ReadyPlanet.com
dot dot
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ article

พระราชบัญญัติ

สุรา

พ.ศ. ๒๔๙๓

                  

 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสุรา

 

พระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาจึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓”

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกกฎหมายภาษีชั้นใน จุลศักราช ๑๒๔๙ พระราชบัญญัติภาษีชั้นในเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชบัญญัติแก้ไขภาษีชั้นใน พุทธศักราช๒๔๕๙ พระราชบัญญัติภาษีชั้นในเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๖๐ พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช  ๒๔๖๗ พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๔๖๙ พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ (ฉบับที่ ๒) พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕ และพระราชบัญญัติภาษีชั้นใน (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๖

 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

“อธิบดี”  หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้ทำการแทน

“เจ้าพนักงานสรรพสามิต”  หมายความว่า เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้มีอำนาจและหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า เจ้าพนักงานสรรพสามิตและผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้มีอำนาจและหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

“สุรา”  หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้ว สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา

“สุราแช่”  หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย

“สุรากลั่น”  หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย

“เชื้อสุรา”  หมายความว่า แป้งเชื้อสุรา แป้งข้าวหมักหรือเชื้อใดๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือของเหลวอื่นแล้วสามารถทำให้เกิดแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำสุราได้

 

หมวด ๑

การทำสุราและการนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร

                       

 

มาตรา ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทำสุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสำหรับทำสุราไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี

การออกใบอนุญาตให้ทำสุราสำหรับใช้ในบ้านเรือน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

มาตรา ๕ ทวิ  ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา ต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดว่าด้วยกรรมวิธีเกี่ยวกับการทำสุรา การใช้วัตถุดิบ ระยะเวลาและวิธีการเก็บสุรา ชนิดของสุราและแรงแอลกอฮอล์ จำนวนสุราที่ให้ทำและขายในท้องที่ที่กำหนด

 

มาตรา ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดนำสุราเกินกว่าหนึ่งลิตรเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต

การนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า อธิบดีมีอำนาจผ่อนผันให้นำเข้ามาได้ ตามจำนวนและทางด่านศุลกากรที่อธิบดีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต

บทบัญญัติในมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ทำการตามหน้าที่ผู้ขนส่งโดยสุจริต

 

หมวด ๒

ภาษีสุรา

                       

 

มาตรา ๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรานอกจากทำสุราสำหรับใช้ในบ้านเรือนต้องเสียภาษีสำหรับสุราที่ทำได้ก่อนขนสุราออกจากโรงงานตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง การเสียภาษีให้กระทำโดยการปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุสุราในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีจะกำหนดวิธีการเสียภาษีโดยวิธีอื่นโดยออกเป็นกฎกระทรวงก็ได้

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราส่งสุราที่ตนทำในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราอาจขอยกเว้นภาษีสุรา สำหรับสุราที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนั้นได้ โดยต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขอและการยกเว้นภาษีสุรา การเก็บและการขนสุราดังกล่าวออกจากโรงงานสุราเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสุราหรือภาชนะบรรจุสุราตามมาตรา ๒๒ ให้ผู้ได้รับอนุญาตปิดแสตมป์สุราใหม่ที่ภาชนะบรรจุสุราโดยไม่ต้องเสียภาษีอีก

 

มาตรา ๗ ทวิ  ในกรณีที่มีกฎกระทรวงกำหนดวิธีการเสียภาษีโดยวิธีอื่นนอกจากวิธีการปิดแสตมป์สุราตามมาตรา ๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

 

มาตรา ๗ ตรี  กฎกระทรวงกำหนดวิธีการเสียภาษีโดยวิธีอื่นนอกจากวิธีการปิดแสตมป์สุราตามมาตรา ๗ ไม่กระทบกระเทือนการเสียภาษีสุราที่ได้กระทำโดยวิธีปิดแสตมป์สุราไปแล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ

บรรดาแสตมป์สุราที่ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราซื้อไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ และยังมิได้ใช้ปิดภาชนะบรรจุสุราให้ใช้เป็นเครดิตในการเสียภาษีสุราได้โดยวิธีส่งคืนแสตมป์สุราดังกล่าว

 

มาตรา ๘  ผู้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องเสียภาษีสุราโดยปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุสุราตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เว้นแต่สุรานั้นมีปริมาณไม่เกินหนึ่งลิตร และได้เปิดภาชนะที่บรรจุแล้ว การปิดแสตมป์สุราจะต้องปิดก่อนขนผ่านด่านศุลกากร แต่อธิบดีจะอนุญาตให้นำไปปิด ณ สถานที่อื่น ในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราตามความในมาตรา ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะใหม่อีกกึ่งหนึ่ง

 

มาตรา ๘ ทวิ  (ยกเลิก)

 

มาตรา ๘ ตรี  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เสียภาษีสุราในอัตราทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ ให้เสียภาษีในอัตราที่คิดเป็นเงินสูงกว่า

 

มาตรา ๘  จัตวา  การเสียภาษีสุราตามมูลค่านั้น ให้ถือมูลค่าตาม (๑) และ (๒) โดยให้รวมภาษีสุราที่พึงต้องชำระด้วย ดังนี้

(๑)  ในกรณีสุราที่ทำในราชอาณาจักร ให้ถือตามราคาขาย ณ โรงงานสุรา

ในกรณีไม่มีราคาขาย ณ โรงงานสุรา หรือราคาขาย ณ โรงงานสุรา ดังกล่าวมีหลายราคา ให้ถือตามราคาที่อธิบดีประกาศ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศมูลค่าของสุราที่ทำในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี โดยกำหนดจากราคาขาย ณ โรงงานสุราในตลาดปกติได้

(๒)  ในกรณีสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ.ของสุราบวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาแต่ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กำหนดในหมวด ๔ ลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร

ในกรณีที่ผู้นำเข้าได้รับยกเว้นหรือลดอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น ให้นำอากรขาเข้าซึ่งได้รับยกเว้นหรือลดอัตราดังกล่าวมารวมในการคำนวณมูลค่าตาม (๒) ด้วย

ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ตาม (๒) ได้แก่ราคาสินค้าที่บวกด้วยค่าประกันภัยและค่าขนส่งถึงด่านศุลกากรในราชอาณาจักร ทั้งนี้ เว้นแต่

(ก)  ในกรณีที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศให้ราคาในท้องตลาดสำหรับสุราประเภทใดประเภทหนึ่งที่ต้องเสียอากรตามราคาเป็นรายเฉลี่ย ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ให้ถือราคานั้นเป็นราคาสุราในการคำนวณราคา ซี.ไอ.เอฟ.

(ข)  ในกรณีที่เจ้าพนักงานศุลกากรประเมินราคาเพื่อเสียอากรขาเข้าใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ถือราคานั้นเป็นราคาสุราในการคำนวณราคา ซี.ไอ.เอฟ.

 

มาตรา ๘ เบญจ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา แจ้งราคาขาย ณ โรงงานสุราต่ออธิบดีตามแบบและภายในระยะเวลาที่อธิบดีกำหนด

 

มาตรา ๘ ฉ ในกรณีสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีจะประกาศกำหนดให้กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีเพื่อกรมสรรพสามิตก็ได้

 

มาตรา ๙  การปิดแสตมป์สุราจะเป็นการสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ปิดครบถ้วนตามอัตราและได้ขีดฆ่าแสตมป์นั้นแล้ว

การปิดและขีดฆ่าแสตมป์สุราให้เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

มาตรา ๑๐  ผู้ส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักรมีสิทธิได้รับคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งออกไปนั้น โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

มาตรา ๑๐ ทวิ  สุราที่ได้รับยกเว้นภาษีสุราหรือได้คืนค่าภาษีสุราถ้านำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ผู้นำเข้าเสียภาษีสุราตามอัตราเดียวกับผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราและให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง

 

มาตรา ๑๑  สุราซึ่งได้ทำการขนออกจากโรงงานสุราที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเจ้าของพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจอธิบดีได้ว่า ได้แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มต่อไป และได้ส่งคืนโรงงานสุราโดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง เจ้าของสุรานั้นมีสิทธิที่จะได้รับคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งคืนนั้น

 

หมวด ๓

การใช้และการขนสุรา

                       

 

มาตรา ๑๒  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้สุราทำของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต

บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การใช้สุราในการปรุงยาตามใบสั่งของแพทย์

 

มาตาม ๑๓  ห้ามมิให้ผู้ใดทำการขนสุราที่ยังมิได้เสียภาษีโดยถูกต้องออกจากโรงงานสุรา เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี

 

มาตรา ๑๔  ห้ามมิให้ผู้ใดทำการขนสุราตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตขนสุราจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต หรือสำหรับกรณีขนสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรจากเจ้าพนักงานศุลกากร หรือเป็นสุราชนิดที่ได้มีกฎกระทรวงยกเว้นให้ทำการขนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตขนสุรา

ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องนำใบอนุญาตขนสุรากำกับไปกับสุราที่ขนด้วย

 

มาตรา ๑๕  ผู้ใดทำการขนสุราที่ทำในราชอาณาจักรเกินกว่าหนึ่งลิตร แต่ไม่ถึงสิบลิตรเข้าในหรือออกนอกเขตท้องที่ที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต  ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้โดยสารทำการขนสุราโดยยานพาหนะสาธารณะที่รับส่งคนโดยสารเป็นปกติผ่านเขตท้องที่ที่กำหนดนั้น หรือเป็นสุราชนิดที่ได้มีกฎกระทรวงยกเว้นให้ทำการขนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตขนสุรา

ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องนำใบอนุญาตขนสุรากำกับไปกับสุราที่ขนด้วย

 

มาตรา ๑๖  ให้อธิบดีมีอำนาจอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ขายสุราประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ ออกหนังสือสำคัญสำหรับการขนสุราออกจากสถานที่ขายสุราของตนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด หนังสือสำคัญเช่นว่านี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นใบอนุญาตขนสุราดังกล่าวในมาตรา ๑๔ ตามเงื่อนไขนั้น

 

หมวด ๔

การขายสุรา

                  

 

มาตรา ๑๗  ห้ามมิให้ผู้ใดขายสุราหรือนำสุราออกแสดงเพื่อขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

มาตรา ๑๘  บทบัญญัติในมาตรา ๑๗ มิให้ใช้บังคับแก่

(๑)  การขายสุราทั้งหมดในคราวเดียวภายใต้ความควบคุมของเจ้าพนักงานสรรพสามิต ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

(๒)  การขายในการบังคับคดี

(๓)  การขายโดยคำสั่งของอธิบดีกรมศุลกากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

 

มาตรา ๑๙  ใบอนุญาตขายสุรามี ๗ ประเภท คือ

ประเภทที่ ๑  สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป

ประเภทที่ ๒  สำหรับการขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป

ประเภทที่ ๓  สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร

ประเภทที่ ๔  สำหรับการขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร

ประเภทที่ ๕  สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตรเพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกินสิบวัน

ประเภทที่ ๖  สำหรับการขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกินสิบวัน

ประเภทที่ ๗  สำหรับการขายสุราครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร เพื่อดื่มภายในสมาคมหรือสโมสร

 

มาตรา ๑๙ ทวิ  ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๔ ตามมาตรา ๑๙ ให้ออกให้แก่ผู้ทำการขายเร่ได้ด้วย

การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ในการนี้จะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราปฏิบัติด้วยก็ได้

ใบอนุญาตขายสุราที่ออกตามวรรคสอง ให้ถือเป็นใบอนุญาตขนสุราสำหรับใช้กำกับสุราที่นำไปขายเร่นั้นด้วย

 

มาตรา ๒๐  ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ หรือประเภทที่ ๔ จะขายสุรา ได้แต่เฉพาะภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

มาตรา ๒๑  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ เก็บหรือรักษาสุราประเภทที่ได้รับอนุญาตให้ขายไว้ ณ ที่อื่น นอกจากที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

มาตรา ๒๒  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ ทำการเปลี่ยนแปลงสุรา โดยเอาสุราอื่นใด หรือน้ำ หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือปนลงหรือเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต และทำต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

ถ้าปรากฏว่า สุราที่มีอยู่ในความครอบครองของผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวในวรรคก่อนเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งมิได้เป็นไปตามธรรมชาติ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้นั้นทำการเปลี่ยนแปลงสุรา

 

มาตรา ๒๓  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ ถึงประเภทที่ ๗ ทำการเปลี่ยนแปลงสุรา โดยเอาสุราอื่นใด หรือน้ำ หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือปนลงหรือเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา เว้นแต่ผู้ซื้อได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงสุราเพื่อดื่มในขณะนั้น

ถ้าปรากฏว่าสุราที่มีอยู่ในความครอบครองของผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวในวรรคก่อนเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งมิได้เป็นไปตามธรรมชาติ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นทำการเปลี่ยนแปลงสุรา

 

หมวด ๕

เชื้อสุรา

                       

 

มาตรา ๒๔  ห้ามมิให้ผู้ใดทำหรือขายเชื้อสุรา เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

มาตรา ๒๕  ห้ามมิให้ผู้ใดมีเชื้อสุราไว้ในครอบครองเว้นแต่จะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามความในมาตรา ๒๔ หรือเป็นผู้ซื้อ หรือได้มาจากผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว

 

หมวด ๖

เบ็ดเตล็ด

                  

 

มาตรา ๒๖  ใบอนุญาตซึ่งออกตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๔ ให้ใช้ได้เฉพาะในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องแสดงใบอนุญาตนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย

การเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตก็ดี การโอนใบอนุญาตเช่นว่านี้ก็ดี จะทำได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

มาตรา ๒๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำสุราตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตขายสุราตามมาตรา ๑๙ ประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ หรือประเภทที่ ๓ หรือได้รับใบอนุญาตให้ใช้สุราตามมาตรา ๑๒ หรือได้รับใบอนุญาตให้ทำหรือขายเชื้อสุราตามมาตรา ๒๔ จะต้องทำบัญชีประจำวันและบัญชีงบเดือนแสดงจำนวนสุราหรือเชื้อสุรา และยื่นบัญชีงบเดือนต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตามแบบและกำหนดเวลาที่อธิบดีกำหนด

บัญชีประจำวันจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ซึ่งได้รับใบอนุญาต

การทำบัญชีงบเดือนมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓

 

มาตรา ๒๘  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจโรงงานสุราที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือสถานที่ของผู้ได้รับอนุญาตให้ทำหรือขาย หรือเก็บสุรา หรือเชื้อสุรา หรือสินค้าอื่นใดที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ในเวลาทำการ

 

มาตรา ๒๙  เพื่อประโยชน์ในการจับกุมและปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

หมวด ๗

บทกำหนดโทษ

                  

 

มาตรา ๓๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้าได้ขายสุราที่ทำขึ้นนั้นด้วย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าเป็นการทำสุราแช่ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท

 

มาตรา ๓๑  ผู้ใดขาย หรือนำออกแสดงเพื่อขาย ซึ่งสุราที่รู้ว่าทำขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา ๕ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

 

มาตรา ๓๒  ผู้ใดซื้อ หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสุราที่รู้ว่าทำขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา ๕ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท แต่ถ้าสุรานั้นเป็นสุรากลั่นมีปริมาณต่ำกว่าหนึ่งลิตร หรือเป็นสุราแช่มีปริมาณต่ำกว่าสิบลิตร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท

มาตรา ๓๒ ทวิ  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕ ทวิ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

 

มาตรา ๓๓  ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสุราที่รู้ว่าต้องปิดแสตมป์สุราแต่มิได้ปิดแสตมป์สุรา หรือปิดแสตมป์สุราไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปิดแสตมป์สุราตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสี่เท่าของภาษีตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าลิตรละหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เศษของลิตรให้ถือเป็นหนึ่งลิตร

 

มาตรา ๓๓ ทวิ  ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายโดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสุราที่ได้รับยกเว้นภาษีสุราตามมาตรา ๗ วรรคสอง หรือสุราที่มีสิทธิได้รับคืนค่าภาษีสุรา และสุรานั้นได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วตามมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสี่เท่าของภาษีสุราตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าลิตรละหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เศษของลิตรให้ถือเป็นหนึ่งลิตร

 

มาตรา ๓๓ ตรี  ผู้ใดขาย มีไว้เพื่อขาย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่รู้ว่าต้องเสียภาษีตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๗ แต่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสี่เท่าของภาษีสุราตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าลิตรละหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เศษของลิตรให้ถือเป็นหนึ่งลิตร

 

มาตรา ๓๔  ผู้ใดซื้อหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่ต้องปิดแสตมป์สุราแต่มิได้ปิดแสตมป์สุรา หรือปิดแสตมป์สุราไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปิดแสตมป์สุราตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้โดยไม่สุจริต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองเท่าของภาษีสุราตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าลิตรละห้าสิบบาท

เศษของลิตรให้ถือเป็นหนึ่งลิตร

 

มาตรา ๓๔ ทวิ  ผู้ใดซื้อหรือมีไว้ในครอบครองโดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสุราที่ได้รับยกเว้นภาษีสุราตามมาตรา ๗ วรรคสอง หรือสุราที่มีสิทธิได้รับคืนค่าภาษีสุราและสุรานั้นได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ตามมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองเท่าของภาษีสุราตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าลิตรละห้าสิบบาท

เศษของลิตรให้ถือเป็นหนึ่งลิตร

 

มาตรา ๓๔ ตรี  ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับวิธีการเสียภาษีที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ถ้าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง เป็นกรณีไม่เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาหรือวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่เท่าของภาษีสุราตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา ๓๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

 

มาตรา ๓๕ ทวิ  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

 

มาตรา ๓๖  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘ หรือมาตรา ๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

 

มาตรา ๓๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๖ วรรคแรก ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

 

มาตรา ๓๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

 

มาตรา ๓๘ ทว  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ หรือ มาตรา ๑๕ มีความผิดต้องระวางโทษปรับตามปริมาณน้ำสุราที่ทำการขน ในอัตราลิตรละ ๑๐ บาท เศษของลิตรให้ถือเป็นหนึ่งลิตร

มาตรา ๓๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสี่เท่าของภาษีสุราตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา ๔๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ ถ้าสุรานั้นเป็นสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท ถ้าสุรานั้นเป็นสุราที่ทำขึ้นในราชอาณาจักร มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

 

มาตรา ๔๐ ทวิ  ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราทำการขายสุราไม่ตรงตามประเภทใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานออกให้ตามมาตรา ๑๙ หรือผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราซื้อสุราจากผู้ไม่มีสิทธิขายได้โดยชอบด้วยกฎหมาย มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท

 

มาตรา ๔๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าสิบบาท

 

มาตรา ๔๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

 

มาตรา ๔๒ ทวิ  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท

 

มาตรา ๔๓  ผู้ใดทำบัญชีไม่ถูกต้องตามความจริง หรือไม่ทำบัญชีแสดงจำนวนสุราหรือเชื้อสุราตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

ผู้ใดยื่นบัญชีแสดงจำนวนสุราหรือเชื้อสุราตามมาตรา ๒๗ อันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา ๔๓ ทวิ  ผู้ใดไม่แจ้งราคาขายตามมาตรา ๘ เบญจ หรือแจ้งราคาขายดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ผู้ใดแจ้งราคาขายสุราตามมาตรา ๘ เบญจ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา ๔๔  ผู้ใดมีแสตมป์สุราซึ่งรู้อยู่ว่าเป็นแสตมป์ปลอม หรือมีแสตมป์สุราที่ใช้แล้วไว้ในครอบครองเพื่อใช้อีกหรือเพื่อค้า หรือนำแสตมป์สุราที่ใช้แล้วมาใช้อีก มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา ๔๔ ทวิ  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีอำนาจเปรียบเทียบได้

 

มาตรา ๔๕  บรรดาสุรา เชื้อสุรา และสินค้าที่ทำด้วยสุรา ที่ได้ทำนำ เข้ามาในราชอาณาจักร ขายหรือมีไว้ในครอบครอง อันเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนภาชนะที่ใส่สิ่งของดังกล่าว รวมทั้งภาชนะและเครื่องกลั่นสำหรับทำสุราให้ริบเป็นของกรมสรรพสามิต

 

มาตรา ๔๖  ผู้ได้รับอนุญาตซึ่งกระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ หรือข้อกำหนดในกฎกระทรวง หรือข้อกำหนดในใบอนุญาต เจ้าพนักงานสรรพสามิตหรืออธิบดีผู้ออกใบอนุญาต แล้วแต่กรณี มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดไม่เกินครั้งละ ๖ เดือน หรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้

 

หมวด ๘

การรักษาพระราชบัญญัติ

                  

 

มาตรา ๔๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง

(๑)  กำหนดชนิดของสุรา อัตราภาษีสุรา ลักษณะของแสตมป์สุรา และอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้

(๒)  ลดหย่อนหรืองดเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตขายสุราหรือใบอนุญาตให้ทำหรือขายเชื้อสุรา

(๓)  ลดหย่อนหรืองดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา

(ก)  สำหรับสุราของผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญา หรือความตกลงกับต่างประเทศ หรือทางการทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

สุราที่ได้รับลดหย่อนหรืองดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราตามวรรคหนึ่ง หากโอนไปเป็นของผู้ไม่มีเอกสิทธิ์ หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ต้องเสียภาษี

แต่ถ้าเป็นสุราที่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์นำมาบริจาคให้แก่องค์การสาธารณกุศลโดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ให้งดเว้นไม่เรียกเก็บภาษี

(ข)  สำหรับสุราที่นำไปทำการแปลงสภาพ หรือที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรมตามวิธีการที่อธิบดีกำหนด

(๔)  กำหนดวิธีการ เงื่อนไขและข้อกำหนด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรี

สำนักงาน สหเนติ ทนายความ บัญชี นักสืบ

ทนายความ สำนักงานสหเนติทนายความ รับว่าความอรรถคดี,คดีมรดก,คดีฟ้องหย่า,คดียาเสพติด,คดีลิขสิทธิ์,คดีเวนคืนที่ดิน,คดีภาษี,คดีปกครอง,ยื่นขอฟื้นฟูกิจการในคดีล้มละลายและบริหารแผน,VISA,WORK PERMIT,จดทะเบียนสมรสคนต่างด้าว article
บัญชี สำนักงานสหเนติ การบัญชี รับทำบัญชี,ตรวจสอบบัญชี,จดทะเบียนบริษัท,ทำโครงการธุรกิจเพื่อขอกู้เงิน,หาแหล่งเงินกู้,ซื้อ-ขายที่ดิน บ้าน,ลิขสิทธิ์,เครื่องหมายการค้า,สิทธิบัตร article
นักสืบ,จับตามหมายจับ,ชู้สาว,ประกันตัวผู้ต้องหา จำเลย ในคดีอาญา,วางประกันในคดีแพ่ง,หลักเกณฑ์ศาลในการให้ประกันตัวในคดีอาญา article
กฎหมาย ทนายความ ค้นหากฎหมาย ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ ตัวอย่างคำฟ้อง อุทธรณ์ ฎีกา คำให้การ คำร้อง คำแถลง คำขอ คำบอกกล่าว คำคัดค้าน คำเบิกความ คำบอกกล่าวทนายความ article
สำนักกฎหมาย แจก ฟรี ! แบบสัญญาต่างๆ หนังสือมอบอำนาจ ยินยอม โอนหุ้น พินัยกรรม อื่นๆมากมาย เชิญท่าน COPY แล้วนำไป PASTE ใน WORD FILE แล้วใช้งานได้ทันที article
สำนักงานทนายความ ฟรี ฟรี : ข่าวกฎหมายออกใหม่ ประกาศศาล,เขตศาล,คำร้อง,หน่วยงานวงการยุติธรรม,เบอร์โทรศัพท์ ,ข้อมูลทางกฎหมาย ,บทความทางกฎหมายอีกมากมาย article
"วันระพี"“พระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย” พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ article
การตีความกฎหมายไทยพร้อมด้วยเทคนิคการเรียนกฎหมายด้วยตนเอง article
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเกิด มีชีวิต ตาย สมรส หย่า และอื่นๆ article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 1 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 2 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 3 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 4 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 5 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 6 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 7 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 8 article
เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 9 article
คดีประวัติศาสตร์:ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 3 กกต. 4 ปี โดยไม่รอการลงโทษ article
เขตอำนาจศาลปกครอง article
เขตอำนาจศาลทหารทั่วราชอาณาจักร article
การยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลง article
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานวงการยุติธรรม article
ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกากับกฎหมายทุกฉบับ article
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1356-1755 article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1012-1355 article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 608-1011 article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 302-607 article
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1-302 article
ประมวลกฎหมายอาญา article
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 266-323 article
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 160-265 article
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 83-160 article
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 1-83 article
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 article
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ article
พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ article
พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ article
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ article
พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ article
พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ article
พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ article
พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ article
พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ article
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ article
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ article
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ article
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 article
พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 article
พระราชบัญญัติภาพยนต์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ article
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ article
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ article
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ article
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน article
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ article
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ article
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ article
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ article
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ article
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ article
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ article
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ article
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ article
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒ article
พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ article
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ article
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ article
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ article
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ article
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ article
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ article
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ article
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ article
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ article
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด article
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ article
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ article
พระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ article
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ article
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ article
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าพุทธศักราช ๒๔๗๔ article
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ article
พระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ article
พระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ article
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓ article
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ article
พระราชบัญญัติ คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ article
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2541 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ.2542 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2541 article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2541 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพ.ศ. 2539 article
พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 article
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 article
พระราชบัญญิว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ article
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา article
คำฟ้องล้มละลาย article
คำฟ้องฟ้องนิติบุคคลให้ล้มละลาย article
คำฟ้องความผิดต่อร่างกาย.ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และต่อเสรีภาพ article
คำฟ้องความผิดโกงเจ้าหนี้ article
คำฟ้องคดีแพ่ง เงินกู้ยืม ธนาคาร......... article
คำฟ้องคดีอาญา (พ.ร.บ.เช็ค . ใหม่) article
คำฟ้องความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา article
คำฟ้อง ความผิดบุกรุก article
คำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ article
คำฟ้องคดีจ้างทำของ article
คำฟ้อง คดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย article
คำฟ้องคดีลิขสิทธิ์ article
คำฟ้อง เรียกเงินตามเช็ค article
คำฟ้องบัตรเครดิต article
คำฟ้องคดีแรงงาน article
คำฟ้องตั๋วเงิน article
คำฟ้องผิดสัญญากู้ยืมเงิน ค้ำประกัน article
คำฟ้องสัญญากู้ยืมเรียกค่าเสียหาย article
คำฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย-เรียกค่าเสียหาย article
คำให้การจำเลย article
คำให้การคดีล้มละลาย article
คำให้การและฟ้องแย้งคดีจ้างทำของ article
คำให้การจำเลยและฟ้องแย้ง article
ตัวอย่างคำให้การ article
คำให้การพยานโจทก์(บันทึกคำให้การฉบับศาลบันทึกที่ทนายความทำส่งศาลแทนศาล) article
ตัวอย่างคำเบิกความ ความผิดตาม พรบ. เช็ค (ใหม่) article
คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนคำพิพากษา article
คำร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน article
ร้องขอสัญชาติไทย article
คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก กรณีไม่มีพินัยกรรม article
คำร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญ article
คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์ article
คำร้องขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ article
ผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก กรณีมีพินัยกรรม article
คำร้องขอเป็นผู้อนุบาล article
คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน article
คำร้องขอครอบครองปรปักษ์ article
คำร้องขอทุเลาการบังคับคดี article
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง article
คำร้องขอเดินเผชิญสืบ article
คำร้องขอเลื่อนคดี article
คำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ article
คำร้องขอถอนการยึดทรัพย์ article
คำร้องขอให้ทำการขายทอดตลาด article
คำร้องขอให้รอการขายทอดตลาด article
คำร้องของดการขายทอดตลาด article
คำร้องของดการบังคับคดีและเพิกถอนการยึดทรัพย์ article
คำร้องขอแถลงคัดค้านการร้องขัดทรัพย์ article
คำร้องขัดทรัพย์ article
คำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ article
คำร้องขอตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี article
ตัวอย่างคำร้องเผชิญสืบพยานบุคคล article
ตัวอย่างคำร้องขอเลื่อนพิจารณาคดี article
ตัวอย่างคำร้องขอถอนจากการเป็นทนายความ article
คำร้องขอรวมสำนวนพิจารณาคดี article
ตัวอย่างคำร้องขอยืมสำนวน article
ตัวอย่างคำร้องหมายเรียกพยานเอกสารข้ามเขต article
คำร้องขอศาลออกหมายเรียกพยานเอกสาร article
ตัวอย่างคำร้องขอศาลชี้ขาดข้อกฎหมายก่อนศาลมีคำพิพากษา article
ตัวอย่างคำร้องขอเพิ่มเติมคำให้การ article
ตัวอย่างคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง article
ตัวอย่างคำร้องถอนฟ้อง article
คำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การ article
คำร้องขยายเวลายื่นคำให้การ article
คำร้องให้ศาลสั่งจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ article
คำร้องขอส่งหมายข้ามเขต article
คำร้องขอส่งหมายเรียกโดยประกาศหนังสือพิมพ์ article
คำร้องขอยื่นฟ้องคดีอย่างคนอนาถา article
คำร้อง ขอไต่สวนฉุกเฉิน article
คำร้อง ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนคำพิพากษา article
คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลพิพากษา article
คำแถลงการดำเนินคดีภาษีอากร article
คำแถลงขอคัดหรือรับรองเอกสาร article
คำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติม article
คำแถลง (ขอคัดรับรองคำพิพากษา) article
คำแถลงคัดค้านคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ article
คำแถลงขอออกคำบังคับ article
คำแถลงขอรับเงินค่าธรรมเนียมที่ศาลสั่งคืน article
คำแถลงขอรับเอกสารคืน article
คำแถลงขอรับเอกสารคืน article
คำแถลงขอคัดรับรองคำพิพากษา article
คำแถลงคัดค้านคำสั่งระหว่างพิจารณา article
ตัวอย่างคำแถลงคัดสำเนาคำเบิกความ article
คำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติม article
คำแถลงยืนยันที่อยู่จำเลย article
ตัวอย่างคำคัดค้านยื่นฟ้องอนาถา article
คำขอหมายเรียกพยานบุคคล article
คำขอ (ขอให้ศาลหมายเรียกพยาน) article
ตัวอย่างคำขอหมายเรียกพยานบุคคล article
คำบอกกล่าวขอถอนฟ้อง(ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ) article
หนังสือบอกกล่าวขอให้ชำระหนี้เงินกู้ article
หนังสือบอกกล่าวขอให้ชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาค้ำประกัน article
หนังสือบอกกล่าวขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน article
หนังสือบอกกล่าวบอกเลิกสัญญาเช่า article
แบบพินัยกรรม article
แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม 2549-2552 article
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 article
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน article
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้ง article
ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการปฏิบัติของสรรพากร ศุลกากร จะไปฟ้องศาลภาษีอากรได้หรือไม่ และมีวิธีการฟ้องร้องอย่างไร article
ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการปฏิบัติของส่วนราชการ จะไปฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ และมีวิธีการฟ้องร้องอย่างไร article
ถูกหมิ่นประมาท เสียชื่อเสียง รายได้หด งานไม่มีใครจ้าง ถูกเลิกจ้าง สังคมรังเกียจ เล่นการเมืองไม่ได้ จะฟ้องศาลอย่างไร article
สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา ในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาล article
กฎหมายและข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ article
กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน article
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ article
คำแนะนำเรื่องการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน articlebulletทนายศิริ วสุสิริกุล Mr. Siri Wasusirikul 081-6434418 ผู้อำนวยการสำนักงาน WEBMASTER
bulletสำนักงาน สหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ สมัครสมาชิกที่ปรึกษาสำนักงาน
bulletรวมย่อคำบรรยายสอบเนติภาค ๑ และภาค ๒ และเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
bulletสมัครสอบงานราชการ ทุนเรียนต่อ กับสำนักงาน ก.พ.
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรมสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อ่านรายละเอียดที่นี่
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรม 1 ปี เพื่อรับใบอนุญาตวิชาชีพทนายความกับสภาทนายความอ่านที่นี่
bulletสมัครสอบผู้พิพากษา และวงการตุลาการ
bulletสมัครสอบอัยการ และอื่นๆ
dot
เว็บเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
dot
bulletฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก(พระราชกรณียกิจ)
bulletเว็บรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในหลวง
bulletสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
bulletมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
bulletศาสนา:พระพุทธศาสนา
bulletศาสนา:มุสลิม
bulletศาสนา:คริสต์
bulletศาสนา:พุทธทาสภิกขุ
bulletรวมเว็บมูลนิธิ
bulletบทสวดมนต์ รวมบทคาถา รวมลิงค์ธรรม ฟังวิทยุธรรม บทสวดคาถาชินบัญชร(MP3)
bulletเว็บดนตรีไทย(อนุรักษ์ ข้อมูล สอน)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia.org(ENGLISH)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia (ภาคภาษาไทย)
dot
เว็บค้นหากฎหมาย:ศาล:หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletเว็บค้นกฎหมายthaijustice.com/
bulletค้นหากฎหมายกับ lawonline
bulletค้นหากฎหมายกับ lawyerthai
bulletค้นหากฎหมายทุกฉบับ ฟรี
bulletค้นหาข้อมูลกฎหมายกับlawwebservice
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลอาญา
bulletศาลอาญากรุงเทพใต้
bulletศาลอาญาธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแขวงพระนครเหนือ
bulletศาลแขวงพระนครใต้
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletรัฐสภา
bulletกกต.
bulletผังเมือง
bulletกรมที่ดิน
bulletสำนักงาน ปปช.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบังคับคดี
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกรมศุลกากร
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์บุคคล
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletimmigration.go.th
bulletค้นหาทะเบียนบุคคล กับkhonthai
dot
เว็บโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บยอดนิยม
dot
bulletAIS
bulletTRUE
bulletDTAC
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL
bulletPANTIP.COM
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletteenee.com
bulletthaicool.com
bulletเว็บแฟชั่น FTV.com
bullettop100.teenee.com
bulletSex สุขภาพ สมุนไพร ลดความอ้วน
bulletadult.truehits.net
bulletเว็บจัดอันดับ truehits
bulletสแกนไวรัสบน PC ฟรี
bulletโปรแกรมกำจัดไวรัส ฟรี
bulletแปลศัพท์อังกฤษ-ไทย บนหน้าเว็บอย่างง่าย
bulletthaigoodweb ดาวโหลดเครื่องมือทำเว็บไซด์มากมาย
bulletรวมแหล่งโปรแกรม Download ที่น่าใช้ มากมายที่นี่
bulletเว็บหางาน jobbees.com
bulletเว็บซ่อมโทรศัพท์มือถือ mydrmobile.com
bulletเว็บสอนและแนะนำเรื่องเพศศึกษา SEX MUST SAY
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletthailandfranchising.com
bullet.thaiware.com(แหล่งรวมSoftwares)
bulletการบินไทย
bulletนกแอร์
bulletแอร์เอเชีย
bulletรถไฟ
bulletบขส.
bulletเว็บUBC
bulletเว็บ gmember
bulletTV 3
bulletTV 5
bulletTV 7
bulletTV 9
bulletnationchannel
dot
เว็บกีฬา
dot
bulletกีฬา SIAM SPORT
bulletthailandsportsonline
bulletskysports
bulletespn
bulletuspgatour
dot
เว็บภาพยนต์
dot
bulletโรงภาพยนต์ major cineplex
bulletโรงภาพยนต์ EGV
bulletโรงภาพยนต์SF
bullet20th cenjury fox
bulletwarnerbros
bullethollywood
dot
เว็บข่าว หนังสือพิมพ์
dot
bulletข่าว BBC
bulletข่าว usa
bulletข่าว.aljazeera
bulletcbsnews
bulletGOOGLE NEWS
bulletด่วน! พิเศษ : รวมข่าวทุกสื่อในเว็บเดียว
bulletรวมข่าวในรอบวันทุกสื่อกับSANOOK
bulletVoice of America ภาคภาษาไทยและต่างประเทศ
dot
เว็บ T V Clip vdo
dot
bulletClip Jabchai
bulletClip youtube
bulletClip metacafe
bulletClip video.google.
bulletClip joke.deedeejang
bulletClip sodazaa.
bulletClip tv .sanook.
bulletT V Clip .thaicool.
bulletT V .mcot. (ช่อง 9)
bulletT V .trueworld
bulletดู TV ไทย-ต่างประเทศ Fashion-TV นางแบบ สวยๆ ไม่มีในเมืองไทย
bulletT V .maxnettv.
bullet.adintrend.com


พระเครื่อง:รวมเว็บพระเครื่องมากมาย และบทความเกี่ยวกับความรู้การบูชาพระเครื่องอย่างไรให้ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย คลิ้กที่นี่:
กรมอุตุนิยมวิทยา:รายงานอากาศประจำวัน ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์ อากาศการบิน และอื่นๆ มากมาย
ปืน:รวมเว็บปืนมากมาย และบทความเกี่ยวกับการมี ใช้ ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการกีฬาอย่างถูกกฎหมาย คลิ้กที่รูป
ข่าว อสมท.: คลิปข่าว ภาพ เสียง ล่าสุด  ทุกนาทีที่มีช่าว
ฟังเสียงสดจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ และรายการย้อนหลัง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.