ReadyPlanet.com
dot dot
มหาวิทยาลัยรามคำแหง article

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติมหาวิทยาลัย

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง : 2514 ถึงปัจจุบัน

1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมาตั้งแต่
พ.ศ.2514 ณ บริเวณที่ดินทั้งหมดประมาณ 300 ไร่เศษ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2514 กำหนดให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา กล่าวคือ ให้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา โดยไม่จำกัดจำนวน และไม่มีการสอบคัดเลือก
นับตั้งแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นในปี 2514 จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 31 ปีแล้ว

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีกระบวนวิชาที่เปิดสอน ในระดับปริญญาตรีประมาณ 1,900 กระบวนวิชา ระดับปริญญาโท 130 กระบวนวิชา จัดการสอนในหลักสูตรระดับอนุปริญญา 23 สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 60 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชาระดับปริญญาโท 30 สาขาวิชา โดยมีคณะวิชาที่รับผิดชอบ 8 คณะ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะรับผิดชอบ การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอีก 1 หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

กล่าวได้ว่า ตลอดระยะเวลา 31 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้พัฒนามาโดยตลอด ทั้งในด้านพัฒนาการวิชาการ พัฒนาสังคม โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในขณะเดียวกันก็พัฒนาไปตามกระแสโลกกภิวัตน์ทางด้านเทคโนโลยี จนปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย อันได้แก่ การสอนทางไกล การเรียนการสอนแบบ e-learning การใช้คอมพิวเตอร์ในทุกระดับ งานด้านบริการและการสอน จนมหาวิทยาลัยได้ก้าวสู่การเป็น e-University ในระดับมาตรฐานสากล

2. เหตุผลที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีสาเหตุมาจากปัญหาการขาดแคลนที่เรียนในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย เพราะมหาวิทยาลัยต่างๆ มีสถานที่เรียนจำกัด ไม่สามารถรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทั้งหมด จึงมีผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ ดังนั้นรัฐจึงจำเป็นต้องจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป

3. คณะ/สำนัก/สถาบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีหน่วยงานในระดับคณะสำนักและสถาบันซึ่งมี หน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาและให้บริการด้านบริหารและวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีดังนี้
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน และบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักและสถาบันต่างๆ ที่บริการด้านบริหารและวิชาการมีดังต่อไปนี้
สำนักงานอธิการบดี สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล สำนักหอสมุดกลาง สำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักพิมพ์ สำนักกีฬา สถาบันคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหงเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันภาษา ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันฝึกอบรม* และกำลังอยู่ในระยะดำเนินการเตรียมการจัดตั้งศูนย์สารนิเทศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

4. รามคำแหง 2 เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนักศึกษาเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาด้านสถานที่เรียนไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้เสนอแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสถานที่เรียนต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งวิทยาเขตขึ้น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2522 ณ บริเวณที่ดินซึ่งมีผู้บริจาคจำนวน 150 ไร่ โดยตั้งอยู่ที่แขวงดอกไม้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ บนถนนสายบางนา ตราด และมหาวิทยาลัยเปิดใช้วิทยาเขตนี้ เมื่อภาค 1 ปีการศึกษา 2527 เป็นต้นมา
สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีโอกาสฟังคำบรรยายที่มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่จำนวนมากทั่วประเทศนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการบรรยายสรุป ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

5. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ในปีการศึกษา 2538 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆ มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต... โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และต่อมา ก็ได้เปิดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มขึ้นอีกในจังหวัดแพร่ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดนครพนม จังหวัดสุโขทัย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดตรัง จังหวัดลพบุรี จังหวัดหนองบัวลำภู ตามลำดับ ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นกระจายการให้บริการการเรียนการสอน และการสอบไปสู่ภูมิภาค ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดดำเนินการสอบไล่ให้แก่นักศึกษาในส่วนภูมิภาค รวม 29 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี นครพนม อำนาจเจริญ อุทัยธานี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ราชบุรี ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา ชุมพร สุโขทัย ศรีสะเกษ ลพบุรี และจังหวัดหนองบัวลำภู

6. การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2538 โดยได้มีการสอนโดยตรงจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ไปสู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ส่วนภูมิภาค 3 จังหวัด คือ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มแรกได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โดยใช้ Video Conferencing System ผ่านดาวเทียมไทยคมในย่านความถี่ C-Band โดยกระจายสัญญาณทิศทางเดียวไปยังสาขาวิทยบริการในส่วนภูมิภาค นักศึกษาที่เรียนอยู่ในห้องเรียนสามารถสอบถามและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านระบบโทรศัพท์ และโทรสารมายังอาจารย์ผู้สอนได้ในปีการศึกษา 2538

ในปีการศึกษา 2539 มหาวิทยาลัยได้ขยายสาขาวิทยบริการฯ เพิ่มขึ้นอีก 3 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดนครพนม มหาวิทยาลัยได้พัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์โดยตรงสู่ห้องเรียนต่างๆ ในระบบ (Direct To Home Broad Casting) ผ่านดาวเทียมไทยคมย่านความถี่ Ku-Band ซึ่งปัจจุบันออกอากาศผ่านทางไทยสกายเคเบิ้ลทีวี ช่อง 10 นอกจากการใช้เทคโนโลยีสื่อสารแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้จัดให้อาจารย์ไปบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดต่างๆ เป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เพื่อให้นักศึกษาในส่วนภูมิภาคได้พบและขอคำปรึกษาจากอาจารย์ได้ วันที่ 3 ตุลาคม 2539 มหาวิทยาลัยก็ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ณ สาขาวิทยบริการ 4 จังหวัด คือ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอำนาจเจริญ

ในการเรียนการสอนปริญญาโทในส่วนภูมิภาคนั้น อาจารย์ผู้สอนจะเดินทางไปสอนที่สาขาวิทยบริการต่างๆ หมุนเวียนกันไปทั้ง 4 จังหวัด เมื่ออาจารย์ไปบรรยายที่สาขาวิทยบริการใดก็ จะทำการถ่ายทอดภาพและเสียงการบรรยายไปยังสาขาวิทยบริการอื่นๆ โดยใช้ Video Conferencing System ผ่านสัญญาณดาวเทียมไปสู่ห้องเรียน ด้วยวิธีนี้จะทำให้นักศึกษาจากทุกสาขาวิทยบริการได้รับฟังการบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยังสามารถสื่อสารโต้ตอบกับนักศึกษาจากทุกสาขาวิทยบริการในลักษณะของการสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) ได้อีกด้วย

หลักสูตรปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ณ สาขาวิทยบริการส่วนภูมิภาคมีทั้งสิ้น 4 หลักสูตรคือ
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทั่วไป
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจ
โดยทั้ง 4 หลักสูตรนี้เปิดสอน ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทั้ง 13 สาขาคือ

1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี
2. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี
3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจิรญ
5. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม
6. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
7. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย
8. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
9. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ
10. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
11. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี
12. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
13. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
14. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอนที่สาขาวิทยบริการในปีการศึกษา 2539 มีทั้งหมด 4 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์
)

ปฏิทินการศึกษา

 
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2549

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2549

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2549

 

อ.   15 ส.ค.  2549   -   จ.  6 พ.ย.  2549

พฤ.   7 ก.ย.   2549 -    ศ.  6 ต.ค.  2549

พฤ.   7 ก.ย.   2549 -    ศ.  6 พ.ย.  2549

จ.     2  ต.ค.  2549   -   จ.  6 พ.ย.  2549

ศ.     3 พ.ย.  2549   -   จ.  6 พ.ย.  2549

รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเตอร์เน็ต

จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์

จำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย

รับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมลงทะเบียนเรียน

ที่มหาวิทยาลัย

 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2549

 

อ.    7 พ.ย.  2549   -   ส.   3  มี.ค.  2550

ศ.  22 ธ.ค. 2549   -  พฤ. 28 ธ.ค.  2549

 

อ.  12 ธ.ค. 2549   -  อา. 17 ธ.ค.  2549

ศ.  29 ธ.ค. 2549 

 

ส.  13 ม.ค. 2550   -  พฤ. 18 ม.ค.  2550

 

 

จ.  22 ม.ค. 2550

อ.  23 ม.ค. 2550   -   พฤ.  1 ก.พ.  2550

อา.   4 มี.ค.2550

จ.    5  มี.ค.2550   -     .31 มี.ค.  2550

อา.  1 เม.ย. 2550

บรรยายในชั้นเรียน

ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2549 ทางโทรศัพท์

ทางอินเตอร์เน็ต และ SMS

ลงทะเบียนสอบซ่อม ของภาค 1/2549 (ไม่งดบรรยาย)

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

ภาค 2/2549 ของนักศึกษาเก่า

ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2549 ของนักศึกษาเก่า และ

นักศึกษาที่ได้สมัครไว้แล้วทางไปรษณีย์ และทาง

อินเตอร์เน็ต โดยใช้สิทธิเทียบโอน

เตรียมสอบซ่อม (งดบรรยาย)

สอบซ่อม ภาค 1/2549

เตรียมสอบไล่ ภาค 2/2549

สอบไล่ภาค 2/2549 (เว้นวันที่ 11, 18, 25 มี.ค. 2550)

วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2549

 

พ.  14 มี.ค.  2550   -   อ. 20  มี.ค.  2550

 

จ.    2 เม.ย. 2550   -     .7   เม.ย.  2550

พ.  21 มี.ค. 2550

จ.    9 เม.ย. 2550   -     .19 พ.ค.  2550

จ.  21 พ.ค. 2550

อ.  22 พ.ค. 2550   -   พฤ.  31 พ.ค.  2550

จ.    1 มิ.ย. 2550

ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2549 ทางโทรศัพท์

ทางอินเตอร์เน็ต และ SMS

ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2549 ที่มหาวิทยาลัย

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

บรรยายในชั้นเรียน

เตรียมสอบไล่ ภาคฤดูร้อน/2549 (งดบรรยาย)

สอบไล่ ภาคฤดูร้อน/2549

วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ตารางสอบไล่ภาค ๒/๒๕๔๙ (มร.๓๐)

ม.ร.30 ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอน พร้อมกับวันและเวลาสอบไล่
ค้นหาข้อมูลตารางเรียน(มร30)
เทอม :   2/2549
รหัสวิชา :  
ชื่อวิชา :  
วันเรียน :  
เวลาเรียน :  
 
 

ข้อแนะนำการใช้เงื่อนไขในการค้นหา
  1.นักศึกษาต้องการค้นหารหัสวิชาที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ที่เหมือนกัน
สามารถใช้เครื่องหมาย * (wildcard) ตามหลัง
ตัวอย่าง ต้องการค้นรหัสวิชาที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า ac หรือ AC
ให้พิมพ์ ac*, AC* ในช่องรหัสวิชา แล้วกดปุ่มแสดงตารางเรียน
  2. นักศึกษาต้องการค้นหารหัสวิชามากกว่า 1 วิชา ให้ใช้ เครื่องหมาย "," (comma)
ตัวอย่างac101*,ct105*,LW201* หรือ ac1*,ct1*,LW2*
  3. นักศึกษาต้องการค้นหาจากชื่อวิชา ที่ขึ้นต้นด้วยข้อความที่เหมือนกัน
โดยใช้เครื่องหมาย * (wildcard) ตามหลังข้อความ
ตัวอย่าง ให้พิมพ์ accounting* หรือ หลักการบัญชี*
ถ้าต้องการค้นหา คำที่ปรากฏอยู่ในชื่อวิชาให้ใส่ * ทั้งหน้าและหลังคำ ๆ นั้น
ตัวอย่าง*accounting * หรือ *หลัการบัญชี* ในช่องชื่อวิชา
  4. นักศึกษาสามารถใช้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ใช้หลายเงื่อนไขร่วมกันได้

คำอธิบายข้อมูลตารางเรียน(มร30)
วันเวลาสอบ :: A หมายถึง คาบเช้า (9:30-12:00) :: B หมายถึง คาบบ่าย (14:00-16.30)
วันเวลาเรียน M หมายถึง เรียนวัน จันทร์
วันเวลาเรียน TU หมายถึง เรียนวัน อังคาร
วันเวลาเรียน W หมายถึง เรียนวัน พุธ
วันเวลาเรียน TH หมายถึง เรียนวัน พฤหัสบดี
วันเวลาเรียน F หมายถึง เรียนวัน ศุกร์

รามคำแหงกับความก้าวหน้าในการเรียนวิชาทางไอที(คอมพิวเตอร์)

Welcome To   RU. e - Learning Center  
" เทคโนโลยีก้าวไกล  ศึกษาได้ไม่จำกัด  สร้างสรรค์โลกทัศน์  พัฒนาสู่สากล "      

      e-Learning  คือการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ ของสื่อผสมแบบดิจิทัล (Digital Multimedia) ทั้งข้อความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว,
เสียง, และ วีดิทัศน์  มาประกอบ เป็น บทเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

   ในยุคแห่งการศึกษาไร้พรมแดน  การเรียนด้วย e-Learning นี้  สามารถเรียนรู้ได้จากทั่ว
ทุกมุมโลก  ทุกเวลา  ทุกสถานที่  และ ทุกๆ คน    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ตระหนักถึงความ
สำคัญของ e-Learning  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติต่อไป   จึงจัดให้บริการ  การ
เรียนการสอนด้วย e-Learning แก่ นักศึกษา   และ ประชาชนทั่วไป ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา
โดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด

ตัวอย่างข้อสอบเก่าวิชากฎหมายชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รวมเพลงมหาวิทยาลัยรามคำแหง article
ภาพถ่ายทางดาวเทียม แสดงภาพมหาวิทยาลัยรามคำแหง article
ข้อแนะนำวิธีเรียนปริญญาตรีกฎหมายที่รามคำแหงให้จบ ภายใน ๔ ปี articlebulletทนายศิริ วสุสิริกุล Mr. Siri Wasusirikul 081-6434418 ผู้อำนวยการสำนักงาน WEBMASTER
bulletสำนักงาน สหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ สมัครสมาชิกที่ปรึกษาสำนักงาน
bulletรวมย่อคำบรรยายสอบเนติภาค ๑ และภาค ๒ และเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
bulletสมัครสอบงานราชการ ทุนเรียนต่อ กับสำนักงาน ก.พ.
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรมสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อ่านรายละเอียดที่นี่
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรม 1 ปี เพื่อรับใบอนุญาตวิชาชีพทนายความกับสภาทนายความอ่านที่นี่
bulletสมัครสอบผู้พิพากษา และวงการตุลาการ
bulletสมัครสอบอัยการ และอื่นๆ
dot
เว็บเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
dot
bulletฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก(พระราชกรณียกิจ)
bulletเว็บรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในหลวง
bulletสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
bulletมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
bulletศาสนา:พระพุทธศาสนา
bulletศาสนา:มุสลิม
bulletศาสนา:คริสต์
bulletศาสนา:พุทธทาสภิกขุ
bulletรวมเว็บมูลนิธิ
bulletบทสวดมนต์ รวมบทคาถา รวมลิงค์ธรรม ฟังวิทยุธรรม บทสวดคาถาชินบัญชร(MP3)
bulletเว็บดนตรีไทย(อนุรักษ์ ข้อมูล สอน)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia.org(ENGLISH)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia (ภาคภาษาไทย)
dot
เว็บค้นหากฎหมาย:ศาล:หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletเว็บค้นกฎหมายthaijustice.com/
bulletค้นหากฎหมายกับ lawonline
bulletค้นหากฎหมายกับ lawyerthai
bulletค้นหากฎหมายทุกฉบับ ฟรี
bulletค้นหาข้อมูลกฎหมายกับlawwebservice
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลอาญา
bulletศาลอาญากรุงเทพใต้
bulletศาลอาญาธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแขวงพระนครเหนือ
bulletศาลแขวงพระนครใต้
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletรัฐสภา
bulletกกต.
bulletผังเมือง
bulletกรมที่ดิน
bulletสำนักงาน ปปช.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบังคับคดี
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกรมศุลกากร
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์บุคคล
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletimmigration.go.th
bulletค้นหาทะเบียนบุคคล กับkhonthai
dot
เว็บโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บยอดนิยม
dot
bulletAIS
bulletTRUE
bulletDTAC
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL
bulletPANTIP.COM
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletteenee.com
bulletthaicool.com
bulletเว็บแฟชั่น FTV.com
bullettop100.teenee.com
bulletSex สุขภาพ สมุนไพร ลดความอ้วน
bulletadult.truehits.net
bulletเว็บจัดอันดับ truehits
bulletสแกนไวรัสบน PC ฟรี
bulletโปรแกรมกำจัดไวรัส ฟรี
bulletแปลศัพท์อังกฤษ-ไทย บนหน้าเว็บอย่างง่าย
bulletthaigoodweb ดาวโหลดเครื่องมือทำเว็บไซด์มากมาย
bulletรวมแหล่งโปรแกรม Download ที่น่าใช้ มากมายที่นี่
bulletเว็บหางาน jobbees.com
bulletเว็บซ่อมโทรศัพท์มือถือ mydrmobile.com
bulletเว็บสอนและแนะนำเรื่องเพศศึกษา SEX MUST SAY
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletthailandfranchising.com
bullet.thaiware.com(แหล่งรวมSoftwares)
bulletการบินไทย
bulletนกแอร์
bulletแอร์เอเชีย
bulletรถไฟ
bulletบขส.
bulletเว็บUBC
bulletเว็บ gmember
bulletTV 3
bulletTV 5
bulletTV 7
bulletTV 9
bulletnationchannel
dot
เว็บกีฬา
dot
bulletกีฬา SIAM SPORT
bulletthailandsportsonline
bulletskysports
bulletespn
bulletuspgatour
dot
เว็บภาพยนต์
dot
bulletโรงภาพยนต์ major cineplex
bulletโรงภาพยนต์ EGV
bulletโรงภาพยนต์SF
bullet20th cenjury fox
bulletwarnerbros
bullethollywood
dot
เว็บข่าว หนังสือพิมพ์
dot
bulletข่าว BBC
bulletข่าว usa
bulletข่าว.aljazeera
bulletcbsnews
bulletGOOGLE NEWS
bulletด่วน! พิเศษ : รวมข่าวทุกสื่อในเว็บเดียว
bulletรวมข่าวในรอบวันทุกสื่อกับSANOOK
bulletVoice of America ภาคภาษาไทยและต่างประเทศ
dot
เว็บ T V Clip vdo
dot
bulletClip Jabchai
bulletClip youtube
bulletClip metacafe
bulletClip video.google.
bulletClip joke.deedeejang
bulletClip sodazaa.
bulletClip tv .sanook.
bulletT V Clip .thaicool.
bulletT V .mcot. (ช่อง 9)
bulletT V .trueworld
bulletดู TV ไทย-ต่างประเทศ Fashion-TV นางแบบ สวยๆ ไม่มีในเมืองไทย
bulletT V .maxnettv.
bullet.adintrend.com


พระเครื่อง:รวมเว็บพระเครื่องมากมาย และบทความเกี่ยวกับความรู้การบูชาพระเครื่องอย่างไรให้ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย คลิ้กที่นี่:
กรมอุตุนิยมวิทยา:รายงานอากาศประจำวัน ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์ อากาศการบิน และอื่นๆ มากมาย
ปืน:รวมเว็บปืนมากมาย และบทความเกี่ยวกับการมี ใช้ ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการกีฬาอย่างถูกกฎหมาย คลิ้กที่รูป
ข่าว อสมท.: คลิปข่าว ภาพ เสียง ล่าสุด  ทุกนาทีที่มีช่าว
ฟังเสียงสดจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ และรายการย้อนหลัง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.