ReadyPlanet.com
dot dot
ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย ใครมีหน้าหักภาษี แล้วเงินได้อะไรต้องหักภาษีบ้าง และต้องหักในอัตราเท่าใดของรายได้ article

ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย ใครมีหน้าหักภาษี แล้วเงินได้อะไรต้องหักภาษีบ้าง และต้องหักในอัตราเท่าใดของรายได้

 

                                ในปัญหาเกี่ยวกับการหักภาษี ณ. ที่จ่ายมักมีปัญหาทำผิดพลาดเสมอ และถ้าผิดพลาดผลที่เกิดขึ้นคือ ต้องถูกประเมิน ต้องไปยื่นเพิ่มเติม เสียภาษี ค่าปรับ เงินเพิ่ม เสียเงินจนผู้ประกอบการต้องปวดหัว และเกิดความเครียด จนกลัวเรื่องภาษีไปหมด

                                คราวนี้มาทำความเข้าใจเรื่องภาษีหัก ณ . ที่จ่ายกันหน่อย  ในเรื่องภาษีหัก ณ. ที่จ่าย ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ. ที่จ่าย คือ บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล  ที่เป็นผู้จ่ายเงินได้  ต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องทำการหักภาษี ณ. ที่จ่ายไว้เสมอ ถ้าถามว่า เงินที่หักภาษี ณ. ที่จ่ายนี้เป็นเงินอะไรในทางภาษี คำตอบคือเป็นเงินภาษีรายได้ของผู้ถูกหักภาษี(ผู้มีรายได้)นั้นเอง    ที่เมื่อกลางปี  สิ้นปี  ครบรอบบัญชี แล้ว        ผู้มีรายได้ต้องไปยื่นแบบเสียภาษีต่อกรมสรรพกร     และหากคำนวณแล้วไม่มีภาษีต้องเสีย   หรือภาษีสุทธิน้อยกว่าภาษีหัก ณ. ที่จ่ายไว้       ท่านก็ไม่ต้องเสียเงินชำระภาษีอีก       ในขณะเดียวกันถ้ามีภาษีหัก ณ. ที่จ่ายมากกว่าภาษีที่ต้องชำระเมื่อคำนวณแล้ว    ท่านก็จะสามารถขอคืนภาษีได้ครับ      แต่ท่านต้องยื่นแบบขอคืนให้ถูกต้อง     แต่ถ้าท่านรวยมากไม่ขอคืนภาษี   ก็เท่ากับว่าท่านทำความดียกเงินคืนนั้นให้ประเทศครับ      ดังนี้เมื่อผู้มีรายได้ถูกผู้จ่ายเงินได้ หักภาษี ณ. ที่จ่ายไว้แล้ว   ผู้มีรายได้ต้องเก็บใบหัก ณ. ที่จ่ายไว้ครับ และที่สำคัญควรตรวจดูชื่อ สกุล ที่อยู่ต้องให้ตรงกับทะเบียนบ้านทุกตัวอักษร (เวลารับเงินได้  ควรจดชื่อ นามสกุล ที่อยู่ให้ผู้จ่ายเงินได้ จะได้ไม่ผิดพลาด) และหากรายการใดผิดพลาดจะใช้ไม่ได้ครับ และถ้าข้อความผิดไม่ต้องตกใจ    รีบกลับไปให้ผู้จ่ายเงินได้ออกใบหักภาษี ณ. ที่จ่ายให้ใหม่โดยทันที ครับ

                                ส่วนในปัญหา เงินได้ใดต้องถูกหักภาษี ณ. ที่จ่ายบ้าง   และถ้าถูกหักมีการหักอย่างไร  หรือมีอัตราเท่าใด    วิธีการคำนวณในแต่ละประเภทรายได้ต้องทำอย่างไรนั้น  ผู้จ่ายเงินได้ ต้องมีหน้าที่หัก ณ. ที่จ่ายในเงินได้ดังต่อไปนี้

มาตรา 50 ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวิธีดังต่อไปนี้
    (1)
ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ให้คูณเงินได้พึงประเมินที่จ่ายด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย เพื่อให้ได้จำนวนเงินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี แล้วคำนวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48 เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้หารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น
    
ถ้าการหารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่ายตามความในวรรคก่อนไม่ลงตัว เหลือเศษเท่าใดให้เพิ่มเงินเท่าจำนวนที่เหลือเศษนั้นรวมเข้ากับเงินภาษีที่จะต้องหักไว้ครั้งสุดท้ายในปีนั้น เพื่อให้ยอดเงินภาษีที่หักรวมทั้งปีเท่าจำนวนภาษีที่จะต้องเสียทั้งปี

 

( พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502 ใช้บังคับ 5 พ.ย. 2502 เป็นต้นไป )
( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.16/2530 )
(
ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.96/2543 )
(
ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.115/2545 )
(
ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.120/2545 )

    ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ซึ่งเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ซึ่งได้คำนวณจ่ายจากระยะเวลาที่ทำงาน และได้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ให้คำนวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48(5) เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น
    
ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) นอกจากที่ระบุไว้ในวรรคสาม ที่จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้คำนวณหักในอันตราร้อยละ 15.0 ของเงินได้

 

( พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใช้บังคับ 1 ม.ค. 2535 เป็นต้นไป )
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45) )

    (2) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) และ (4) ให้คำนวณหักตามอัตราภาษีเงินได้ เว้นแต่

         (ก) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) และ (4) นอกจากที่ระบุไว้ใน (ข)(ค)(ง) และ (จ) ที่จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ 15.0 ของเงินได้

 

( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 270 ) พ.ศ. 2537 )
(
ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 377) พ.ศ. 2544 )

         (ข) ในกรณีเงินได้พึงประเมินที่ระบุในมาตรา 48(3) (ก) และ(ค) ให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ 15.0 ของเงินได้       

 

( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 290) พ.ศ. 2538 )

         (ค) ในกรณีเงินได้พึงประเมินที่ระบุในมาตรา 48(3) (ข) ให้ถือว่าผู้ออกตั๋วเงิน ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือนิติบุคคลผู้โอนตั๋วเงินหรือตราสารดังกล่าว ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามส่วนนี้เป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน และให้เรียกเก็บภาษีเงินได้จากผู้มีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 15.0 ของเงินได้ และให้ถือว่าภาษีที่เรียกเก็บนั้นเป็นภาษีที่หักไว้
         (
ง) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) (ก) ที่มิได้ระบุใน (ข) และ (ค) แห่งมาตรานี้ ถ้าผู้จ่ายเงินได้มิใช่เป็นนิติบุคคล และจ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ไม่ต้องหักภาษีตามมาตรานี้
         (
จ) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) (ข) ให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ 10.0 ของเงินได้

 

( พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใช้บังคับ 1 ม.ค. 2535 เป็นต้นไป)
( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 262) พ.ศ. 2536 )
(
ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 270) พ.ศ. 2537 )
( ดูคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 20/2533 )
( ดูคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 21/2533 )
(
ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.119/2545 )
(
ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.122/2545 )

    (3) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) และ (6) ที่จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ 15.0 ของเงินได้

 

( พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใช้บังคับ 1 ม.ค.2535 เป็นต้นไป )

    (4) นอกจากกรณีตาม (5) ในกรณีผู้จ่ายเงินตามมาตรานี้เป็นรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6) (7) หรือ (8) แต่ไม่รวมถึงการจ่ายค่าซื้อพืชผลทางการเกษตรให้กับผู้รับรายหนึ่ง ๆ มีจำนวนรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึง 10,000 บาทก็ดี ให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ 1 ของยอดเงินได้พึงประเมิน แต่เฉพาะเงินได้ในการประกวดหรือแข่งขัน ให้คำนวณหักตามอัตราภาษีเงินได้

 

( พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2527 ใช้บังคับสำหรับเงินได้ปีภาษี 2528 เป็นต้นไป )
(
ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.120/2545 )

    (5) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) เฉพาะที่จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งขายอสังหาริมทรัพย์ ให้คำนวณหักดังต่อไปนี้

         (ก) สำหรับอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา ให้คำนวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48(4) (ก) เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น
         (
ข) สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นนอกจาก (ก) ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แล้วคำนวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48(4) (ข) เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น

 

( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 165 ) พ.ศ. 2529 )
(
ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2544 )

    (6) ในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้ผู้โอนหักภาษีตามเกณฑ์ใน (5) โดยถือว่าผู้โอนเป็นผู้จ่ายเงินได้

 

( พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2525 ใช้บังคับ 27 ก.พ. 2525 เป็นต้นไป )
( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป.117/2545 )
(
ดูคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป.130/2546 )

 

 

    มาตรา 50 ทวิ ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้หักไว้แล้วในปีภาษีให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายสองฉบับ มีข้อความตรงกันในกรณีและตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้
    (1)
ในกรณีตามมาตรา 3 เตรส ให้ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
    (2)
ในกรณีตามมาตรา 50(1) ให้ออกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดจากปีภาษี หรือภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายออกจากงานในระหว่างปีภาษี
    (3)
ในกรณีตามมาตรา 50(2) (3) หรือ (4) ให้ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
    
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ใช้ตามแบบที่อธิบดีกำหนด
    
อธิบดีมีอำนาจยกเว้นการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ในกรณีที่เห็นสมควร

 

( พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 ใช้บังคับ 31 ธ.ค. 2521 เป็นต้นไป )
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 9) )
(
ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 62) )
(
ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 100) )
(
ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 131) )

 

 

                                                                             บทความวิชาการ:ทนายศิริ วสุสิริกุล
SAHANETI LAW ACCOUNTING DETECTIVE OFFICE

สำนักงานบัญชี สำนักงานทนายความ SAHANETI LAW ACCOUNTING DETECTIVE OFFICE article
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรพุทธศักราช 2481 article
ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น มาตรา 1-มาตรา 4 ทศ article
ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 5-มาตรา13 article
ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร มาตรา 13 ทวิ-มาตรา 13 อัฏฐ article
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน มาตรา 14-16 article
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน ส่วน 1 การยื่นรายการและการเสียภาษีอากร มาตรา 17 - มาตรา 17 จัตวา article
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน ส่วน 2 การอุทธรณ์ มาตรา 28-34 article
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน ส่วน 3 บทกำหนดโทษ มาตรา 35 - มาตรา 37 ทวิ article
หมวด 3 ภาษีเงินได้ ส่วน 1 ข้อความทั่วไป มาตรา 38-39 article
หมวด 3 ภาษีเงินได้ ส่วน 2 การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา มาตรา 40-64 article
หมวด 3 ภาษีเงินได้ ส่วน 3 การเก็บภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มาตรา 65-76 ตรี article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 1 ข้อความทั่วไป มาตรา 77-77/5 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 2 ความรับผิดในการเสียภาษี มาตรา 78-78/3 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 3 ฐานภาษี มาตรา 79-79/7 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 4 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 80-80/2 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 5 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 81-81/3 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 6 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและการคำนวณภาษี มาตรา 82-82/18 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 7 การยื่นแบบและการชำระภาษี มาตรา 83-83/10 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 8 เครคิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 84-84/4 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 9 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 85-85/19 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 10 ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ มาตรา 86-86/14 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 11 การจัดทำรายงานและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสาร มาตรา 87-87/3 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 12 อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน มาตรา 88-88/6 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 13 เบี้ยปรับ - เงินเพิ่ม มาตรา 89-89/2 article
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วน 14 บทกำหนดโทษ มาตรา 90-90/5 article
หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ มาตรา 91-91/21 article
หมวด 5 ภาษีป้าย (ยกเลิก) article
หมวด 6 อากรแสตมป์ มาตรา 103 article
หมวด 6 อากรแสตมป์ ส่วน 1 การเสียอากร มาตรา 104-112 article
หมวด 6 อากรแสตมป์ ส่วน 2 เบ็ดเตล็ด มาตรา 113-123 article
หมวด 6 อากรแสตมป์ ส่วน 3 บทลงโทษ มาตรา 124-129 article
หมวด 7 อากรมหรสพ (ยกเลิก) article
ลักษณะ 3 ภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิก) article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 455)พ.ศ. 2549 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 454)พ.ศ. 2549 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 453)พ.ศ. 2549 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 452)พ.ศ. 2549 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 451)พ.ศ. 2549 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 450)พ.ศ. 2549 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 449)พ.ศ. 2549 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 448)พ.ศ. 2549 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 447)พ.ศ. 2548 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 446)พ.ศ. 2548 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 445)พ.ศ. 2548 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 444)พ.ศ. 2548 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 443)พ.ศ.2548 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 442)พ.ศ. 2548 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 441)พ.ศ. 2548 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 440)พ.ศ. 2548 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 439)พ.ศ. 2548 article
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 438)พ.ศ. 2548 article
ประกาศกระทรวงการคลังทั่วไป article
ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน article
ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม article
ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรทั่วไป article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีการค้า article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ article
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ article
ประกาศกรมสรรพากร article
ข้อหารือภาษีอากรกับอธิบดีกรมสรรพากร article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 153/2549เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 152/2549เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 151/2549เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 150/2549เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 149/2549เรื่อง มอบหมายให้สั่งและดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณางดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม บางกรณี article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 148/2548เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.147/2548เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.146/2548เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาตการอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.145/2548เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.144/2548เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร article
กฎกระทรวงฉบับที่ 259 (พ.ศ. 2549)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร article
กฎกระทรวงฉบับที่ 258 (พ.ศ. 2549)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร article
กฎกระทรวงฉบับที่ 257 (พ.ศ. 2549)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร article
กฎกระทรวงฉบับที่ 256 (พ.ศ. 2548)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร article
กฎกระทรวงฉบับที่ 255 (พ.ศ. 2548)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร article
กฎกระทรวงฉบับที่ 254 (พ.ศ. 2548)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร article
กฎกระทรวงฉบับที่ 253 (พ.ศ. 2548)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร article
กฎกระทรวงฉบับที่ 252 (พ.ศ. 2548)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร article
กฎกระทรวงฉบับที่ 251(พ.ศ. 2548 )ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ article
กฎกระทรวงฉบับที่ 250 (พ.ศ. 2548)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร article
กฎกระทรวงฉบับที่ 249 (พ.ศ. 2548)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร article
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 article
เกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชี และประกาศนียบัตรทางการบัญชีและรายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชี ของสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี article
ผู้ที่แจ้งเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ต้องสมัครสมาชิก หรือ ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2548 article
ข้อสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต article
ข้อสงสัยการขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 article
ประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกบช. เรื่องมาตรฐานการบัญชี article
ประกาศ มาตรฐานการสอบบัญชีและผู้ทำบัญชี article
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีพ.ศ.2547 article
คำชี้แจง ประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2544) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนของผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต article
ปฏิทินการยื่นภาษีในแต่ละเดือนในแบบภาษีต่างๆทั้งปี article
มาตรฐานการทำบัญชี งบดุลบัญชี article
หลักเกณฑ์สถานประกอบการต้องจัดทำบัญชีและงบการเงินบัญชีที่ต้องจัดทำ article
การตอบข้อหารือของสรรพากร ต้องทำอย่างไร และเมื่อตอบมาแล้วมีผลทางกฎหมายอย่างไร article
เงินได้อะไรบ้างไม่ต้องเสียภาษี article
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คืออะไร และใช้หักค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไร article
สถานที่บริการจดทะเบียนธุรกิจ(ทะเบียนพาณิชย์,ห้างหุ้นส่วนและบริษัท) articlebulletทนายศิริ วสุสิริกุล Mr. Siri Wasusirikul 081-6434418 ผู้อำนวยการสำนักงาน WEBMASTER
bulletสำนักงาน สหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ สมัครสมาชิกที่ปรึกษาสำนักงาน
bulletรวมย่อคำบรรยายสอบเนติภาค ๑ และภาค ๒ และเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
bulletสมัครสอบงานราชการ ทุนเรียนต่อ กับสำนักงาน ก.พ.
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรมสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อ่านรายละเอียดที่นี่
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรม 1 ปี เพื่อรับใบอนุญาตวิชาชีพทนายความกับสภาทนายความอ่านที่นี่
bulletสมัครสอบผู้พิพากษา และวงการตุลาการ
bulletสมัครสอบอัยการ และอื่นๆ
dot
เว็บเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
dot
bulletฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก(พระราชกรณียกิจ)
bulletเว็บรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในหลวง
bulletสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
bulletมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
bulletศาสนา:พระพุทธศาสนา
bulletศาสนา:มุสลิม
bulletศาสนา:คริสต์
bulletศาสนา:พุทธทาสภิกขุ
bulletรวมเว็บมูลนิธิ
bulletบทสวดมนต์ รวมบทคาถา รวมลิงค์ธรรม ฟังวิทยุธรรม บทสวดคาถาชินบัญชร(MP3)
bulletเว็บดนตรีไทย(อนุรักษ์ ข้อมูล สอน)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia.org(ENGLISH)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia (ภาคภาษาไทย)
dot
เว็บค้นหากฎหมาย:ศาล:หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletเว็บค้นกฎหมายthaijustice.com/
bulletค้นหากฎหมายกับ lawonline
bulletค้นหากฎหมายกับ lawyerthai
bulletค้นหากฎหมายทุกฉบับ ฟรี
bulletค้นหาข้อมูลกฎหมายกับlawwebservice
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลอาญา
bulletศาลอาญากรุงเทพใต้
bulletศาลอาญาธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแขวงพระนครเหนือ
bulletศาลแขวงพระนครใต้
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletรัฐสภา
bulletกกต.
bulletผังเมือง
bulletกรมที่ดิน
bulletสำนักงาน ปปช.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบังคับคดี
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกรมศุลกากร
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์บุคคล
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletimmigration.go.th
bulletค้นหาทะเบียนบุคคล กับkhonthai
dot
เว็บโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บยอดนิยม
dot
bulletAIS
bulletTRUE
bulletDTAC
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL
bulletPANTIP.COM
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletteenee.com
bulletthaicool.com
bulletเว็บแฟชั่น FTV.com
bullettop100.teenee.com
bulletSex สุขภาพ สมุนไพร ลดความอ้วน
bulletadult.truehits.net
bulletเว็บจัดอันดับ truehits
bulletสแกนไวรัสบน PC ฟรี
bulletโปรแกรมกำจัดไวรัส ฟรี
bulletแปลศัพท์อังกฤษ-ไทย บนหน้าเว็บอย่างง่าย
bulletthaigoodweb ดาวโหลดเครื่องมือทำเว็บไซด์มากมาย
bulletรวมแหล่งโปรแกรม Download ที่น่าใช้ มากมายที่นี่
bulletเว็บหางาน jobbees.com
bulletเว็บซ่อมโทรศัพท์มือถือ mydrmobile.com
bulletเว็บสอนและแนะนำเรื่องเพศศึกษา SEX MUST SAY
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletthailandfranchising.com
bullet.thaiware.com(แหล่งรวมSoftwares)
bulletการบินไทย
bulletนกแอร์
bulletแอร์เอเชีย
bulletรถไฟ
bulletบขส.
bulletเว็บUBC
bulletเว็บ gmember
bulletTV 3
bulletTV 5
bulletTV 7
bulletTV 9
bulletnationchannel
dot
เว็บกีฬา
dot
bulletกีฬา SIAM SPORT
bulletthailandsportsonline
bulletskysports
bulletespn
bulletuspgatour
dot
เว็บภาพยนต์
dot
bulletโรงภาพยนต์ major cineplex
bulletโรงภาพยนต์ EGV
bulletโรงภาพยนต์SF
bullet20th cenjury fox
bulletwarnerbros
bullethollywood
dot
เว็บข่าว หนังสือพิมพ์
dot
bulletข่าว BBC
bulletข่าว usa
bulletข่าว.aljazeera
bulletcbsnews
bulletGOOGLE NEWS
bulletด่วน! พิเศษ : รวมข่าวทุกสื่อในเว็บเดียว
bulletรวมข่าวในรอบวันทุกสื่อกับSANOOK
bulletVoice of America ภาคภาษาไทยและต่างประเทศ
dot
เว็บ T V Clip vdo
dot
bulletClip Jabchai
bulletClip youtube
bulletClip metacafe
bulletClip video.google.
bulletClip joke.deedeejang
bulletClip sodazaa.
bulletClip tv .sanook.
bulletT V Clip .thaicool.
bulletT V .mcot. (ช่อง 9)
bulletT V .trueworld
bulletดู TV ไทย-ต่างประเทศ Fashion-TV นางแบบ สวยๆ ไม่มีในเมืองไทย
bulletT V .maxnettv.
bullet.adintrend.com


พระเครื่อง:รวมเว็บพระเครื่องมากมาย และบทความเกี่ยวกับความรู้การบูชาพระเครื่องอย่างไรให้ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย คลิ้กที่นี่:
กรมอุตุนิยมวิทยา:รายงานอากาศประจำวัน ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์ อากาศการบิน และอื่นๆ มากมาย
ปืน:รวมเว็บปืนมากมาย และบทความเกี่ยวกับการมี ใช้ ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการกีฬาอย่างถูกกฎหมาย คลิ้กที่รูป
ข่าว อสมท.: คลิปข่าว ภาพ เสียง ล่าสุด  ทุกนาทีที่มีช่าว
ฟังเสียงสดจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ และรายการย้อนหลัง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.