ReadyPlanet.com
dot dot
ประกันตัวศาลอาญา:ระเบียบและเงื่อนไขการประกันตัว article

ประกันตัวศาลอาญา:ระเบียบและเงื่อนไขการประกันตัว

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว

1.  เอกสารของผู้ต้องหา/จำเลย

      บุคคลผู้มีสัญชาติไทย

         -  บัตรจำตัวประชาชนและสำเนา   1  ฉบับ

          -  ทะเบียนบ้านและสำเนา  1  ฉบับ

      กรณีบุคคลต่างชาติ

          -  หนังสือเดินทางและสำเนา  1  ฉบับ

2.  เอกสารของผู้ขอประกัน

          -  บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา  1  ฉบับ

          - ทะเบียนบ้านและสำเนา  1  ฉบับ

  กรณีผู้ขอประกันมีคู่สมรส  (  จดทะเบียนสมรส  )

-          บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาของคู่สมรส  1  ฉบับ

-          ทะเบียนบ้านและสำเนาของคู่สมรส  1  ฉบับ

-          ใบสำคัญแสดงการสมรสและสำเนา  1  ฉบับ

-          หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสและสำเนา  1  ฉบับ

   กรณีผู้ขอประกันเป็นหม้าย

-          ใบมรณะบัตรและสำเนา  1  ฉบับ   หรือ

-          ใบสำคัญการหย่าและสำเนา  1  ฉบับ

3.  เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน

    ใช้โฉนดที่ดินหรือ น.ส. 3 ก หรือ น.ส. 3   หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์

ห้องชุดเป็นหลักประกัน

-          หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน

    ใช้ตำแหน่งข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือทนายความเป็นหลักประกัน 

 (  เฉพาะญาติเท่านั้น  )

-          หนังสือรับรองตำแหน่งและเงินเดือนจากต้นสังกัดซึ่งออกให้ไม่เกิน  30  วัน

-          บัตรประจำตัวข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  บัตรทนายความ

    ใช้พันธบัตรรัฐบาล  สลากออมสิน  หรือสลาก ธ.ก.ส.  เป็นหลักประกัน

-          สลากออมสินหรือสลาก ธ.ก.ส. ต้องมีหนังสือรับรองสลากจากธนาคาร

-          พันธบัตรรัฐบาล  ( ไม่ต้องมีหนังสือรับรอง  )

ใช้สมุดบัญชีเงินฝากประจำ หรือใบรับฝากประจำของธนาคารเป็นหลักประกัน

-          หนังสือรับรองยอดเงินจากธนาคาร พร้อมระบุข้อความว่า “ธนาคารจะ

ไม่ยอมให้ถอนเงินจำนวนดังกล่าวไปจนกว่าจะได้รับคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากศาล ’’

  ใช้กรมธรรม์ประกันอิสรภาพเป็นหลักประกัน

 

-          หนังสือรับรองกรมธรรม์

-          บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหาหรือจำเลย

-          ตารางกรมธรรม์

-          ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลย

 

 

หมายเหตุ  คดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปี อาจได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้อง

วางหลักประกัน 

                                               ขั้นตอนการปล่อยชั่วคราว

 

 

1.  ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีและราคาหลักประกันเบื้องต้น

2.  ยื่นคำร้อง  เอกสารพร้อมหลักประกัน

3.  ติดตามสำนวนคดีจากหน่วยต่างๆ

4.  ตรวจคำร้อง  เอกสารประกอบและหลักประกัน

5.  เสนอคำร้องให้ศาลพิจารณา

6.  ศาลพิจารณาสั่งคำร้อง

7.  แจ้งคำสั่งศาลให้ผู้ขอประกันทราบ

 

การยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจะ

ทราบผลภายในวันที่ยื่น   โดยใช้

เวลาประมาณ  45  นาที

 

                                                เกณฑ์มาตรฐานหลักประกัน

                                      ข้อหา

ราคาประกัน

ให้สินบนเจ้าพนักงาน

90,000

เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ

120,000

หมิ่นประมาท

50,000

ลักทรัพย์

90,000 – 180,000

รับของโจร

90,000 – 180,000

ชิงทรัพย์

150,000 – 500,000

ปล้นทรัพย์

200,000 – 500,000

ทำให้เสียทรัพย์

90,000 – 120,000

ฉ้อโกง

50,000 – 100,000

ยักยอก

90,000

วิ่งราวทรัพย์

90,000 – 200,000

ฟ้องเท็จ

90,000

เบิกความเท็จ

90,000 – 100,000

บุกรุก

90,000

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นสาหัส

120,000 – 150,000

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตาย

180,000 – 200,000

ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

120,000 – 150,000

พยายามฆ่า

300,000

ฆ่าผู้อื่น

500,000

ซ่องโจร

10,000

ข่มขืน

200,000 – 500,000

กรรโชก

90,000 – 100,000

หน่วงเหนี่ยว  กักขัง

80,000 – 90,000

เรียกค่าไถ่

400,000 – 500,000

วางเพลิง

100,000 – 500,000

อนาจาร

120,000 – 500,000

ปลอมเอกสาร

50,000 – 150,000

ปลอมเงินตรา

300,000

พ.ร.บ. อาวุธปืน

100,000 – 200,000

พ.ร.บ. จัดหางาน

200,000

พ.ร.บ. คนเข้าเมือง

30,000 – 100,000

พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์

200,000

พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว

50,000

เป็นธุระจัดหาตาม พ.ร.บ. ค้าประเวณี

120,000 – 500,000

พรากผู้เยาว์

150,000 – 200,000

พ.ร.บ. โรงงาน

100,000 – 150,000

พ.ร.บ. ยา

50,000 – 300,000

พ.ร.บ. ป่าไม้

100,000 – 200,000

ครอบครองยาบ้า – ยาอี

 

1 – 10 เม็ด

10,000

11 – 14 เม็ด

20,000

จำหน่ายยาบ้า – ยาอี

 

1 – 10  เม็ด

350,000

11 – 14 เม็ด

500,000

15 – 50 เม็ด

500,000 – 800,000

51 – 100 เม็ด

800,000

101 – 150 เม็ด

2,000,000

150  เม็ดขึ้นไป

ดุลพินิจของศาล

ครอบครองกัญชา

 

ไม่เกิน 10  กรัม

10,000

11 – 500  กรัม

50,000

501 -1000 กรัม

100,000

1001 กรัมขึ้นไป

ดุลพินิจของศาล

จำหน่ายกัญชา

 

ไม่เกิน 500 กรัม

100,000

501 – 1000 กรัม

200,000

เกิน 1000  กรัม ขึ้นไป

ดุลพินิจของศาลชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดบริษัท ศูนย์ทนายความทั่วไทย จำกัด

นักสืบ
ทนาย article
ฟ้องคดีหย่า อำนาจปกครองบุตร สินสมรส คดีแพ่ง คดีอาญา ปกครอง ภาษี ลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร article
บทความแนะนำความรู้ทางกฎหมายที่น่าสนใจ article
แรงงาน ข้อปฏิบัติที่น่าสนใจ article
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
ยกย่อง 'พระเจ้าอยู่หัว' พระมหากษัตริย์ของโลก article
สุนทรพจน์ นาย โคฟี อานัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ในพระราชพิธีมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณ article
พระราชประวัติและพระประวัติของพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมาทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพร้อมข้อมูลประเทศและความสัมพันธ์ทวีภาคีกับประเทศไทย article
ปวงชนมหาศาลกึกก้อง article
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ article
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบต่อพสกนิกรชาวไทยเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี article
'ในหลวง' ให้ยึด คุณธรรม 4 ประการ article
รับฟังเสียงสด ของ“ในหลวง” ตรัส ทรงปีติยินดี พสกนิกรรวมใจถวายพระพร และอื่นๆมากมาย article
รูปในหลวงจากสำนักพระราชวัง ท่านสามารถโหลดไปได้ เป็นรูปมีความละเอียดสูง article
รูปในหลวงหาดูยากในต่างแดน article
รูปในหลวงอีกมากมาย จุใจ ใหม่ล่าสุด เชิญเลือกชมดู article
กษัตริย์นักพัฒนาประชาธิปไตย ในมุมมอง article
พระราชกรณียกิจ และงานในส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
จุดพลุ 7 article
จุดพลุ 6 article
จุดพลุ 5 article
จุดพลุ 4 article
จุดพลุ 3 article
จุดพลุ 2 article
จุดพลุ 1 article
จุดเทียนชัย / จุดพลุ article
รูปซุ้มต่างๆ article
รูปในหลวงฉลองครองสิริราชย์สมบัติ ครบ 60 ปี article
บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช(คลิ้กฟังเพลงได้) article
เศรษฐกิจแบบพอเพียงคืออะไร และเป็นอย่างไร article
บทเพลงพระราชนิพนธ์(คลิ้กฟังได้) article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 1 article
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พระราชทานพรปีใหม่ พร้อม ส.ค.ส. ๒๕๔๙ article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 2 article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 3 article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 4 article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 5 article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 6 article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบรอบ ๖๐ ปี (1) article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบรอบ ๖๐ ปี (2) article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบรอบ ๖๐ ปี (3) article
สมเด็จพระบรมฯ ทรงรับเสด็จสมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น(ข่าวผู้จัดการออนไลน์) article
รูปในหลวง : King of Hearts :HM the King calls for unity, kindness, compassionon Nam report(News:TheNation) article
25 พระราชวงศ์ จารึกโลก ถวายพระพรชัย(ข่าวไทยรัฐ) article
ต้องการฟ้องหย่า แบ่งทรัพย์สินก่อนและหลังหย่า ฟ้องศาลบังคับงดทำนิติกรรมทรัพย์สมรส แยกชู้หรือหญิงอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับสามีตน อำนาจปกครองบุตรก่อนหย่าและหลังหย่า ภรรยาและบุตรเรียกค่าเลี้ยงดูรายเดือน ฟ้องแบ่งมรดก ฟ้องเรียกที่ดินคืนจากการให้ article
ทรัพย์สินระหว่างสามี ภรรยา article
บทวิเคราะห์ทางกฎหมาย เศรษฐกิจ การเมือง/ทนายศิริ วสุสิริกุล นบท. article
ถ้าพรรคไทยรักไทยและประชาธิปัตย์ ถูกยุบพรรคจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร และในทางการเมืองของไทยจะเดินหน้าหรือถอยหลังอย่างไร article
โครงการที่ต้องเวนคืนที่ดินของ กทม.98 โครงการ article
โครงสร้างภาษีของไทย : ความไม่เป็นธรรมที่ควรแก้ไข วัชรพล พุทธรักษา : นิสิตปริญญาโท ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย article
สัมภาษณ์เสน่ห์ จามริก: ปฏิรูปการเมืองไทย "ยิ่งเปลี่ยนแปลง ยิ่งเหมือนเดิม"(อ้างอิง:มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) article
เอฟทีเอ.ไทย-ญี่ปุ่น ทำไมต้องรีบร้อน กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : รวบรวม article
ความเสี่ยงของตุลาการภิวัตน์ และย้อนรอยปฏิญญาฟินแลนด์(อ้างอิง:มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) article
ฉันทามติปักกิ่ง : วิถีเศรษฐกิจที่ไม่อาจเดินตาม :สมเกียรติ ตั้งนโม : อ้างอิง:มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน article
อนาคตเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ของไทย รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ : คณะกรรมการรอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ(อ้างอิง:มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) article
ระบบประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดย ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน articlebulletทนายศิริ วสุสิริกุล Mr. Siri Wasusirikul 081-6434418 ผู้อำนวยการสำนักงาน WEBMASTER
bulletสำนักงาน สหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ สมัครสมาชิกที่ปรึกษาสำนักงาน
bulletรวมย่อคำบรรยายสอบเนติภาค ๑ และภาค ๒ และเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
bulletสมัครสอบงานราชการ ทุนเรียนต่อ กับสำนักงาน ก.พ.
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรมสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อ่านรายละเอียดที่นี่
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรม 1 ปี เพื่อรับใบอนุญาตวิชาชีพทนายความกับสภาทนายความอ่านที่นี่
bulletสมัครสอบผู้พิพากษา และวงการตุลาการ
bulletสมัครสอบอัยการ และอื่นๆ
dot
เว็บเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
dot
bulletฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก(พระราชกรณียกิจ)
bulletเว็บรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในหลวง
bulletสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
bulletมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
bulletศาสนา:พระพุทธศาสนา
bulletศาสนา:มุสลิม
bulletศาสนา:คริสต์
bulletศาสนา:พุทธทาสภิกขุ
bulletรวมเว็บมูลนิธิ
bulletบทสวดมนต์ รวมบทคาถา รวมลิงค์ธรรม ฟังวิทยุธรรม บทสวดคาถาชินบัญชร(MP3)
bulletเว็บดนตรีไทย(อนุรักษ์ ข้อมูล สอน)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia.org(ENGLISH)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia (ภาคภาษาไทย)
dot
เว็บค้นหากฎหมาย:ศาล:หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletเว็บค้นกฎหมายthaijustice.com/
bulletค้นหากฎหมายกับ lawonline
bulletค้นหากฎหมายกับ lawyerthai
bulletค้นหากฎหมายทุกฉบับ ฟรี
bulletค้นหาข้อมูลกฎหมายกับlawwebservice
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลอาญา
bulletศาลอาญากรุงเทพใต้
bulletศาลอาญาธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแขวงพระนครเหนือ
bulletศาลแขวงพระนครใต้
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletรัฐสภา
bulletกกต.
bulletผังเมือง
bulletกรมที่ดิน
bulletสำนักงาน ปปช.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบังคับคดี
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกรมศุลกากร
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์บุคคล
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletimmigration.go.th
bulletค้นหาทะเบียนบุคคล กับkhonthai
dot
เว็บโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บยอดนิยม
dot
bulletAIS
bulletTRUE
bulletDTAC
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL
bulletPANTIP.COM
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletteenee.com
bulletthaicool.com
bulletเว็บแฟชั่น FTV.com
bullettop100.teenee.com
bulletSex สุขภาพ สมุนไพร ลดความอ้วน
bulletadult.truehits.net
bulletเว็บจัดอันดับ truehits
bulletสแกนไวรัสบน PC ฟรี
bulletโปรแกรมกำจัดไวรัส ฟรี
bulletแปลศัพท์อังกฤษ-ไทย บนหน้าเว็บอย่างง่าย
bulletthaigoodweb ดาวโหลดเครื่องมือทำเว็บไซด์มากมาย
bulletรวมแหล่งโปรแกรม Download ที่น่าใช้ มากมายที่นี่
bulletเว็บหางาน jobbees.com
bulletเว็บซ่อมโทรศัพท์มือถือ mydrmobile.com
bulletเว็บสอนและแนะนำเรื่องเพศศึกษา SEX MUST SAY
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletthailandfranchising.com
bullet.thaiware.com(แหล่งรวมSoftwares)
bulletการบินไทย
bulletนกแอร์
bulletแอร์เอเชีย
bulletรถไฟ
bulletบขส.
bulletเว็บUBC
bulletเว็บ gmember
bulletTV 3
bulletTV 5
bulletTV 7
bulletTV 9
bulletnationchannel
dot
เว็บกีฬา
dot
bulletกีฬา SIAM SPORT
bulletthailandsportsonline
bulletskysports
bulletespn
bulletuspgatour
dot
เว็บภาพยนต์
dot
bulletโรงภาพยนต์ major cineplex
bulletโรงภาพยนต์ EGV
bulletโรงภาพยนต์SF
bullet20th cenjury fox
bulletwarnerbros
bullethollywood
dot
เว็บข่าว หนังสือพิมพ์
dot
bulletข่าว BBC
bulletข่าว usa
bulletข่าว.aljazeera
bulletcbsnews
bulletGOOGLE NEWS
bulletด่วน! พิเศษ : รวมข่าวทุกสื่อในเว็บเดียว
bulletรวมข่าวในรอบวันทุกสื่อกับSANOOK
bulletVoice of America ภาคภาษาไทยและต่างประเทศ
dot
เว็บ T V Clip vdo
dot
bulletClip Jabchai
bulletClip youtube
bulletClip metacafe
bulletClip video.google.
bulletClip joke.deedeejang
bulletClip sodazaa.
bulletClip tv .sanook.
bulletT V Clip .thaicool.
bulletT V .mcot. (ช่อง 9)
bulletT V .trueworld
bulletดู TV ไทย-ต่างประเทศ Fashion-TV นางแบบ สวยๆ ไม่มีในเมืองไทย
bulletT V .maxnettv.
bullet.adintrend.com


พระเครื่อง:รวมเว็บพระเครื่องมากมาย และบทความเกี่ยวกับความรู้การบูชาพระเครื่องอย่างไรให้ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย คลิ้กที่นี่:
กรมอุตุนิยมวิทยา:รายงานอากาศประจำวัน ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์ อากาศการบิน และอื่นๆ มากมาย
ปืน:รวมเว็บปืนมากมาย และบทความเกี่ยวกับการมี ใช้ ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการกีฬาอย่างถูกกฎหมาย คลิ้กที่รูป
ข่าว อสมท.: คลิปข่าว ภาพ เสียง ล่าสุด  ทุกนาทีที่มีช่าว
ฟังเสียงสดจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ และรายการย้อนหลัง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.