด็จในกรมฯ  ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการทำงานอย่างดีเมื่อพระยามานวรราชเสวี  ทูลว่า “ไม่เคยเห็นใครทำงานมากอย่างใต้ฝ่าพระบาทมีพระสงค์อย่างไร”  ทรงตอบว่า " รู้ไหมว่า My life is Service"(ชีวิตของฉันเกิดมาเพื่อรับใช้ประเทศชาติ)  และทรงยกคติพจน์ของชาวอังกฤษชื่อ Kingsley s ให้ท่านฟัง

                โดยรับสั่งว่าพระองค์ทรงยึดถือคติพจน์นั้นเป็นหลักประจำพระองค์  คือ

 

                   "คนเราควรจะให้   แต่ไม่ควรจะขออะไรจากคนอื่น
                    ควรจะกินพอประมาณ ไม่ควรจะมากเกินไปถึงกับท้องกาง
                    ควรช่วยเหลือคนอื่น  ไม่ใช้เหยียบย่ำ
                    ควรจะรับใช้ ไม่ควรคิดเป็นนายคน"

 

              
               ในปี พ.ศ. ๒๔๖๒  เสด็จในกรมฯ  ทรงประชวรด้วยพระวัณโรคที่พระวักกะ  ได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาพักราชการรักษาพระองค์และได้เสด็จไปรักษาพระองค์    กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศสจนกระทั่งสิ้นพระชนม์  เมื่อวันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๔๖๓  เวลา ๒๑  นาฬิกา  พระชนมายุได้  ๔๗  พรรษา  อันนำความโศกเศร้าเสียใจมาสู่วงการนักกฎหมายไทยยิ่งนัก  พระศพของพระองค์ท่านได้รับการประกอบพิธีถวายเพลิงพระศพ    กรุงปารีส  และได้อัญเชิญพระอัฐิเข้ามากรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๔๖๓

 

         การศึกษาเล่าเรียนกฎหมายในสมัยนั้นเป็นไปในวงแคบ  ผู้ที่มีความรู้ในทางกฎหมายแทบจะนับตัวถ้วนซึ่งผู้ใดที่ใคร่จะมีความรู้ในทางกฎหมาย  ก็ต้องสมัครเข้าไปรับใช้การงานของท่านเสนาบดีบ้าง  ท่านผู้ใหญ่ในวงการกฎหมายบ้าง  เมื่อท่านเหล่านั้นเมตตาก็สั่งสอนให้ทีละเล็กทีละน้อยเสด็จในกรมฯ  ทรงดำริว่า  การที่จะรับราชการฝ่ายการศาลยุติธรรมให้เป็นไปด้วยดีนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีผู้รู้กฎหมายมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนซึ่งทางที่ดีนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีผู้รู้กฎหมายมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนซึ่งทางที่ดีที่สุดก็คือ เปิดให้มีการสอน วิชากฎหมายขึ้นให้เป็นการแพร่หลายโดยให้โอกาสแก่บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาได้  จึงได้ทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๔๐
เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๙ โรงเรียนกฎหมายในสมัยสภานิติศึกษาและเนติบัณฑิตยสภาได้ย้ายมาอยู่ที่ห้างแบทแมนเก่า เยื้องสะพานผ่านพิภพลีลา
 
   

                  เนื่องจากโรงเรียนกฎหมาย  ซึ่งเสด็จในกรมฯ  ได้ทรงจัดตั้งขึ้นมีการศึกษาเป็นปึกแผ่น  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชการที่ ๖  ทรงพระกรุณา  โปรดเกล้าฯ  เมื่อวันที่ ๗  มิถุนายน ๒๔๕๕  ให้ยกโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นโรงเรียนหลวงอยู่ในกระทรวงยุติธรรม  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงริเริ่มพระราชทานกำเนิด  เนติบัณฑิตยสภา  ขึ้นเมื่อ พ.ศ.  ๒๔๕๗  ต่อมามีพระบรมราชโองการ  ลงวันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๔๖๗   ให้โรงเรียนกฎหมายอยู่ในความควบคุมของสภานิติศึกษา  จนกระทั่งสมัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ. ๒๔๗๕  แล้ว  โรงเรียนกฎหมายได้โอนไปรวมกับแผนกรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖  อยู่ ๑ ปี  เรียกว่า แผนกนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  พ.ศ. ๒๔๗๗    รัฐบาลจึงจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้น  หรือที่เรียกในปัจจุบันว่า  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงได้โอนแผนกนิติศาสตร์  และรัฐศาสตร์  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปดำเนินการสอนในมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นใหม่นี้แยกเป็นอิสระส่วนหนึ่งต่างหาก
 การศึกษาเล่าเรียนกฎหมายในสมัยนั้นเป็นไปในวงแคบ  ผู้ที่มีความรู้ในทางกฎหมายแทบจะนับตัวถ้วนซึ่งผู้ใดที่ใคร่จะมีความรู้ในทางกฎหมาย  ก็ต้องสมัครเข้าไปรับใช้การงานของท่านเสนาบดีบ้าง  ท่านผู้ใหญ่ในวงการกฎหมายบ้าง  เมื่อท่านเหล่านั้นเมตตาก็สั่งสอนให้ทีละเล็กทีละน้อยเสด็จในกรมฯ  ทรงดำริว่า  การที่จะรับราชการฝ่ายการศาลยุติธรรมให้เป็นไปด้วยดีนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีผู้รู้กฎหมายมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนซึ่งทางที่ดีนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีผู้รู้กฎหมายมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนซึ่งทางที่ดีที่สุดก็คือ เปิดให้มีการสอน วิชากฎหมายขึ้นให้เป็นการแพร่หลายโดยให้โอกาสแก่บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาได้  จึงได้ทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๔๐

               ครั้นต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๔๙๑  ทางเนติบัณฑิตยสภาได้จัดตั้งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาขึ้น  เพื่ออบรมให้นักศึกษาในทางกฎหมายได้มีความชำนิชำนาญเพิ่มเติมจากที่ได้ศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัยโดยเริ่มเปิดสอนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๔๙๑  การศึกษาในปีแรกเรียกว่า  การศึกษาสมัยที่ ๑  และมีผู้สอบสำเร็จความรู้ชั้นเนติบัณฑิตได้ ๖  ท่าน ในสมัยแรกซึ่งท่านศาสตราจารย์จำรัส  เขมะจารุ  สอบได้อันดับที่ ๑  ของสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

               การศึกษาในทางวิชากฎหมายที่เป็นปึกแผ่นแน่นหนามาได้จนถึงทุกวันนี้  คงไม่มีใครโต้แย้งว่ามิใช่เป็นผลโดยตรงอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ  และพระอุตสาหะวิริยะของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤกธิ์

               การศึกษาในทางวิชากฎหมายที่เป็นปึกแผ่นแน่นหนามาได้จนถึงทุกวันนี้  คงไม่มีใครโต้แย้งว่ามิใช่เป็นผลโดยตรงอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ  และพระอุตสาหะวิริยะของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤกธิ์

               

              ด้วยพระเกียรติคุณอันจะพรรณนา  ที่มีต่อประเทศชาติและนักกฎหมายทั้งปวงเป็นอเนกประการทำให้ประชาชนทั่วไป  ขนานนามพระองค์ท่านว่า “พระบิดา  และปฐมาจารย์แห่งนักกฎหมายไทย”
สำนักงาน สหเนติ ทนายความ บัญชี นักสืบ

ทนายความ สำนักงานสหเนติทนายความ รับว่าความอรรถคดี,คดีมรดก,คดีฟ้องหย่า,คดียาเสพติด,คดีลิขสิทธิ์,คดีเวนคืนที่ดิน,คดีภาษี,คดีปกครอง,ยื่นขอฟื้นฟูกิจการในคดีล้มละลายและบริหารแผน,VISA,WORK PERMIT,จดทะเบียนสมรสคนต่างด้าว article
บัญชี สำนักงานสหเนติ การบัญชี รับทำบัญชี,ตรวจสอบบัญชี,จดทะเบียนบริษัท,ทำโครงการธุรกิจเพื่อขอกู้เงิน,หาแหล่งเงินกู้,ซื้อ-ขายที่ดิน บ้าน,ลิขสิทธิ์,เครื่องหมายการค้า,สิทธิบัตร article
นักสืบ,จับตามหมายจับ,ชู้สาว,ประกันตัวผู้ต้องหา จำเลย ในคดีอาญา,วางประกันในคดีแพ่ง,หลักเกณฑ์ศาลในการให้ประกันตัวในคดีอาญา article
กฎหมาย ทนายความ ค้นหากฎหมาย ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ ตัวอย่างคำฟ้อง อุทธรณ์ ฎีกา คำให้การ คำร้อง คำแถลง คำขอ คำบอกกล่าว คำคัดค้าน คำเบิกความ คำบอกกล่าวทนายความ article
สำนักกฎหมาย แจก ฟรี ! แบบสัญญาต่างๆ หนังสือมอบอำนาจ ยินยอม โอนหุ้น พินัยกรรม อื่นๆมากมาย เชิญท่าน COPY แล้วนำไป PASTE ใน WORD FILE แล้วใช้งานได้ทันที article
สำนักงานทนายความ ฟรี ฟรี : ข่าวกฎหมายออกใหม่ ประกาศศาล,เขตศาล,คำร้อง,หน่วยงานวงการยุติธรรม,เบอร์โทรศัพท์ ,ข้อมูลทางกฎหมาย ,บทความทางกฎหมายอีกมากมาย article
การตีความกฎหมายไทยพร้อมด้วยเทคนิคการเรียนกฎหมายด้วยตนเอง article
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเกิด มีชีวิต ตาย สมรส หย่า และอื่นๆ article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 1 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 2 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 3 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 4 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 5 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 6 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 7 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 8 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 9 article
คดีประวัติศาสตร์:ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 3 กกต. 4 ปี โดยไม่รอการลงโทษ article
เขตอำนาจศาลปกครอง article
เขตอำนาจศาลทหารทั่วราชอาณาจักร article
การยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลง article
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานวงการยุติธรรม article
ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกากับกฎหมายทุกฉบับ article
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1356-1755 article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1012-1355 article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 608-1011 article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 302-607 article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1-302 article
ประมวลกฎหมายอาญา article
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 266-323 article
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 160-265 article
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 83-160 article
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 1-83 article
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 article
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ article
พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ article
พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ article
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ article
พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ article
พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ article
พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ article
พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ article
พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ article
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ article
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ article
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ article
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 article
พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 article
พระราชบัญญัติภาพยนต์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ article
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ article
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ article
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ article
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน article
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ article
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ article
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ article
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ article
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ article
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ article
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ article
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ article
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ article
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒ article
พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ article
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ article
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ article
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ article
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ article
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ article
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ article
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ article
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ article
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ article
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด article
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ article
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ article
พระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ article
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ article
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ article
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าพุทธศักราช ๒๔๗๔ article
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ article
พระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ article
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓ article
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ article
พระราชบัญญัติ คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ article
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2541 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ.2542 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2541 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2541 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพ.ศ. 2539 article
พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 article
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 article
พระราชบัญญิว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ article
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา article
คำฟ้องล้มละลาย article
คำฟ้องฟ้องนิติบุคคลให้ล้มละลาย article
คำฟ้องความผิดต่อร่างกาย.ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และต่อเสรีภาพ article
คำฟ้องความผิดโกงเจ้าหนี้ article
คำฟ้องคดีแพ่ง เงินกู้ยืม ธนาคาร......... article
คำฟ้องคดีอาญา (พ.ร.บ.เช็ค . ใหม่) article
คำฟ้องความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา article
คำฟ้อง ความผิดบุกรุก article
คำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ article
คำฟ้องคดีจ้างทำของ article
คำฟ้อง คดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย article
คำฟ้องคดีลิขสิทธิ์ article
คำฟ้อง เรียกเงินตามเช็ค article
คำฟ้องบัตรเครดิต article
คำฟ้องคดีแรงงาน article
คำฟ้องตั๋วเงิน article
คำฟ้องผิดสัญญากู้ยืมเงิน ค้ำประกัน article
คำฟ้องสัญญากู้ยืมเรียกค่าเสียหาย article
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย-เรียกค่าเสียหาย article
คำให้การจำเลย article
คำให้การคดีล้มละลาย article
คำให้การและฟ้องแย้งคดีจ้างทำของ article
คำให้การจำเลยและฟ้องแย้ง article
ตัวอย่างคำให้การ article
คำให้การพยานโจทก์(บันทึกคำให้การฉบับศาลบันทึกที่ทนายความทำส่งศาลแทนศาล) article
ตัวอย่างคำเบิกความ ความผิดตาม พรบ. เช็ค (ใหม่) article
คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนคำพิพากษา article
คำร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน article
ร้องขอสัญชาติไทย article
คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก กรณีไม่มีพินัยกรรม article
คำร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญ article
คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์ article
คำร้องขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ article
ผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก กรณีมีพินัยกรรม article
คำร้องขอเป็นผู้อนุบาล article
คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน article
คำร้องขอครอบครองปรปักษ์ article
คำร้องขอทุเลาการบังคับคดี article
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง article
คำร้องขอเดินเผชิญสืบ article
คำร้องขอเลื่อนคดี article
คำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ article
คำร้องขอถอนการยึดทรัพย์ article
คำร้องขอให้ทำการขายทอดตลาด article
คำร้องขอให้รอการขายทอดตลาด article
คำร้องของดการขายทอดตลาด article
คำร้องของดการบังคับคดีและเพิกถอนการยึดทรัพย์ article
คำร้องขอแถลงคัดค้านการร้องขัดทรัพย์ article
คำร้องขัดทรัพย์ article
คำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ article
คำร้องขอตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี article
ตัวอย่างคำร้องเผชิญสืบพยานบุคคล article
ตัวอย่างคำร้องขอเลื่อนพิจารณาคดี article
ตัวอย่างคำร้องขอถอนจากการเป็นทนายความ article
คำร้องขอรวมสำนวนพิจารณาคดี article
ตัวอย่างคำร้องขอยืมสำนวน article
ตัวอย่างคำร้องหมายเรียกพยานเอกสารข้ามเขต article
คำร้องขอศาลออกหมายเรียกพยานเอกสาร article
ตัวอย่างคำร้องขอศาลชี้ขาดข้อกฎหมายก่อนศาลมีคำพิพากษา article
ตัวอย่างคำร้องขอเพิ่มเติมคำให้การ article
ตัวอย่างคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง article
ตัวอย่างคำร้องถอนฟ้อง article
คำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การ article
คำร้องขยายเวลายื่นคำให้การ article
คำร้องให้ศาลสั่งจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ article
คำร้องขอส่งหมายข้ามเขต article
คำร้องขอส่งหมายเรียกโดยประกาศหนังสือพิมพ์ article
คำร้องขอยื่นฟ้องคดีอย่างคนอนาถา article
คำร้อง ขอไต่สวนฉุกเฉิน article
คำร้อง ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนคำพิพากษา article
คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลพิพากษา article
คำแถลงการดำเนินคดีภาษีอากร article
คำแถลงขอคัดหรือรับรองเอกสาร article
คำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติม article
คำแถลง (ขอคัดรับรองคำพิพากษา) article
คำแถลงคัดค้านคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ article
คำแถลงขอออกคำบังคับ article
คำแถลงขอรับเงินค่าธรรมเนียมที่ศาลสั่งคืน article
คำแถลงขอรับเอกสารคืน article
คำแถลงขอรับเอกสารคืน article
คำแถลงขอคัดรับรองคำพิพากษา article
คำแถลงคัดค้านคำสั่งระหว่างพิจารณา article
ตัวอย่างคำแถลงคัดสำเนาคำเบิกความ article
คำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติม article
คำแถลงยืนยันที่อยู่จำเลย article
ตัวอย่างคำคัดค้านยื่นฟ้องอนาถา article
คำขอหมายเรียกพยานบุคคล article
คำขอ (ขอให้ศาลหมายเรียกพยาน) article
ตัวอย่างคำขอหมายเรียกพยานบุคคล article
คำบอกกล่าวขอถอนฟ้อง(ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ) article
หนังสือบอกกล่าวขอให้ชำระหนี้เงินกู้ article
หนังสือบอกกล่าวขอให้ชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาค้ำประกัน article
หนังสือบอกกล่าวขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน article
หนังสือบอกกล่าวบอกเลิกสัญญาเช่า article
แบบพินัยกรรม article
แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม 2549-2552 article
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 article
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน article
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้ง article
ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการปฏิบัติของสรรพากร ศุลกากร จะไปฟ้องศาลภาษีอากรได้หรือไม่ และมีวิธีการฟ้องร้องอย่างไร article
ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการปฏิบัติของส่วนราชการ จะไปฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ และมีวิธีการฟ้องร้องอย่างไร article
ถูกหมิ่นประมาท เสียชื่อเสียง รายได้หด งานไม่มีใครจ้าง ถูกเลิกจ้าง สังคมรังเกียจ เล่นการเมืองไม่ได้ จะฟ้องศาลอย่างไร article
สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา ในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาล article
กฎหมายและข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ article
กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน article
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ article
คำแนะนำเรื่องการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน articlebulletทนายศิริ วสุสิริกุล Mr. Siri Wasusirikul 081-6434418 ผู้อำนวยการสำนักงาน WEBMASTER
bulletสำนักงาน สหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ สมัครสมาชิกที่ปรึกษาสำนักงาน
bulletรวมย่อคำบรรยายสอบเนติภาค ๑ และภาค ๒ และเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
bulletสมัครสอบงานราชการ ทุนเรียนต่อ กับสำนักงาน ก.พ.
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรมสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อ่านรายละเอียดที่นี่
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรม 1 ปี เพื่อรับใบอนุญาตวิชาชีพทนายความกับสภาทนายความอ่านที่นี่
bulletสมัครสอบผู้พิพากษา และวงการตุลาการ
bulletสมัครสอบอัยการ และอื่นๆ
dot
เว็บเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
dot
bulletฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก(พระราชกรณียกิจ)
bulletเว็บรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในหลวง
bulletสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
bulletมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
bulletศาสนา:พระพุทธศาสนา
bulletศาสนา:มุสลิม
bulletศาสนา:คริสต์
bulletศาสนา:พุทธทาสภิกขุ
bulletรวมเว็บมูลนิธิ
bulletบทสวดมนต์ รวมบทคาถา รวมลิงค์ธรรม ฟังวิทยุธรรม บทสวดคาถาชินบัญชร(MP3)
bulletเว็บดนตรีไทย(อนุรักษ์ ข้อมูล สอน)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia.org(ENGLISH)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia (ภาคภาษาไทย)
dot
เว็บค้นหากฎหมาย:ศาล:หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletเว็บค้นกฎหมายthaijustice.com/
bulletค้นหากฎหมายกับ lawonline
bulletค้นหากฎหมายกับ lawyerthai
bulletค้นหากฎหมายทุกฉบับ ฟรี
bulletค้นหาข้อมูลกฎหมายกับlawwebservice
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลอาญา
bulletศาลอาญากรุงเทพใต้
bulletศาลอาญาธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแขวงพระนครเหนือ
bulletศาลแขวงพระนครใต้
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletรัฐสภา
bulletกกต.
bulletผังเมือง
bulletกรมที่ดิน
bulletสำนักงาน ปปช.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบังคับคดี
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกรมศุลกากร
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์บุคคล
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletimmigration.go.th
bulletค้นหาทะเบียนบุคคล กับkhonthai
dot
เว็บโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บยอดนิยม
dot
bulletAIS
bulletTRUE
bulletDTAC
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL
bulletPANTIP.COM
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletteenee.com
bulletthaicool.com
bulletเว็บแฟชั่น FTV.com
bullettop100.teenee.com
bulletSex สุขภาพ สมุนไพร ลดความอ้วน
bulletadult.truehits.net
bulletเว็บจัดอันดับ truehits
bulletสแกนไวรัสบน PC ฟรี
bulletโปรแกรมกำจัดไวรัส ฟรี
bulletแปลศัพท์อังกฤษ-ไทย บนหน้าเว็บอย่างง่าย
bulletthaigoodweb ดาวโหลดเครื่องมือทำเว็บไซด์มากมาย
bulletรวมแหล่งโปรแกรม Download ที่น่าใช้ มากมายที่นี่
bulletเว็บหางาน jobbees.com
bulletเว็บซ่อมโทรศัพท์มือถือ mydrmobile.com
bulletเว็บสอนและแนะนำเรื่องเพศศึกษา SEX MUST SAY
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletthailandfranchising.com
bullet.thaiware.com(แหล่งรวมSoftwares)
bulletการบินไทย
bulletนกแอร์
bulletแอร์เอเชีย
bulletรถไฟ
bulletบขส.
bulletเว็บUBC
bulletเว็บ gmember
bulletTV 3
bulletTV 5
bulletTV 7
bulletTV 9
bulletnationchannel
dot
เว็บกีฬา
dot
bulletกีฬา SIAM SPORT
bulletthailandsportsonline
bulletskysports
bulletespn
bulletuspgatour
dot
เว็บภาพยนต์
dot
bulletโรงภาพยนต์ major cineplex
bulletโรงภาพยนต์ EGV
bulletโรงภาพยนต์SF
bullet20th cenjury fox
bulletwarnerbros
bullethollywood
dot
เว็บข่าว หนังสือพิมพ์
dot
bulletข่าว BBC
bulletข่าว usa
bulletข่าว.aljazeera
bulletcbsnews
bulletGOOGLE NEWS
bulletด่วน! พิเศษ : รวมข่าวทุกสื่อในเว็บเดียว
bulletรวมข่าวในรอบวันทุกสื่อกับSANOOK
bulletVoice of America ภาคภาษาไทยและต่างประเทศ
dot
เว็บ T V Clip vdo
dot
bulletClip Jabchai
bulletClip youtube
bulletClip metacafe
bulletClip video.google.
bulletClip joke.deedeejang
bulletClip sodazaa.
bulletClip tv .sanook.
bulletT V Clip .thaicool.
bulletT V .mcot. (ช่อง 9)
bulletT V .trueworld
bulletดู TV ไทย-ต่างประเทศ Fashion-TV นางแบบ สวยๆ ไม่มีในเมืองไทย
bulletT V .maxnettv.
bullet.adintrend.com


พระเครื่อง:รวมเว็บพระเครื่องมากมาย และบทความเกี่ยวกับความรู้การบูชาพระเครื่องอย่างไรให้ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย คลิ้กที่นี่:
กรมอุตุนิยมวิทยา:รายงานอากาศประจำวัน ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์ อากาศการบิน และอื่นๆ มากมาย
ปืน:รวมเว็บปืนมากมาย และบทความเกี่ยวกับการมี ใช้ ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการกีฬาอย่างถูกกฎหมาย คลิ้กที่รูป
ข่าว อสมท.: คลิปข่าว ภาพ เสียง ล่าสุด  ทุกนาทีที่มีช่าว
ฟังเสียงสดจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ และรายการย้อนหลัง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.