ReadyPlanet.com
dot dot
This Column Intro


นักสืบ
 

นักสืบ

นักสืบ แผนกนักสืบผู้เชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์ยาวนาน

สำนักงานสหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ บริการนักสืบ ศูนย์รวมนักสืบ นักสืบชู้สาว  นักสืบอาชีพนักสืบทุจริตองค์กร นักสืบคนหาย นักสืบจับ นักสืบพนักงานทุจริต นักสืบจับโกงน้ำมัน ขนของจากรถบรรทุกนายจ้างไปขาย นักสืบอุปกรณ์พิเศษ มีนักสืบผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  ในงานนักสืบและการเตรียมคดีจากการสืบ เพื่อดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ:

นักสืบ งานนักสืบที่รับดำเนินการ

นักสืบ  สืบชู้สาว กิ๊ก ติดตามพฤติการณ์ เพื่อทราบ ว่าไปที่ไหน ทำอะไร เป็นเวลานานเท่าไร และบอกให้ทราบว่าอยู่กับใคร อย่างไร ตามสภาพ ขณะที่เกิดขึ้นจริง

นักสืบ สืบเรื่องทุจริตองค์กร สืบ กรณี มีการทุจริตในองค์กร เช่น กินหัวคิว ขโมยทรัพย์สิน น้ำมันเชื้อเพลิง โอนเงินที่ทุจริต ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ทำงานไซต์ไลน์ เบียดบังบริษัทฯ

นักสืบ   สืบเรื่องการดำเนินงานในทางลับของ เฟรนซ์ไชต์ ของบริษัทเจ้าของสิทธิ์ เพื่อทราบว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามที่ตกลงทำสัญญาหรือไม่ ทั่วประเทศไทย

นักสืบ  สืบเรื่องคดีความต่างๆ ทั้งทางแพ่ง อาญา เพื่อหาข้อมูลดำเนินการฟ้องคดีความให้สมบูรณ์

นักสืบ สืบหาข้อมูลต่างๆ ทั้งทางทะเบียน โทรศัพท์ ประกันสังคม ภาษีอากร และอื่นๆๆ

นักสืบ สืบหาบุคคลหาย ที่อยู่บุคคล

นักสืบ สืบติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับของศาล พนักงานสอบสวน

นักสืบ สำนักงานรับสืบทุกเรื่อง โทรมาปรึกษาก่อนได้ที่ 081-6434418 ตลอดเวลา ให้บริการโปร่งใส และมั่นใจ มีมาตรฐานการทำงาน รับทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และ องค์กรขนาดใหญ่

นักสืบการเมืองเพื่อนักการเมือง  รับสืบจับทุจริตการเลือก

ตั้ง การซื้อเสียงการประพฤติผิดกฎหมายเลือกตั้ง ประวัติ

ผิดกฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายรัฐธรรมนูญ ทำให้พ้น

ตำแหน่งทางการเมือง ข้อมูลการต่อสู้คดีทางการเมือง

ประกันตัว  ในคดีอาญา

รับประกันตัวจำเลยในคดีอาญาทุกคดี   รับประกันตัว ทุกศาล  คดีเช็ค คดียาเสพติด

 คดีฆ่า  คดีทำร้ายร่างกาย คดีหมิ่นประมาท คดีปลอมแปลงเอกสาร คดีข่มขืน

คดีพรากผู้เยาว์  และคดีอื่นๆ ทุกความผิดอาญา  ประกันตัว รวดเร็ว

รับประกัน ในคดีแพ่ง

รับประกัน วางหลักทรัพย์ ในคดีแพ่ง ในชั้นคุ้มครองชั่วคราว วางหลักประกัน

ในศาลชั้นต้น  ศาลอุทธรณ์  ศาลฎีกา  หรือวางหลักทรัพย์ประกันตามคำสั่งศาล

ทนายarticle

ทนาย  ทนาย ผู้เชี่ยวชาญ ทนาย เนติบัณฑิต ทนาย แพทย์ ทนาย อาวุโสมากประสบการณ์

สำนักงานมี ทนาย สาขาอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งท่านสามารถขอให้เป็น ทนาย ท้องถิ่น หรือ ทนาย

ประจำกรุงเทพ หรือ ทนาย อาวุโสสูงสุด แล้วแต่ความต้องการของท่าน

ยาเสพติด  

สำนักงานสหเนติทนายความ ทนายความผู้เชี่ยวชาญ คดีอาญา คดียาเสพติด

ให้คำปรึกษา ตั้งแต่ก่อนฟ้องคดีต่อศาล หลังคดีฟ้องต่อศาลแล้ว

การขอประกันตัวเมื่อถูกจับกุม  จากพนักงานสอบสวน

อัยการ ศาล อุทธรณ์ ฎีกาการต่อสู้คดียาเสพติด

ซึ่งดำเนินการโดยทนายความผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

คดียาเสพติดเมื่อถูกจับกุม ควรปรึกษาโดยทันที

เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ในการต่อสู้คดี

ยาเสพติด ทนายผู้เชี่ยวชาญคดียาเสพติด 

โทรมาปรึกษาก่อนได้ที่ 081-6434418 ตลอดเวลา

******************************************

ภาษี

ทนายความ ผู้เชี่ยวชาญคดีภาษีอากร ภาษีรายได้บุคคล

นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม

คดีที่สรรพากรประเมินภาษี ฟ้องล้มละลาย

ฟ้องเรียกเงินภาษีคืน วางระบบภาษี

ภาษีการลงทุน ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ภาษีต้องห้าม

 ค่าปรับ เงินเพิ่ม ภาษี ภาษีลดหย่อน

ปรึกษาด่วนที่ 081-6434418

ฟ้องคดีหย่า อำนาจปกครองบุตร สินสมรส คดีแพ่ง คดีอาญา ปกครอง ภาษี ลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรarticle

สำนักงาน สหเนติทนายความ

งานบริการ

หย่า

รับฟ้องหย่า  ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชายชู้ หญิงชู้ ฟ้องเรียกค่าทดแทน

ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร  ฟ้องขอรับรองบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

ฟ้องขอยกเลิกการรับรองบุตร ฟ้องขอแบ่งสินสมรส ร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการ

มรดก ร้องขอแต่งตั้งผู้พิทักษ์  ผู้อนุบาล ร้องขอศาลสั่งเป็นบุคคลไร้ความ

สามารถ เสมือนไร้ความสามารถ 

หย่า

คดีพิเศษ รับฟ้องต่อสู้คดีแรงงาน คดีฟ้องร้องต่อสู้คดีทางแพทย์

คดีราชการ ถูกพักราชการ ไล่ออก ถูกลงโทษทางวินัย ถูกกลั่น

แกล้งหน้าที่การงาน  คดีทางปกครอง คดีเวนคืนที่ดิน

คดีศาลรัฐธรรมนูญ คดีการเมือง ร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้ง

ร้องเรียนผู้ตรวจการรัฐสภา ร้องเรียนกรรมาธิการรัฐสภา

พิเศษสุด รับยื่นฎีกาขออภัยโทษ ลดโทษประหารชีวิต ลดโทษ

งดเว้นโทษ รอการลงโทษ งดการบังคับคดี ขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาต  ร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ถูกกลั่นแกล้ง  เรื่องอื่นใดที่เดือดร้อน

 คดีอาญา

ฟ้องร้อง ต่อสู้คดีอาญา คดีปลอมเอกสาร ปลอมวุฒิบัตรการศึกษา

คดียาเสพติด คดีฉ้อโกง คดีเช็ค คดีลักทรัพย์ ยักยอก รับของโจร คดีฆ่า

ทำร้ายร่างกาย คดีแจ้งความเท็จ หมิ่นประมาท เบิกความเท็จ ฟ้องเท็จ

คดีละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร รับประกันตัวผู้ต้องหา

จำเลย ในคดีอาญาต่อพนักงานสอบสวนหรือศาล

 คดีแพ่ง

ฟ้องร้อง ต่อสู้คดีแพ่ง อุทธรณ์ ฎีกา คดีลิขสิทธิ์วางหลักทรัพย์เพื่อเป็น

ประกันในคดีแพ่งเพื่ออุทธรณ์หรือฎีกาหรือทุเลาการบังคับคดี

ตามกฎหมายและคำสั่งศาลงานมาตรฐานมืออาชีพ เอกสาร ข้อมูล

ใช้อ้างอิงในศาลในการฟ้องร้องและต่อสู้คดีได้ ซื่อสัตย์

รักษาความลับเยี่ยม มีความรู้ทางกฎหมายในการพิจารณาใช้อ้างอิงเป็นพยานต่อศาล 

********************************************************************************************

คดียาเสพติด:เมื่อถูกจับในคดียาเสพติด ต้องทำอย่างไร

ในคดียาเสพติดที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการเสพ หรือครอบครอง หรือครอบครองและจำหน่าย หรือเป็นผู้ผลิต ต้องมีการขอปล่อยตัวชั่วคราว(ประกันตัว)ต่อศาล และเตรียมการต่อสู้คดี อย่างนี้ต้องมีวิธีการอย่างไร

ประกันตัวศาลอาญา:ระเบียบและเงื่อนไขการประกันตัว

ปัจจุบันนี้ศาลอาญาได้ยกเลิกการขึ้นทะเบียนนายประกันอาชีพแล้ว การประกันตัวจึงเป็นการประกันในลักษณะปกติทั่วไป ซึ่งศาลอาญาได้กำหนดระเบียบและเงื่อนไขไว้

ศูนย์กฎหมายพิทักษ์ผู้ค้าวีดีโอ ซีดี เกมส์และงานอันมีลิขสิทธิ

รับสมัครสมาชิกรายปี พิทักษ์ คุ้มครอง ป้องกัน การถูกข่มเหง รังแก กลั่นแกล้ง การจับกุมงานอันมีลิขสิทธิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

บทความแนะนำความรู้ทางกฎหมายที่น่าสนใจarticle

การฟ้องให้ศาลพิพากษาให้หย่าต้องมีเหตุตามกฎหมาย จะฟ้อง กิ๊ก ให้ชดใช้ค่าเสียหาย ต้องทำอย่างไร

รับรองบุตรที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส ทำได้อย่างไร ทำแล้วได้อะไร

คนหาย ติดตามตัวไม่พบ จะมีวิธีจัดการทรัพย์สินคนหายอย่างไร และจะร้องให้เป็นคนสาบสูญได้หรือไม่

D N A กับการพิสูจน์ การเป็นบุตร ของบิดามารดา มีผลทางกฎหมายอย่างไร และต้องทำอย่างไร

ทรัพย์สินระหว่างสามี ภรรยา 

ต้องการฟ้องหย่า  แบ่งทรัพย์สินก่อนและหลังหย่า  ฟ้องศาลบังคับงดทำนิติกรรมทรัพย์สมรส  แยกชู้หรือหญิงอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับสามีตน อำนาจปกครองบุตรก่อนหย่าและหลังหย่า  ภรรยาและบุตรเรียกค่าเลี้ยงดูรายเดือน  ฟ้องแบ่งมรดก ฟ้องเรียกที่ดินคืนจากการให้   คลิกที่นี่ 

แรงงาน ข้อปฏิบัติที่น่าสนใจarticle

สิทธิพื้นฐานตามกฎหมายของลูกจ้างที่นายจ้างต้องปฏิบัติมีอย่างไร

ประกันสังคมเรื่องที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิการ ชีวิตของลูกจ้าง

อยากรู้ว่าถ้านายจ้างจ่ายเงินไม่ตรงกำหนดหรือไม่จ่ายเงินเดือนลูกจ้าง ต้องรับโทษอาญาอย่างไร และลูกจ้างมีสิทธิร้องเรียนอย่างใด และมีวิธีลงโทษทางกฎหมายอย่างใด

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวarticle

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ พระชนมายุ ครบ ๗๙ พรรษา   

เราคนไทย ติดตรึงใจ ในดวงจิต 

ทุกชีวิต ซึ้งพระทัย  องค์"ในหลวง"

พระองค์ท่าน  รักประชาชน ไทยทั้งปวง

คนไทยหวง ห่วงองค์ท่าน สุดชีวี

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ร่วมเฉลิมฉลองในหลวง พระชนมายุ ครบ ๘๐ พรรษา

       รูปในหลวง  เชิญคลิ้กที่นี่ (มีอีกมากมาย)       

  เพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ยกย่อง 'พระเจ้าอยู่หัว' พระมหากษัตริย์ของโลกarticle
สุนทรพจน์ นาย โคฟี อานัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ในพระราชพิธีมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณarticle
พระราชประวัติและพระประวัติของพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมาทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพร้อมข้อมูลประเทศและความสัมพันธ์ทวีภาคีกับประเทศไทยarticle
ปวงชนมหาศาลกึกก้องarticle
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์article
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบต่อพสกนิกรชาวไทยเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปีarticle
'ในหลวง' ให้ยึด คุณธรรม 4 ประการarticle
รับฟังเสียงสด ของ“ในหลวง” ตรัส ทรงปีติยินดี พสกนิกรรวมใจถวายพระพร และอื่นๆมากมายarticle
รูปในหลวงจากสำนักพระราชวัง ท่านสามารถโหลดไปได้ เป็นรูปมีความละเอียดสูงarticle
รูปในหลวงจากสำนักพระราชวัง ท่านสามารถโหลดไปได้ เป็นรูปมีความละเอียดสูง
รูปในหลวงหาดูยากในต่างแดนarticle
รูปในหลวงอีกมากมาย จุใจ ใหม่ล่าสุด เชิญเลือกชมดูarticle
กษัตริย์นักพัฒนาประชาธิปไตย ในมุมมองarticle
พระราชกรณียกิจ และงานในส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวarticle
จุดพลุ 7article
จุดพลุ 6article
จุดพลุ 5article
จุดพลุ 4article
จุดพลุ 3article
จุดพลุ 2article
จุดพลุ 1article
จุดเทียนชัย / จุดพลุarticle
รูปซุ้มต่างๆarticle
รูปในหลวงฉลองครองสิริราชย์สมบัติ ครบ 60 ปีarticle
บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช(คลิ้กฟังเพลงได้)article
เศรษฐกิจแบบพอเพียงคืออะไร และเป็นอย่างไรarticle
บทเพลงพระราชนิพนธ์(คลิ้กฟังได้)article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 1article
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พระราชทานพรปีใหม่ พร้อม ส.ค.ส. ๒๕๔๙article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 2article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 3article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 4article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 5article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตสู่ปัจจุบัน 6article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบรอบ ๖๐ ปี (1)article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบรอบ ๖๐ ปี (2)article
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบรอบ ๖๐ ปี (3)article
สมเด็จพระบรมฯ ทรงรับเสด็จสมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น(ข่าวผู้จัดการออนไลน์)article

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงรับเสด็จสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ แห่งญี่ปุ่น เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ถวายช่อดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แด่สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ

สื่อต่างชาติตีข่าวราชวงศ์ทั่วโลกร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี

สำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนัก ต่างนำเสนอข่าวสมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้แทนพระองค์ทั่วโลก เสด็จร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

รูปในหลวง : King of Hearts :HM the King calls for unity, kindness, compassionon Nam report(News:TheNation)article

                 King of Hearts              
"Unity provides the basis for all Thais to preserve and increase long-term prosperity in the country. If Thais uphold these ethics, they will ensure Thailand stands firm." His Majesty the King 
 

รูปในหลวงมากมาย    KING's PHOTO คลิกที่นี่

25 พระราชวงศ์ จารึกโลก ถวายพระพรชัย(ข่าวไทยรัฐ)article

งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีทั้งงานพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่ดำเนินมาเป็นวันที่ 4 และในวานนี้ (12 มิ.ย.)  ต้องถือเป็นอีกวันหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ ที่ทั่วโลกต้องจารึกว่าเป็นวันที่มีพระประมุขและพระราชวงศ์จากทั่วโลกเสด็จพระราชดำเนินมารวมกันมากที่สุดในโลก เพื่อร่วมในพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

ปวงประชามหาปีติ +ศูนย์รวมพลังศรัทธาไทย/สภาอุตฯเชื่อต่างชาติฟื้นความมั่นใจ/ททท.เตรียมฉลองต่อ 80 พรรษา(ข่าว/ฐานเศรษฐกิจ)

บอนนี่ & ไช้ รักระหว่างม็อบ(ข่าวผู้จัดการออนไลน์ )

“ถ้าวันนั้นเขาไม่เดินขบวนไปทำเนียบรัฐบาลกับเรา เราก็คงไม่รักเขา ถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นก็คงหนีกลับบ้านไปแล้ว แต่เขาอยู่เคียงข้างเราตลอด เราสองคนมีอะไรเหมือนกันหลายอย่าง โดยเฉพาะความรักชาติ” นี่คือคำบอกเล่าของสาวหน้าใสซึ่งมอบหัวใจให้ชายหนุ่มที่พบรักกันกลางม็อบกู้ชาติ ด้วยหัวใจที่สอดประสานหลังร่วมกู่ก้องตะโกน ทักษิณ...ออกไป พวกเขาจึงตัดสินใจลั่นระฆังวิวาห์

พิเศษ!!!!!   ท่านที่ต้องการอ่านข่าว รายงานล่าสุดทุกนาที ให้เลื่อนหน้าจอลงไปอีกนิดเดียว ก็จะพบข่าว 50 ข่าวล่าสุด เชิญเลือกหัวข้อข่าวข้างล่างนี้   หรืออยากอ่านข่าวที่รวมข่าวทุกสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สำนักรายงานข่าว ข่าวแมกกาซีน เชิญเลือกเว็บลิ้งค์ด้านขวา ให้เลื่อนหน้าจอไปทางด้านซ้าย จะพบเว็บลิ้งค์รวมข่าวทุกสื่อ 2 เว็บท้ายสุด เลือกลิ้งค์ได้ทันที

    หรืออยากดู T V ไทย และทั่วโลก ฟังเพลง ดูหนัง Clip VDO ผ่านเน็ทออกหน้าจอคอมพิวเตอร์ สามารถตั้งได้ แบบจอเล็กหรือเต็มจอ เลือกได้เอง  และสำหรับเว็บยอดนิยม  ทำได้ง่ายๆ   เพียงเลื่อนหน้าจอลงไปท้ายสุด ท่านจะพบเว็บลิ้งค์ เชิญเลือกคลิ้กเลือกชมตามใจชอบ/หากท่านมีข้อแนะนำใด สามารถแนะนำได้ และหรือมีสิ่งใดใหม่ๆ ดีๆ ทางเว็บจะสรรหามาให้ทุกท่าน

อยากได้แบรนด์  เว็บสหเนติทนายความ บัญชี เชิญเอาโค๊ดข้างล่างนี้ไปแปะที่เว็บท่าน เสร็จแล้ว mail มาให้เราที่ sahaneti@hotmail.com ทราบด้วย  ขอบคุณครับ

http://www.sahanetilaw.com">
src="http://www.sahanetilaw.com/images/1150128469/22222.jpg" target="_blank" border="0">
คิดถึง กฎหมาย บัญชี นักสืบ คิดถึงสหเนติ

   

ต้องการฟ้องหย่า แบ่งทรัพย์สินก่อนและหลังหย่า ฟ้องศาลบังคับงดทำนิติกรรมทรัพย์สมรส แยกชู้หรือหญิงอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับสามีตน อำนาจปกครองบุตรก่อนหย่าและหลังหย่า ภรรยาและบุตรเรียกค่าเลี้ยงดูรายเดือน ฟ้องแบ่งมรดก ฟ้องเรียกที่ดินคืนจากการให้article

ต้องการฟ้องหย่า  แบ่งทรัพย์สินก่อนและหลังหย่า  ฟ้องศาลบังคับงดทำนิติกรรมทรัพย์สมรส  แยกชู้หรือหญิงอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับสามีตน อำนาจปกครองบุตรก่อนหย่าและหลังหย่า  ภรรยาและบุตรเรียกค่าเลี้ยงดูรายเดือน  ฟ้องแบ่งมรดก ฟ้องเรียกที่ดินคืนจากการให้ คลิกที่นี่

ทรัพย์สินระหว่างสามี ภรรยาarticle

การแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามี ภรรยา ทั้งจดทะเบียนสมรสและไม่ได้จดทะเบียนสมรส

ก่อนจะกล่าวถึงการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามี ภรรยา ทั้งจดทะเบียนสมรสและไม่ได้จดทะเบียนสมรส ควรจะต้องกล่าวถึงคำว่าสามี ภรรยา ตามกฎหมายเป็นอย่างไรก่อน

     ตามกฎหมายถ้าเรียกว่าสามี ภรรยา นั้น หมายถึงชายและหญิง ต้องจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ถ้าไม่จดทะเบียน น่าจะเรียกคำทั่วไป คือ ผัว-เมีย มากกว่า เพราะเป็นคำใช้รวมได้ทั้งจดและไม่จดทะเบียน

 

บทวิเคราะห์ทางกฎหมาย เศรษฐกิจ การเมือง/ทนายศิริ วสุสิริกุล นบท.article

ชำแหละ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ควรปฏิรูปแก้ไขวาระของนายกรัฐมนตรีอย่างไร ?

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบบุคคลโดยเปิดเผย ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี   จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้เคยเป็น ส.ส. แต่พ้นจากสมาชิกภาพตาม มาตรา 118 (7) ในอายุของสภาผู้แทนราษฎรชุดเดียวกัน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกตามมาตรา 159  การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีต้องมี ส.ส. รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร (500 คน)  มติต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด (500 คน) ถ้าพ้นกำหนด 30 วัน แล้วยังเลือกไม่ได้ ให้ประธานรัฐสภานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรี

รัฐธรรมนูญ:บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญควรแก้ไขในมาตราใด อย่างไร เพื่อให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

นับแต่มีการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ประมาณ 9 ปีมาแล้ว เราได้เห็นข้อควรแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เพื่อให้เป็นอำนาจของประชาชนอย่างแท้จริง

ถ้าพรรคไทยรักไทยและประชาธิปัตย์ ถูกยุบพรรคจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร และในทางการเมืองของไทยจะเดินหน้าหรือถอยหลังอย่างไรarticle

ถ้าพรรคไทยรักไทยและประชาธิปัตย์ ถูกยุบพรรคจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร และในทางการเมืองของไทยจะเดินหน้าหรือถอยหลังอย่างไร

 

ITV กรณีศึกษาเรื่องเจตนารมณ์ของกฎหมาย   ขั้นตอนของกฎหมาย และสังคม เกี่ยวกับเงินค่าสัมปทานและค่าปรับ ตามคำพิพากษาของศาล

 

สังคมไทยสับสนในทุกวันนี้     เป็นเพราะนักกฎหมายใช่หรือไม่ มาอ่านหาคำตอบกัน

 

ไอทีวียันยังไม่จ่ายค่าปรับจนกว่าศาลสูงสุดจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด (ข่าวกรุงเทพธุรกิจ:10 ก.ค. 49)
โครงการที่ต้องเวนคืนที่ดินของ กทม.98 โครงการarticle
โครงการที่ต้องเวนคืนที่ดินของ กทม.98 โครงการ
โครงสร้างภาษีของไทย : ความไม่เป็นธรรมที่ควรแก้ไข วัชรพล พุทธรักษา : นิสิตปริญญาโท ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยarticle
ประกันตัวศาลอาญา:ระเบียบและเงื่อนไขการประกันตัวarticle
สัมภาษณ์เสน่ห์ จามริก: ปฏิรูปการเมืองไทย "ยิ่งเปลี่ยนแปลง ยิ่งเหมือนเดิม"(อ้างอิง:มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)article
บทสัมภาษณ์นี้ อ.เสน่ห์ จากริก ได้พูดถึงความเป็นมาเกี่ยวกับการเตริญเติบโตของชนชั้นกลาง และการปฏิรูปการเมืองยุคแรกๆ ที่เปิดช่องทางให้ทุนสามารถเข้าสู่อำนาจทางการเมืองได้ หลังจากนั้นทุนก็ได้สร้างระบบอำนาจที่ปราศจากการถ่วงดุล และไม่เคยกระตุ้นให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งขึ้นเลย สุดท้ายระบอบทักษิณได้สร้างฐานเศรษฐกิจไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระแสโลก
หนทางแก้ไขสำหรับสิ่งเหล่านี้ อ.เสน่ห์เสนอว่า จะต้องกระจายฐานการจัดการทรัพยากรไปอยู่ที่ชาวบ้านและท้องถิ่น จึงจะสามารถถ่วงดุลอำนาจได้อย่างแท้จริง
กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
เอฟทีเอ.ไทย-ญี่ปุ่น ทำไมต้องรีบร้อน กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : รวบรวมarticle
ความเสี่ยงของตุลาการภิวัตน์ และย้อนรอยปฏิญญาฟินแลนด์(อ้างอิง:มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)article
ฉันทามติปักกิ่ง : วิถีเศรษฐกิจที่ไม่อาจเดินตาม :สมเกียรติ ตั้งนโม : อ้างอิง:มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนarticle
อนาคตเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ของไทย รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ : คณะกรรมการรอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ(อ้างอิง:มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)article
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ : คณะกรรมการรอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ
ระบบประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดย ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคินarticle
ระบบประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งโดย ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน
หน้า 1/1
1
[Go to top]bulletทนายศิริ วสุสิริกุล Mr. Siri Wasusirikul 081-6434418 ผู้อำนวยการสำนักงาน WEBMASTER
bulletสำนักงาน สหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ สมัครสมาชิกที่ปรึกษาสำนักงาน
bulletรวมย่อคำบรรยายสอบเนติภาค ๑ และภาค ๒ และเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
bulletสมัครสอบงานราชการ ทุนเรียนต่อ กับสำนักงาน ก.พ.
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรมสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อ่านรายละเอียดที่นี่
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรม 1 ปี เพื่อรับใบอนุญาตวิชาชีพทนายความกับสภาทนายความอ่านที่นี่
bulletสมัครสอบผู้พิพากษา และวงการตุลาการ
bulletสมัครสอบอัยการ และอื่นๆ
dot
เว็บเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
dot
bulletฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก(พระราชกรณียกิจ)
bulletเว็บรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในหลวง
bulletสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
bulletมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
bulletศาสนา:พระพุทธศาสนา
bulletศาสนา:มุสลิม
bulletศาสนา:คริสต์
bulletศาสนา:พุทธทาสภิกขุ
bulletรวมเว็บมูลนิธิ
bulletบทสวดมนต์ รวมบทคาถา รวมลิงค์ธรรม ฟังวิทยุธรรม บทสวดคาถาชินบัญชร(MP3)
bulletเว็บดนตรีไทย(อนุรักษ์ ข้อมูล สอน)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia.org(ENGLISH)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia (ภาคภาษาไทย)
dot
เว็บค้นหากฎหมาย:ศาล:หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletเว็บค้นกฎหมายthaijustice.com/
bulletค้นหากฎหมายกับ lawonline
bulletค้นหากฎหมายกับ lawyerthai
bulletค้นหากฎหมายทุกฉบับ ฟรี
bulletค้นหาข้อมูลกฎหมายกับlawwebservice
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลอาญา
bulletศาลอาญากรุงเทพใต้
bulletศาลอาญาธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแขวงพระนครเหนือ
bulletศาลแขวงพระนครใต้
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletรัฐสภา
bulletกกต.
bulletผังเมือง
bulletกรมที่ดิน
bulletสำนักงาน ปปช.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบังคับคดี
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกรมศุลกากร
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์บุคคล
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletimmigration.go.th
bulletค้นหาทะเบียนบุคคล กับkhonthai
dot
เว็บโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บยอดนิยม
dot
bulletAIS
bulletTRUE
bulletDTAC
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL
bulletPANTIP.COM
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletteenee.com
bulletthaicool.com
bulletเว็บแฟชั่น FTV.com
bullettop100.teenee.com
bulletSex สุขภาพ สมุนไพร ลดความอ้วน
bulletadult.truehits.net
bulletเว็บจัดอันดับ truehits
bulletสแกนไวรัสบน PC ฟรี
bulletโปรแกรมกำจัดไวรัส ฟรี
bulletแปลศัพท์อังกฤษ-ไทย บนหน้าเว็บอย่างง่าย
bulletthaigoodweb ดาวโหลดเครื่องมือทำเว็บไซด์มากมาย
bulletรวมแหล่งโปรแกรม Download ที่น่าใช้ มากมายที่นี่
bulletเว็บหางาน jobbees.com
bulletเว็บซ่อมโทรศัพท์มือถือ mydrmobile.com
bulletเว็บสอนและแนะนำเรื่องเพศศึกษา SEX MUST SAY
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletthailandfranchising.com
bullet.thaiware.com(แหล่งรวมSoftwares)
bulletการบินไทย
bulletนกแอร์
bulletแอร์เอเชีย
bulletรถไฟ
bulletบขส.
bulletเว็บUBC
bulletเว็บ gmember
bulletTV 3
bulletTV 5
bulletTV 7
bulletTV 9
bulletnationchannel
dot
เว็บกีฬา
dot
bulletกีฬา SIAM SPORT
bulletthailandsportsonline
bulletskysports
bulletespn
bulletuspgatour
dot
เว็บภาพยนต์
dot
bulletโรงภาพยนต์ major cineplex
bulletโรงภาพยนต์ EGV
bulletโรงภาพยนต์SF
bullet20th cenjury fox
bulletwarnerbros
bullethollywood
dot
เว็บข่าว หนังสือพิมพ์
dot
bulletข่าว BBC
bulletข่าว usa
bulletข่าว.aljazeera
bulletcbsnews
bulletGOOGLE NEWS
bulletด่วน! พิเศษ : รวมข่าวทุกสื่อในเว็บเดียว
bulletรวมข่าวในรอบวันทุกสื่อกับSANOOK
bulletVoice of America ภาคภาษาไทยและต่างประเทศ
dot
เว็บ T V Clip vdo
dot
bulletClip Jabchai
bulletClip youtube
bulletClip metacafe
bulletClip video.google.
bulletClip joke.deedeejang
bulletClip sodazaa.
bulletClip tv .sanook.
bulletT V Clip .thaicool.
bulletT V .mcot. (ช่อง 9)
bulletT V .trueworld
bulletดู TV ไทย-ต่างประเทศ Fashion-TV นางแบบ สวยๆ ไม่มีในเมืองไทย
bulletT V .maxnettv.
bullet.adintrend.com


พระเครื่อง:รวมเว็บพระเครื่องมากมาย และบทความเกี่ยวกับความรู้การบูชาพระเครื่องอย่างไรให้ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย คลิ้กที่นี่:
กรมอุตุนิยมวิทยา:รายงานอากาศประจำวัน ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์ อากาศการบิน และอื่นๆ มากมาย
ปืน:รวมเว็บปืนมากมาย และบทความเกี่ยวกับการมี ใช้ ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการกีฬาอย่างถูกกฎหมาย คลิ้กที่รูป
ข่าว อสมท.: คลิปข่าว ภาพ เสียง ล่าสุด  ทุกนาทีที่มีช่าว
ฟังเสียงสดจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ และรายการย้อนหลัง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.