ReadyPlanet.com
dot dot
บทกำหนดโทษ เมื่อนายจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่นเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ไม่จ่ายค่าจ้าง(เงินเดือนและค่าจ้าง) ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ฯลฯ article

บทกำหนดโทษ     เมื่อนายจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่นเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ไม่จ่ายค่าจ้าง(เงินเดือนและค่าจ้าง)  ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ฯลฯ

      เมื่อปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (1)

การเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ

      ในกรณีที่ได้มีการพิจารณาและปรากฏหลักฐานโดยแน่ชัดแล้วว่าได้มีการกระทำที่ฝ่าฝืนจากบทบัญญัติที่กฎหมายได้กำหนดไว้ คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อธิบดีกรรมตำรวจหรือผู้แทนและอัยการสูงสุดหรือผู้แทน มีสิทธิที่จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับได้     ตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควรแต่ไม่เกินไปกว่าอัตราโทษตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าวมาแล้ว

อำนาจของเจ้าหน้าที่ตามขอบเขตของกฎหมาย

    ในกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย     ในปัจจุบันนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และยังได้กำหนดให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังนี้คือ

อำนาจในการตรวจสอบ และเรียนพยานหลักฐาน

   พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ทำงานเพื่อตรวจตราสอบถามข้อเท็จจริง และมีอำนาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง รวมทั้งให้ส่งหลักฐานหรือเอกสารต่าง ๆ ได้ ผู้ใดขัดขืนถือว่าเป็นความผิดฐานขัดขวางเจ้าพนักงานหรือฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานแล้วแต่กรณี

อำนาจในการให้คำเตือน

    เมื่อปรากฏว่านายจ้างได้มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้เป็นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงาน พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจที่จะให้คำเตือนแก่นายจ้างเพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติการให้ถูกต้องตามคำเตือนได้ให้ว่า โดยกำหนดระยะเวลาที่จะให้นายจ้างปฏิบัติตามคำเตือนนั้น ๆ ก่อนที่จะดำเนินการลงโทษให้เป็นไปตามกฎหมายก็ได้

เป็นทนายความดำเนินคดีให้ลูกจ้าง

      ในกรณีที่ลูกจ้างยากจนและคดีมีมูล กฎหมายกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ มีอำนาจกระทำการเป็นทนายความดำเนินคดีให้ลูกจ้างซึ่งมีข้อพิพาทแรงงานกับนายจ้างได้ เมื่อแจ้งให้ศาลทราบแล้วจะมีอำนาจอำเนินคดีได้ตลอดถึงศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา

การดำเนินการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

     เมื่อนายจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่นเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ไม่จ่ายค่าจ้าง(เงินเดือนและค่าจ้าง)  ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ฯลฯ สามารถดำเนินการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้โดย

เจ้าหน้าที่พบการกระทำความผิดเอง หรือลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

      เจ้าหน้าที่ผู้พบการกระทำความผิดจะให้คำเตือน ให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าว ถ้านายจ้างไม่ปฏิบัติตามภายในกำหนด จึงจะดำเนินคดีอาญากับนายจ้าง โดยส่งเรื่องให้นิติกรดำเนินการเรียกนายจ้างมาพบและแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบ ถ้านายจ้างยอมรับสภาพความผิดและยินยอมให้เปรียบเทียบ (พร้อมทั้งนัดชำระเงินด้วยในกรณีที่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินต่าง ๆ ตามกฎหมาย นิติกรจะได้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กรมแรงงาน) เปรียบเทียบ    ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ จึงมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ไม่เกินสองหมื่นบาทในความผิดแต่ละข้อหา และถ้านายจ้างเป็นนิติบุคคล คณะกรรมการจะทำการเปรียบเทียบปรับทั้งแก่นิติบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตลอดจนผู้ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนเรียงตัวเป็นแต่ละบุคคล

    เมื่อคณะกรรมการมีมติให้เปรียบเทียบปรับนายจ้าง และนายจ้างชำระค่าปรับแล้วคดีอาญาเป็นอันยุติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37

   แต่ถ้านายจ้างไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือยินยอมให้เปรียบเทียบ แต่ไม่นำค่าปรับมาชำระภายในกำหนด นิติกรจะดำเนินคดีอาญาต่อนายจ้างทางพนักงานสอบสวนต่อไปซึ่งพนักงานสอบสวนจะได้ดำเนินการสอบสวน ซึ่งพนักงานสอบสวนจะต้องส่งเรื่องกลับมาให้คณะกรรมการเปรียบเทียบทำการเปรียบเทียบปรับ พนักงานสอบสวนจะทำการเปรียบเทียบปรับเองไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการออกหมายจับไปแล้ว พนักงานสอบสวนจึงจะดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป โดยไม่ต้องส่งเรื่องกลับมายังคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ

   แต่ถ้าเป็นการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในส่วนภูมิภาค ลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนั้น ๆ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พบการกระทำผิดประจำสำนักงานนั้น ๆ จะให้คำเตือนให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้านายจ้างไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะดำเนินคดีอาญาต่อนายจ้าง โดยเป็นผู้แจ้งข้อกล่าวหาต่อนายจ้าง หากนายจ้างยินยอมรับสารภาพในข้อที่กล่าวหา และยินยอมให้เปรียบเทียบ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะส่งเรื่องให้กองงนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำเสนอคณะกรรมการทำการเปรียบเทียบพร้อมเรื่องเดิมคืนไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนั้น ๆ เพื่อแจ้งให้นายจ้างนำค่าปรับมาชำระภายในกำหนดต่อไป ถ้านายจ้างนำค่าปรับมาชำระคดีอาญาก็เป็นอันเลิกกัน แต่ถ้านายจ้างไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนด  พนักงานเจ้าของเรื่องจะเป็นผู้ไปดำเนินคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนต่อไป

   แต่ถ้าลูกจ้านายจ้างหรือบุคคลอื่นได้ไปร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งเรื่องไปยังกองนิติการ สำหรับส่วนกลาง หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสำหรับส่วนภูมิภาคเพื่อดำเนินการในชั้นเปรียบเทียบก่อนโดยให้ผู้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเป็นผู้ถือหนังสือแจ้งนั้นไป

การยื่นฟ้องศาลแรงงาน  ถ้านายจ้างไม่ประสงค์ที่จะร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างก็มีสิทธิที่จะดำเนินการร้องเรียน หรือยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานได้  เมื่อปรากฏว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยจะยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานกลางซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดที่โจทก์หรือจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่โดยตรงเลยก็ได้  ซึ่งศาลจังหวัดจะรับฟ้องไว้แล้วแจ้งให้ศาลแรงงานกลางออกไปนั่งพิจารณาพิพากษาคดี    ศาลจังหวัดนั้น ๆ เอง การดำเนินคดีในศาลแรงงานนี้ไม่จำเป็นต้องมีทนายความและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิน

   แต่การใช้สิทธิร้องเรียนต่อศาลแรงงานโดยตรง แทนการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนั้น กระทำได้ในเรื่องอื่น ๆ เว้นแต่การใช้สิทธิเรื่องเงินทดแทนจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เสียก่อนจึงจะไป ใช้สิทธิทางศาลแรงงานได้ มิฉะนั้นศาลจะไม่รับฟ้อง
บริษัท ศูนย์ทนายความทั่วไทย จำกัด

นักสืบ
ทนาย article
ฟ้องคดีหย่า อำนาจปกครองบุตร สินสมรส คดีแพ่ง คดีอาญา ปกครอง ภาษี ลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร article
บทความแนะนำความรู้ทางกฎหมายที่น่าสนใจ article
แรงงาน ข้อปฏิบัติที่น่าสนใจ article
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
ยกย่อง 'พระเจ้าอยู่หัว' พระมหากษัตริย์ของโลก article
สุนทรพจน์ นาย โคฟี อานัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ในพระราชพิธีมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณ article
พระราชประวัติและพระประวัติของพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมาทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพร้อมข้อมูลประเทศและความสัมพันธ์ทวีภาคีกับประเทศไทย article
ปวงชนมหาศาลกึกก้อง article
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ article
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบต่อพสกนิกรชาวไทยเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี article
'ในหลวง' ให้ยึด คุณธรรม 4 ประการ article
รับฟังเสียงสด ของ“ในหลวง” ตรัส ทรงปีติยินดี พสกนิกรรวมใจถวายพระพร และอื่นๆมากมาย article
รูปในหลวงจากสำนักพระราชวัง ท่านสามารถโหลดไปได้ เป็นรูปมีความละเอียดสูง article
รูปในหลวงหาดูยากในต่างแดน article
รูปในหลวงอีกมากมาย จุใจ ใหม่ล่าสุด เชิญเลือกชมดู article
กษัตริย์นักพัฒนาประชาธิปไตย ในมุมมอง article
พระราชกรณียกิจ และงานในส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
จุดพลุ 7 article
จุดพลุ 6 article
จุดพลุ 5 article
จุดพลุ 4 article
จุดพลุ 3 article
จุดพลุ 2 article
จุดพลุ 1 article
จุดเทียนชัย / จุดพลุ article
รูปซุ้มต่างๆ article
รูปในหลวงฉลองครองสิริราชย์สมบัติ ครบ 60 ปี article
บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช(คลิ้กฟังเพลงได้) article
เศรษฐกิจแบบพอเพียงคืออะไร และเป็นอย่างไร article
บทเพลงพระราชนิพนธ์(คลิ้กฟังได้) article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 1 article
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พระราชทานพรปีใหม่ พร้อม ส.ค.ส. ๒๕๔๙ article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 2 article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 3 article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 4 article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 5 article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 6 article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบรอบ ๖๐ ปี (1) article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบรอบ ๖๐ ปี (2) article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบรอบ ๖๐ ปี (3) article
สมเด็จพระบรมฯ ทรงรับเสด็จสมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น(ข่าวผู้จัดการออนไลน์) article
รูปในหลวง : King of Hearts :HM the King calls for unity, kindness, compassionon Nam report(News:TheNation) article
25 พระราชวงศ์ จารึกโลก ถวายพระพรชัย(ข่าวไทยรัฐ) article
ต้องการฟ้องหย่า แบ่งทรัพย์สินก่อนและหลังหย่า ฟ้องศาลบังคับงดทำนิติกรรมทรัพย์สมรส แยกชู้หรือหญิงอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับสามีตน อำนาจปกครองบุตรก่อนหย่าและหลังหย่า ภรรยาและบุตรเรียกค่าเลี้ยงดูรายเดือน ฟ้องแบ่งมรดก ฟ้องเรียกที่ดินคืนจากการให้ article
ทรัพย์สินระหว่างสามี ภรรยา article
บทวิเคราะห์ทางกฎหมาย เศรษฐกิจ การเมือง/ทนายศิริ วสุสิริกุล นบท. article
ถ้าพรรคไทยรักไทยและประชาธิปัตย์ ถูกยุบพรรคจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร และในทางการเมืองของไทยจะเดินหน้าหรือถอยหลังอย่างไร article
โครงการที่ต้องเวนคืนที่ดินของ กทม.98 โครงการ article
โครงสร้างภาษีของไทย : ความไม่เป็นธรรมที่ควรแก้ไข วัชรพล พุทธรักษา : นิสิตปริญญาโท ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย article
ประกันตัวศาลอาญา:ระเบียบและเงื่อนไขการประกันตัว article
สัมภาษณ์เสน่ห์ จามริก: ปฏิรูปการเมืองไทย "ยิ่งเปลี่ยนแปลง ยิ่งเหมือนเดิม"(อ้างอิง:มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) article
เอฟทีเอ.ไทย-ญี่ปุ่น ทำไมต้องรีบร้อน กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : รวบรวม article
ความเสี่ยงของตุลาการภิวัตน์ และย้อนรอยปฏิญญาฟินแลนด์(อ้างอิง:มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) article
ฉันทามติปักกิ่ง : วิถีเศรษฐกิจที่ไม่อาจเดินตาม :สมเกียรติ ตั้งนโม : อ้างอิง:มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน article
อนาคตเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ของไทย รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ : คณะกรรมการรอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ(อ้างอิง:มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) article
ระบบประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดย ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน articlebulletทนายศิริ วสุสิริกุล Mr. Siri Wasusirikul 081-6434418 ผู้อำนวยการสำนักงาน WEBMASTER
bulletสำนักงาน สหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ สมัครสมาชิกที่ปรึกษาสำนักงาน
bulletรวมย่อคำบรรยายสอบเนติภาค ๑ และภาค ๒ และเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
bulletสมัครสอบงานราชการ ทุนเรียนต่อ กับสำนักงาน ก.พ.
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรมสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อ่านรายละเอียดที่นี่
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรม 1 ปี เพื่อรับใบอนุญาตวิชาชีพทนายความกับสภาทนายความอ่านที่นี่
bulletสมัครสอบผู้พิพากษา และวงการตุลาการ
bulletสมัครสอบอัยการ และอื่นๆ
dot
เว็บเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
dot
bulletฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก(พระราชกรณียกิจ)
bulletเว็บรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในหลวง
bulletสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
bulletมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
bulletศาสนา:พระพุทธศาสนา
bulletศาสนา:มุสลิม
bulletศาสนา:คริสต์
bulletศาสนา:พุทธทาสภิกขุ
bulletรวมเว็บมูลนิธิ
bulletบทสวดมนต์ รวมบทคาถา รวมลิงค์ธรรม ฟังวิทยุธรรม บทสวดคาถาชินบัญชร(MP3)
bulletเว็บดนตรีไทย(อนุรักษ์ ข้อมูล สอน)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia.org(ENGLISH)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia (ภาคภาษาไทย)
dot
เว็บค้นหากฎหมาย:ศาล:หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletเว็บค้นกฎหมายthaijustice.com/
bulletค้นหากฎหมายกับ lawonline
bulletค้นหากฎหมายกับ lawyerthai
bulletค้นหากฎหมายทุกฉบับ ฟรี
bulletค้นหาข้อมูลกฎหมายกับlawwebservice
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลอาญา
bulletศาลอาญากรุงเทพใต้
bulletศาลอาญาธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแขวงพระนครเหนือ
bulletศาลแขวงพระนครใต้
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletรัฐสภา
bulletกกต.
bulletผังเมือง
bulletกรมที่ดิน
bulletสำนักงาน ปปช.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบังคับคดี
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกรมศุลกากร
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์บุคคล
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletimmigration.go.th
bulletค้นหาทะเบียนบุคคล กับkhonthai
dot
เว็บโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บยอดนิยม
dot
bulletAIS
bulletTRUE
bulletDTAC
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL
bulletPANTIP.COM
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletteenee.com
bulletthaicool.com
bulletเว็บแฟชั่น FTV.com
bullettop100.teenee.com
bulletSex สุขภาพ สมุนไพร ลดความอ้วน
bulletadult.truehits.net
bulletเว็บจัดอันดับ truehits
bulletสแกนไวรัสบน PC ฟรี
bulletโปรแกรมกำจัดไวรัส ฟรี
bulletแปลศัพท์อังกฤษ-ไทย บนหน้าเว็บอย่างง่าย
bulletthaigoodweb ดาวโหลดเครื่องมือทำเว็บไซด์มากมาย
bulletรวมแหล่งโปรแกรม Download ที่น่าใช้ มากมายที่นี่
bulletเว็บหางาน jobbees.com
bulletเว็บซ่อมโทรศัพท์มือถือ mydrmobile.com
bulletเว็บสอนและแนะนำเรื่องเพศศึกษา SEX MUST SAY
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletthailandfranchising.com
bullet.thaiware.com(แหล่งรวมSoftwares)
bulletการบินไทย
bulletนกแอร์
bulletแอร์เอเชีย
bulletรถไฟ
bulletบขส.
bulletเว็บUBC
bulletเว็บ gmember
bulletTV 3
bulletTV 5
bulletTV 7
bulletTV 9
bulletnationchannel
dot
เว็บกีฬา
dot
bulletกีฬา SIAM SPORT
bulletthailandsportsonline
bulletskysports
bulletespn
bulletuspgatour
dot
เว็บภาพยนต์
dot
bulletโรงภาพยนต์ major cineplex
bulletโรงภาพยนต์ EGV
bulletโรงภาพยนต์SF
bullet20th cenjury fox
bulletwarnerbros
bullethollywood
dot
เว็บข่าว หนังสือพิมพ์
dot
bulletข่าว BBC
bulletข่าว usa
bulletข่าว.aljazeera
bulletcbsnews
bulletGOOGLE NEWS
bulletด่วน! พิเศษ : รวมข่าวทุกสื่อในเว็บเดียว
bulletรวมข่าวในรอบวันทุกสื่อกับSANOOK
bulletVoice of America ภาคภาษาไทยและต่างประเทศ
dot
เว็บ T V Clip vdo
dot
bulletClip Jabchai
bulletClip youtube
bulletClip metacafe
bulletClip video.google.
bulletClip joke.deedeejang
bulletClip sodazaa.
bulletClip tv .sanook.
bulletT V Clip .thaicool.
bulletT V .mcot. (ช่อง 9)
bulletT V .trueworld
bulletดู TV ไทย-ต่างประเทศ Fashion-TV นางแบบ สวยๆ ไม่มีในเมืองไทย
bulletT V .maxnettv.
bullet.adintrend.com


พระเครื่อง:รวมเว็บพระเครื่องมากมาย และบทความเกี่ยวกับความรู้การบูชาพระเครื่องอย่างไรให้ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย คลิ้กที่นี่:
กรมอุตุนิยมวิทยา:รายงานอากาศประจำวัน ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์ อากาศการบิน และอื่นๆ มากมาย
ปืน:รวมเว็บปืนมากมาย และบทความเกี่ยวกับการมี ใช้ ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการกีฬาอย่างถูกกฎหมาย คลิ้กที่รูป
ข่าว อสมท.: คลิปข่าว ภาพ เสียง ล่าสุด  ทุกนาทีที่มีช่าว
ฟังเสียงสดจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ และรายการย้อนหลัง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.